کتب چاپی
دفتر اسناد
زبان: فارسی
به کوشش: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
سرعنوان موضوعی: خراسان > تاریخ > اسناد و مدارک، سازمان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ناد آستان قدس رضوی > آرشیو
رده کنگره: ‎Z‎ ‎8‎4‎6‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎آ‎4‎7‎3‎
دفتر اسناد
دفتر اسناد
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۴۲۹-۱۷-۳
تنالگان: به کوشش اداره اسناد
فروست: انتشارات سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌؛۳۵
توضیح: اسناد ارائه‌ شده‌ در کتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ نگهداری‌ می‌شود.
مصور، نمونه.