مقالات
صفحه اصلی   /   مقالات   /   فهرست نسخ عکسی کتابخانه محقق طباطبائی
فهرست نسخ عکسی کتابخانه محقق طباطبائی
فهرست نسخ عکسی کتابخانه محقق طباطبائی
«فهرست نسخه های عکسی»

۱. العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة
مؤلف: محمّد حسین بن علی بن محمّد رضا بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء
این نسخه شامل جلد اول است و در ۹۴ برگ کتابت شده است، کاتب حسن بن جاسم فحّام، تاریخ کتابت بیست و پنجم جمادی الاخر ۱۳۱۶ هجری تألیف کتاب مزبور در نیمه شعبان ۱۳۱۴ هجری آغاز و در دهم ماه رمضان همان سال خاتمه یافته است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران ـ تهران شماره ۱۳۸۶
۲. العقبات العنبریة في طبقات جعفریة
مؤلف: محمّد حسین بن علی کاشف الغطاء
این نسخه شامل جلد دوم از کتاب است و در ۱۸۶ برگ کتابت شده است.
کاتب همو، در این نسخه تا ترجمه شیخ محمّد رضا نگارش شده و بقیه یعنی طبقه چهارم به جلد دیگر واگذار شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران ـ تهران شماره ۱۳۸۶
۳. العلل
مؤلف: ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
۴. الاسرار الخفیة في العلوم العقلیة
مؤلف: ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (وفات ۷۲۶ هجری)
نسخه کامل است، تاریخ کتابت اواخر شوال ۷۳۴ هجری در مدسه کاملیه.
عکس از یکی از کتابخانه های ترکیه
۵. الملاحم
مؤلف: احمد بن جعفر معروف بن ابن منادی
نسخه کامل و در ۱۳۱ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران ـ تهران
۶. المناقب و المثالب
مؤلف: قاضی نعمان مصری
نسخه از ابتدا چهار صفحه افتادگی دارد و در ۳۷۲ صفحه کتابت شده کاتب محمّد علی بن ملا سلطانعلی، تاریخ کتابت بیست و یکم صفر ۱۳۴۸ هجری.
۷. البحر الزخار المعروف بمسند البزار
مؤلف: ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار (وفات ۲۹۲ هجری)
نسخه کامل و در ۳۴۶ صفحه کتابت شده است و این نسخه شامل جزء ششم از مسند است، کاتب قدامة بن موسی.
عکس از کتابخانه کوپریلی ـ ترکیه
۸. مبادي الوصول الی علم الاصول
مؤلف: ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلّی
نسخه کامل و در ۷۰ صفحه کتابت شده است، کاتب علی بن حسن بن رضی علوی حسینی، تاریخ کتابت رجب ۷۱۵ هجری.
عکس از کتابخانه موزه بریتانیا ـ لندن OR – ۱۰۹۶۳
۹. تاریخ ابن عساکر (ترجمه امیرالمؤمنین Q)
مؤلف: ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة الله شافعی معروف به ابن عساکر
این نسخه بخشی از مجلد پنجم است و در صد برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
۱۰. الثقات العیون في سادس القرون
مؤلف: آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱۵ صفحه بدست مؤلف دانشمند کتابت شده است.
۱۱. مجموعه
۱. الإطراف باوهام الأطراف، تألیف احمد بن عبدالرحیم عراقی شافعی (برگ ۲ ـ ۹۷) نسخه کامل است، کاتب احمد بن عبدالرحیم عراقی (مؤلف)، تاریخ کتابت شانزدهم شوال ۷۹۵ هجری.
۲. سؤالات ابي مسلم صالح اباه ابا الحسن احمد، تألیف ابوالحسن احمد بن عبدالله بن صالح عجلی کوفی (برگ ۹۹ ـ ۱۴۷)
۱۲. ...
مؤلف: ابو المجد محمّد رضا نجفی اصفهانی (وفات ۱۳۸۶ هجری)
رساله ای ادبی در شرح کتاب شیخ هادی بن عباس کاشف الغطاء است، نام کتاب بدست نیامد.
نسخه کامل و در ۱۰۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
۱۳. تفسیر امام حسن عسکری Q
مؤلف: ابوعلی حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی
نسخه از ابتدا ناقص و در ۴۰ برگ کتابت شده است. کاتب محمّد بن جعفر بن عبدالرحیم حسینی، تاریخ کتابت شوال ۱۰۱۲ هجری.
۱۴. مسند الفردوس
مؤلف: ابومنصور شهردار بن شیرویه دیلمی
نسخه کامل و در ۱۹۴ برگ کتابت شده است.
عکس از نسخه ۴۱۵ ـ MILLET GENEL KUBHANESI
۱۵. نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین Q
مؤلف: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
نسخه کامل و در ۳۷ برگ کتابت شده است. کاتب مؤلف رساله. تاریخ کتابت و تألیف جمعه بیست و هشتم ذیحجه ۱۰۰۴ هجری.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
۱۶. حواشي علی خلاصة الاقوال في علم الرجال
مؤلف: زین الدّین بن علی جبعی عاملی (شهادت ۹۶۶ هجری)
نسخه کامل و در ۲۴ صفحه کتابت شده است، کاتب حسین اهری.
تاریخ کتابت جمعه اول ربیع الاول ۱۳۳۷ هجری در نجف اشرف.
۱۷. تحقیق البیان
مؤلف: حسین بن محمّد بن مفضل بن محمّد
نسخه از ابتدا افتادگی دارد و در ۹۴ برگ کتابت شده است، تاریخ کتابت ذیحجه ۶۷۹ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۱۸. مجموعه
۱. رساله داوویه، تألیف محمّد علی روضاتی، تاریخ تألیف ۱۳۹۸ هجری.
۲. تحفه نجفیه، تألیف همو، تاریخ تألیف ۱۳۹۷ هجری.
۳. رسالة آثار التقوی، تألیف همو، تاریخ تألیف ۱۳۹۸ هجری.
۱۹. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
مؤلف: محسن بن کرامة معروف به حاکم جشمی
نسخه کامل و در ۵۲ برگ کتابت شده است، کاتب سیّد علی به قاسم موبدی عنبسی زیدی، تاریخ کتابت پانزدهم ربیع الاول ۱۲۹۲ هجری.
عکس از جامع کبیر یمن ـ صنعاء
۲۰. جزء فیه سؤالات الشیخ ابوطاهر السلفي الاصبهاني
مؤلف: ابوطاهر احمد بن محمّد بن احمد بن محمّد بن ابراهیم سلفی اصفهانی
نسخه کامل و در ۲۵ برگ کتابت شده است، کاتب احمد بن رضوان بن اسماعیل مقدسی شافعی، تاریخ کتابت پنجشنبه چهارم رجب ۶۳۵ هجری.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریة ـ دمشق شماره ۳۴۹
۲۱. النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب Q
مؤلف:
نسخه کامل و در ۴۱ برگ کتابت شده است.
عکس از یکی از کتابخانه های ترکیه شماره ۶۷۹
۲۲. تحریم الفقاع
مؤلف: شیخ ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت ۷۴۰ هجری
عکس از کتابخانه بادلیان ـ اکسفورد انگلستان شماره F. ۶۴ عربی
۲۳. تاج الموالید
مؤلف: ابوعلی فضل بن حسن طَبرِسی (وفات ۵۴۸ هجری)
نسخه کامل و در ۱۳ برگ کتابت شده است
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
۲۴. شرح قصیدة الاشباه
مؤلف:
دو صفحه از اول افتادگی دارد و از انتها نیز ناقص است و در ۴۲ صفحه کتابت شده است.
۲۵. الدّر النفیس من رسالة البلیس الی اخوانه المجبرة و المشبهة
مؤلف: عبدالرحمن بن محمّد بن ابراهیم بن العتایقی
رساله در دفاع از عقاید معتزله تألیف شده است، نسخه حاضر از انتها ناقص و در ۱۷ برگ کتابت شده است.
فیلم از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم
۲۶. نسمات الاسحار و نفحات الازهار في فضائل العشرة الابرار
مؤلف:
این نسخه بخشی از کتاب را که به مناقب و فضائل أمیر المؤمنین Q اختصاص دارد شامل است و در ۶۶ صفحه کتابت شده است.
۲۷. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول
مؤلف: ابوسالم محمّد بن طلحة بن حسن بن محمّد شافعی
نسخه کامل و در ۵۲ برگ کتابت شده است کاتب محمّد بن احمد بن محمّد بن احمد ... (از اولاد امام صادق Q)
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
۲۸. الرجال
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۱۵۸ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن سراهنک بن مرتضی حسینی، تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رجب ۵۳۳ هجری.
۲۹. مجموعه
۱. من منهاج الکرامة في معرفة الامامة (صفحة ۲ ـ ۹) از برهان پنجم تا برهان بیستم را شامل است.
۲. مسائل فقهیة (۱۰ ـ ۱۳۲) بصورت مسئله مسئله که پاسخ هر مسئله پس از اتمام آن داده شده است این رساله از انتها ناقص است.
آغاز: بسمله، مسئلة لو استؤجر لزیارة ثم استطاع للحج وجب تقدیم الزیارة ...
۳۰. مجموعه
۱. شرح مسائل الشیخ الطوسي، تألیف ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (صفحه ۱ـ ۲۳)، در این رساله سی مسئله کلامی مطرح و پاسخ داده شده است، کاتب عبدالله بن محی الدّین جامعی عاملی، تاریخ کتابت بیستم ربیع الثانی ۱۰۷۰ هجری
۲. رسالة في اعراب الاشعار، تألیف علی بن محمّد بن عبدالله الطبیب
(صفحات این رساله مغشوش و بهم خورده است) کاتب همو، تاریخ کتابت بیست و پنجم رجب ۱۰۷۰ هجری.
۳. فوائد من کلام أمیرالمؤمنین (صفحه ۳۳ ـ ۴۰)
۴. شرح تهذیب المنطق تفتازانی، هبت الله حسینی معروف به شاهمیر (صفحه ۹۱ ـ ۱۸۳) این رساله از انتها ناقص است.
۳۱. لباب الانساب
مؤلف: ابوالحسن علی بن زید البیهقی فرید خراسان
نسخه کامل و در ۳۳۳ صفحه کتابت شده است، در صفحه اول عنوان کتاب نهایة الانساب تألیف محمّد بن هارون نیسابوری به اشتباه به عکسها اضافه شده است.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۳۲. تفسیر امام حسن عسکری Q
مؤلف: ابو علی حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی
نسخه از انتها ناقص و در ۲۳۶ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دانشکده علوم معقول و منقول ـ تهران
۳۳. التتمة في تواریخ الائمة
مؤلف: سیّد تاج الدّین بن علی بن احمد حسین عاملی
نسخه کامل و در ۵۳ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد مهدی عماد المحققین تاریخ کتابت ذیحجة ۱۳۲۳ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۳۴. النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة
مؤلف: میثم بن علی بن میثم بحرانی
نسخه کامل و در ۱۳۷ صفحه کتابت شده است، در آخر نسخه آمده است که اغلاط این نسخه به وسیله علی بن محمّد عاملی تصحیح شده است.
