کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   الفهرس العام لمخطوطات دار الکتب الظاهریة
الفهرس العام لمخطوطات دار الکتب الظاهریة
زبان: عربی
نویسنده: صلاح محمد خیمی، محمد مطیع حافظ
سرعنوان موضوعی: دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ظاه‍ری‍ه‌ (دم‍ش‍ق‌) > فهرستها، نسخه های خطی عربی > سوریه > دمشق > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎1‎4‎3‎ ‎ف‎9‎
الفهرس العام لمخطوطات دار الکتب الظاهریة
الفهرس العام لمخطوطات دار الکتب الظاهریة
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۷ق.
شرح پدیدآور: وضعه صلاح محمد الخیمی،محمد مطیع الحافظ
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
فروست: مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق