کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ترجمه اللهوف علی قتلی الطفوف
ترجمه اللهوف علی قتلی الطفوف
زبان: فارسی
مترجم: محمد اسکندری
آثار مرتبط
اللهوف علی قتل الطفوف ۱. اللهوف علی قتل الطفوف (ترجمه برای)
نویسنده: سید ابن طاووس
• اللهوف علی قتلی الطفوف، جهان، تهران، ۲ش.
• اللهوف علی قتلی الطفوف، انتشارات پیام عدالت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: سمانه مؤمن و جابر رضوانی
• الملهوف علی قتلی الطفوف، اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون، با مقدمه: شیخ فارس تبریزیان الحسون
همچنین نگاه کنید
محمد اسکندری محمد اسکندری (مترجم)