۳۵. المجدي في نسب العلویین
مؤلف: ابوالحسن علی بن محمّد بن علی نسابة معروف به ابن صوفی
نسخه کامل و در ۸۹ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه ملک ـ تهران
۳۶. مجموعه
۱. جزء من فوائد قاضي اردبیلي ، تألیف ابومحمّد عبدالله بن علی بن عبدالله شفتی اردبیلی (صفحه ۱ـ ۲۸) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۵۷۳ هجری دیده می شود.
۲. حدیث عبدالوهاب الکلابي، تألیف ابوالحسین عبدالوهاب بن حسین بن ولید کلابی (صفحه ۳۴ ـ ۵۳) تاریخ بلاغ در آخر رساله به سال ۵۱۲ هجری دیده می شود.
۳. همان رساله (صفحه ۵۸ ـ ۷۶) تاریخ سماع به سال ۵۷۹ هجری در اصفهان.
۴. جزء فیه من حدیث ابي الحسن الکلابي، تألیف همو (صفحه ۸۰ ـ ۹۰) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۶۰۳ هجری دیده می شود.
۵. جزء فیه حدیث ابي العباس طاهر بن محمّد بن حکم تمیمي (صفحه ۹۶ ـ ۱۱۵) در انتهای نسخه تاریخ سماع به سال ۴۶۹ هجری دیده می شود.
۶. المحاسن المجتمعة في خلفاء الاربعة (صفحه ۱۱۷ ـ ۱۸۲) کاتب عبدالقادر
۷. العقد الثمین في مناقب عایشه (صفحه ۱۸۳ ـ ۱۹۱) کاتب یوسف بن محمّد حماد قزوینی، تاریخ کتابت جمادی الاول ۱۲۶۶ هجری
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۳۷. کنز الفوائد في حل مشکلات القواعد
مؤلف: سیّد عبدالمطلّب بن مجد الدّین محمّد بن علی اعرجی حلی حسینی
نسخه از انتها ناقص و در ۱۵ برگ کتابت شده است ر. کـ الذریعة ۱۶/۱۶۲
۳۸. دیوان أمیرالمؤمنین علی Q
مؤلف:
نسخه کامل و در ۱۰۰ صفحه کتابت شده است، کاتب میر علی خطاط
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
۳۹. فائق المقال في الحدیث و الرجال
مؤلف: مهذّب الدّین احمد بن عبدالرضا
نسخه کامل و در ۳۱۹ برگ کتابت شده است، کاتب مهذب الدّین احمد بن عبدالرضا (مؤلف) تاریخ کتابت اول رجب ۱۰۸۵ هجری در حیدرآباد
عکس از کتابخانه انگلستان ـ لندن شماره OR ۸۴۵۹
۴۰. المبسوط
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
شماره صفحات پریشان و قطع آنها مختلف است ولی بنظر می رسد کامل باشد، جزء اول کتاب راشامل است، کاتب محمّد بن ابی غالب بن حق بن ابی غالب البابلی، تاریخ کتابت یکشنبه پنجم صفر ۶۰۰ هجری.
۴۱. معارج الافهام الی علم الکلام
مؤلف: احمد بن علی بن حسن بن محمّد بن اسماعیل کفعمی جباعی
نسخه کامل و در ۱۱۱ صفحه کتابت شده است، کاتب نامش خوانده نشد.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران شماره ۸۲۲۱
۴۲. مبسوط
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و از کتاب سبق و رمایه تا آخر جزء چهارم را شامل است و در ۲۹۰ برگ کتابت شده است، کاتب محمود بن حسن بن محمّد بن احمد بن یوسف بن عباس، تاریخ کتابت یکشنبه پنجم جمادی الاخر ۶۰۸ هجری.
عکس از کتابخانه مجلس سنا ـ تهران
۴۳. کنز الفوائد
مؤلف: ابو الفتح محمّد بن علی بن عثمان کراجکی (وفات ۴۴۹ هجری)
نسخه کامل و در ۲۵۲ برگ کتابت شده است، تاریخ کتابت ۶۷۷ هجری
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۴۴. الغارات
مؤلف:
نسخه کامل و در ۱۸۱ برگ کتابت شده است، کاتب حسین بن احمد حسینی، تاریخ کتابت یازدهم رجب ۱۱۲۴ هجری، در سال ۱۱۲۵ هجری توسط کاتب مقابله و تصحیح شده است.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
۴۵. تلخیص المتشابه من الرسم
مؤلف: ابوبکر احمد بن علی خطیب
نسخه شامل جزء اول و از انتها ناقص و در ۱۲۳ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
۴۶. العلل
مؤلف: ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارالقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۱۴۸ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۴۷. الضعفاء
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
نسخه از جزء هفتم تا انتهای کتاب را شامل می شود و در ۲۴۶ صفحه کتابت شده است، در آخر نسخه تاریخ سماع به سال ۵۴۴ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۴۸. المعجم الکبیر
مؤلف: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی لخمی شامی
نسخه شامل جزء اول و از انتها افتادگی دارد، از اول تا عنوان خوات بن جبیر انصاری را شامل است و در ۴۱۶ صفحه کتابت شده است در صفحه اول حاشیه سماع با تاریخ ۶۷۱ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
۴۹. طبقات اعلام الشیعه قرن ۹ ـ ۱۰
مؤلف: آغا بزرگ طهرانی
نسخه از اول شش صفحه افتادگی دارد و از عنوان حسام الدّین تا یونس را شامل است و در ۱۳۴ صفحه بخط شریف مؤلف کتابت شده است.
۵۰. الضعفاء
مؤلف: ابوجفعر محمّد بن عمر بن موسی بن حمّاد عقیلی
نسخه از انتها ناقص است و جزء اول تا جزء هفتم را شامل است و در ۲۴۲ صفحه کتابت شده است، تاریخ قرائت به سال ۴۴۴ هجری در صفحه اول دیده می شود.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
۵۱. المعجم الکبیر
مؤلف: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی لخمی شامی
نسخه کامل و شامل جزء سوم (باب العین) و در ۲۲۹ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است، در انتهای نسخه تاریخ قرائت به سال ۵۹۵ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۵۲. العلل
مؤلف: ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
نسخه شامل جزء پنجم و از انتها افتادگی دارد و در ۱۰۰ برگ کتابت شده است.
۵۳. العلل
مؤلف: ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
نسخه شامل بخش اول و در ۱۰۰ برگ کتابت شده است (برگ ۱ ـ ۱۰۰)
کاتب علی بن محمّد بن عنان الدوبلی شافعی، تاریخ کتابت جمعه یازدهم شعبان ۷۰۸ هجری.
۵۴. العلل
مؤلف: ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
نسخه شامل بخش دوم و در ۱۵۰ برگ کتابت شده است (برگ ۱۰۱ ـ ۲۵۰)
کاتب علی بن محمّد بن عنان الدوبلی شافعی، تاریخ کتابت جمعه یازدهم شعبان ۷۰۸ هجری.
۵۵. تلخیص المتشابه في الرسم
مؤلف: حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب
نسخه کامل و شامل جزء اول تا چهارم و در ۱۱۸ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۵۶. الصحیفة الکاملة السجادیة
نسخه کامل و در ۳۱۳ صفحه کتابت شده است، در این نسخه ترجمه صحیفه از اول تا آخر نیز در بین سطور آمده است، بنا به حاشیه آقای نصیری امینی در صفحه اول این نسخه و ترجمه آن به قبل از سال ۷۶۱ هجری تعلق دارد.
عکس از کتابخانه فخرالدّین نصیری امینی ـ تهران
۵۷. شرح قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام
مؤلف: ؟
نسخه حاضر در ۴۸۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۵۸. مجموعه احادیث
مؤلف: ؟
رساله ای بی نام و نشان ولی کهن که احادیثی از فضایل و مناقب ائمه اطهار را شامل است ، تاریخ کتابت ۵۸۰ هجری.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۵۹. الفتن
مؤلف: ابو عبدالله نعیم بن حمّاد مروزی
نسخه کامل و در ۴۰۶ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن محمّد بن علی صیرفی انصاری، تاریخ کتابت عید قربان (هجدهم ذیحجه) سال ۷۰۶ هجری در سفح قاسیون دمشق
۶۰. مجموعه
۱. الدرة الیتیمة في بعض فضائل السیّدة العظیمة، تألیف سیّد عبدالله بن ابراهیم بن میر غنی حسینی حنفی (صفحه ۲ ـ ۱۸) کاتب علوی بن عبدالله میر ماه میرغنی، تاریخ کتابت یازدهم جمادی الثانی ۱۱۷۹ هجری در مدینه
۲. الغثور الباسمة في مناقب السیّدة فاطمة، تألیف جلال الدّین عبدالرحمن سیوطی (صفحه ۱۹ـ ۲۹) کاتب ابراهیم بن سلیمان بن محمّد بن عبدالعزیز حنفی، تاریخ کتابت پنجشنبه هشتم صفر ۱۰۷۶ هجری.
۳. المواهب و المنن في بعض مناقب سیّدنا الامام الحسن Q، تألیف ... (صفحه ۳۱ ـ ۴۹) کاتب یوسف بن محمّد حمّاد، تاریخ کتابت پنجشنبه جمادی الاول ۱۲۶۶ هجری.
۴. قرة کل عین في بعض مناقب سیّدنا الحسین Q، تألیف ... (صفحه ۵۰ ـ ۶۸) کاتب همو.
۵. الفتح و البشری في مناقب الزهراء ، تألیف مولانا سیّد محمّد جفری تلمیذ شیخ محمّد سمّان (صفحه ۶۹ ـ ۷۶) کاتب همو، تاریخ کتابت رجب ۱۲۹۹.
۶۱. المؤمن
مؤلف: حسین بن سعید الاهوازی (از صحابه امام رضا، جواد و هادی K)
نسخه کامل و در ۲۱ صفحه کتابت شده است، کاتب حسن بن مهدی بن علی حسنی طباطبائی تبریزی، تاریخ کاتب هشتم ربیع الثانی ۱۳۲۵، کاتب نسخه را از روی نسخه پدرش که از روی نسخه محدث نوری نوشته کتابت کرده است.
۶۲. خلاصة سیرة سیّد البشرO
مؤلف: محبّ الدّین احمد بن عبدالله بن محمد بن ابی بکر طبری
نسخه کامل و در ۵۲ صفحه کتابت شده است.
عکس از موزه ایران باستان ـ تهران
۶۳. صفة النفاق و نعت المنافقین
مؤلف: ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد اصبهانی
نسخه کامل و در ۳۸ صفحه کتابت شده است، نسخه کهن و در صفحه آخر حاشیه ای با تاریخ ۴۲۷ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۶۴. النور الالمع
مؤلف:
نسخه کامل و در ۹ برگ کتابت شده است، این کتاب در مناقب و فضائل امیرالمؤمنین علیQ نگاشته شده است.
۶۵. نقباء البشر
مؤلف: آغا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه شامل قسمت دوم (غلامعلی یونس) و در ۱۵۶ صفحه به خط شریف مؤلف کتابت شده است.
۶۶. الجامع الکافی (فقه زیدیه)
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی
نسخه شامل جزء اول و در ۳۹۸ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت جمعه پانزدهم رجب ۹۷۲ هجری.
عکس از AMBROSIANA MILANO CI۶۸ ARABO
۶۷. حسیب النسیب للحسیب النسیب
مؤلف: سیّد عزالدّین علی بن فضل الله راوندی (قرن ششم هجری)
نسخه کامل و در ۳۰ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت ماه صفر ۶۵۶ هجری.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم شماره ۴۰۴۷
۶۸. الایناس بعلم الانساب
مؤلف: ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین وزیر مغربی
نسخه کامل و در ۲۰۴ صفحه کتابت شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
۶۹. الایضاح في القرآن
مؤلف: ابوعبدالله احمد بن ابوعمر الاندرابی
نسخه کامل (شامل ۵۳ باب) و در ۴۱۴ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن عمر بن حمزه...، تاریخ کتابت یکشنبه دوم ذیحجه ۵۵۹ هجری
۷۰. المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل
مؤلف: ابوبکر احمد بن محمّد بن هارون بن یزید خلال بغدادی (وفات ۳۱۱ هجری)
نسخه شامل جزء اول و مقداری از جزء دوم و از انتها ناقص است و در ۱۶۰ صفحه کتابت شده است.
۷۱. المُسند من مسائل احمد بن حنبل
مؤلف: ابوبکر احمد بن محمّد بن هارون بن یزید خلال بغدادی (وفات ۳۱۱ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در حدود ۱۵۰ صفحه کتابت شده است.
۷۲. مطلع البدور (رجال زیدیه)
مؤلف: صفی الدّین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی (وفات ۱۱۸۰ هجری)
نسخه از انتها ناقص (شروع از حرف طاء تا مطهر) و در ۲۱۸ صفحه کتابت شده است، کاتب شیخ مختار الفذی، تاریخ کتابت ۱۲۶۲ هجری.
عکس از کتابخانه آیت الله سیّد هبة الدّین شهرستانی
۷۳. مجموعه
۱. وصول الاخیار الی اُصول الاخبار، تألیف حسین بن عبدالصمد حارثی همدانی عاملی (صفحه ۳ ـ ۷۳) حاشی اِنهاء در آخر نسخه به تاریخ جمادی الاخر ۹۶۹ هجری دیده می شود.
۲. رجال ابن داوود حلی ، تألیف تقی الدّین حسن بن علی حلی (صفحه ۸۷ ـ ۲۰۳)
تاریخ انهاء ۹۶۹ هجری بدست حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی در آخرین صفحه دیده می شود.
۳. فهرست، تألیف ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
(صفحه ۲۰۵ ـ ۲۸۴) کاتب محمّد بن اخی محمّد بن محمّد، تاریخ کتابت یکشنبه یازدهم جمادی الثانی ۹۶۹ هجری، نسخه ها کامل است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ اهدایی سیّد محمّد مشکاة شماره ۱۰۴۴
۷۴. من لا یحضره الفقیه
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (وفات ۳۸۱ هجری)
نسخه از ابتدا چند صفحه افتادگی دارد، شامل جزء اول و در ۳۹۵ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن علی بن کشّی، تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم شوال ۶۵۲ هجری، نسخه مقابله شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۸۳۳۲
۷۵. المقاصد العلیّیه في المطالب السنّیة
مؤلف: علامه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی
نسخه کامل و در ۱۷۴ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد رضا بن محمّد رحیم کریمی، تاریخ کتابت پنجشنبه چهارم رجب ۱۴۰۷ هجری در جرجان (گرگان)
۷۶. نهج البلاغه
مؤلف: شریف رضی محمّد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری)
نسخه کامل و در ۴۷۱ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت پنجشنبه شانزدهم شعبان ۷۱۸ هجری، نسخه تصحیح و با چند نسخه کهن مقابله شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۷۷. فهرست الصدریة في الاجازات العلیة
مؤلف: ابوالمکارم علی اکبر بن شیر محمّد صدر الاسلام همدانی
نسخه کامل و در ۱۰۱ صفحه کتابت شده است، کاتب مؤلف رساله، تاریخ کتابت محرم الحرام ۱۳۲۲ هجری در نجف اشرف، در ابتدا و انتهای رساله اجازه روایت از آقا میرزا حسین خلیلی طهرانی وسیّد محمّد موسوی هندی صاحب نظم اللئالی في علم الرجال دیده می شود.
۷۸. کتاب الحماسه
مؤلف:
بنظر می رسد نسخه از انتها ناقص باشد، نسخه حاضر شامل ده باب (از باب الحماسة تا باب مذمة النساء) و در ۲۹۴ برگ کتابت شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۱۹
۷۹. اسنی المطالب في مناقب سیّدنا علي بن ابي طالب Q
مؤلف: ابوالخیر محمّد بن محمّد بن محمّد بن جزری دمشقی شافعی مقری
کتاب عکسِ نسخه مطبوع است که در سال ۱۳۲۴ هجری در عهد سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمان در مطبعه مکه مکرمه بچاپ رسیده است.
۸۰. شرح شافیه ابي فراس في مناقب آل الرسول و مثالب بني العباس
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن امیر الحاج حسینی
نسخه از انتها ناقص است و در ۲۸۱ صفحه کتابت شده است.
۸۱. طروس الانشاء و سطور الاملاء
مؤلف: سیّد ابو معزّ محمّد قزوینی (وفات ۱۳۲۵ هجری)
نسخه کامل و در ۶۷ صفحه کتابت شده است.
۸۲. کفایة الطالب في مناقب مولانا علي بن ابي طالب Q
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن یوسف بن محمّد کنجی شافعی قرشی (وفات ۶۵۸ هجری)
نسخه کامل و در ۴۷۴ صفحه کتابت شده است، در صفحه آخر اجازه روایت و قرائت مفاد کتاب از طرف مؤلف بخط خود او نوشته شده است.
۸۳. نهج البلاغة
مؤلف: شریف رضی محمّد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها افتادگی دارد و در ۳۸۷ برگ کتابت شده ا ست (در صفحه آخر مشخصات و تاریخ کتابت نوشته شده است)، کاتب ابوجعفر محمّد بن محمّد بن ابونصر بن محمّد بن علی، تاریخ کتابت شنبه چهارم ماه رجب ۶۶۰ هجری. <حکیم گفت از مجلس است، در جلد های جدید شاید>
۸۴. الذخیرة في الکلام و اُصول الدّین
مؤلف: سیّد مرتضی ابوالقاسم علی بن حسین موسوی (وفات ۴۳۶ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها افتادگی دارد و در ۴۷۸ صفحه کتابت شده است.
۸۵. نهایة المرام في علم الکلام
مؤلف: ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هجری)
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۶۶۰ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۸۶. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
مؤلف: منتجب الدّین ابوالحسن علی بن عبیدالله بن حسن بن بابویه رازی
نسخه کامل و در ۷۳ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن محمّد بن علی حمدانی قزوینی، تاریخ کتابت پانزدهم رجب ۶۱۳ هجری، این نسخه در سال ۷۷۶ مقابله شده است.
عکس از کتابخانه ملی ایران ـ تهران
۸۷. البیان في نزول القرآن
مؤلف: محمّد بن علی بن عمر نسوی
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۲۹۰ صفحه کتابت شده است.
۸۸. المجدي في الانساب
مؤلف: ابوالحسن علی بن محمّد بن علی نسّابه معروف به ابن صوفی
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۱۷۲ صفحه کتابت شده است.
۸۹. رجال
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱۷ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن سراهنک بن مرتضی الحسنی، تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رجب ۵۳۳ هجری.
۹۰. ما نزل من القرآن في علي Q
مؤلف: حسین بن حکم حبری کوفی
از ابتدا و انتها ناقص است و در ۳۲ برگ کتابت شده است.
۹۱. الاربعین عن الاربعین في فضائل أمیرالمؤمنین Q
مؤلف: محمّد بن احمد خزاعی نیسابوری
نسخه کامل و در ۱۶ برگ کتابت شده است ، کاتب محمود بن عبدالله ساوجی، تاریخ کتابت ماه رمضان ۹۷۴ هجری در نجف اشرف.
۹۲. رسالة في تحقیق حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه
مؤلف: شمس الدّین محمّد بن احمد ذهبی
نسخه کامل و در ۱۴ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
۹۳. معراج الوصول (در فضائل اهل بیت K)
مؤلف: شمس الدّین محمّد بن یوسف بن حسن مدنی زرندی انصاری (محدّث حرم شریف نبوی)
نسخه کامل و در ۲۶ برگ کتابت شده است، کاتب مؤلف کتاب، تاریخ کتابت شنبه پنجم ذیحجه ۹۱۸ هجری در مکه مشرّفه.
۹۴. مناقب العشرة
مؤلف:نقشبندی
این نسخه شامل (باب رابع في مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب Q) و در ۴۸ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۹۵. الصحیح من الاخبار في ذکر احادیث النبی المختار O
مؤلف: ابوبکر محمّد بن عبدالله بن ذکریا جوزفی نیشابوری
نسخه کامل و در ۱۹۸ برگ کتابت شده است، کاتب حسن بر اسرائیل بن احمد بن ابی الحسین قرشی شافعی دمشقی متطبّب، تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و هشتم محرم ۷۱۶ هجری در طرابلس شام، نسخه حاضر مقابله و تصحیح شده است.
۹۶. الاربعین
مؤلف: ابو محمّد قاسم بن ابوالقاسم علی بن حسن سلفی
نسخ کامل (مشتمل بر سه جزء) و در ۶۰ برگ کتابت شده است، در صفحه آخر حاشیه سماع از مؤلف در حال حیات وی بتاریخ ذیقعده ۵۹۸ هجری دیده می شود.
۹۷. فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم
مؤلف: منتجب الدّین ابو الحسن علی بن عبیدالله بن حسن بن بابویه رازی
نسخه کامل و در ۴۵ برگ کتابت شده است، کاتب شیخ محمّد بن حسن حر عاملی (صاحب وسائل الشیعه)، تاریخ کتابت آخرین روز سال ۱۰۶۳ هجری.
۹۸. جزء فیه احادیث النعالي
مؤلف: ابوالحسن محمّد بن طلحة بن محمّد بن النعالی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و در ۴۴ صفحه کتابت شده است، صفحه آخر حاشیه سماع با تاریخ ربیع الاول ۴۹۰ هجری دیده می شود.
