کتب چاپی
نهج البلاغه و کلمات امیر المؤمنین علیه السلام
اعلام نهج البلاغة ۱. اعلام نهج البلاغة
نویسنده: هاشم مرتضی
• ۱۴۳۳ق.
طلوع نبوت؛ غروب فتنه ۲. طلوع نبوت؛ غروب فتنه
نویسنده: سید محمد طباطبائی شیرازی
نشر آل فاضل، قم، ۱۳۸۹ش.
المحسن السبط مولود ام سقط ۳. المحسن السبط مولود ام سقط
سرد تاریخی‌ لاهم‌ ماجری‌ بعدرسول‌ الله‌ صلی‌ الله‌ علیه‌ و اله‌ و سلم‌
نویسنده: محمد مهدی موسوی خرسان
دلیل ما، قم، ۱۴۲۷ق.
کریشنامورتی و سفسطه هایش ۴. کریشنامورتی و سفسطه هایش
گردآورنده: محمدرضا جوادی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مستدرک نهج البلاغه ،الموسومة بمصباح البلاغه فی مشکوه الصیاغه ۵. مستدرک نهج البلاغه ،الموسومة بمصباح البلاغه فی مشکوه الصیاغه
گردآورنده: علامه محمد حسن میرجهانی طباطبائی
• بی نا، تهران، ۱۳۸۸ق.، 4 جلد
بررسی نهج البلاغه و اسناد آن ۶. بررسی نهج البلاغه و اسناد آن
شرح نهج البلاغه ۷. شرح نهج البلاغه
فی طریق تحقیق نهج البلاغة ۸. فی طریق تحقیق نهج البلاغة
محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
دارة النهج، چاپ اول، بحرین، 2010م.
فدک فی نهج البلاغة ۹. فدک فی نهج البلاغة
الخطبة القاصعة ۱۰. الخطبة القاصعة
سیری در نهج البلاغه ۱۱. سیری در نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
نامه روح فزا ۱۲. نامه روح فزا
برداشتهایی‌ از عهدنامه‌ی‌ علی‌(ع‌) به‌ مالک اشتر
به کوشش: رضا شیخ محمدی، علی محمدی تاکندی
موسسه فرهنگی آفرینه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
مسایل جامعه شناسی ۱۳. مسایل جامعه شناسی
دوره‌ دوم‌ درسهای‌ مکاتباتی‌ بنیاد نهج‌ البلاغه‌
مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۳ش.
نهج البلاغه از کیست؟ ۱۴. نهج البلاغه از کیست؟
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
مترجم: محمود عابدی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، بهمن ۱۳۶۰ش.
تصحیح القراءة فی نهج البلاغة ۱۵. تصحیح القراءة فی نهج البلاغة
ردا علی قراءة فی نهج البلاغة للدیلمی
نویسنده: خالد بغدادی
شرح الخطبة الشقشقیة ۱۶. شرح الخطبة الشقشقیة
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
دارة النهج، چاپ اول، بحرین، 2010م.
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
۱۷. نهج البلاغه
أنزلوهم بأحسن منازل القرآن ۱۸. أنزلوهم بأحسن منازل القرآن
نویسنده: غسان نعمان ماهر
موسسة الفجر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق. برابر 2011م.
حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه ۱۹. حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه
حکمت و معیشت ۲۰. حکمت و معیشت
شرح نامه امام علی به امام حسن علیهما السلام
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
رؤی الحیاة فی نهج البلاغة ۲۱. رؤی الحیاة فی نهج البلاغة
نویسنده: حسن موسی صفار
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1981م.
کتابنامه نهج البلاغه ۲۲. کتابنامه نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله رضا استادی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
نهج البلاغه ۲۳. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: سید حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
عهدنامه مالک اشتر ۲۴. عهدنامه مالک اشتر
اصول دین در پرتو نهج البلاغه ۲۵. اصول دین در پرتو نهج البلاغه
مترجم: محمدباقر بهبودی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
اوصاف پارسایان ۲۶. اوصاف پارسایان
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
ترجمه و شرح نهج البلاغة ۲۷. ترجمه و شرح نهج البلاغة
نویسنده: زین العابدین شریف حسینی
• ترجمه و شرح لغات نهج البلاغة، کتابخانه شرق، تهران، ۱۳۴۵ق.
اعلام نهج البلاغه ۲۸. اعلام نهج البلاغه
مالک الأشتر خطبه وآراؤه ۲۹. مالک الأشتر خطبه وآراؤه
گردآورنده: استاد شیخ قیس بهجت العطار
موسسة الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
مستدرک نهج البلاغة ۳۰. مستدرک نهج البلاغة
مجموع مختاره من کلام مولانا امیرالمومنین علی (ع)...
نویسنده: هادی آل کاشف الغطاء
• مدارک نهج البلاغة و دفع الشبهات عنه و یلیه مستدرک نهج البلاغه، مکتبة الاندلس، بیروت، ۲ش.
نهاد امامت و آیین حکومت ۳۱. نهاد امامت و آیین حکومت
نویسنده: محمدتقی خلجی
صحیفه خرد، قم، ۱۳۸۷ش.
فرهنگ واژگان نهج البلاغه ۳۲. فرهنگ واژگان نهج البلاغه
نویسنده: منصور پهلوان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
موج در موج ۳۳. موج در موج
بازشناسی فتنه از منظر امام علی علیه السلام
نویسنده: محمد جواد ابوالقاسمی
عرش پژوه، تهران، ۱۳۸۳ش.
گردآورندگان سخنان امام امیر المومنین قبل از علامه شریف رضی ۳۴. گردآورندگان سخنان امام امیر المومنین قبل از علامه شریف رضی
درسهائی از نهج البلاغه ۳۵. درسهائی از نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ حسینعلی منتظری
• درسهایی از نهج البلاغه، سرایی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۵ش.، 15 جلد
• درسهایی از نهج البلاغه، اوج، تهران، ۲ش.
وصیة الإمام أمیر المؤمنین لولده الإمام الحسن ۳۶. وصیة الإمام أمیر المؤمنین لولده الإمام الحسن
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.
درسهایی از نهج البلاغه ۳۷. درسهایی از نهج البلاغه
فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر نخعی
گردآورنده: حسین کریمی زنجانی
تقریر درس: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
شکوری، قم، ۱۳۶۴ش.
الاغراض الاجتماعیة فی نهج البلاغة ۳۸. الاغراض الاجتماعیة فی نهج البلاغة
۳۹.
أسس العدالة والاعتدال عند أمیرالمؤمنین علیه السلام ۴۰. أسس العدالة والاعتدال عند أمیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: محمدصادق خرسان
دارالبذرة، نجف، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.
شگفتیهای نهج البلاغه ۴۱. شگفتیهای نهج البلاغه
مترجم: فخرالدین حجازی
بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.
نماز در نهج البلاغه ۴۲. نماز در نهج البلاغه
نویسنده: علیرضا رجالی تهرانی
دار الصادقین، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۷ش.
بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام ۴۳. بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام
آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام ۴۴. آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام
علی علیه السلام چهره درخشان اسلام ