کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   التعلیقات علی شرح اللمعة الدمشقیه‌ [شهید اول‌]
التعلیقات علی شرح اللمعة الدمشقیه‌ [شهید اول‌]
زبان: عربی
نویسنده: آقاجمال خوانساری
آثار مرتبط
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ۱. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (حاشیه برای)
سرشناسه: زین الدین بن علی الشهید الثانی
نویسنده: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 1992م.، 10 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ق.، 10 جلد، با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، مکتبة الطباطبائی، قم، ۱۳۱۰ق.، 2 جلد، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
آقاجمال خوانساری آقاجمال خوانساری (نویسنده)