۹۹. الابحاث المفیدة في تحصیل العقیدة
مؤلف: ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران شماره ۷۴۱۳
۱۰۰. الجامع في الرجال
مؤلف:
نسخه ناقص و از صفحه ۵۵۲ تا ۶۰۸ (از ترجمه علی بن محمّد بن زبیر القرشی تا فارس بن حاتم قزوینی) را شامل است.
۱۰۱. مجموعه
۱. رساله فلسفی، تألیف ... (برگ ۱ ـ ۱۹) از ابتدا ناقص است.
۲. مفتاح الخیر في شرح رسالة الطیر، تألیف جمال الدّین علی بن سلیمان بحرانی (برگ ۱۹ ـ ۲۶) نسخه کامل است.
۳. نهج المستقیم علی طریقة الحکیم، تألیف جمال الدّین میثم بحرانی (برگ ۲۶ ـ ۳۴)
۴. قصه سلامان و ابسال، تألیف ... (برگ ۳۴ ـ ۳۶) نسخه کامل است.
۱۰۲. فوائد
مؤلف: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و شامل ۱۵ جزء و در ۵۳۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ سماع محمّد بن حمزه بن محمّد در سال ۵۲۵ هجری در آغاز اجزاء کتاب آمده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۱۰۳. الکواکب السماویة (شرح قصیده علویه فرزدق)
مؤلف: شیخ محمّد سماوی
نسخه کامل و در ۲۷۳ صفحه نگاشته شده است، این کتاب در سال ۱۳۶۰ هجری در مطبعه مرتضویه نجف طبع شده است و بخاطر کمیاب بودن عکس آن تهیه شده است.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس شماره ۱۷۰۸۲
۱۰۴. عیون الاخبار في مناقب الاخیار
مؤلف: سیّد مرتضی ابوالمعالی محمّد بن علی حسینی بغدادی
نسخه کامل و در ۱۹۵ صفحه کتابت شده است، کاتب عیسی علی (؟)، تاریخ کتابت چهارم رجب ۶۹۳ هجری، این نسخه با نسخه ای که در تاریخ ۵۶۹ هجری نگاشته شده بود مقابله شده است.
۱۰۵. عیون الحکم و المواعظ و ذخیرة المتعظ والواعظ
مؤلف: ابوالکافی علی بن محمّد بن نزار بن شرقیه الواسطی
نسخه کامل و در ۱۸۳ برگ کتابت شده است، کاتب علی بن یوسف قدسی، تاریخ کتابت چهاردهم جمادی الاخر ۸۹۲ هجری.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم
۱۰۶. السنن الواردة في الفتن
مؤلف: ابو عمرو عثمان بن سعید المقرئ الدانی
نسخه چند صفحه از اول و آخر افتادگی دارد و در ۱۹۷ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق شماره ۳۱۴ حدیث
۱۰۷. مجموعه
۱. کتاب الکشف في اعراب القرآن، تألیف ... (صفحه ۲ ـ ۱۹۲)، کاتب محمّد بن حسن بن محمّد حافظ رهقی، تاریخ کتابت جمعه پانزدهم شوال ۵۴۲ هجری در شهر آبه.
۲. کتاب الوجوه و النظائر، تألیف ابو هلال حسن بن عبدالله بن سهل عسکری (صفحه ۱۹۴ ـ ۳۱۷)، کاتب همو، تاریخ کتابت دهه آخر ربیع الاول ۵۴۷ هجری.
۳. تلخیص البیان في مجاز القرآن، (تألیف ۴۰۱ هجری) تألیف سیّد رضی محمّد بن حسین بن موسی موسوی (صفحه ۳۱۸ ـ ۴۲۱)، کاتب همو، تاریخ کتابت جمعه بیست و نهم رجب ۵۴۷ هجری در شهر آبه.
۴. الاستدراک علی ابن علي مما وقع في کتاب الحجة من الخلل، تألیف ابوالحسین علی بن حسین بن علی نحوی (صفحه ۴۲۳ ـ ۴۲۹) از انتها ناقص است.
۱۰۸. رسالة في الکلام
مؤلف:
کتاب بصورت قوله کذا، قلنا کذا نگاشته شده است، نسخه از اول و آخر ناقص است و در ۲۲۳ برگ کتابت شده است.
۱۰۹. شذور العقیان في ترجمة الاعیان
مؤلف: سیّد اعجاز حسین بن میر محمّد قلی کنتوری لکهنوی (وفات ۱۲۸۶ هجری)
نسخه از ابتداء تا اول حرف قاف و در ۵۳۶ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه آصفیه ـ حیدر آباد دکن
۱۱۰. الفصول المختصر من کتاب العیون والمحاسن
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان مفید (وفات ۴۱۳ هجری)
این کتاب توسط سیّد ابوالقاسم علی بن حسین موسوی جمع شده است، نسخه از ابتدا افتادگی دارد و در ۲۴۵ صفحه کتابت شده است، کاتب عیسی بن ابراهیم بن عبدالله حلی، تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و یکم جمادی الثانی ۱۰۲۶ هجری.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۱۱۱. تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
مؤلف: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۵۲۹ هجری)
این نسخه از اول افتادگی دارد و با نسخه شماره ۱۸۱ اختلاف دارد.
۱۱۲. فضائل سیّدة النساء بعد مریم فاطمة بنت رسول الله O
مؤلف: ابوحفظ عمر بن احمد بن علی مروزی معروف به ابن شاهین
نسخه کامل و در ۱۶ صفحه کتابت شده است، کاتب عبدالرحیم بن عبدالخالق بن محمّد بن ابی هشام القرشی الاموی الشافعی.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ اهدائی از طرف آیت الله مرعشی نجفی
۱۱۳. خصائص علي بن ابي طالب Q
مؤلف: نسائی
نسخه کامل و در ۱۱۲ صفحه کتابت شده است، روی صفحه اول تاریخ ۹۸۱ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه ملی ایران ـ تهران
۱۱۴. مجموعه
۱. ذخایر العقبی في مودة ذوی القربی، تألیف محبّ الدّین احمد بن عبدالله طبری شافعی مکی (وفات ۶۹۴ هجری) (صفحه ۱ـ ۲۵۰)، کاتب جمال بن محمّد بن مسعود الفضل، تاریخ کتابت پنجشنبه اول رمضان ۷۴۵ هجری.
۲. جزء یشتمل علی مراثي اهل البیت، تألیف ابوالحر صفوان بن ادریس بن ابراهیم بن ادریس (صفحه ۲۵۹ ـ ۲۸۹)، کاتب همو.
۱۱۵. مجموعه
۱. مشیخه شیخ ابو محمّد هارون بن موسی تلعکبري (وفات ۳۸۵ هجری)، تألیف سیّد کمال الدّین بن صدر حسینی عاملی (وفات ۱۰۹۹ هجری)، نسخه کامل و در هشت صفحه از روی نسخه آقا بزرگ طهرانی کتابت شده است، کاتب محمّد حسین حسینی طهرانی، تاریخ کتابت چهارم رجب ۱۳۷۵ هجری.
۲. ضیاء المفازات في طرق مشایخ الاجازات، تألیف شیخ محمّد محسن آغا بزرگ طهرانی، نسخه کامل و در ۲۴ صفحه از روی نسخه مؤلف کتابت شده است، کاتب همو.
۳. اجازه روایت صحیفه کامله سجادیه، حاج آقا حسین خوانساری (وفات ۱۰۹۹ هجری) به سیّد محمّد باقر بن سیّد علی رضا (وفات ۱۱۲۳ هجری) به خط مبارک مجیز در جمادی الاخر ۱۰۸۸ هجری .
۴. اجازه روایت شیخ حرّ عاملی به سیّد محمّد باقر بن علی رضا، به خط مبارک در سال ۱۰۸۷ هجری.
۵. اجازه روایت علامه محمّد باقر مجلسی به همو، بخط مبارک در تاریخ ۱۰۸۷ هجری.
۶. اجازه روایت سیّد محمّد باقر بن سیّد علی رضا به فرزندش سیّد علی رضا، به خط خود در تاریخ ۱۱۲۳ هجری.
۷. اجازه روایت آقا بزرگ طهرانی به سیّد محمّد صادق بحرالعلوم، در ۲۷ صفر ۱۳۵۰، کاتب محمّد حسین حسینی طهرانی به تاریخ جمادی الاول ۱۳۷۵ هجری.
۸. معتقدات شیخنا الشهید محمّد بن مکي (یک برگ)
۱۱۶. نقباء البشر في القرن الرابع عشر
مؤلف: آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه از عنوان فتح الله شروع و به یونس اردبیلی ختم شده است و در ۱۵۷ صفحه بخط مؤلف معظم کتابت شده است.
۱۱۷. نقباء البشر في القرن الرابع عشر
مؤلف: آغا بزرگ طهرانی
به شماره ۱۱۶ مراجعه شود.
۱۱۸. امالي
مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی بن حسین بابویه قمی (وفات ۳۸۱ هجری)
نسخه از انتها ناقص و تا ابتدای مجلس ۹۵ موجود است و در ۲۹۷ برگ کتابت شده است، در برگ اول حاشیه مطالعه کننده با تاریخ جمادی الاخر ۶۲۰ هجری دیده می شود.
۱۱۹. جزء حدیث ابي عبدلله جلابي
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن علی بن محمّد جلابی مغازلی واسطی
نسخه کامل و در ۷ صفحه کتابت شده است، در انتهای نسخه سماع جزء به تاریخ جمادی الاخر ۵۵۹ هجری در جامع دمشق دیده می شود.
۱۲۰. أربعین حدیث
مؤلف:
نسخ کامل و در ۱۶ برگ کتابت شده است.
۱۲۱. الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب
مؤلف: یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی
نسخه کامل و در حدود ۱۵۰ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است، در انتهای نسخه حاشیه بلاغ و تصحیح با خط مؤلف کتاب به تاریخ دوم شعبان ۱۱۰۹ هجری دیده می شود.
عکس ازکتابخانه دانشگاه شیراز ـ شماره ۹۴۲ خ
۱۲۲. فضل الخیل
مؤلف: عبدالمؤمن بن خلف الدمیاطی
نسخه کامل و در ۱۴۶ برگ کتابت شده است.
در آخر نسخه حاشیه سماع و قرائت با تاریخ جمادی الاول ۶۸۹ هجری دیده می شود.
۱۲۳. الفردوس من المستخرج من الصحاح
مؤلف:
نسخه کامل (فقط صفحه اول افتاده است) و در ۱۹۴ صفحه کتابت شده است، کاتب احمد بن رمضان.
۱۲۴. مقالید علم الهیئة
مؤلف: ابوریحان محمّد بن احمد البیرونی (وفات ۴۴۰ هجری)
نسخه کامل و در ۲۵ برگ کتابت شده است کاتب حسین بن محمّد سعد الله (الدّین) تاریخ کتابت بیست و یکم رمضان المبارک ۷۸۴ هجری.
عکس از لندن ـ انگلستان
۱۲۵. العلل الواردة في الاحادیث النبوي
مؤلف: حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
جلد سوم و در ۱۰۰ برگ کتابت شده است، از آخر افتادگی دارد.
فیلم شماره ۹ از کتابخانه مجمع العلمی
۱۲۶. مجموعه
۱. الاجوبة، تألیف ابی عبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان مفید که در جواب مسائل نه گانه السیّد الشریف الفاضل اطال الله في عزالدّین و الدنیا نگاشته است (صفحه ۳ ـ ۲۱).
۲. المسائل العکبریة، تألیف ابی عبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان مفید که در پاسخ سؤالات حاجب ابواللیث بن سراج نوشته است (صفحه ۲۱ ـ ۴۳).
۳. الاجوبة، سیّد مرتضی علم الهدی موسوی که در پاسخ سؤالات پانزده گانه ای که از شهر ری آمده نگاشته است (صفحه ۴۳ ـ ۵۸).
نسخه کامل و در ۵۶ صفحه کتابت شده است، کاتب نسخه را به درخواست علم الهدی [بن مولی محسن فیض کاشانی] در تاریخ ۱۰۷۵ در بلده قاسان نگاشته شده است (دستخط علم الهدی در اول نسخه موجود است).
عکس از لندن ـ انگلستان
۱۲۷. المقدمة في الکلام
مؤلف: ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۴۴ صفحه کتابت شده است، کاتب علی بن الحسن الرضی العلوی الحسینی، تاریخ کتابت غره ماه ذیحجه ۷۱۶ هجری.
۱۲۸. فتح الابواب
مؤلف: رضی الدّین ابوالقاسم علی بن طاوس علوی (وفات ۶۶۴ هجری)
نسخه کامل و در ۱۰۱ صفحه کتابت شده است، کاتب که نامش معلوم نیست نسخه را به در خواست محمّد بن علم الهدی فرزند مولی محسن فیض کاشانی در سال ۱۰۷۵ در بلده قاسان صینت عن بوائق الزمان استنساخ نموده است (دستخط علم الهدی در اول نسخه موجود است).
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
۱۲۹. الجامع الکافي (فقه زیدیه)
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن عبدالرحمن علوی حسنی
نسخه کامل و شامل جزء دوم و در سال ۳۳۶ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت روز شنبه دوازدهم محرم الحرام ۹۷۲ هجری.
۱۳۰. شرح نهج البلاغة
مؤلف: کمال الدّین عبدالرحمن بن محمّد بن عتایقی (حیات ۷۸۸ هجری)
به شماره ۱۹۹ مراجعه شود.
۱۳۱. مناقب آل ابي طالب
مؤلف: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی (وفات ۵۸۸ هجری)
نسخه کامل و شامل جزء پنجم و در ۴۶۲ صفحه کتابت شده است، بنا به یادداشت استاد مرحوم علامه سیّد عبدالعزیز طباطبائی H نسخه در سال ۷۷۷ هجری نگاشته شده است.
عکس از کتابخانه ملی تبریز ـ تبریز
۱۳۲. شرح نهج البلاغة (شرح منتخب نهج البلاغه)
مؤلف:؟
نسخه کامل در ۲۱۲ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن محمود طبسی، تاریخ کتابت پانزدهم شعبان ۱۰۷۴ هجری.
عکس از دانشگاه شیراز ـ شیراز شماره ۹۲۶ خ
۱۳۳. المقامات
مؤلف: محمّد مؤمن بن محمّد قاسم جزائری شیرازی (ولادت ۱۰۷۴ هجری)
نسخه کامل و در ۸۰ برگ نگارش یافته است، کاتب محمّد مؤمن محمّد قاسم جزائری (مؤلف)، تاریخ کتابت ۱۱۰۹ هجری، مؤلف کتاب را کتابت و به اولادش وقف نموده است.
عکس از دانشگاه شیراز ـ شیراز شماره ۹۳۵خ
۱۳۴. توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل
مؤلف: شهاب ایجی
نسخه در ۱۶ برگ و شامل باب هشتم و باب نهم که درباره حدیث غدیر آمده است می باشد.
۱۳۵. اسانید صحیفة الامام الرضاQ
مؤلف:؟
نسخه کامل ودر ۲۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه میلان ـ ایتالیا
۱۳۶. المنتخب من مسائل احمد بن حنبل
مؤلف: ؟
نسخه کامل و شمال دو جزء دهم و یازدهم و در ۵۶ صفحه کتابت شده است، کاتب موفق الدّین ابی محمّد عبدالله بن احمد بن محمّد بن قدامه مقدسی.
۱۳۷. النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم
مؤلف: عمر بن محمّد بن عبدالواحد
نسخه کامل و در ۱۶۸ صفحه کتابت شده است، کاتب عثمان بن محمّد بدلیسی، تاریخ کتابت دهه اول ذیحجه ۶۷۶ هجری.
عکس از لندن ـ انگلستان
۱۳۸. الانوآء
مؤلف: احمد بن فارس
نسخه کامل و در ۱۸ صفحه کتابت شده است، کاتب علی بن حسن بن محمّد، تاریخ کتابت بیست و ششم جمادی الثانی ۱۰۸۲.
عکس از کتابخانه مدرسه سپهسالار ـ تهران شماره ۲۹۲۵
۱۳۹. انوار العلم و المعرفة (في اثبات النبوة و الامامة و المعاد)
مؤلف: محمّد اسماعیل بن محمّد علی غروی محلاتی
نسخه کامل و در حدود ۲۰۰ صفحه کتابت شده است، کاتب علی اکبر بن نصر الله محلاتی، تاریخ کتابت چهاردهم جمادی الاول ۱۳۴۶ هجری.
۱۴۰. شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
مؤلف:؟
نسخه کامل و در ۱۳ برگ کتابت شده است، در آخر نسخه آمده که مؤلف رساله را در محرم ۱۰۸۱ نگاشته و کاتب نسخه حاضر آن را در بیست و ششم ذیقعده ۱۲۲۳ کتابت نموده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران ـ تهران
۱۴۱. فتح الاقفال
مؤلف: نجم الدّین محمّد جعفر العسکری الطهرانی
نسخه کامل و در ۱۸ صفحه کتابت شده است، کاتب مؤلف، تاریخ کتابت چهارشنبه هشتم رجب ۱۳۷۷ درشهر سامراء .
عکس ازکتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم
۱۴۲. اللباب في معرفة الانساب
مؤلف: ابوالحسن احمد بن ابراهیم اشعری
نسخه کامل و در ۲۰ برگ کتابت و در تاریخ ۱۰۶۷ وقف شده است.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد شماره ۲۶۱۹
۱۴۳. ذیل تاریخ بغداد
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن سعید بن یحیی الدبیثی الواسطی
نسخه کامل (از اول تا حرف جیم) و در ۵۱۳ صفحه کتابت شده است، کاتب عبدالرحیم بن عبدالخالق بن محمّد هبة الله اموی الشافعی الدمشقی، تاریخ کتابت هفدهم جمادی الاول ۶۳۵ هجری.
۱۴۴. رسالة في واجب الصلوة
مؤلف:؟
رساله کامل و در ۱۱ برگ (۵ فصل) کتابت شده است، تاریخ کتابت پنجشنبه یازدهم ربیع الاول ۷۵۴ هجری.
۱۴۵. المخلص في علم الکلام
مؤلف: سیّد مرتضی علی بن حسین علم الهدی (وفات ۴۳۶ هجری)
نسخه کامل و در ۱۴۴ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۱۴۶. کفایة الاثر في النصوص علی الائمة الاثنی عشر
مؤلف: ابوالقاسم علی بن محمّد الخزّاز الرازی القمی
نسخه کامل و در ۱۷ برگ کتابت شده است، کاتب شمس الدّین الحسینی، تاریخ کتابت روز چهاردهم شوال ۸۷۲ در قریه یعقوب محله.
۱۴۷. الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة
مؤلف: محمّد محسن آغا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه در ۵۷ صفحه و شامل حرف میم است، نسخه به خط مبارک مؤلف و در ماه رجب ۱۳۳۵ هجری در شهر کاظمین شروع به نگارش شده است.
۱۴۸. قامعة اهل الباطل (في الرد علی من حرّم اقامة عزاء مولانا الحسین Q)
مؤلف: علی بن عبدالله البحرانی (وفات ۱۳۱۸ هجری)
نسخه کامل و در ۸۴ صفحه کتابت شده است، کاتب میرزا ابوالحسن حائری، تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و هفتم جمادی الثانی ۱۳۰۶ هجری، نسخه حاضر توسط مؤلف تصحیح و مقابله شده و صحت آن تأیید گشته است.
۱۴۹. مجموعه
۱. کتاب في قوارع القرآن، تألیف ابو عمرو محمّد بن یحیی بن الحسین (برگ ۱ ـ ۳۷) کاتب ابوعبدالله احمد بن عمرو الاندرانی، تاریخ کتابت روز یکشنبه بیست و هفتم شعبان ۴۲۹ هجری.
۲. صحیفه کامله سجادیه ماثور از امام زین العابدین علی بن الحسین Q، (برگ ۳۹ ـ ۷۸) کاتب حسن بن ابراهیم بن محمّد الزامی، تاریخ کتابت شوال ۴۱۶ هجری.
۳. رساله در تذکر و تأنیث زبان عربی (برگ ۸۴ ـ ۹۰) این رساله از انتها افتادگی دارد.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس شماره ۱۶۸۸
۱۵۰. النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف
مؤلف: شیخ آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه کامل و در ۵۱ صفحه کتابت شده، کاتب علی بن موسی دبستانی نجفی، تاریخ کتابت بیست و هشتم محرم الحرام ۱۳۸۸ هجری.
۱۵۱. صحیفة الرضا Q
مؤلف: ابو علی فضل بن حسن طَبرِسی (وفات ۵۴۸ هجری)
نسخه کامل و در ۶۲ برگ کتابت شده است، کاتب ذیبح الله حسینی رضوی، تاریخ کتابت بیست و هفتم ربیع الثانی ۱۲۸۹ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۱۵۲. الیاقوت
مؤلف: ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت
نسخه کامل و در ۳۱ صفحه کتابت شده است، کاتب حسین بن ابراهیم بن علی الطبری، تاریخ کتابت ماه صفر ۷۳۳ هجری در مشهد مقدس رضوی.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس شماره ۶۵۱
۱۵۳. المقنعة
مؤلف: خواجه نصیر الدّین طوسی (وفات ۶۷۲ هجری)
نسخه کامل و در دو برگ کتابت شده است، کاتب شاهوردی، تاریخ کتابت سال ۹۰۰ در دار السلطنة اصفهان مدرسه ...
عکس از کتابخانه علامه طباطبائی ـ شیراز
۱۵۴. تسلیة المجالس و زینة المجالس
مؤلف: فخر الدّین محمّد بن ابو طالب بن احمد بن محمّد حسنی موسوی حائری
نسخه کامل و در ۵۹۵ صفحه کتابت شده است، برای اطلاعات بیشتر به مجله علوم حدیث شماره اول مقاله صدیق دانشمند آقای علی صدرایی خویی مراجعه شود.
