کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   رسالة فی تحریم الفقاع
رسالة فی تحریم الفقاع
نویسنده: شیخ طوسی
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
رسالة فی تحریم الفقاع رسالة فی تحریم الفقاع
مخطوطة کتابخانه بادلیان، برقم F. ۶۴ عربی.
نویسنده: شیخ طوسی
تاریخ کتابت: ۷۴۰ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۲۲
همچنین نگاه کنید
شیخ طوسی شیخ طوسی (نویسنده)
رسالة فی تحریم الفقاع رسالة فی تحریم الفقاع (نسخه خطی)
رسالة في تحریم الفقاع رسالة في تحریم الفقاع (نسخه خطی)