کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   صحابه و تابعین [BP28 - BP36]
صحابه و تابعین
پاسداران ولایت ۱. پاسداران ولایت
نویسنده: محمدصادق موسوی گرمارودی
میقات، تهران، ۱۳۶۸ش.
ارکان اربعه تشیع ۲. ارکان اربعه تشیع
گردآورنده: عمران علیزاده
هیئت هدایت افکار، تبریز، ۱۳۷۰ش.
۳. الصحابة فی حجمهم الحقیقی
نویسنده: بن علی هاشمی
شهداء الاسلام من سنة 11 الی 40 الهجریة ۴. شهداء الاسلام من سنة 11 الی 40 الهجریة
نویسنده: حبیب طاهر شمری
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۸۲ش.
کتاب فضائل الصحابة ۵. کتاب فضائل الصحابة
نویسنده: احمد بن حنبل
جامعة ام القری، چاپ اول، مکه، ۱۴۰۳ق.، 2 جلد، محقق: وصی الله بن محمد عباس
مشاهیر علماء الامصار ۶. مشاهیر علماء الامصار
نویسنده: محمد بن حبان تمیمی بستی
• بی نا، قاهره، 1959م.، مصحح: مانفرد فلایشمهر
معرفة الصحابة ۷. معرفة الصحابة
نویسنده: ابونعیم اصفهانی
مکتبة الدار، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد، محقق: محمد راضی بن حاج عثمان
اشهر مشاهیر الاسلام فی الحرب و السیاسه ۸. اشهر مشاهیر الاسلام فی الحرب و السیاسه
سیره الخلفاء الراشدین
نویسنده: عظم، رفیق، ‎۱۸۶۵؟-‎۱۹۲۵م.
دار الرائد العربی، چاپ ششم، بیروت، 1983م.، 4 جلد
فضائل الصحابة ۹. فضائل الصحابة
نویسنده: امام نسائی
دار الثقافة، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.، محقق: فاروق حمادة
اسد الغابة فی معرفة الصحابة ۱۰. اسد الغابة فی معرفة الصحابة
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
مکتبة الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۲ش.، 5 جلد، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
• اسد الغابه فی معرفه الصحابه، الشعب، قاهره، 1970م.، 7 جلد، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمود عبدالوهاب فاید و محمد احمد عاشور
الانابه الی معرفة المختلف فیهم من الصحابة ۱۱. الانابه الی معرفة المختلف فیهم من الصحابة
الصحابة فی القرآن و السنة و التاریخ ۱۲. الصحابة فی القرآن و السنة و التاریخ
مرکز الرسالة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.
صحابه در مکتب تشیع و نقد و بررسی مسئله «سب و لعن» ۱۳. صحابه در مکتب تشیع و نقد و بررسی مسئله «سب و لعن»
نویسنده: علی رضا حسینی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ۱۴. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب
نویسنده: ابن عبدالبر
مکتبة نهضة مصر، مصر، ۲ش.، 4 جلد، محقق: علی محمد بجاوی
• الاصابة فی تمییز الصحابة و بهامشه کتاب الاستیعاب فی معرفه الاصحاب ، مطبعة السعاده، مصر، ۱۳۲۸ق.، 4 جلد
۱۵. فضائل أهل البیت من کتاب فضائل الصحابة
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۵ق.، محقق: محمدکاظم محمودی
الصفوة من الصحابة والتابعین ۱۶. الصفوة من الصحابة والتابعین
نویسنده: حاج حسین شاکری
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
من حیاة الخلیفة ابی بکر الصدیق ۱۷. من حیاة الخلیفة ابی بکر الصدیق
نویسنده: جواد الخلیلی
الارشاد لطباعة و النشر، چاپ اول، بیروت، ۲ش.، با مقدمه: علی الخلیلی
تاریخ قتل عمر بن خطاب ۱۸. تاریخ قتل عمر بن خطاب
مترجم: شبر موسوی
من حیاة الخلیفة عمر بن الخطاب ۱۹. من حیاة الخلیفة عمر بن الخطاب
جون مسک للزنوج ۲۰. جون مسک للزنوج
یک قرن وفاداری ۲۱. یک قرن وفاداری
زندگی نامه جابربن عبدالله انصاری
نویسنده: عبدالکریم پاک نیا
پگاه اندیشه، تهران، ۱۳۸۵ش.
ابوذر غفاری ۲۲. ابوذر غفاری
اولین انقلابی مسلمان
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
نشر سایه، تهران، ۱۳۷۰ش.
مختصری از سیرت حضرت ابوذر غفاری (رضی الله عنه) ۲۳. مختصری از سیرت حضرت ابوذر غفاری (رضی الله عنه)
ویژه اهل سنت
نویسنده: محمدعظیم حسین بر
شیخ الاسلام احمد جام، تربت جام ، ۱۳۸۸ش.
حجر بن عدی ۲۴. حجر بن عدی
نویسنده: عبدالله سبیتی
مؤسسة اهل البیت، بیروت، ۱۴۰۱ق.
سیمای ابوذر غفاری ۲۵. سیمای ابوذر غفاری
نویسنده: محمد رضا حاج شریفی
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۶۹ش.
ابو هریرة ۲۶. ابو هریرة
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
• أبوهریرة، انتشارات انصاریان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.
جیش اسامة ۲۷. جیش اسامة
دراسه تحلیلیه اصیله عن حادثه تاریخیه حدت فی آخر عهدالرسول
نویسنده: محمد بن حسن شیروانی
ابو هریره و أحادیث ساختگی ۲۸. ابو هریره و أحادیث ساختگی
مترجم: نجفعلی میرزایی
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
سلمان الفارسی فی مواجهة التحدی ۲۹. سلمان الفارسی فی مواجهة التحدی
بررسی سیر زندگی و حکومت سلمان فارسی ۳۰. بررسی سیر زندگی و حکومت سلمان فارسی
نویسنده: عطاء الله مهاجرانی
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
سلمان الفارسی ۳۱. سلمان الفارسی
نویسنده: عبدالله سبیتی
دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۵ق.
سلمان فارسی ( زندگانی و مسلمانی) ۳۲. سلمان فارسی ( زندگانی و مسلمانی)
نفس الرحمن فی فضائل سلمان ۳۳. نفس الرحمن فی فضائل سلمان
نویسنده: میرزا حسین نوری طبرسی
موسسة الآفاق، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.، محقق: جواد قیومی اصفهانی
پاد اندیشه، قم، ۱۳۸۹ش.، محقق: ایاد کمالی اصل
سلمان پاک ۳۴. سلمان پاک
قنبر ۳۵. قنبر
المذبوح فی حب علی علیه السلام
نویسنده: محمد رضا عبدالامیر انصاری
وعده راست ۳۶. وعده راست
مترجم: احمد آرام
فجر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۳۵ش.
میثم التمار رضی الله عنه شهید الحق والولاء ۳۷. میثم التمار رضی الله عنه شهید الحق والولاء
به کوشش: باقر حمودی، غدیر ماجد
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق. برابر ۱۳۸۶ش.
موسوعة عبدالله بن عباس ۳۸. موسوعة عبدالله بن عباس
حبر الامة و ترجمان القرآن
نویسنده: محمد مهدی موسوی خرسان
مرکز الأبحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۸ق.، 5 جلد
الحارث الهمدانی ۳۹. الحارث الهمدانی
نویسنده: محمدحسن کاظم محیی الدین
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش.، تحقیق: موسسه کتاب شناسی شیعه
ذکر اسماء التابعین و من بعد هم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم ۴۰. ذکر اسماء التابعین و من بعد هم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم