مقالات
صفحه اصلی   /   مقالات   /   تراجم و رجال   /   راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش
راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش
چکيده: اين گفتار، حدود 260 منبع درباره علامه امينى و آثار او را مى‌نماياند. اين منابع شامل کتاب اعم از تک نگاشت يا بخشى از منابع، مقاله، پايان نامه، مدخل هايى از کتاب‌هاى مرجع از جمله دانشنامه‌ها و منابع غير مکتوب است.در انتخاب مدخل‌ها براى معرفى، عواملى مدّ نظر بوده، از جمله قدمت، اعتبار، نوآورى، پژوهشى بودن. منابع معرفى شده در مورد علامه امينى، مکتبة الامام اميرالموءمنين‌عليه السلام در نجف که به دست او تأسيس شده و آثار مکتوب او سامان يافته، که در اين مورد، منابع مربوط به کتاب الغدير جايگاه ويژه‌اى دارد.
کليد واژه‌ها: امينى، عبدالحسين - منبع شناسى/ الغدير(کتاب) - منبع‌شناسى / مکتبة الامام اميرالموءمنين عليه السلام (نجف) - منابع.

مقدمه‌

۱. درباره علامه امينى بسيار گفته ‌اند و با اين همه، هنوز ناگفته‌ها بسيار است. اندکى از اين نوشتارها در زمان حيات او منتشر شده و بخش عمده‌اى پس از رحلت آن بزرگ مرد به سال ۱۳۴۹ شمسى/ ۱۳۹۰ قمرى .
اين راهنما - که حدود ۲۶۰ مدخل در بر دارد - آينه‌اى است که تنها بخشى از اين پژوهش‌ها را نشان مى‌دهد.
۲. در اين راهنما، انواع منابع ياد شده است:
کتاب (اعم از تک نگاشت يا بخشى از منابع)، مقاله، پايان نامه، مدخل‌هايى از کتابهاى مرجع (از جمله دانشنامه‌ها) و منابع غير مکتوب.
۳. منابع اصلى اين راهنما چنين است:
- دو پرونده علمى دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، تحت عنوان "امينى" و "الغدير"
- موجودى کتابخانه تخصصى امام رضاعليه السلام در قم.
- پايگاه اينترنتى کتابخانه ملى‌
- پايگاه‌هاى اينترنتى:
Noormags.comو Ensani,irو Lib.ir
منابع اوّل و دوم، با لطف خاصّ مديران آنها، به ترتيب: جناب سيّد محمّد کاظم موسوى بجنوردى (و کمک جناب سيّد رضا حسينى امين)، و جناب محسن صادقى در اختيار قرار گرفت که جاى سپاس فراوان دارد.
۴. منابع يافته شده بيش از آن است که در اينجا ياد شد. براى گزينش منابع، چند ضابطه در نظر بوده:
- قدمت زمانى (زمان حيات علامه امينى يا نزديک‌تر بودن به زمان رحلت ايشان)
- سخن تازه يا ابتکارى داشته باشد.
- دست اوّل باشد.
- جنبه پژوهشى داشته باشد.
- شخصيت گوينده يا نويسنده.
نکته بسيار مهم اين‌که برخى از مطالبى که در اين منابع ياد شده، جاى نقد و بررسى جدّى دارد، که اميد است هر چه زودتر اين کار انجام گيرد تا مقدمه‌اى بر تدوين شرح حالى جامع، علمى، دقيق و مستند از علامه امينى باشد، که جاى چنين کارى سخت خالى است.
۵. در مورد پژوهشگران و نويسندگان اين مدخل‌ها، تمام القاب حذف شده که از اين جهت، از پيشگاه اين دانشوران پوزش مى‌طلبيم. بديهى است که ارزش دانش به القاب و عناوين نيست.
مشک آن است که خود ببويد
نه آن که عطار بگويد
در اين مورد، فقط شخص علامه امينى مستثنى است، عمدتاً از آن رو که نام او با نام فرزندان دانشورش خلط نشود.
۶. بعضى مدخل‌ها نياز به توضيح و تحليل داشت، که اين کار به مجال ديگر موکول مى‌شود.
۷. اين راهنما، نخستين گام در راهى دراز است، کوتاهترين گامى که مى‌توان برداشت. بر نوسفران خرده گرفتن روا نيست. بايد دست آنها را گرفت و شيوه راه رفتن به آنها آموخت. تقاضاى ما از پژوهشگران آن است که براى تکميل و تصحيح اين راهنما، تذکرات و ارشادهاى خود را از ما دريغ ندارند.
۸. مدخل‌ها، غالباً به ترتيب نام مؤلفان ياد شده، مگر در مواردى که نام مؤلف شناخته نشده که در آنجا، عنوان نوشتار، مبنا قرار گرفته است.
۹. اين راهنما، به شکل زير سازمان يافته است:
۱) درباره علامه امينى:
۱-۱. نوشتارها
۱-۲. مصاحبه‌ها
۱-۳. پيام‌ها
۱-۴. سخنرانى‌ها
۲) درباره مکتبة الامام اميرالمؤمنين‌عليه السلام (نجف اشرف)
۳) درباره الغدير:
۳-۱. منتخب‌ها، گزيده‌ها، تلخيص‌ها
۳-۲. فهرست ها و راهنماها
۳-۳. ترجمه‌ها
۳-۴. پژوهش‌ها، نقد و معرفى‌ها
۴) آثار مکتوب ديگر علامه امينى:
۴-۱. ادب الزائر
۴-۲. سيرتنا و سنّتنا سيرة نبينا و سنته‌
۴-۳. فاطمة الزهراء
۴-۴. تفسير سوره فاتحة الکتاب‌
۴-۵. المقاصد العلية فى المطالب السنية
۴-۶. شهداء الفضيلة
۴-۷. آثار ديگر
۵) منابع زبان‌هاى ديگر (غير از فارسى و عربى)
۶) منابع غير کتابى‌
۷) مطالب موجود در دانشنامه‌ها و ديگر کتب مرجع
۸) مقالات، روزنامه‌ها و نشريات غير تخصصى‌
۹) مقالات بدون نام مؤلف (به ترتيب الفباى عنوان)
منابع در هر بخش (به جز بحش آخر)، به ترتيب الفباى نام نويسندگان ياد شده است.
۱۰. از ميان منابعى که در اين راهنما ياد شده، ده منبع در اين بند بطور ويژه ياد مى‌شود:
الف) کتابهايى با يک نويسنده‌
سيرى در الغدير، محمّد امينى نجفى؛ رساله شرح حال علامه امينى، رضا امينى نجفى؛ ربع قرن مع العلامة الامينى، حسين شاکرى؛ حماسه غدير، محمّد رضا حکيمى.
ب) مجموعه‌هاى چند نويسنده‌
نگاهى به دريا از دور، ويژه‌نامه روزنامه رسالت، امين شريعت، مجموعه مقالات کنگره تبريز، ويژه‌نامه دومين اجلاس حوزه و تبليغ.[که در اين کتابشناسى با عنوان اختصارى "اجلاس"ياد مى‌شود]
مجله سفينه نيز پيش‌تر در شماره‌هاى ۱۴ و ۲۱ صفحاتى را به علامه امينى اختصاص داده بود.
۱۱. با وجود تلاش گسترده، تنها به سه پايان‌نامه در مورد علامه امينى دست يافتيم، يکى: در دانشگاه آزاد تهران، دوم: دانشگاه پيام نور قم، سوم: دانشگاه کوفه (عراق). حق اين است که آثار مکتوب باقى‌مانده از علامه امينى، چه به لحاظ گستردگى کمّى و چه عمق کيفى، بيش از اين بايد محور پژوهش‌ها قرار گيرد کم‌توجّهى مراکز آموزشى و پژوهشى دانشگاهى و حوزوى به اين مهم قابل توجيه نيست. اگر تحليل زندگى علامه امينى را به اينها بيفزاييم، به بايسته‌هاى پژوهشى بيشترى مى‌رسيم که بدان توجّه بايسته نشده است.
۱۲. بارى، اين فهرست راهنما، به عنوان نخستين گام در اين راه عرضه مى‌شود که اميد است در فرصت‌هاى ديگر، با کمال و صحت و دقت بيشتر بدان بپردازيم.
علوّ درجات براى علامه امينى، و توفيق بيشتر براى همگان در سلوک راهِ علمى و عملى آن بزرگ را از خداى متعال خواهانيم.

درباره علامه امینی

۱-۱) نوشتارها (کتاب و مقاله)

آخوندى، محمّد
اتحاد و اتفاق در راه پروردگار
رسالت ۱۲/۴/۶۷، ويژه نامه‌
آقايى، سيّد ابوالقاسم و اعظم کريمى‌
چکيده کتاب حماسه غدير
قم: دليل ما، ۱۳۹۰ ش، ۴۰ ص.
(مجموعه کتاب امروز، ش ۴)
ابن الرضا، سيّد مهدى‌
شرح حال شيخ موسى نجفى خوانسارى استاد علامه امينى‌
در: ضياء الابصار. قم: انصاريان، ۲۰۰۳/۱۴۲۴. ج ۲. ص ۵۴۱ - ۵۳۴
ابوالحسنى، على‌
الغدير
دانشنامه امام على‌عليه السلام، ويراستار: على اکبر رشاد، ج ۱۲، ص ۳۱۱ - ۳۷۶. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى‌
ابوالحسنى، على‌
علامه امينى: زمان، انديشه، تکاپو
جام جم، ۱۳/۴/۱۳۸۷ ش، ويژه‌نامه ايام، ش ۳۸ ص ۲ و ۳
ابوالحسنى، على‌
علامه امينى، دادخواه جرم تاريخ‌
جام جم، ۲۶/۴/۱۳۸۲ ش، ص ۱۳
ابوالحسنى، على‌
الغدير مسلمين را متحد مى سازد
جام جم ۸/۱۱/۱۳۸۳ ش، ص ۱۱
ابوالحسنى، على‌
درياى موج خيز
تهران: همشهرى، ۱۳۸۶ ش، ۳۲ ص.
(کتاب همشهرى، ش ۲۷)
اديب طوسى، محمّدرضا
صاحب الغدير
يغما، سال ۲۴، ش ۶، شهريور ۱۳۵۰ ش، ص ۳۵۹ - ۳۶۱
اردوبادى، محمّد على‌
مقدّمه بر کامل الزيارات‌
نجف: چاپ گراورى، ۱۳۵۶ ق.
ترجمه آن در: ترجمه گزيده کامل الزيارات، محمّد حسين صفاخواه و عبدالحسين طالعى.
اشعار در مورد علامه امينى‌
از: مهدى اخوان ثالث، اميرى فيروزکوهى، سيّد کاظم مجاب، سيّد على طباطبايى يزدى، سيّد عبداللَّه حسينى.
امين شريعت، قم: بنياد محقق طباطبايى، ۱۳۹۲ ش، ص ۳۱۳ - ۳۲۵
امينى، احمد
نامه والد علامه امينى به آية اللَّه ميرزا محمّد حسين سبحانى خيابانى‌
کلام اسلامى: ش ۵۴، تابستان ۱۳۸۴، ۳۵- ۳۷
امينى، رضا
رساله در شرح حال علامه امينى‌
آغاز طبع چهارم، ج ۱، متن الغدير (سال ۱۹۷۶/۱۳۹۶)
امينى، رضا
زندگى‌نامه ابر مرد ميدان پژوهش علامه امينى‌
ترجمه و تلخيص: غلامحسين اعرابى‌
ويژه‌نامه دومين اجلاس حوزه و تبليغ، ج ۱، ص ۱۲ - ۴۸
قم: دبيرخانه اجلاس، ۱۳۷۹ ش.
بحرالعلوم، سيّد محمّد صادق (م ۱۳۹۹ ق)
الحجة الامينى طاب‌نژاه‌
متن کامل آن در: امين شريعت، قم: بنياد محقق طباطبايى، ۱۳۹۹ ش، ص ۷۹ - ۱۵۸
بصيرى، حسن (۱۲۹۸- ۱۳۸۶ ش)
خاطراتى از علامه امينى‌
در: کرامات و حکايات پندآموز، تحقيق: محمّد الوانساز خويى.
قم: نهاوندى، ۱۳۷۸ ش، ص ۱۲۳-۱۲۱
جوان مهر، حسين‌
علامه امينى، قرآن پژوهى نشسته بر ساحل غدير
گلستان قرآن، ش ۱۵۲، تير ۱۳۸۲ ش، ص ۲۴-۲۲
چاپچيان، حبيب (حسان)
الغدير، کتاب کم‌نظير
رسالت، ۱۲/۴/۶۷، ويژه‌نامه‌
حبيب نژاد، احمد
امين زمان‌
قم: مرکز پژوهش‌هاى اسلامى صدا و سيما، ۱۳۸۲ ش، ۱۱۱+۳ ص.
[خلاصه آن همراه با چند سؤال در سايت ]imamalinet.net
حسينى، سيّد محمّدرضا
ولايت علوى از ديدگاه علامه امينى.
قم: اتقان، ۱۳۸۲ ش، ۱۶۵ ص.
حسينى، سيّد محمّدرضا
نگاهى به زندگى احياگر حادثه غدير، علامه امينى.
معارف اسلامى، ش ۴۶، مرداد - آبان ۱۳۷۹ ش‌
حکيمى، محمّدرضا - شهيدى، سيّد جعفر
يادنامه علامه امينى‌
قم: بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ۶۴۸ ص‌
حکيمى،محمّدرضا
يادنامه علامه امينى (معرفى کتاب)
الفبا، دفتر اوّل، تهران: اميرکبير، ۱۳۵۲ ش، ص ۱۷۱ - ۱۹۸
[اين مقاله با تغيرات، اندکى بعد در کتاب ديگر مؤلف آمده است: شيخ آقابزرگ تهرانى‌]
حکيمى، محمّدرضا
دانشمندى فداکار
آرش، دوره ۲، ش ۶ (ش ۱۹)، اسفند ۱۳۴۷، ص ۹۴ - ۹۶
حکيمى، محمّدرضا
علامه شيخ عبدالحسين امينى، صاحب الغدير
مسجد، ش ۵۴، بهمن - اسفند ۱۳۷۹ ش، ص ۸۴ - ۸۹
حکيمى، محمّد
حساس‌ترين فراز تاريخ (معرفى)
نگين، ش ۵۶، دى ۱۳۴۸ ش، ص ۵۴ - ۵۵ و ۵۹.
حکيمى، محمّدرضا
مع الأفذاذ (مقدمه بر شهداء الفضيلة)
آفاق الحضارة الاسلامية، ش ۱۵، صفر ۱۴۲۶ ق، ص ۳۱۱ - ۳۲۲
حکيمى، محمّدرضا
حماسه غدير
چاپ قديم، ۱۳۵۶ ش.
چاپ جديد، قم: دليل ما، مکرّر.
حکيمى، مهدى‌
نگاهى به دريا از دور (نظرات درباره علامه امينى)
با مقدمه محمّدرضا حکيمى [بخشى از حماسه غدير چاپ قديم‌]
قم: دليل ما، ۱۳۸۱ ش، ۲۵۴ ص.
حيدرى ابهرى، غلام‌رضا
با غدير و الغدير [در قالب گفتگو با علامه امينى‌]
قم: بهار دلها، ۱۳۹۰ ش، ۶۳ ص.
داداش زاده، عبّاس‌
پژوهشى در زندگانى، آثار و انديشه سه علامه تبريزى: طباطبايى، امينى، جعفرى.
تبريز: منشور، ۱۳۹۰ ش، ۳۶۸ ص.
داداش زاده، عبّاس‌
دلدادگان توحيد
[بخشى از آن در مورد علامه امينى‌]
تهران: دارالکتب الاسلاميه، ۱۳۹۰ ش، ۶۵۹ ص.
ديلمى، حسين‌
الغدير و وحدت اسلامى به ضميمه الغدير و علامه امينى در آينه خاطرات و نظريات‌
قم: حرم، ۱۳۵۸ ش، ۷۰ ص.
رحلت يک مجاهد بزرگ‌
مکتب اسلام سال ۱۱ ش ۸، مرداد ۱۳۴۹ ص ۵۱۸ - ۵۲۰
سليمانى اميرى، على‌
علامه امينى پژوهشگر سترگ عالم تشيّع‌
پژوهش، پيش شماره ۲، پاييز و زمستان ۱۳۸۴، ص ۱۵۴ - ۱۳۹
سيّد کبارى، عليرضا
علامه امينى مصلح نستوه‌
تهران: سازمان تبليغات اسلامى، ۱۳۸۰ ش، ۱۲۸ ص.
(سلسله ديدار با ابرار)
سيّد کبارى، عليرضا
علامه امينى غواص غدير
فرهنگ کوثر، ش ۲، ارديبهشت ۱۳۷۶ ش، ص ۴۲ - ۴۷
سيّد کبارى، عليرضا
علامه مصلح نستوه‌
در: گلشن ابرار. قم: معروف، ۱۳۵۸ ش، ج ۲، ص ۷۲۶ - ۷۳۵
سيّد کبارى، عليرضا
ساکن بوستان غدير
منشور (ضميمه رسالت) ش ۱۴۴
[نقل از: مجله کوثر سال ۱، ش ۲]
شاکرى، حسين‌
ربع قرن مع العلامة الامينى‌
قم:
شاکرى، حسين‌
همرهى خضر
ترجمه کتاب ربع قرن مع العلامة الامينى‌
ترجمه: محسن اخوت‌
تهران: پيام سفيد، برگ رضوان، ۱۳۸۸ ش، ۱۱۷ ص‌
شريف رازى، محمّد
گنجينه دانشمندان‌
تهران: اسلاميه، ج ۴، ص ۳۷۹ - ۳۷۷
شهيدى، سيّد جعفر
تطور مذهب شيعه و امينى مجدد مذهب‌
در: از ديروز تا امروز (مجموعه مقاله‌ها).
تهران: ۱۳۷۲ ش، ص ۱۳۹- ۱۵۱
[پيشتر، در يغما سال ۲۶ ش ۱۱،بهمن ۱۳۵۲ ص ۶۸۶- ۶۹۴، چاپ شده بود]
الصاوى، صلاح‌
بحر موّاج معارف‌
رسالت، ۱۲/۴/۶۷، ويژه‌نامه‌
طالعى، عبدالحسين‌
سالشمار زندگانى علامه امينى‌
در: امين شريعت، قم: بنياد محقق طباطبايى، ۱۳۹۲ ش، ص ۲۵ - ۱۳
عبادى فرد، عزيز
علامه امينى‌
سراب: مؤلف، ۱۳۸۸ ش، ۷۷ ص.
عباسى، روح الله
امين غدير: نگاهى به سيره علمى و اخلاقى علامه امينى‌
تهران: دفتر علم، ۱۳۹۰ ش، ۸۸ ص.
عطاردى، عزيزالله
روايت عشق. تهران: عطارد، ۱۳۸۷ ش، ۸۷۴ ص‌
(زندگينامه خود نوشت مؤلف)
يادى از علامه امينى در: ص ۱۰۱-۱۰۰، ۲۶۳- ۲۶۴، ۳۸۷- ۳۸۹، ۴۲۵-۴۲۴
عطاردى، عزيزالله
عبدالحسين امينى‌
اجلاس ج ۲، ص ۳۸ - ۵۸
(برگرفته از کتاب فرهنگ خراسان نوشته مؤلف)
عقيقى بخشايشى، عبدالرحيم‌
زندگينامه و شخصيت علمى تحقيقى و تبليغى علامه امينى‌
اجلاس ج ۲، ص ۱۶۳-۱۵۳
على آبادى، محمّد
قدح نوش غدير، جرعه نوش ولايت‌
تهران: ياس بهشت، ۱۳۸۹ ش، ۱۵۹ ص‌
عليمردانيان، نرگس‌
زلال حکمت در اخلاق، آداب زندگى و سير و سلوک علامه امينى‌
تهران: وزراء، ۱۳۹۰ ش‌
آل عمران، فرج اللَّه (۱۳۲۲- ۱۳۹۸)
الازهار الأرجية فى الآثار الفرجية
بيروت: دار هجر، ۱۴۲۹/ ۲۰۰۸
کتاب خاطرات نويسنده است . بارها ذکر خير علامه امينى دارد. از جمله: ج ۴، ص ۱۱۱-۱۱۰ و ۵۶۴، ج ۲، ص ۳۱۴، ج ۳ ص ۲۸۷ - ۲۸۶، ج ۵، ص ۵۵۰ - ۵۴۳ و ...
فولاد زاده حائرى، عبد الامير
علامه شيخ عبدالحسين امينى‌
تهران: اعلمى، ۳۲ ص‌
فهرست منابع مطالعاتى پيرامون علامه امينى و الغدير
ياد ايام، ش ۳۸، تير ۱۳۸۷ ش (ضميمه جام‌جم)
قرشى، باقر شريف‌
خاطراتى از علامه امينى‌
ضمن مقدمه اين کتاب نقل شده است:
نقيبى، سيّد حسن. فهرست نسخه‌هاى خطى کتابخانه حضرت فاطمه معصومه‌عليها السلام. قم. زائر آستان مقدس، ۱۳۹۱ ش، ج ۳، مقدمه. ص ۱۱-۸
کاظمينى، محمّد
از غدير تا الغدير
قم: دليل ما، ۱۳۹۲ ش، ۴۱۶ ص.
گودرزنيا، محدثه‌
علامه امينى‌
تهران: مدرسه، ۱۳۸۸ ش، ۹۰ ص‌
[از سلسله: چلچراغ براى نوجوانان‌]
لطفى، مهدى‌
علامه امينى جرعه نوش غدير
قم: نسيم حيات، ۱۳۷۸ ش، ۲۵۵ ص.
کنگره بزرگ‌داشت يکصدمين سال تولّد علامه امينى، تبريز ۱۳۷۹ (مجموعه مقالات)
ويرايش: محمّد قهرمان‌نژاد
تبريز: ياس نبى، ۱۳۸۳ ش، ۳۱۹ ص‌
محدثى، جواد
يادى از علامه امينى (شعر)
مکتب اسلام، سال ۱۵ شماره ۷، تير ۱۳۵۳ ش، ص ۶۱
محقق، جواد
مردى از کرانه غدير
کيهان فرهنگى، ش ۱۸۲، آذر ۱۳۸۰ ش، ص ۶۴ - ۶۲
مدرسى چهاردهى، مرتضى‌
علامه امينى و احمد امين‌
ارمغان، دوره ۲۷، ص ۱۲۱- ۱۲۴
(بار ديگر در: حماسه غدير چاپ ۱۳۵۶ شمسى + نگاهى به دريا از دور/ مهدى حکيمى)
مرادى، محمّد هاشم‌
خورشيد امامت [بخشى از آن : زندگينامه علامه امينى‌]
اراک، نشر نويسنده، ۱۳۹۱ ش، ۱۶۰ ص‌
مرعشى، سيّد ملک محمّد
غزالى از نگاه محققانه علامه امينى و علامه عسکرى‌
تهران: راه نيکان، ۱۳۹۱ ش، ۱۱۵ ص‌
مطهرى، مرتضى‌
الغدير و وحدت اسلامى‌
رسالت، ۱۲/۴/۱۳۶۷، ويژه‌نامه ص ۶
مطهرى، مرتضى‌
الغدير و الوحدة الاسلامية
ضمن کتاب: ثلاثة مقالات، ترجمه عربى: جعفر صادق الخليلى‌
تهران: مؤسسة البعثة، ۸۵ ص‌
موسوى گرمارودى، على‌
حماسه بان غدير (شعر)
رسالت، ۶۷/۴/۶۷، ويژه‌نامه‌
نجومى، سيّد مرتضى‌
جلوه‌هايى از حيات علامه امينى‌
مسجد، ش ۵۴ (بهمن و اسفند ۱۳۷۹ ش) ص ۱۰۷-۱۰۴
نجومى، سيّد مرتضى‌
رسالت، ۱۲/۴/۱۳۶۷، ويژه‌نامه‌
نخعى، فرهنگ‌
يک ماه در اصفهان‌
گزارش سفر علامه امينى به اصفهان، سال ۱۳۷۶ قمرى‌
مشهد: چاپخانه خراسان، ۶۷ ص‌
[تجديد چاپ در: ميراث حوزه اصفهان، دفتر---- ، ص---- ]
نصر اللهى، رضا
علامه امينى‌
قم: حديث نينوا، ۱۳۸۹ ش، ۴۰ ص‌
[سلسله: سيماى رستگاران، ش ۲۶]
نورى همدانى، حسين‌
علامه امينى، مصلح اجتماعى و مشعل افروز وحدت اسلامى‌
اجلاس ج ۲، ص ۱۱- ۳۷
واحدى، سيّد محمّد تقى‌
شرح حال علامه امينى‌
سرآغاز ترجمه فارسى الغدير، ج ۱، چاپ تهران: جامعه تعليمات اسلامى.

۱-۲ مصاحبه‌ها

[توضيح در مورد مصاحبه‌ها، پيام‌ها و سخنرانى‌ها (بخش ۱-۲ تا ۱-۴) :
بيشتر اين موارد در دو کتاب زير آمده است:
الف) يادنامه علامه امينى، ويژه دومين اجلاس حوزه و تبليغ، قم: دبيرخانه اجلاس، ۱۳۷۹ ش، ج ۱: ۱۹۵ ص، ج ۲: ۲۸۱ ص‌
از اين کتاب، با عنوان مختصر "اجلاس" ياد مى‌شود.
ب) امين شريعت. قم: بنياد محقق طباطبايى، ۱۳۹۲ ش‌
از اين کتاب نيز فقط با عنوان آن ياد مى‌شود.
منابع ديگر، به طور کامل معرفى مى‌شود.]
ابو الحسنى، على‌
الغدير راه وحدت مسلمانان را هموار مى‌کند
ايام (ويژه‌نامه جام‌جم) ش ۳۸، ۱۳/۴/۱۳۸۷ ش، ص ۵-۴
مصاحبه‌گر: رضا قريبى‌
استادى، رضا
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱، ص ۱۸۷- ۱۸۸
(نقل از: روزنامه جمهورى اسلامى شماره ۳۳۲۲، ۲۶/۸/۱۳۶۹ ش)
استادى، رضا
علامه امينى‌
چهل مقاله. قم: کتابخانه مرعشى، ۱۴۱۳ ق/ ۱۳۷۱ ش، ص ۶۳۷- ۶۴۸ (مقاله ۳۵)
اشکورى، سيّد احمد
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس، ج ۱، ص ۱۳۹- ۱۴۳
رسالت، ۱۲/۴/۶۷، ويژه‌نامه‌
امينى، رضا
الغدير حاصل نيم قرن تلاش (مصاحبه )
رسالت، ۱۲/۴/۶۷، ويژه نامه‌
به نقل آن در: امين شريعت، ص ۲۹۷- ۳۰۲
امينى، محمّد هادى‌
روزنامه جوان، شماره ۳۱۲- ۱۶/۱/۱۳۷۹ ش‌
امينى، محمّد هادى‌
الغدير، راوى حقيقت و گشاينده آفاق معرفت: ناگفته‌هايى از سيره عملى علامه‌
راه مردم ۲۴/۱۲/۸۷
امينى، محمّد هادى‌
مجلاى فيض على‌عليه السلام (مصاحبه)
رسالت، ۱۲/۴/۱۳۶۷، ويژه‌نامه ص ۲- ۶
جناتى، محمّد ابراهيم‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱، ص ۹۶- ۹۹
چايچى‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱، ص ۱۶۸- ۱۷۷
(نقل از مجله حوزه سال ۱۳۷۰- ۱۳۷۱ ص ۹۹)
چايچيان (حسان)، حبيب
خاطرات حسان‌
رسالت، ۱۲/۴/۱۳۶۷، ويژه‌نامه‌
چايچيان (حسان)، حبيب
علامه ناشناخته آمد و ناشناخته رفت‌
منشور، ش ۱۴۴، ۱۱/۴/۱۳۷۵ ش، ص ۷- ۸
حکيم زاده، سيّد محمّد کاظم‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱، ص ۱۴۴- ۱۴۷
خزعلى، ابوالقاسم‌
گفتگويى صميمانه با آية اللَّه خزعلى (ضمن آن نکاتى درباره علامه امينى دارد)
مبلغان، ش ۵۵، تير ۱۳۸۳، ص ۶۳- ۷۳
سبحانى، جعفر
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج‌۱ ص ۱۱۴- ۱۲۰
سعيدى، سيّد غلامرضا
مصاحبه با استاد سعيدى در مورد کاشف الغطاء، اسدآبادى، و امينى‌
قم: شفق، ۱۱۶ ص‌
شاکرى، حسين‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱ ص ۱۴۸- ۱۵۱
شهرستانى، سيّد احمد
امينى، افتخار مذهب جعفرى‌
رسالت، ۱۲/۴/۶۷، ويژه‌نامه‌
صابرى همدانى، احمد
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱، ص ۱۲۱- ۱۲۵
طباطبايى، سيّد عبدالعزيز
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس ج ۱ ص ۱۵۲- ۱۶۷
(نقل از: المحقق الطباطبايى فى ذکراه السنوية الاولى، ج ۳)
طباطبايى يزدى، سيّد عبدالعزيز- تجليل، جليل- فاطمى نيا، سيّد عبدالله
گفتگو در مورد علامه امينى‌
امين شريعت، ص ۲۵۳- ۲۷۴
کريمى، محمّد رضا
درباره المقاصد العلية (گفتگو)
امين شريعت، ص ۳۰۳- ۳۱۲
مرتضى، سيّد جعفر
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس، ج ۱، ص ۱۹۰- ۱۹۵
(نقل از: روزنامه جمهورى اسلامى، شماره ۳۳۲۴، صحيفه حوزه ۲۸/۸/۱۳۶۹ ش)
معرفت، محمّد هادى‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس، ج ۱، ص ۱۰۰- ۱۱۳
ملکوتى، مسلم‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس، ج ۱، ص ۱۲۶- ۱۳۱
ميلانى، سيّد على‌
گفتگو در مورد علامه امينى‌
امين شريعت، ص ۲۷۵- ۲۸۸
ميلانى، سيّد على‌
مصاحبه در مورد علامه امينى‌
اجلاس، ج ۱، ص ۱۳۲- ۱۳۸
نجومى، سيّد مرتضى‌
ياد باد آنکه سر کوى توام منزل بود (مصاحبه)
امين شريعت، ص ۲۸۹- ۲۹۶
(نقل از ويژه‌نامه روزنامه رسالت)

۱-۳ پيام‌ها

صافى گلپايگانى، لطف اللَّه، اول ذيحجه ۱۴۲۱
اجلاس، ج ۱، ص ۵۱- ۵۴
فاضل لنکرانى، محمّد، ۲۷ ذيقعده ۱۴۱۱
اجلاس، ج ۱، ص ۵۵- ۵۶

۱-۴ سخنرانى‌ها

جوادى آملى، عبدالله
سخنرانى در جمع اعضاى دبيرخانه اجلاس حوزه و تبليغ‌
اجلاس، ج ۱، ص ۸۶- ۸۹
حسن‌زاده آملى، حسن‌
سخنرانى در جمع اعضاى دبيرخانه اجلاس حوزه و تبليغ‌
اجلاس، ج ۱، ص ۷۴- ۸۴
صافى گلپايگانى، لطف الله
سخنرانى در جمع اعضاى دبيرخانه اجلاس‌
اجلاس، ج ۱، ص ۶۵- ۶۶
فاضل لنکرانى، محمّد
سخنرانى در جمع اعضاى دبيرخانه اجلاس‌
اجلاس، ج ۱، ص ۶۷- ۶۹
فکيکى، توفيق‌
سخنرانى در مورد علامه امينى در مجلس بزرگ‌داشت امينى، که توسّط جمعية الرابطة العلمية الادبية در نجف به سال ۱۳۷۰ ق برگزار شد.
- متن آن در: مجله مسلمين (به مديريت حاج سراج انصارى)، سال ۲، شماره ۴ و ۵
- محمّدرضا حکيمى در کتاب جهشها ص ۱۹۸- ۱۹۹ از آن ياد مى‌کند.
موسوى اردبيلى، عبدالکريم‌
سخنرانى در جمع اعضاى دبيرخانه اجلاس حوزه و تبليغ‌
اجلاس، ج ۱، ص ۷۰- ۷۳

بخش ۲: در باب کتابخانه‌

ترجمان، عباس‌
گزارش منظوم از کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام‌
ضمن: الاُرجوزة النجفية
آفاق نجفيه، عدد ۲۶، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۱، ص ۲۰۸- ۲۱۰
تلک عشرة کاملة
تهران: حيدرى، ۱۳۸۳ ق، ۴۸ ص‌
گزارشى از ده سال فعاليت کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام در نجف‌
الحسانى، على جهاد
آشنايى با کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام‌
پژوهش و حوزه، ش ۱۶، زمستان ۱۳۸۲ ش، ص ۱۴۶- ۱۵۳
خليلى، جعفر
مکتبة الامام اميرالمؤمنين‌عليه السلام
در: موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف، ج ۲، ص ۲۵۶- ۲۵۹
بغداد: دار التعارف، ۱۳۸۶ ق.
زوين، محمد
فهرست مخطوطات کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام‌
در ضمن: معجم المخطوطات النجفية. محمّد زرين، مشکور العوادى و ...
قم: کتابخانه مرعشى، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۲، ۹۴۲ ص‌
فهرست مخطوطات چند کتابخانه نجف به صورت درهم کرد، به ترتيب الفبا
سالور، منوچهر
کتابخانه علامه امينى در نجف اشرف‌
در ضمن کتاب: خاطرات و خدمات، ج ۲. قم: اهل‌بيت، ۱۳۸۰ ش، ص ۲۹- ۳۲
گزارش همکارى مؤلف با علامه امينى در مورد کار کتابخانه
صورة وقفية مکتبة الامام اميرالمؤمنين‌۷ العامة فى النجف الاشرف‌
به خط سيّد عبدالعزيز طباطبايى از نسخه اصل علامه امينى‌
المحقق الطباطبايى فى ذکراه السنوية الاولى، قم: مؤسسة آل البيت، ۱۴۱۷ ق. ج ۳، ص ۱۵۸۸- ۱۵۹۹
طباطبايى اميرى، فائزه السادات‌
آشنايى با کتابخانه علامه امينى در کشور عراق‌
کتاب ماه کليات، ش ۱۴۸، فروردين ۱۳۸۹ ش، ص ۹۷ - ۹۹
طباطبايى يزدى، سيّد عبدالعزيز
فهرست مخطوطات کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام نجف‌
سيّد عبدالعزيز طباطبايى عربى - در دست چاپ‌
بخش هايى از آن در مجله تراثنا منتشر شده است.
طباطبايى يزدى، سيّد على‌
چند نسخه از نفايس کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام‌
امين شريعت، قم: بنياد محقق طباطبايى، ۱۳۹۲ ش، ص ۱۷۳- ۲۵۰
موجانى، سيّد على - بهراميانى، على‌
فهرستواره نسخه‌هاى خطى کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام، نجف اشرف‌
قم: کتابخانه مرعشى/ ۱۴۳۲/ ۲۰۱۱، ۵۰۸ ص‌
فهرست کتابهاى خطى کتابخانه علامه امينى در نجف به صورت موضوعى‌
نجمى، ناصر
گذرى بر کتابخانه اميرالمؤمنين‌عليه السلام در نجف‌
ترجمه حميدرضا آژير
مشکوة، ش ۸۱، زمستان ۱۳۸۲ ش، ص ۱۲۳- ۱۳۰
نکات تازه در باب مکتبة الامام اميرالمؤمنين‌عليه السلام‌
مکتب اسلام، سال ۱۱ شماره ۱۰، مهر ۱۳۴۹ ش، ص ۶۰- ۶۲
نگاهى به کتابخانه علامه امينى در نجف اشرف‌
يادگار ماندگار
کيهان فرهنگى ش ۱۸۲، آذر ۱۳۸۰ ص ۶۵ - ۶۸

بخش ۳: در باب الغدير

۳-۱ گزينه‌ها و منتخب‌ها

ابوحمزه، فاطمه و مسعود سينکى، صبا
مراثى عاشورايى الغدير (ترجمه فارسى منتخب از الغدير)
تهران:مؤلف، ۱۳۹۱ ش، ۳۵۰ ص.
افتخارزاده، محمود رضا
خلاصه الغدير (فارسى)
تهران: مهام، ۱۳۸۰، ۸۵۴ ص.
الغدير دانشنامه امامت و ولايت علوى (معرفى خلاصه الغدير نوشته محمود افتخارزاده)
سياست روز ۶/۱۲/۱۳۸۰ ص ۷
امينى نجفى، احمد
خلافت از ديدگاه اماميه و اهل سنت‌
تهران: مؤلف، ۱۳۶۶ ش، ۷۲ ص.
(سلسله پرتوى از الغدير، ش ۱)
امينى نجفى، محمّد
سيرى در الغدير
قم: مؤلف، ۱۳۷۰ ش، ۱۷۳ص.
امينى، محمّد هادى‌
چهل حديث در منقبت و محبت خاندان پيامبر اکرم (برگرفته از الغدير)
تهران: مؤلف، ۱۳۵۱ ش.
(سلسله: درسهايى از مکتب ولايت، ۲)
اهرى، عباس‌
امامت و ولايت در قرآن (برگرفته از الغدير)
قم: علم و دين، ۶۳ ص.
باقريان موحد، رضا
داستان‌هاى الغدير
قم: شيعه، ۱۳۸۲ ش، ۳۶۵ ص.
بهنيا، محمّد کاظم‌
فروغ علوى‌
(ترجمه و شرح چهل حديث منتخب از الغدير)
تهران: ميقات، ۱۳۷۶ ش، ۸۵ ص.
بيستونى، محمّد
غدير شناسى (خلاصه الغدير براى جوانان)
قم: بيان جوان، ۱۳۸۵ ش، ۱۶۵ ص.
بيستونى، محمّد
قرآن ناطق، على بن ابى‌طالب‌عليه السلام‌
(منتخب الغدير)
تهران: بيان جوان، ۱۳۸۴ ش، ۴۶۱ ص.
جباران، محمّدرضا
همگام با رخداد غدير (تلخيص ج ۱ الغدير)
اجلاس ج ۲ ص ۱۴۱-۸۰
حسون، محمّد
سلسله جزوات «من فيض الغدير» (منتخبات الغدير به عربى)
حسينى، سيد حسين‌
ابوذر به دور از پيرايه‌ها (گزيده از الغدير)
تهران: بدر، ۱۳۵۸ ش‌
حسينى، سيّد حسين‌
ابوطالب مظلوم تاريخ (برگزيده از الغدير)
تهران: بدر، ۱۳۵۹ ش‌
حسينى کاشانى غروى، محمد على‌
جرعة من الغدير (تلخيص الغدير به عربى)
قم: مجمع ذخائر اسلامى، ۱۳۸۹ ش، ص ۳۰۴
حسون، فارس‌
عيد الغدير فى الاسلام‌
قم: دليل ما، ۱۴۲۳ / ۱۳۸۱ ش، ۱۲۸ ص.
حسينى شاهمرادى، قدرت الله‌
برگزيده الغدير
تهران: نشر حديث، ۱۳۷۴ ش،
حکيمى و دبيران مشهد
حساسترين فراز تاريخ‌
تهران: آفاق،...
حکيمى، محسن‌
ستايشگران دين فروش (اقتباس از الغدير)
مکتب اسلام، ش ۵۷۷، خرداد ۱۳۸۸ ش، ص ۵۴-۵۰
خليفات، مروان‌
قرائة فى المسار الأموى (از الغدير) عربى‌
قم: دائرة معارف الفقه الاسلامى، ۱۴۱۹ / ۱۹۹۸،
۱۷۰ ص.
خوبى، فاطمه‌
نخستين جشن غدير (گزيده ى ترجمه الغدير)
مشهد: قاف مشهد الرضا عليه السلام، ۱۳۹۰ ش، ۱۴۳ ص‌
رضوى گوپال پورى، سيد جمال
گزيده الغدير (اردو)
امام حسين عليه السلام: علامه امينى کى کتاب غدير سى اقتباس‌
[تحقيق:محمّدحسن شفيعى شاهرودى ]ترجمه: سيد شاهد جمال رضوى گوپال پورى‌
قم: شکوفه ياس، ۱۳۹۲ ش، ۱۹۴ ص.
زندگى نامه ابوذر غفارى (برگرفته از الغدير)
ياد، ش ۴۳ و ۴۴، پاييز و زمستان ۱۳۷۵ش‌
ص ۱۶۳ - ۲۸۷
سازگارفرد، اکبر (سارى)
غديريه کوچک با اقتباسى از الغدير
آبادان: انتشارات حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام، ۱۳۸۴ ش، ۱۷۱ ص.
سيد، کمال‌
عيد الغدير فى الاسلام (برگرفته از الغدير)
قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۲۰۰۴ / ۱۴۲۵، ۹۵ ص‌
سيد علوى، سيد ابراهيم‌
غدير همراه (ترجمه و گزينش الغدير)
تهران: بنياد نهج البلاغه، ۱۳۹۰ ش.
شاعران در جهاد يا دشمنان دين (گزيده الغدير)
هنر، ش ۱، پاييز ۱۳۶۰ ش، ص ۳۱۶-۲۹۰
شفيعى الشاهرودى، محمد حسن
تلخيص الغدير
محمد حسين الشفيعى الشاهرودى‌
قم: سنابل، ۵۱۴۲۷ / ۱۳۸۵ ش‌
۱۴۶۸ ص.
شفيعى شاهرودى، محمدحسن‌
النبى الاعظم من کتاب الغدير
قم: سنابل، ۱۴۲۷ ، ۸۹۶ ص.
(سلسلة الغدير الموضوعية، ۳۵ ج).
عارضى، على‌
ناگفته هايى از غدير (گزيده الغدير به صورت پرسش و پاسخ)
مشهد: جوان ياوران، ۱۳۸۴ ش، ۱۶ ص.
صفا خواه،محمّدحسين
قطره اى از دريا (حکايات الغدير)
تهران: قديانى، دو جلد
عباسى، روح الله‌
رويکرد الغدير به تحريف (تحريف روايات فضائل علوى در کتب اهل سنت)
قم: دليل ما، ۱۳۸۳ ش، ۴۳۲ ص.
علوى، سيد رسول
چهل حديث در منقبت خاندان پيامبر (برگرفته از الغدير)
اجلاس ج ۲، ص ۷۹-۵۹
غديريات
۱۷۵ص.
(سلسله: من فيض الغدير، ش ۱)
قاسملو، يعقوب‌
خلاصه الغدير
قم: نسيم حيات، ۱۳۸۰ ش، ۲۷۴ ص.
لطفى، مهدى‌
جرعه هايى از الغدير (فشرده الغدير ج ۱ تا ۷)
قم: نسيم حيات، ۱۳۷۹ ش.
محدثى، جواد
سلسله آشنايى با معارف الغدير
قم: موسسه دايرة المعارف اسلامى، ۱۳۷۶ ش.
مروجى خراسانى، على اصغر
نظرة الى الغدير (۱۴۰۰ بيت عربى برگزيده الغدير)
قم: جامعه مدرسين، ۱۴۱۶ ق، ۳۶۴ ص.
مروج خراسانى‌
فى رحاب الغدير (منتخب الغدير، عربى)
قم: دار الحق، ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴
معراجى، محمدرضا
هزار نکته از الغدير(فارسى)
قم: حبيب، ۱۳۹۰ ش، ۱۰۴۰ ص.
قبلاً تحت عنوان " خلاصه الغدير در هزار نکته "منتشر شده است (انتشارات انتظار سبز، ۱۳۸۸ ش،اصفهان: شهيد حسين فهميده، ۱۳۸۷ ش، ۸۱۰ ص).
موسوى، سيد حسن‌
ترجمه چهل حديث از جلد دهم کتاب الغدير
۱۳۵۵ش/ ۱۳۹۷ ق.
۳۹ ص.
موسوى، طاهر
دو سنت فراموش شده (گزيده الغدير)
[در مورد متعه حج و نساء ]
ترجمه: عزيز فيض .
قم: دايرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۵ش، ۱۶۸ ص.
موسوى اصفهانى، سيد مرتضى‌
اطولى فى الغدير: نظرة جديدة فى کتاب الغدير للعلامة الامينى.
قم: سبطين، دفتر مؤلف، ۱۴۲۲ ق / ۱۳۸۰ ش‌
۲۵۸ ص.
نصرى، نعمان‌
مفاد حديث الغدير
۱۳۷۶ ش‌
۱۷۴ ص (سلسله: من فيض الغدير، ش ۲).
نصرى، نعمان
ريشه هاى آسمانى (ترجمه: مفاد حديث الغدير)
ترجمه عليرضا بهار دوست.
تهران: بنياد بين المللى غدير +تاسوعا، ۱۳۸۰ ش‌
يوزبکى، رامى‌
الوضاعون و احاديثهم الموضوعة. (گزيده الغدير)
قم: مرکز الغدير، ۱۹۹۹ / ۱۴۲۰.
۵۱۲ ص.

۳-۲. فهرست‌ها و راهنماها

مرکز الغدير
فهارس الغدير
ج ۱۲ تا۱۴ در چاپ مرکز الغدير
محمدى، عبدالله‌
على ضفاف الغدير
مشهد: دار المرتضى، ۱۴۰۲ ق / ۱۳۶۱ ش،
محمدى، عبدالله‌
اعلام الغدير
مراجعة: فاضل الحسينى الميلانى‌
قم: جامعه مدرسين، ۱۴۱۰ ق، ۳۳۶ ص.
بنياد بعثت‌
المنير، (فهارس کتاب الغدير)
تهران: مؤسسة البعثة، ۱۴۰۹ ق.
۶۲۴ ص‌

۳-۳. ترجمه ها

حسينى (ژرفا)، سيد ابوالقاسم‌
غدير در قرآن و سنت و ادب‌
قم: کتاب آشنا، ۱۳۹۰ ش،
۱۲ ج‌
حسينى، سيد ابوالقاسم
مرزبانى از حماسه توحيد
يادداشتى در مورد ترجمه جديد الغدير
کتاب هفته، ش ۱۶، ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ ش، ص ۱۱
رضوى، سيد شمع‌محمّد
ترجمه الغدير به اردو
مترجم: سيد شمع‌محمّد رضوى‌
۱۱ جلد. مؤسسه قرآن و عترت هندوستان‌
(خبر انتشار آن در: خبرگزارى رسا، ۲۳/۱/۱۳۹۰ش رضوى، سيد على اختر
غدير؛ قرآن، حديث اور ادب مين.
ترجمه و تلخيص: سيد على اختر رضوى شعور گوپال پورى (ترجمه الغدير به اردو)
قم: شکوفه ياس، ۱۳۸۹ ش.
ميرزا محمد، عليرضا
گنجينه روشنايى ها در باب ويرايش ترجمه الغدير
کتاب هفته، ش ۱۶۱، ۲۳/۹/۱۳۸۷، ص ۱۲
نقوى، سيد رضى جعفر
خلاصه اردوى الغدير
تلخيص و ترجمه: سيد رضى جعفر نقوى
لاهور: مصباح الهدى، قرآن سنتر،۱۴۱۰ / ۱۹۹۰، ۲۸۰ ص‌

۳-۴. پژوهش‌ها، نقدها و معرفى ها

انصارى،محمّد
الغدير فى الکتاب و السنة و الادب‌
در: غدير در آيينه کتاب. قم: دليل ما، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۷۴-۲۴۲
(معرفى نسبتاً مبسوط کتاب و دورنمايه ى آن)
تقريظ هاى الغدير
تقريظ هاى منظوم: شيخ موسى شمس الدين، جوادستّ، احمد رشيدمندو، که متن آن ها در مقدمه ى "راه و روش، راه و روش پيامبر ماست "آمده است.
-نامه ى شيخ ابراهيم حاج حسين ضرير نيز در همان مقدمه است.
تقريظ هاى الغدير
-آغاز مجلدات چاپ ۱۱ جلدى‌
-چاپ ۱۴ جلدى، مجلد صفر
-نگاهى به دريا از دور حکيمى، مهدى حماسه ى غدير چاپ اول (۱۳۵۶).
-تقريظ آقا بزرگ تهرانى در: سفينه ۱۴.
جاسم، فلاح رزاق
منهج نقد الحديث فى کتاب الغدير
(پايان نامه دانشگاه کوفه) ۲۰۰۹ نجف‌
حکيمى، محمد
الغدير، دايرة المعارف سترگ‌
نگين، ش ۱۳۵ مرداد ۱۳۵۵ ص ۲۰-۱۹
(شامل ترجمه گفتار سيد عبد الهادى شيرازى و توفيق الفکيکى در مورد الغدير)
زائرى، محمدرضا
الغدير دايرة المعارف بزرگ انسانى
کتاب هفته ۱۰/۱۲/۱۳۸۰، ص ۱۱
زينلى، غلامحسين
ويژگى هاى الغدير و مؤلف بزرگوار آن علامه امينى‌
اجلاس ج ۲ ص ۲۵۸-۲۳۶
زينلى، غلامحسين‌
برکناره هاى کتاب الغدير
علوم حديث، بهار ۱۳۷۷ ش، ص ۲۹۱-۲۷۵
سيد، کمال‌
دراسة فى موسوعة الغدير
قم: انصاريان، ۱۴۲۱ ق / ۱۳۷۹ ش‌
۲۸۵ص.
شريف، مير عماد
پژوهش در نقدهاى علامه امينى بر منهاج السنة
راهنما: امير توحيدى. مشاور: احمدرضا غايى‌
تهران: دانشگاه آزاد اسلامى، تهران مرکز، ۱۳۸۹ ش، ۲۶۰ ص.
شاه عبد العظيمى، سيده آلاء
روش شناسى علامه امينى در الغدير
راهنما: ماشاء الله جشنى آرانى. مشاور:محمّدهادى امين ناجى.
قم: پيام نور، ۱۳۸۹ ش، ۱۵۵ص.
شرافت، امير حسين‌
موسوعه الغدير
کتاب هفته، ش ۲۲۳، ۱۰/۱۱/۱۳۸۲ ش، ص ۱۶.
طباطبايى يزدى، سيد عبد العزيز
معرفى کتاب الغدير در ضمن کتاب: الغدير فى التراث الاسلامى، بيروت: دار المورخ العربى، ۱۴۱۴ / ۱۹۹۳، ص ۱۸۱-۱۷۴.
غروى نايينى، نهله- بهادرى، آتنا
روش شناسى نقد علامه امينى براحاديث موضوعه.
پژوهش هاى قرآن و حديث، سال ۴۴ شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ش، ص ۴۶-۲۹
متن کامل در سايت دانشگاه تهران‌
Tu.ac.ir.jqst
فضلى، عبد الهادى‌
منهجية صاحب الغدير
امين شريعت، ص ۱۷۲-۱۵۹
قربانى، على اصغر
مصادر الغدير
(معرفى و کتابشناسى منابع الغدير)
اجلاس ج‌۲ ص ۲۳۵-۱۶۴
کامران شرفشاهى، کاظم‌
غدير خم به شهادت ادبيات‌
(مرورى بر غديريه هاى فارسى)
اجلاس ج‌۲ ص ۲۵۹- ۲۸۱
ميرزا بابايى، سيد مهدى‌
تعامل علامه امينى با احاديث اهل سنت
حديث انديشه، شماره ۱۲، پاييز و زمستان ۱۳۹۰
ص ۱۸۰-۱۶۴
متن کامل در: سايت حديث نت‌Hadith.net
ناصر،محمّدبن عبدالله‌
للحقيقة اقول‌
پاسخى به مقاله ى "فلنفرح بالعيد "نوشته ى سلمان بن فهد العودة که در ردّ الغدير نوشته شده بود.
تهران: مشعر، ۱۳۸۷ ش، ۷۲ ص.
واعظى، عزت الله‌
گنجينه ى گران سنگ الغدير
منشور، ص ۱۳. (رسالت ۱۱/۱۱/۱۳۸۳)

بخش چهارم‌: آثار ديگر

۴-۱.ادب الزائر

طالعى، عبدالحسين و صفا خواه،محمّدحسين‌
مناسک کربلا (ترجمه ادب الزائر)
تهران: آمه، ۱۳۷۹، ۹۶ ص
چکيده کتاب آداب کوى جانان (ترجمه ادب الزائر از محسن رجبى)
در سايت (مجمع جهان شيعه‌شناسى
shia studies.net)
نگاهى به اسوه ها در آداب زيارت‌
قدس، ۸/۸/۱۳۷۶ ش، ص ۵
رجبى، محسن‌
آداب کوى جانان
تهران: مشقر، ۱۳۸۷ ش، ۱۵۱ ص
ملکيان، روح الله
ادب زائر
قم: انصارى، ۱۳۸۱ ش، ۱۲۸ ص.

۴-۲. سيرتنا و سنتنا

رحيميان،محمّدحسين‌
پيامبر و عزاى حسينى‌
(اقتباس از سيرتنا و سنتنا)
قم: روضة العباس، ۱۳۹۱ ش، ۱۶۰ ص.
رحيميان،محمّدحسين‌
امامت پژوهى، شماره ۷
همدانى، سيدمحمّدباقر
پيامبر خدا در سوگ حسين عليه السلام‌
(اقتباس از سيرتنا و سنتنا)
ويرايش: حبيب فرناق‌
تهران: نبأ، ۱۳۸۹ شمسى، ۶۴ ص.
(سلسه سخن آشنا، شماره ۲)
عباسى، روح الله‌
سجده اى بر آسمان (اقتباس از سيرتنا و سنتنا)
قم: زائر، ۱۳۸۶ ش، ۱۹۶ ص.
موسوى همدانى، سيدمحمّدباقر
سجده توحيدى در سيره نبوى (از سيرتنا و سنتنا)
ويرايش حبيب فرناق‌
تهران: نبأ، ۱۳۸۹ ش.
(سلسه سخن آشنا، شماره ۳)
موسوى همدانى، سيد محمد باقر
آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت‌
(اقتباس از سيرتنا و سنتنا)
ويرايش: حبيب فرناق‌
تهران: نبأ، ۱۳۸۹ ش، ۵۲ ص
(سلسله سخن آشنا، شماره ۱)
الصافى،محمّدعبد الحکيم‌
السجود على التربة الحسينية عند الشيعة الإمامية (برگرفته از سيرتنا و سنتنا)
بيروت: دار الحجة البيضاء، ۱۹۹۹ /۱۴۲۰
۹۶ ص.
رحيميان،محمّدحسين‌
سيماى شيعه در رفتار پيامبر (احتمالاً ترجمه سيرتنا و سنتنا)
قم: روضة العباس، ۱۳۹۰ ش، ۲۶۳ ص.
ماتم الامام الحسين عليه السلام فى مصادر اهل السنة (همان سيرتنا و سنتنا است)
قم: دار الغدير، ۱۳۸۱ ش.
۱۷۲ ص.

۴-۳. کتاب فاطمة الزهرا

امّ ابيها در کلام علامه امينى
رسالت ۸۰/۵/۳۱
فاطمة الزهراء ام ابيها
-نخستين چاپ: تهران امير کبير، ۱۳۶۳ ش، به کوشش حبيب چايچيان (حسان).
امينى، عبدالحسين‌
گفتارى در باب همانندى ولايت پيامبر و حضرت زهرا و ائمه عليهم السلام‌
در: بوستان ولايت (مجموعه گفتارهاى شفاهى)،تنظيم: محمود طلوعى. قم: علامه، ۱۳۷۹ ش، ص ۳۳-۱۶
(برگرفته از کتاب فاطمة الزهراء، به
تحقيق محمّد امينى ص ۲۷۷-۳۱۱)
امينى، عبدالحسين
ولايت فاطمه زهرا
موعود، ش ۸۹، تير ۱۳۸۷ ش، ص ۵۰-۵۲
حضرت فاطمه زهرا عليها السلام‌
(برگرفته از منتهى الآمال محدث قمى و فاطمة الزهراء علامه امينى)
تهران: برهان صادق، ۱۳۹۱ ش، ۲۳۴ ص.
امينى، عبدالحسين‌
فاطمة الزهراء عليها السلام‌
تهران: درياى معرفت، ۱۳۹۱ ش، ۱۱۴ ص.
امينى، عبدالحسين‌
فاطمه زهرا عليها السلام با تعليقات محمّد امينى نجفى.
تهران: استقلال، ۱۳۷۶ ش، ۷۱۴ ص.
امينى، عبدالحسين‌
فاطمة المعصومة الکاملة، شذرات من المقام المعنوى لبضعة الرسول‌
تعريب: ربيع الحسينى.
بيروت: الدار الاسلامية، ۲۰۰۱م، ۱۰۵ ص.
امينى، عبدالحسين‌
ميزان کمال صلوات (از: فاطمة الزهراء)
موعود، ش ۷۷، تير ۱۳۸۶ ش ص ۱۶-۱۸
فاطمه از ديدگاه روايات (بخشى از کتاب فاطمة الزهراء)
اطلاعات ۱۳۷۳/۸/۱۶ ش، ص ۷
امينى، عبدالحسين‌
فاطمة الزهراء
تهران: نور محبت، ۱۳۹۱ ش، ۱۱۲ ص.
امينى، عبدالحسين‌
فاطمة الزهراء ام ابيها
قم: فقاهت، ۱۳۸۸ ش، ۱۲۰ ص‌

۴-۴. تفسير حمد

امينى، عبدالحسين‌
تفسير فاتحة الکتاب‌
ترجمه قدرت الله شاهمرادى‌
تهران: کروب، ۱۳۸۱ ش‌
۲۶۰ ص.
معينى، محسن مدخل‌
تفسير فاتحة الکتاب‌
در: دانشنامه قرآن. و قرآن پژوهى، به ويرايش بهاء الدين خرمشاهى.
تهران: دوستان ج ناهيد، ۱۳۷۷ ش، ج ۱ ص ۷۲۸-۷۲۹.

۴-۵. المقاصد العلية

توضيح: مقالات مربوط به کتاب المقاصد العلية، همه در کتاب امين شريعت (قم: بنياد محقق طباطبايى، ۱۳۹۲ ش)آمده است، که از آن فقط با عنوان ياد مى شود. نيز به مصاحبه ى‌محمّدرضا کريمى در بخش مصاحبه ها (۱-۲) رجوع شود.
امينى، عبد الحسين‌
المقاصد العلية فى المطالب السنية. تحقيق:محمّدالطباطبايى اليزدى‌
قم: مکتبة المحقق الطباطبايى، ۱۴۳۴ / ۱۳۹۱ ش، ۵۰۰ ص‌
بيابانى اسکويى،محمّد
عالم ذر و علامه امينى
در: امين شريعت، ص ۲۷-۵۲
انصارى، حسن‌
چند نکته اى در باب کتاب المقاصد العلية
در: امين شريعت، ص ۵۳-۵۶
طالعى، عبدالحسين
مرورى بر "المقاصد العلية"
امين شريعت، ص ۵۷-۶۸
طباطبايى يزدى، بشرى‌
چهل حديث برگرفته از المقاصد العلية
امين شريعت، ص ۶۹-۷۸

۴-۶. شهداء الفضيلة

شهداء الفضيلة
مقدمه:محمد خليل الزين العاملى آغاز چاپ افست قم: دار الشهاب، از چاپ نجف.
تقريظ: سيد ابوالحسن اصفهانى آغاز چاپ افست قم: دار الشهاب، از چاپ نجف.
سيد حسين طباطبايى قمى آغاز چاپ افست قم: دار الشهاب، از چاپ نجف.
شيخ‌محمّدحسين غروى اصفهانى آغاز چاپ افست قم: دار الشهاب، از چاپ نجف.
شيخ آقا بزرگ تهرانى آغاز چاپ افست قم: دارالشهاب، از چاپ نجف.
حکيمى،محمّدرضا
شهداء الفضيلة
در کتاب جهشها، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۶ ش،
ص ۱۷۳-۲۰۱
(اصل مقاله به سال ۱۳۴۲ ش بر مى گردد).
مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين
مستدرک شهداء الفضيلة
در: گنجينه شهاب، ج ۱، قم: کتابخانه مرعشى، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۵۵-۱۸۹

۴-۷. آثار ديگر

حسين پور، عبد العلى‌
اسرار ولايت (هفت گفتار از علامه امينى)
قم: بنياد فرهنگى نينواى آزادگان، ۱۳۸۰ ش، ۸۴ ص.
امينى، عبدالحسين‌
امامت و ولايت‌
(متن يک سخنرانى علامه امينى)
قم:علم و دين، ۴۸ ص.
غفرانى، عبد الله‌
دو سند در مورد کتابخانه ناصريه‌
[يادداشت علامه امينى و آية اللَّه رضا امينى ]
سفينه، ش ۲۱، زمستان ۱۳۸۷ ش، ص ۱۹۱-۱۹۶ طاهرى،محمّد
نامه باغ غدير
اصفهان: شهردارى اصفهان، ۱۱۶ ص.
عطاردى، عزيز الله
تذکر علامه امينى به استاد عطاردى در مورد استخراج اعلام تاج العروس‌
الرجال من تاج العروس، ج ۱. هند: مطبعه دائرة المعارف دکن، ص ۴۶-۴۷ مقدمه مؤلف)
امينى،محمّدهادى‌
گزارشى از پيگيرى و تشويق علامه امينى به تحقيق و چاپ و نشر کتاب فتح الملک العلى تاليف احمد بن‌محمّدبن صديق مغربى. (در آن کتاب، چاپ سوم، اصفهان: مکتبة الامام امير المؤمنين عليه السلام، ۱۴۰۳ ق، ص ۷-۹)
برگزارى يادواره علامه امينى در اصفهان (گزارش)
آيينه پژوهش ش ۳۴، مهر و آبان ۱۳۷۴ ش، ص ۹۵.
عطاردى، عزيز الله‌
اشاره به اين که علامه امينى در سال ۱۳۸۳ ق به ايشان توصيه کرده که النصائح الکافيه لمن يتولّى معاوية نوشته محمّدبن عقيل حضرمى را ترجمه به فارسى کند. اين ترجمه با عنوان "اندرز به هواداران معاديه" توسط نشر عطارد در سال ۱۳۷۳ ش چاپ شده است.
- مقدمه کتاب اندرز-
امينى، عبدالحسين
مقدمه تحف العقول‌
تحقيق: على اکبر غفارى‌
قم: جامعه مدرسين، ۱۴۲۵ ق. ص ۳-۸
صورة وصية العلامة الامينى
به خط سيد عبدالعزيز طباطبايى از روى نسخه اصل‌
المحقق الطباطبايى فى ذکراه السنوية الاولى. قم: آل البيت، ۱۴۱۷ ق، ج ۳ ص ۱۶۰۸-۱۶۱۴
سفرنامه هند
صحيفة المکتبة
کتاب شيعه شماره ۶، پاييز و زمستان ۱۳۹۱.
تهرانى، آقابزرگ
-متن اجازه مختصر آقابزرگ تهرانى به علامه امينى به تاريخ ۱۲ صفر ۱۳۵۷
کتاب: شيخ آقا بزرگ تهرانى. على اکبر صفرى. قم: مؤسسه کتابشناسى شيعه، ۱۳۹۰ ش، ص ۴۱۹.
-تقريظ بر شهداء الفضيلة مقدمه شهداء الفضيلة.
-تقريظ بر الغدير سفينه ش ۱۴.

۵. زبان هاى ديگر (غير از فارسى و عربى)

مطهرى، مرتضى
الغدير و وحدت اسلامى‌
ترجمه انگليسى: علاء الدين پازارگادى‌
Islamic unity
تهران: بنياد بعثت، ۱۹۸۲ م / ۱۳۶۱ ش.
ترکى
Gadir_i.Hum
نوشته علامه امينى.
موجود در کتابخانه مدرسه علميه نرجس مشهد
انگليسى
AMINI
AlGar,Hamed
۱,Pp.۵۵۹ _ ۶۵۹Encylopedia of Iranic a, Vol.

۶. منابع غير کتابى‌

کتاب فاطمة الزهراء - علامه امينى‌
فايل قابل نصب بر موبايل در سايت:
Bimarefat.ir
نرم افزار
نرم افزار جامع الغدير (لوح فشرده)
شرکت نرم افزارى صافات‌
نرم افزار جامع کتاب شريف الغدير )CD(
تهران: نور الزهراء
نامداران CD -
شامل چندين کتاب در تراجم، از جمله شهيدان راه فضيلت علامه امينى‌
تهران، گنجينه معرفت‌
موجود در کتابخانه علوم حديث- شهر رى‌
پند فايل صوتى‌
مجموعه سخنرانى هاى علامه امينى و دکترمحمّداسدى گرمارودى پيرامون اميرالمؤمنين عليه السلام‌
گنجينه معرفت، يک لوح فشرده‌
تمبر
تجليل از علامه امينى‌
۱۳۶۴ ش.
[موجود در کتابخانه ملى ش ۱۲۲۲۰۲۳ ]
پوستر
علامه مجاهد آيت الله امينى‌
جواد احمدى.
تهران: نشر ميثم.
پوستر
مجاهد مصلح صاحب الغدير علامه امينى‌
قم: دفتر تبليغات اسلامى.

۷.اشارات کوتاه در دانشنامه ها و ديگر کتاب هاى مرجع‌

آل محمد، سيدرضا (۱۴۲۷-۱۳۵۳ ق)
امينى، عبد الحسين.
در: عالمان آل محمد، تحقيق:محمّد الوانساز خويى.
قم: کتابخانه مرعشى، ۱۳۹۱ ش، ص ۵۳-۵۴
بکايى،محمّدحسن‌
کتابنامه بزرگ قرآن کريم،محمّدحسن بکايى، ج ۵. تهران: قبله، ۱۳۷۶ ش.
تفسير اذ اخذ... ج ۵ ص ۱۸۰۲. المقاصد العلية
تفسير ولله الاسماء... ج ۵ ص ۱۸۰۳. المقاصد العلية
تفسير ربنا امتنّا ج ۵ ص ۱۸۳۸. المقاصد العلية
تفسير و کنتم ازواجا... ج ۵ ص ۱۸۴۵ و ۱۸۴۶ المقاصد العلية
تهرانى-آقا بزرگ‌
يادکرد آثار امينى در ذريعه‌
۴/۳۲۳: تفسير آيه و اذ اخذ ربک... المقاصد العلية
۴/ ۳۳۱: تفسير آيه و کنتم ازواجا ثلاثة.... المقاصد العلية
۴/۳۲۷: تفسير آيه ربنا اتنا اثنتين... المقاصد العلية
۴/۳۳۱: تفسير آيه و لله الاسماء الحسنى... المقاصد العلية
۱۰/۱۲۴: رجال الشيخ عبد الحسين، ارجاع به شهداء الفضيلة و الغدير
۱۱/۳۲۰: رياض الانس‌
۱۴/۲۵۹: شهداء الفضيلة،با توضيح مهم آقا بزرگ‌
۱۵/۴: صرع الحقائق (نام پيشين شهداء الفضيلة)
۱۶/۲۶: الغدير چاپ اول ۱۳۶۴-۱۳۷۱ / چاپ دوم ۱۳۷۲ به بعد.
۲۱/۲۶: مسند الامين اجازه مبسوط آقا بزرگ به علامه امينى
۲۱/۳۸۲: المقاصد العلية فى المطالب السنية (گزارش تفصيلى)
جلالى شاهرودى، حسين‌
وفيات العلماء يا دانشمندان اسلامى. مشهد: چاپخانه خراسان ص ۲۶۵
خبر مختصر وفات صاحب الغدير
الحلو، عامر
معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الامامية، عامر الحلو. بيروت: دار الموسم، ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
-تفسير آيه ولله ان الاسماء... ص ۷۵/ تفسير آيه ربنا امتّنا ص ۷۴
-العترة الطاهرة فى الکتاب العزيز ص ۷۶
رفاعى، عبد الجبار
-اشاره به آثار چاپ شده امينى در معجم ما کتب عن الرسول و اهل البيت / عبد الجبار
رفاعى:
ج ۲ ص ۱۹۹: سيرتنا و سنتنا رقم ۴۱۶۳
ج ۵ ص ۸۴: فاطمة الزهراء ام ابيها رقم ۱۱۷۷۲
ج ۵ ص ۱۵۹ رقم ۱۲۲۰: اخبار الزمان فى اخبار الشورى و الدار (ارجاع داده به: الغدير ج ۹ ص ۱۱۶)
ج ۵ ص ۳۱۶ رقم ۱۲۹۶۳: ترجمه چهل حديث ... سيد حسن موسوى‌
ج ۵ ص ۳۲۳ رقم ۶-۱۳۰۰۳. ترجمه هاى الغدير:
-فرزندان مؤلف (ارجاع به تراثنا عدد ۲۱، سال ۱۴۱۰، ص ۳۱۱-۳۱۲)
-گروه کتابخانه بزرگ اسلامى‌
-اردو: سيدمحمّدباقر بن احمد کشميرى. چاپ هند: جواديه، ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ج ۱، ۲۶۲ ص.
ج ۵ص ۴۳۳ رقم ۱۳۵۸۳:خلافت... احمد امينى.
ج ۵ ص ۴۴۷ رقم ۱۳۶۶۰: داستان غدير فارسى. تهران: کانون انتشار، ۱۳۵۰ ش، ۴۰ ص.
ج ۶ ص ۱۸۱ رقم ۱۵۱۱۸: الفاية بالغدير فى الاسلام، حروج اشريعه خراسانى، على اصغر( ارجاعتراثنا، ش ۲۱، سال ۱۴۱۰، ص ۳۱۳)
عبدالحميد، صائب‌
معجم مورخى الشيعة
قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى، ۲۰۰۴/۱۴۲۴، ج‌۱. ص ۴۳۸-۴۳۹
معرفى مختصر امينى و الغدير.
مشار، خانبابا
ميرزا عبدالحسين بن احمد بن ملا نجفعلى تبريزى نجفى
در: فهرست مؤلفين مشار ص ۷۲۲-۷۲۳.
-اشاره به کتاب هاى: ادب الزائر، شهداء الفضيلة، الغدير، يکماه مسافرت در اصفهان.
مهاجر، جعفر
عبدالحسين بن احمد الامينى‌
در: اعلام الشيعة. بيروت: دار المورخ العربى، ۲۰۱۰/۱۴۳۱. ج ۲ ص ۷۸۸-۷۸۹
نصيرى،محمّدرضا
امينى تبريزى، عبد الحسين‌
در: اثر آفرينان- تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، ۱۳۸۴ ش، ج ۱ ص ۳۰۷ - ۳۰۸
فهرست کتابخانه آستان قدس رضوى ج ۶. مشهد، ۱۳۴۴ ش (چاپ قديم)
۶/۳۰۴: ادب الزائر.
۶/۳۴۳: کامل الزيارات [گفته که مقدمه اردو بارى شامل شرح حال مؤلف است که خطاست ]
انوشه، حسن
امينى، عبدالحسين
دائرة المعارف تشيع ج ۲ ص ۵۳۴-۵۳۶
مشايخ فريدنى،محمّد حسين‌
امينى، احمد بن ملا نجفعلى تبريزى
دائرة المعارف تشيع ج ۲، ص ۵۳۴

۸ - مقالات روزنامه‌ها و نشريات غيرتخصصى

احمدى، سعيد
معمار شهر آرمانى الغدير
قدس ۱۲/۴/۱۳۸۹
اردشيرى لاجيمى، حسن‌
مبلغان، ش ۱۲۶، اسفند ۱۳۸۸ و فروردين ۱۳۸۹ ش، ص ۱۷-۳۱
اکبر زاده، محمد
علامه امينى مصلح اجتماعى در پرتو ولايت.
شما (هفته نامه)، ۸/۴/۱۳۹۱
متن در سايت: Shoma_weekly.ir
اميرى، ابراهيم‌
علامه امينى و دفاع از امامت‌
جمهورى اسلامى، ۲۲/۱۲/۱۳۷۹، ص ۱۲ ويژه نامه صحيفه حوزه‌
امين، سيد حسن‌
الشيخ عبدالحسين الامينى بن احمد
مستدرکات اعيان الشيعه، ج ۱، بيروت: دارالتعارف، ۱۴۰۸/۱۹۸۷، ص ۸۲
امين، محمد
الغدير اثر ماندگار وحدت آفرين‌
منشور، ش ۱۴۴، ۱۱/۴/۱۳۸۶ ص ۱۰-۱۱
باقى زاده پلامى، رضا
علامه امينى و الغدير
جمهورى اسلامى ،۲۷/۱۱/۱۳۸۱، ص ۱۰
بيدار، ابوذر
شاهد ياران، ش ۲۲، شهريور ۱۳۸۶، ص ۲۲
پور حسين، مهدى‌
علامه امينى و راهبرد وحدت اسلامى‌
جمهورى اسلامى ۱۶/۲/۱۳۸۷ ش، ص ۱۰
پور مفردى، بهنام‌
پاسدار حوزه ولاى على‌
ياد ايام، سال ۳ ش ۴، تير ۱۳۷۵ ش، ص ۹۵-۹۹
تقوى، محمد کاظم‌
علامه امينى، عالم زمان شناس‌
جمهورى اسلامى، ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ ش، ص ۱۳ ويژه نامه صحيفه حوزه‌
جمال زاده، ميثم‌
الغدير گوياى اسرار غدير
رسالت ۸/۱۱/۱۳۸۳ ش، ص ۱۷
حدادعادل، غلامعلى‌
علامه امينى جامع تعهد ايمانى و تعهد علمى بود
رسالت ۱۵/۸/۷۹
(گزارش سخنرانى در همايش دو روزه الغدير و امام على عليه السلام - تبريز)
حسن، محمد عبدالغنى‌
در سايه‌هاى غدير
موعود، ش ۷، فروردين - ارديبهشت ۱۳۷۷ ش، ص ۱۶-۲۰.
حسينى، حميد
کتاب الغدير، دفاع از ولايت‌
منشور، ش ۱۴۴، ۱۱/۴/۱۳۸۶، ص ۳-۶
حميدى، رضا
دو يادگار گران سنگ علامه امينى
جوان، ۷/۱۱/۱۳۸۳ ش، ص ۳ ويژه نامه.
حميدى، رضا
غدير و الغدير
رسالت ۸/۱۱/۱۳۸۳ ش، ص ۲۴
حميدى، رضا
علامه امينى پژوهنده خستگى ناپذير
رسالت، ۸/۴/۱۳۷۶ ش، ص ۳و ۴
حميدى، رضا
علامه امينى طلايه دار پژوهش و پارسايى‌
رسالت: ۷/۴/۱۳۷۷ ص ۶؛ ۱۴/۴/۷۷ ص ۵؛ ۲۸/۴/۱۳۷۷ ص ۵
حميدى، رضا
الغدير، ميراث، ماناى امينى‌
رسالت ۱۱/۴/۱۳۸۳ ش، ص ۲۰
حميدى، رضا
الغدير طلايه دار وحدت اسلامى‌
رسالت ۱۵/۴/۱۳۷۶ ش، ص ۴
رفيعى، سيد جعفر
دين کامل: عنايت اميرالمؤمنين عليه السلام به علامه امينى‌
خورشيد مکه، ش ۸.
رحيميان، محمدحسن‌
يادها و خاطره ها
شاهد، ش ۳۳۷، خرداد ۱۳۸۲ ش، ص ۱۲- ۱۳.
رهبرى، حسن‌
علامه امينى غواص اقيانوس غدير
اطلاعات ۱۲/۴/۱۳۷۶ ش، ص ۷
زمانى، محمد حسن‌
علامه امينى پرچمدار نهضت تقريب علمى‌
بصائر، سال ۴، ش ۲۶، مرداد و شهريور ۱۳۷۶، ص ۷۴-۸۰
زينالى، وحيد
پاسدار حريم ارزشهاى راستين‌
قدس ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ ش، ص ۸
زينلى، غلامحسين‌
ويژگى‌هاى الغدير
جمهورى اسلامى ۱۹/۳/۱۳۸۱ ش، ص ۱۰
ساقى، محمد فؤاد
الغدير کرانه‌اى از غدير
قدس ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ ش
سينى چى، نوشين‌
مشعلدار هدايت.
زائر، ش ۱۲۲، بهمن ۱۳۸۳ ش، ص ۳۱
شعردوست، على اصغر
غدير، الغدير، صاحب الغدير
اطلاعات ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ ش، ويژه نامه غدير، ص ۴-۵
شيرين، على‌
حضور در حرم‌
جوان، ۲۲/۳/۱۳۸۵ ش، ص ۶
صاحبى مفرد، تقى‌
پاسدار حريم ولايت‌
کيهان ۱۴/۴/۱۳۷۹ ش، ص ۶
صدرالدين، مصطفى‌
شرح حال رجال و مشاهير نامى ايران‌
تهران: شقايق، ۱۳۶۷ ش، ۴۵۳ ص.
شرح حال علامه امينى نيز ضمن آن آمده است.
صفا، مهرداد
واقعه غدير و گزارشگران پرشمار آن در تاريخ‌
جام جم، ۱۳/۴/۱۳۸۷ ش، ويژه نامه ايام شماره ۳۸ ص ۷.
عجم، محمد صادق (محسنى)
قاموس شيعه در خامه‌اى شيرين‌
تابران (اداره ارشاد خراسان)، ش ۴، خرداد - تير ۱۳۸۰، ص ۶۳-۶۸
عقيقى بخشايشى، عبدالرحيم
علامه امينى صاحب الغدير
کيهان هوايى ش ۱۴۲۱، ۲۰/۱/۱۳۸۰ ش، ص ۷
عقيقى بخشايشى، عبدالرحيم‌
زندگى نامه و شخصيت علمى، تحقيقى و تبليغى صاحب الغدير
کيهان ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ ش، ص ۶.
عقيقى بخشايشى، عبدالرحيم‌
زندگى نامه و شخصيت علمى، تحقيقى و تبليغى صاحب الغدير
کيهان ۲۳/۱۲/۹۱
عقيقى، عبدالرحيم‌
علامه امينى صاحب "الغدير"
کيهان هوايى ش ۱۴۲۱
علوى، سيد مسعود
علامه امينى اسوه پارسايى و پويايى‌
۱۲/۴/۸۲
عليقلى، محمد مهدى‌
الغدير منشور شرافت و وحدت
کيهان ۱۱/۴/۱۳۸۳ ش ص ۶
فتحى، على اشرف‌
پيشواى هدايت گرايان شيعى
اعتماد ملى، ۱۴/۴/۱۳۸۸ ش، ص ۱۴
فروزان، محمد حسين
علامه عبدالحسين امينى‌
راه مردم ۲۱/۴/۹۰
فروزان، محمد حسين‌
علامه عبدالحسين امينى‌
جوان، ۲۱/۱۲/۱۳۸۰ ش، ص ۸
فروزان، محمد حسين‌
مردان خدا اين چنين اند
جوان ۱۲/۴/۱۳۸۰ ش، ص ۸
گيلانى، حامد
الغدير شاهکار علمى علامه امينى
قدس ۱۲/۴/۱۳۸۴ ش، ص ۱۴
مجتهدى، مهدى‌
رجال آذريجان در عصر مشروطيت ص ۳۲-۳۳
محدثين، جواد
الغدير، برکه نيست، درياست‌
ابرار ۲۲/۴/۱۳۷۹ ص ۶
محمدخانى، على اصغر
چنين کنند بزرگان.
اطلاعات ۲۷/۹/۱۳۷۲ ش، ص ۶.
محمدى، حميد
فرازى از زندگى علامه امينى
رسالت، ۱۲/۷/۱۳۸۵ ش، ص ۱۸
مدرسى، فريد
رونمايى از يک شکاف اعتقادى‌
(تحليل نظر علامه امينى در مورد تقريب و هويت)
اعتماد ملى، ۱۴/۴/۱۳۸۸ ش، ص ۱۴.
مطهرى، مرتضى‌
وحدت اسلامى و الغدير
سياست روز، ۲۲/۸/۱۳۸۴ ش، ص ۶.
معصومى (وزوايى)، على‌
غدير، بنيانى براى وحدت اسلامى‌
جمهورى اسلامى ۱۳/۴/۱۳۸۶، ص ۱۱
معلمى، اکبر
محقق جهان اسلام و مرزبان انديشه علوى‌
کيهان هوايى ش ۱۴۸۲، ۱۰/۴/۱۳۸۱ ش، ص ۱۳
مقدس، رضا
مهر فروزان الغدير
جمهورى اسلامى، ۶ تير ۱۳۷۴، ص ۱۲.
موفقى، احمد
الغدير حاصل التفات روح امام عظيم
زائر، ش ۴۴، فروردين ۱۳۷۷ ش‌
مهاجر، فرهنگ‌
الغدير حاصل چهل سال تلاش علامه امينى‌
مهرجو، حسين‌
زمزمه عشق‌
زائر ش ۹۵.
مير تاج الدينى، سيد محمدرضا
الغدير و آيات ولايت‌
رسالت ۲۶/۹/۷۹
ميم، معلم‌
علامه امينى پژوهشگرى سترگ‌
رشد معلم، ش ۱۰۲، تابستان ۱۳۷۳ ش ص ۹۴-۹۶
نصرتى، مهرداد
نه مرگ يک تن، بل مرگ يک جماعت بود
تهران امروز ۱۳/۴/۱۳۸۸
نصيرى، عبدالله
يادکردى از خالق الغدير
ايران، ۱۲/۴/۱۳۷۶ ش، ص ۱۰
وفايى، شهاب
جوشش ولايت در قلم مردى از تبار علم و دين‌
کتاب هفته، ش ۱۸۷، ۶/۴/۱۳۸۸ ش، ص ۱۶-۱۷
هاشمى، على‌
امين ولايت‌
همشهرى ۱۲/۴/۱۳۸۶ ش، ص ۱۷ و۲۱
هدهدى، مهرى‌
عالمى که الغدير او مشعل هدايت امت شد.
اعتدال ۲۴/۱/۸۹
(از سايت تبيان)

۹ - مقالات بدون نام مؤلف (به ترتيب الفباى عنوان)

اشک‌هايى که قرآن را تفسير کرد
فرهنگ آشتى ۱۸/۳/۱۳۸۹
امين ولايت‌
همشهرى ۱۲/۴/۸۶
جامعه اسلامى در نگاه علامه امينى‌
حزب اللَّه ۱۷/۴/۸۷
خالق دانشنامه جاودانه امامت‌
حزب اللَّه ۲۰/۴/۸۶
ستاره‌هاى پرفروغ در تاريخ ۱۴۰۰ ساله اسلام‌
فرهنگ آشتى ۱۲/۴/۱۳۸۹
علامه امينى پاسدار حريم ولايت‌
معارف، ش ۳۷
علامه امينى غواص غدير
مسجد ش ۱۳۱
علامه امينى طلايه دار پژوهش و پارسايى‌
رسالت ۷ و ۱۴ و ۲۸/۴/۱۷۷
الغدير منادى وحدت بين مسلمين‌
سياست روز ۱۲/۴/۸۶
الغدير و علامه امينى
همشهرى ۲۶/۱۲/۸۷
زندگى نامه علامه امينى
در سايت: آفتاب Aftabir.com
۸/۱۱/۱۳۸۷ ش‌
علامه امينى
دانشنامه اسلامى Wiki.ahlolbait.com
(تلخيصى است از مقاله سيد عليرضا سيد کبارى که در کتاب گلشن ابرار ج ۲ ص ۷۳۳ به بعد آورده است)
احياگر سنت نبوى‌
سياست روز ۱۳/۴/۱۳۸۴ ص ۸
الغدير، دريچه‌اى به وسعت غدير
جمهورى اسلامى ۱۴/۴/۱۳۸۸ ص ۱۲
الغدير گامى در مسير تحقق وحدت امت اسلامى‌
شما، ش ۳۰۲، ۳/۱۲/۱۳۸۱ ش، ص ۱۵ ضميمه‌
به ياد صاحب الغدير
ابرار ۱۲/۴/۱۳۷۵ ش‌
تقويم تاريخ
نداى جمعه، سال ۱ ش ۲و۳، مرداد و شهريور ۱۳۷۳ ش، ص ۲۴-۲۵
جرعه نوش غدير عشق على عليه السلام‌
اطلاعات ۱۲/۴/۱۳۷۴ ش، ص ۶.
درگذشت صاحب الغدير
ياد ايام، س ۴، ش ۴، تير ۱۳۷۶ش، ص ۷۸-۸۲
درگذشت صاحب الغدير
کار و کارگر، ۱۰/۶/۱۳۷۷ ش، ص ۷
زندگى نامه (= علامه امينى)
منشور، ش ۱۴۴، ۱۱/۴/۱۳۸۶، ص ۱۱-۱۳
ساکن بوستان غدير
منشور، ش ۱۴۴، ۱۱/۴/۱۳۸۵ ش، ص ۹و۱۵
صاحب الغدير
ابرار، ۱۲/۴/۱۳۷۴ ش، ص‌۲.
علامه امينى عاشق فرزانه اهل بيت‌
جمهورى اسلامى ۱۱/۴/۱۳۷۷ ش، ص ۱۵
جمهورى اسلامى ۱۲/۴/۱۳۷۵ ش، ص ۱۲
جمهورى اسلامى ۱۲/۴/۱۳۷۸ ش، ص ۳و۱۱
جمهورى اسلامى ۱۱/۴/۱۳۸۳ ش، ص ۹
جمهورى اسلامى ۱۲/۴/۱۳۸۰ ش، ص ۱۰
جمهورى اسلامى ۱۲/۴/۱۳۷۶ ش، ص ۳
علامه امينى مرزبان حماسه جاويد
جوان ۱۲/۴/۱۳۷۹ ص ۴.
علامه امينى ياد آور غدير
مبلغان، ش ۲۱، رجب ۱۴۲۲ ق، ص ۶۴-۶۶
غدير، رمز جاويدان حق و عدالت‌
کيهان فرهنگى، سال ۱۱، ش ۵، مرداد ۱۳۷۳ ش، ص ۳۵-۴۴
ماجراى غدير
ضميمه اطلاعات، ۱۲/۹/۱۳۸۸ ش،
ص ۳
مبارزى خستگى‌ناپذير و دانشمندى بى همتا
ضميمه اطلاعات ۱۲/۴/۱۳۷۸ ش، ص‌۲
مبناى تحقيقى علامه امينى
جوان ۱۴/۴/۱۳۷۹ ش، ص ۵.
مرورى بر سيره علامه امينى
شما، ش ۴۱۸، ۱۱/۴/۱۳۸۴، ص ۸
علامه امينى، امين غدير، شهيد فضيلت‌
جهاد، ش ۴۱، ۱۲/۴/۱۳۶۱ ش، ص ۳۸-۳۹
اميرالمؤمنين عليه السلام و علامه امينى
مبلغان ،ش ۱۱، دى ۱۳۷۹ ش، ص ۱۲۶
سلام مصر به علامه امينى
گلستان قرآن، ش ۸، ارديبهشت ۱۳۷۹ ش، ص ۲۸-۲۹
نویسنده: حمید سلیم گندمی
منبع: فصلنامه سفینه، سال دهم، شماره ۳۸ «ويژه علامه امينى»، بهار ۱۳۹۲، ص ۱۶۲-۱۹۲