کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
عنوان موازی: المآثر و الآثار
زبان: فارسی
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.، ناصرال‍دی‍ن‌ ق‍‍اج‍‍ار، ش‍‍اه‌ ‌ای‍ر‌ان‌، ۱۲۴۷ - ۱
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎‎‎ ‎1‎3‎7‎0‎ ‎/‎الف‎7‎2‎ ‎چ‎9‎
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
اساطیر، تهران، ۱۳۶۳ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: به‌کوشش‌ ‌ایرج‌ ‌افشار
به کوشش: استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: ‌انتشار‌ات‌ ‌اساطیر؛ ۱۹، ۷۵، ۷۶: گنجینه‌ ‌اسناد تاریخ‌ ‌ایر‌ان‌؛ ۱، ۴، ۵
توضیح: نمونه.
کتابنامه.