عکس از کتابخانه مدرسه نمازی ـ خوی
۱۵۵. مجموعه
۱. کتاب القضا من السنن، تألیف ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی خراسانی (وفات ۳۰۳ هجری) (برگ ۱ ـ ۹) تاریخ بلاغ ۴۸۵ هجری.
۲. کتاب العاریة و الودیعة (برگ ۱۰)
۳. امالي ابو الفتح میمون بن حمزه بن الحسنی الحسینی (برگ ۱۰ ـ ۱۲)
۴. کتاب الجهاد الخیل من السنن، تألیف ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (وفات ۳۰۳ هجری) (برگ ۱۳ ـ ۳۳)، تاریخ بلاغ ربیع الاول ۴۸۵ هجری.
۵. کتاب قسم الخمس، تألیف همو (برگ ۲۳ ـ ۲۵) تاریخ بلاغ ۸[]۴ هجری.
۶. احادیث یغنم بن سالم عن انس بن مالک، (برگ ۲۵ ـ ۲۸)، کاتب عبدالله بن احمد بن علی بن صابر، تاریخ کتابت سال ۴۸۴ هجری.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
۱۵۶. اجوبة مسائل التبانیات
مؤلف: ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی علم الهدی (وفات ۴۳۶ هجری)
نسخه کامل (ده فصل) و در ۸۹ صفحه کتابت شده است، کاتب شیخ عربانه، تاریخ کتابت ذیقعده سال ۶۷۶ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۱۵۷. نهج المسترشدین في اصول الدّین
مؤلف: حسن بن یوسف المطهر الحلی (وفات ۷۲۶ هجری)
نسخه کامل و در ۱۲۶ صفحه کتابت شده است، کاتب علی بن الحسن بن الرضی الحسینی، تاریخ کتابت جمعه هجدهم ذیحجة ۷۱۵ هجری، در انتهای نسخه ذکر شده که مؤلف دانشمند کتاب را در شب دوازدهم ربیع الاول ۶۹۹ هجری به پایان رسانیده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۱۰۹۶۴
۱۵۸. مشیخة ابن شهر آشوب = نظرة تنقیب
مؤلف: علامه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی
نسخه کامل و در ۱۲ صفحه به خط شریف مؤلف کتابت شده است.
۱۵۹. تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
مؤلف: ابوالحسن محمّد بن محمّد بن علی عبیدلی نسابه (وفات ۴۳۵ هجری)
به نسخه شماره ۲۱۰ رجوع شود.
۱۶۰. شرح قصیده عینیه حمیري
مؤلف: محمّد عبدالوهاب امام الحرمین همدانی (وفات ۱۳۰۳ هجری)
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۶۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه غرب ـ مدرسه آخوندی همدان
۱۶۱. مجموعه
۱. شرح حدیث علی Q= نفایس التحقیق و جواهر التدقیق
۲. شرح رساله اثبات جوهر مفارق = تکثیر الفوائد و تیسیر العوائد، تألیف محمّد بن اسعد دوانی که تعلیقه ای بر کتاب اثبات جوهر المفارق خواجه نصیر الدّین طوسی است.
۳. رساله در مراتب موجودات
۴. رساله در حکمت
۵. رساله در مکان طبیعی
۶. درة الفاخرة، تألیف نور الدّین عبدالرحمن جامی (وفات ۸۹۸ هجری).
۷. المسائل، شرح و توضیح ۹ مسئله فلسفی، تألیف سال ۹۶۰ و هدیه شده به میر میران.
۸. نظم البراهیم في اصول الدّین، مشتمل بر هفت باب.
نسخه کامل و در ۱۰۷ برگ کتابت شده است، کاتب همه رسائل محمّد بن اسدالله بروجردی و تاریخ کتابت سالهای ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ در بلده بروجرد.
عکس از کتابخانه دانشکده الهیات ـ مشهد شماره ۱۴۸۸۵
۱۶۲. مجموعه
۱. النکت في مقدمات الاصول، املاء شیخ اجل محمّد بن محمّد بن نعمان حارثی مفید (صفحه ۸۵ ـ ۹۳).
۲. کتاب في الفرق بین الشیعة و المعتزلة و بین العدلیة منهما، تألیف همو (صفحه ۹۳ ـ ۱۶۵) تاریخ کتابت سوم رجب ۱۲۸۱ هجری.
۳. اجوبة السیّد المرتضی، (صفحه ۱۶۷ ـ ۱۶۹). «این رضی است نه مرتضی».
۴. فصل من حکایات الشیخ المفید، به نقل از سیّد مرتضی علم الهدی و غیره (صفحه ۱۷۰ ـ ۱۷۸).
نسخه ها کامل و از میان مجموعه رسائل یازده گانه انتخاب و عکسبرداری شده است شماره رساله های فوق در مجموعه مذکور به ترتیب ۵ ـ ۶ـ ۷ـ ۸ ذکر شده است، کاتب [عالم فاضل و دانشمند متبحّر] سیّد محمّد موسوی خوانساری.
عکس از کتابخانه استاد حاج سیّد محمّد علی روضاتی ـ اصفهان
۱۶۳. مجموعه
۱. مسائل سیّد مهنا، علامه حلی (صفحه ۱۵ـ ۵۱) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدّین، تاریخ کتابت رجب ۹۶۰.
۲. اجوبة فخر المحققین، (صفحه ۵۱ ـ ۵۴) کاتب همو، تاریخ کتابت رجب سال ۹۶۰ هجری.
۳. کلمة التوحید، سیّد فضل الله استرآبادی (صفحه ۵۵ ـ ۵۸).
۴. رسالة في کلمة التوحید، (صفحه ۵۸ ـ ۶۰).
۵. مسئلة في کلمة التوحید، تألیف امام فخر رازی (صفحه ۶۱ـ ۶۳)، تاریخ کتابت ربیع الاول ۱۱۰۶.
۶. کتاب الاستنصار، تألیف ابوالفتح محمّد علی کراجکی (صفحه ۶۴ ـ ۷۴) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدّین، تاریخ کتابت روز نوروز برابر با بیست و هشتم ربیع الاول ۹۶۰ در مشهد مقدس رضوی.
۷. رسالة في المسافرة في شهر الصیام (صفحه۷۷ ـ ۸۰)
۸. مسائل مفرده، رساله در سال ۸۵۶ هجری تألیف شده است (صفحه ۸۰ ـ ۱۷۸) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدّین، تاریخ کتابت جمادی الاول ۹۶۰ در شهر کاظمین.
۹. رسالة فیما یحرم بالرضاع (صفحه ۱۷۹ ـ ۱۸۴).
۱۰. مسائل الشیخ ظهیر الدّین بن حسام من الشیخ احمد بن فهد الحلي (صفحه ۱۸۶ ـ ۲۰۰).
۱۱. اجوبة من احمد بن فهد الحلي (صفحه ۲۰۱ ـ ۲۰۶) از انتها افتادگی دارد.
۱۲. مسائل ملتقطات فضل الله الحسني من فتاوی علي بن عبدالعالي کرکي (صفحه ۲۰۸ ـ ۲۱۳).
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
۱۶۴. مجموعه
۱. اجازه آیت الله آغا بزرگ طهرانی به آقا سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی (صفحه ۱ ـ ۱۸) در تاریخ عید فطر ۱۳۷۵ هجری.
۲. اجازه آیت الله ابو محمّد حسن صدرالدّین کاظمی به آیت الله آغا بزرگ طهرانی (صفحه ۱ـ ۸۰) در تاریخ جمادی الاخره ۱۳۳۰ هجری کاتب سیّد محمّد حسین طهرانی، تاریخ کتابت جمادی الاخر ۱۳۷۵ هجری از روی نسخه اصل.
۱۶۵. رسالة في مقتل علي Q
مؤلف: ابن ابي الدنیا
نسخه کامل و در ۳۸ صفحه کتابت شده است.
۱۶۶. دیوان امیر المؤمنین علی Q
مؤلف:
نسخه کامل و در ۲۸۲ صفحه کتابت شده است، کاتب یاقوت مستعصمی.
عکس از موزه بریتاینا ـ لندن
۱۶۷. ذخیرة العالم و بصیرة المعلّم (تتمه کتاب المخلص في اصول الدّین)
مؤلف: سیّد مرتضی علم الهدی ذوالمجد بن ابو القاسم علی الموسوی
نسخه کامل و در ۳۷۹ صفحه کتابت شده است، کاتب علی بن کمال الدّین علی استرآبادی، تاریخ کتابت شنبه بیست و پنجم جمادی الاول ؟
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
۱۶۸. الانصاف في الانتصاف لاهل الحق من الاسراف
مؤلف:؟
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۱۹۳ برگ کتابت شده است، این کتاب در رد منهاج السنّة که در رد بر منهاج الکرامة علّامه حلی است نگاشته شده است.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد شماره ۵۶۴۳
۱۶۹. تفسیر آیة المودة في ذوی القربی
مؤلف: شهاب الدّین احمد خفاجی
نسخه کامل و در ۱۵۳ صفحه کتابت شده است، کاتب سیّد حسن بن سیّد علی حسینی تاریخ کتابت ماه رجب ۱۰۷۴ هجری.
۱۷۰. عجائب اغلاط العامّة
مؤلف: سیّد مرتضی علم الهدی ابو القاسم علی الموسوی (وفات ۴۳۶ هجری)
نسخه کامل و در ۲۸ برگ کتابت شده است، تاریخ کتابت سال ۱۰۸۹ هجری.
۱۷۱. ثلاثون مسئلة
مؤلف: شیخ ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۷ صفحه کتابت شده است، کاتب شاهوردی، تاریخ کتابت روز یازدهم ذیقعده ۹۰۰ مدرسه عبیدیه اصفهان.
عکس از کتابخانه علامه طباطبائی دانشگاه شیراز ـ شیراز
۱۷۲. رجال ابن داود حلي
مؤلف: تقی الدّین حسن بن علی بن داود حلی (ولادت ۶۴۷ هجری)
نسخه کامل و در ۲۳۵ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران شماره ۵۳۸۵
۱۷۳. لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
مؤلف: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری (وفات ۱۲۹۸ هجری)
نسخه کامل (شامل جزء اول) و در ۵۵۷ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت جمادی الاخر سال ۱۲۹۶ هجری.
عکس ازکتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم شماره ۳۳۱
۱۷۴. دیوان امیرالمؤمنین علي Q
مؤلف:
نسخه کامل و در ۲۱۹ صفحه کتابت شده است، تمام ابیات آن با یک بیت فارسی ترجمه و در زیر آن بیت نوشته شده است، کاتب مطابق آنچه بر روی صفحه اول نوشته است میر علی است ولی با تردید ذکر شده که بنظر خط مولانا سلطانعلی مشهدی می آید.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
۱۷۵. مجموعه
۱. معالم العلماء، تألیف محمّد بن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی (صفحه ۲ ـ ۶۷)، کاتب محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی، تاریخ کتابت ذیحجه سال ۱۰۱۵ هجری.
۲. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، تألیف شیخ منتجب الدّین علی بن عبیدالله بابویه رازی (صفحه ۱ـ ۴۳)، کاتب محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی، تاریخ کتابت اواخر ذیحجه سال ۱۰۱۵ هجری از روی نسخه تلمیذ مصنف شیخ یحیی بن محمّد بن علی حمدانی قزوینی با تاریخ رجب ۶۱۳ هجری.
عکس از کتابخانه عمومی وزیری ـ یزد
۱۷۶. مجموعه
۱. المسائل الطبریة، تألیف نجم الدّین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی (محقق اول) (برگ ۳ ـ۱۳)، نسخه کامل و شامل بیست و دو سؤال و پاسخ است.
۲. المسائل الطبریه، تألیف همو (برگ ۷۸ ـ ۸۴) نسخه کامل و شامل بیست و دو پرسش و پاسخ است، این نسخه دقیقتر از نسخه اول است، این نسخه به امر محمّد بن محمّد محسن فیض کاشانی معروف به علم الهدی در سال ۱۰۷۵ هجری در شهر قاسان (کاشان) کتابت شده است.
۱۷۷. النکت
مؤلف: محمّد بن محمّد بن محمّد نعمان حارثی مفید (وفات ۴۱۶ هجری)
نسخه کامل و در ۱۷ برگ کتابت شده است، در تمام اوراق علامت بلاغ دیده می شود.
عکس از کتابخانه علامه طباطبائی دانشگاه شیراز ـ شیراز
۱۷۸. معارج الافهام الی علم الکلام
مؤلف: احمد بن علی بن حسن بن محمّد بن اسماعیل بن صالح کفعمی جباعی
نسخه کامل و در ۵۵ برگ کتابت شده است، کاتب ناشناس نسخه را از روی نسخه مؤلف که در دوشنبه دوازدهم ربیع الاول ۸۸۵ هجری نگارش شده کتابت کرده است.
عکس از کتابخانه علامه طباطبائی دانشگاه شیراز ـ شیراز
۱۷۹. التحفة النوریة
مؤلف: سیّد عبدالله بن نور الدّین بن نعمت الله جزائری
نسخه کامل و در ۳۱ صفحه کتابت شده است، کاتب مرتضی بن محمّد جعفر موسوی جزایری مشهور به شیخ الاسلام، تاریخ کتابت بیست وپنجم رجب ۱۳۹۴ هجری بر اول صفحه تقریظ والد مؤلف با تاریخ محرم ۱۱۴۴ هجری بچشم خورد.
۱۸۰. نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین Q
مؤلف: عبدالفتاح بن ابوبکر بن احمد رسام شافعی خلوتی (قرن یازدهم هجری)
نسخه کامل و در ۶۵ صفحه کتابت شده است، در آخر رساله آمده است که مؤلف آن را در سال ۱۰۰۴ هجری تألیف کرده است.
۱۸۱. المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
مؤلف: حافظ ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۶۲۹ هجری)
منتخب: إبراهیم بن محمّد بن ازهر صریفنی (وفات ۶۴۱ هجری)
نسخه کامل و در ۱۴۵ برگ کتابت شده است، کاتب ابراهیم بن محمّد بن ازهر صریفنی (منتخِب). تاریخ کتابت جمعه سوم ربیع الاول ۶۲۲ در شهر سنج.
عکس از کتابخانه وزیر ابوالعباس احمد بن محمّد کوپریلی ـ شماره ۱۱۵۲ ترکیه
۱۸۲. المسائل الطبریة
مؤلف: نجم الدّین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی (وفات ۶۷۶ هجری)
نسخه کامل و در ۱۹ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت پانزدهم رمضان ۹۵۴ هجری در بلده هرات صانها الله عن الافات.
عکس از کتابخانه دائرة المعارف بزرگ اسلامی ـ تهران
۱۸۳. مجموعه
۱. رسالة اسطنبولیة في الواجبا ت العینیة، تألیف شهید زین الدّین بن علی بن احمد عاملی (شهادت ۹۶۶ هجری)، (صفحه ۱ ـ ۲۶) نسخه کامل و در آخر رساله آمده است که مؤلف شهید رساله را در سال ۹۵۲ تألیف کرده است.
۲. رسالة اسطنبولیة، تألیف همو (صفحه ۱ ـ ۸)، کاتب غلامحسین بن علی اصغر بن غلامحسنی دربندی، تاریخ کتابت سی ام ذیقعده ۱۲۸۸ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد
۱۸۴. صیغ عقد النکاح
مؤلف:؟
نسخه از انتها ناقص است و در هشت برگ کتابت شده است.
ر ک ذریعه ۱۵/ ۱۰۸ شماره ۷۲۲
۱۸۵. رسالة في العدالة
مؤلف: محمّد (اسماعیل) بن حسین مازندرانی
نسخه از آخر افتادگی دارد و در ۹۵ صفحه کتابت شده است.
۱۸۶. مثالب العرب
مؤلف: ابوالمنذر هشام بن محمّد سائب کلبی
نسخه کامل و در ۱۱۰ صفحه کتابت شده است، کاتب محی الدّین بن عبدالله بن حسن بن عبدالله مامقانی، تاریخ کتابت پنجشبنه شانزدهم صفر ۱۳۶۶ در نجف اشرف مقبره شیخ حسن مامقانی.
۱۸۷. کتاب المناقب في فضائل علي بن ابي طالب Q
مؤلف: خطیب ابوالحسن علی بن محمّد بن جلالی معروف به ابن مغازلی شافعی واسطی
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۱۶۶ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
۱۸۸. ذخر العالمین في شرح دعاء الصنمین
مؤلف: مهدی بن علی اصغر بن یوسف قزوینی
نسخه کامل و در ۳۶۲ صفحه کتابت شده است، کتاب در روز چهارشنبه سیزدهم جمادی الثانی ۱۱۱۶ هجری تألیف شده است، تاریخ کتابت سلخ صفر ۱۱۲۰ هجری.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ کتب اهدائی مشکوة شماره ۸۴۵
۱۸۹. نقباء البشر
مؤلف: آغا بزرگ طهرانی
نسخه شامل قسمت دوم (غلامعلی ـ یونس) و در ۱۵۶ صفحه به خط شریف مؤلف کتابت شده است.
۱۹۰. انساب الاشراف
مؤلف:
نسخه از صفحه ۸۱۸ تا ۹۱۷ را شامل است ، کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است.
۱۹۱. درایة
مؤلف:زین الدّین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی ۹۶۶ هجری)
نسخه کامل در ۵ برگ و در حاشیه پایان امضای شیخ عبدالصمد حارثی (والد شیخ بهائی) با تاریخ ۹۶۹ دیده می شود.
۱۹۲. النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة
مؤلف: شیخ میثم بن علی بحرانی (وفات حدود ۶۷۹ هجری)
نسخه کامل و در ۸۰ صفحه کتابت شده است، کاتب یوسف بن محمّد بن ابراهیم المثانی، تاریخ کتابت سه شنبه هفدهم ذیحجة ۸۵۲ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
۱۹۳. المسائل المعروفة باللوامع
مؤلف: جمال الدّین احمد بن فهد حلی (وفات ۸۴۱ هجری)
نسخه از انتها ناقص است و در ۲۴ صفحه کتابت شده است.
۱۹۴. فهرس بعض مخطوطات
مؤلف:؟
در این مجموعه اسامی کتابهایی که در الذریعه نیامده و نسخه آنها در کتابخانه شیخ علی حیدر در قم موجود است آمده است.
۱۹۵. ما نزل من القرآن في علي Q
مؤلف: حسین بن حکم حبری کوفی
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۳۰ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن حسن بن النعائم، تاریخ کتابت ششم شوال ۶۶۱ هجری از روی نسخه خزانه مستنصریه به خط ابن هلال معروف به ابن البوّاب.
۱۹۶. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
مؤلف: شیخ الاسلام محسن بن محمّد بن کرامة الجشمی البیهقی الزیدی
نسخه کامل و در ۱۴۰ صفحه کتابت شده است و فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت است.
هدیه از ابو مجاهد الرکابی ـ دمشق ذیحجة ۱۴۱۲
۱۹۷. فائق المقال في الحدیث و الرجال
مؤلف: مهذب الدّین احمد بن عبدالرضا
نسخه کامل و در حدود ۲۰۰ برگ کتابت شده است، کاتب مهذب الدّین احمد بن عبدالرضا (مؤلف)، تاریخ کتابت ذیحجة الحرام ۱۰۸۵ (سال ورود مؤلف به حیدرآباد المصونة عن النفاق و الفساد).
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۸۴۵۹
۱۹۸. الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
مؤلف: محمّد محسن آقا بزرگ طهرانی
نسخه کامل و به خط مبارک مؤلف در ۲۶۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ شروع کتاب ۱۳۳۷ هجری قید شده است.
۱۹۹. شرح نهج البلاغة
مؤلف: عبدالرحمن بن محمّد عتایقی (حیات ۷۸۸ هجری)
نسخه شامل جزء سوم و در ۳۶۳ صفحه کتابت شده است، مؤلف کتاب را در شعبان سال ۷۸۰ هجری باتمام رسانیده است، کاتب ... بن علی محمّد بن محمّد بن علی رشید الدّین (قسمت اول نام کاتب و تاریخ کتابت از بین رفته است).
عکس از کتابخانه مدرسه نمازی ـ خوی
۲۰۰. مناقب امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب Q
مؤلف: ابو جعفر محمّد بن سلیمان الکوفی
نسخه کامل و در ۱۲۸ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن عبدالله المَهَلی. تاریخ کتابت چهارم ربیع الاخر سال ۱۰۱۷ هجری.
۲۰۱. مجموعه
۱. اربعین حدیث، تألیف شیخ اسعد بن ابراهیم اربلی (صفحه ۱ـ ۳۳) تاریخ کتابت یازدهم ماه رمضان ۱۳۴۵ هجری.
۲. الاربعین عن الاربعین في فضائل امیر المؤمنین Q، تألیف شیخ جمال الدّین یوسف بن حاتم شامی (صفحه ۱ ـ ۲۱)، تاریخ کتابت دوازدهم رمضان ۱۳۴۵ هجری.
۳. اربعین حدیث، تألیف ابوالفضل محمّد بن سعید بن هبة الله راوندی (صفحه ۲۱ ـ ۳۲) نقل از مجموع الرائق، تاریخ کتابت بیست و ششم رمضان ۱۳۴۵.
۴. برگزیده از کتاب المجموع الرائق، تألیف سیّد هبة الله بن ابو محمّد موسوی راوندی (صفحه ۳۴ ـ ۵۰)
۵. المقنع في الامامة، تألیف ؟ (صفحه ۵۱ ـ ۹۶) تاریخ کتابت بیستم ماه ذیحجة ۱۳۴۵ هجری.
