کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   شرح القوشجی علی التجرید
شرح القوشجی علی التجرید
زبان: عربی
نویسنده: علی بن محمد قوشجی
آثار مرتبط
۱. تجرید الاعتقاد (شرح برای)
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی ۲. تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی (حاشیه با عنوان)
نویسنده: محمدبن احمد خفری
• الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید، کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: فیروزه ساعتچیان، مصحح: فیروزه ساعتچیان
همچنین نگاه کنید
علی بن محمد قوشجی علی بن محمد قوشجی (نویسنده)