کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
زبان: عربی
گردآورنده: علی اقشهری
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مختصر المعانی، زبان عربی > معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎8‎3‎2‎
المطبوع من الكتاب:
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
شکوری، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: مولف علی الاقشهری ابن عثمان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: علی الاقشهری ابن عثمان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص ۱. حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص (مختصر برای)
مع الشرح المذکور فی هامشها علی التمام
نویسنده: محمد عرفه دسوقی
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
مختصر المعانی ۲. مختصر المعانی (حاشیه برای)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
علی اقشهری علی اقشهری (گردآورنده)
شکوری شکوری (ناشر)
موسسه اسماعیلیان موسسه اسماعیلیان (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)