۶. نثر اللآلی، منسوب به ابو علی طبرسی (صفحه ۲ ـ ۷) تاریخ کتابت غره رمضان ۱۳۴۹ هجری ازروی نسخه قدیم به تاریخ ۸۶۴ هجری.
کاتب کلیه رساله ها حیدرقلیخان بن نور محمّد خان سردار کابلی است.
۲۰۲. جُنگ عربی (شامل خطبه های امیرالمؤمنین Q، مواعظ حکما، حکایات، اشعار و نوادر و غیره)
مؤلف:؟
نسخه کامل و در ۵۹۶ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن علی بن سلیمان بن یوسف ریحانی موصولی، تاریخ کتابت پانزدهم جمادی الاول ۷۹۰ هجری در محروسه قاهره.
۲۰۳. الذریعة الی تصانیف الشیعة
مؤلف: آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه اصل مؤلف که از حرف الف تا هاء را شامل است و با خط مبارک مؤلف کتابت شده است.
عکس از مکتبة صاحب الذریعة في النجف الاشرف (تأسیس ۱۳۵۴ هجری)
۲۰۴. طبقات الحنفیة
مؤلف: ابوالحسن علی بن محمّد بن عبدالصمد سخاوی شافعی (وفات ۶۴۳ هجری)
نسخه از اول کامل و از انتها افتادگی دارد و در ۲۷۴ صفحه کتابت شده است.
۲۰۵. المعجم
مؤلف: ابو سعید احمد بن محمّد الاعرابی
نسخه کامل (مشتمل بر ۱۲ جزء) و در ۴۹۸ صفحه کتابت شده است، در انتهای نسخه کتابی بنام کتاب رویة الله تعالی کتابت شده که تاریخ کتابت و مقابله اش ماه صفر سال ۴۴۷ می باشد.
۲۰۶. الملاحم و الفتن
مؤلف: رضی الدّین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس (وفات ۶۶۴ هجری)
نسخه کامل و بسیار نفیس و در ۲۵۵ صفحه کتابت شده است، کاتب خود مؤلف یعنی سیّد بن طاووس می باشد.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانی ـ شماره ۵۲۲۸
۲۰۷. مجموعه کلامی
نسخه شامل ۱۵ رساله اعتقادی از متکلمین شیعه به شرح ذیل است:
۱. رساله بدون نام و اسم مؤلف (برگ ۱ ـ ۱۳).
۲. فرق الشیعة، تألیف ابومحمّد حسن بن موسی نوبختی (برگ ۱۳ ـ ۵۵) تاریخ کتابت یکشنبه چهارم شعبان ۷۴۰ هجری.
۳. معدن الجواهر و ریاض الخواطر، تألیف شیخ ابوالفتح محمّد بن علی کراجکی (برگ ۵۶ـ ۸۸) کتابت روز جمعه بیست وشش شعبان ۷۴۰.
۴. النکت في مقدمات الاصول، تألیف شیخ مفید محمّد بن محمّد بن نعمان (برگ ۸۸ ـ ۹۱) کتابت روز شنبه بیست و هفتم شعبان ۷۴۰ هجری.
۵. رسالة في تحریم الفقاع، تألیف ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (برگ ۹۳ ـ ۹۸).
۶. الاعتقادات، تألیف شیخ علی بن طاهر صوری (برگ ۹۸ ـ ۹۹) کتابت ششم رمضان ۷۴۰.
۷. رسالة في احوال المعدوم، تألیف نجم الدّین ابوالقاسم جعفر بن سعید حلی (محقق اول) (برگ ۹۹ ـ ۱۰۱).
۸. تعلیقة علی کلام المحقق الحلي، تألیف شرف الدّین حسین بن ابی القاسم بن العودی اسدی (برگ ۱۰۱ ـ ۱۰۵).
۹. کتاب العقیدة، تألیف شرف الدّین حسین بن ابی القاسم بن العودی (برگ ۱۰۵ ـ ۱۰۷).
۱۰. مسألة في ارادة الله تعالی، تألیف شیخ مفید (برگ ۱۰۸).
۱۱. سؤال و پاسخ اعتقادی (برگ ۱۰۸ ـ ۱۰۹).
۱۲. باب حادي عشر، تألیف علامه حلّی (برگ ۱۰۹ ـ ۱۱۳) تاریخ کتابت ظهر شنبه بیست و سوم ذیحجة سال ۷۴۱ هجری.
۱۳. منظومه کلامی، تألیف شهاب الدّین اسماعیل بن العودی (برگ ۱۱۳ ـ ۱۲۰) تاریخ کتابت بیست و ششم ذیحجه ۷۴۱ هجری.
۱۴. العقیده، تألیف شیخ احمد بن حسین بن العودی اسدی حلی کاتب نسخه حاضر (برگ ۱۲۰ ـ۱۲۲).
۱۵. رسالة کلامیة، احتمالا از همو (برگ ۱۲۲ ـ ۱۳۱) تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و چهارم ذیحجه ۷۴۲ هجری.
نسخه کامل و در ۱۳۲ برگ کتابت شده است، کاتب کلیه رساله های مذکور احمد بن حسین بن ابی القاسم العودی الحلی الاسدی است.
عکس از کتابخانه بودلیان دانشگاه اکسفورد انگلستان ـ شماره ۶۴ ف عربی
۲۰۸. خصائص الائمة الاثنی عشر K
مؤلف: سیّد رضی ابوالحسن محمّد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری)
نسخه کامل و در ۵۳ برگ می باشد که از آن ۳۹ برگ شامل خصائص الائمة و ۵ برگ زیادت بر آن و بقیه فوائد گوناگون است، کاتب عبدالجبّار بن حسین بن ابن الفم (؟) الحاج الفراهانی ساکن قریه خومجال و تاریخ کتابت چهارشنبه چهارم شوال ۵۵۳ هجری و زیادت آن را همو در روز چهارشنبه ۱۹ جمادی الاولی سال ۵۵۳ در خدمت مولانا الامیر الاجل السیّد ضیاء الدّین تاج الاسلام ابی الرضا فضل الله بن علی بن عبیدالله الحسنی ادام الله ظله در قریه جوشقان داوند نوشته است.
۲۰۹. الرجال
مؤلف: شیخ الطائفه ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۲۳۲ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن سراهنک بن مرتضی حسنی، تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رمضان ۵۳۳ هجری.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن به شماره OR ۷۹۶۵
۲۱۰. انسان العیون في مشاهیر سادس القرون
مؤلف:؟
نسخه از انتها ناقص است و در ۳۵۶ صفحه نگاشته شده است.
عکس از مکتبة جامعة بغداد، کلیة الاداب، الدراسات العلیا ـ شماره نسخه ۲۴۸ شماره فیلم ۵۹.
۲۱۱. تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
مؤلف: شیخ الشرف ابوالحسن محمّد بن محمّد بن علی عبیدلی النسابة (وفات ۴۲۵ هجری)
نسخه کامل و در ۳۳۷ صفحه کتابت شده است، نسخه از ابتدا تا انتها توسط سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه از اعلام قرن دهم کتابت و مقابله شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن به شماره OR ۶۸۶
۲۱۲. النجوم السرد بذکر علماء یزد
مؤلف: سیّد جواد مدرسی یزدی (ولادت ۱۳۴۴ هجری)
نسخه کامل و در ۲۰۴ صفحه کتابت شده است، کاتب عبدالحمید حمیدیان یزدی کستوی، تاریخ کتابت سه شنبه ۲۰ شعبان سنه ؟، کتاب به تصریح مؤلف در سال ۱۳۹۴ تألیف شده است.
عکس از نسخه مؤلف که در حال حاضر مقیم یزد است.
۲۱۳. المشجرّ الشریف الحاوی لکل معنی لطیف
مؤلف:؟
نسخه کامل و در ۳۲۶ صفحه کتابت شده است، کاتب عبدالمنعم بن محمّد بن علی بن ابراهیم مشهور به فرسان، تاریخ کتابت سه شنبه پانزدهم رجب ۹۰۳ هجری.
۲۱۴. مشارع الاحکام في تحقیق مسائل الاحلال و الحرام
مؤلف: محمّد حسین بن محمّد رحیم طهرانی اصفهانی حائری
نسخه از آخر ناتمام است و در ۱۴۵ صفحه نگاشته شده است، مؤلف از کتاب دیگرش با نام الفصول في تنقیح مسائل الاصول یاد کرده است.
۲۱۵. المجالسة
مؤلف: ابوبکر احمد بن مروان مالکی دینوری (حیات بعد از ۳۳۰ هجری)
نسخه از جزء ۳۲ تا ۴۷ کتاب المجالسه را در ۵۵۶ صفحه شامل است، کاتب مجهول، تاریخ کتابت بیست ماه ربیع الاول ۵۹۶ هجری.
عکس از کتابخانه احمد سوم ـ اسلامبول
۲۱۶. طبقات المحدثین باصبهان = طبقات الاصبهانیة
مؤلف: ابومحمّد عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حیّان (وفات ۳۶۹ هجری)
نسخه شامل دو جزء و در ۱۶۴ برگ کتابت شده است، اجازاتی در آخر نسخه است که تاریخ ۶۳۵ هجری دارد، معلوم می شود نسخه به قبل از این تاریخ تعلق دارد.
عکس از نسخه کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۲۱۷. الفتن
مؤلف: ابوعبدالله نعیم بن حماد المروزی (وفات ۲۲۹ هجری)
نسخه کامل، در ده جزء و ۲۰۲ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن محمّد بن علی صیرفی انصاری، تاریخ کتابت سال ۷۰۶ هجری در سفح قاسیون دمشق.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن به شماره OR ۹۴۴۹
۲۱۸. الغارات
مؤلف:
نسخه کامل و در ۳۶۰ صفحه، کاتب حسین بن احمد حسینی، تاریخ کتابت ۱۱ ماه رجب ۱۱۲۴ هجری، چند بار مقابله و تصحیح شده و آخرین آن در محرم الحرام ۱۱۲۵ هجری بوده است.
۲۱۹. نهج البلاغة
مؤلف: شریف رضی علی بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری)
از اول افتادگی دارد، ۳۷۸ صفحه، کاتب محمّد بن محمّد بن احمد النقیب، تاریخ کتابت صفر ۵۴۴ هجری در قصبه سانزوله (؟).
نسخه در کتابخانه مدرسه فاضلخان ـ مشهد مقدس
۲۲۰. شرح نهج البلاغة
مؤلف: ابوالحسن بن ابوالقاسم احمد بن عبدالرحمن بن عبیدالله بیهقی
نسخه کامل و در دو مجلد و ۲۱۶ برگ کتابت شده است، کاتب . . . تاریخ کتابت سیزدهم جمادی الاول ۵۵۲ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس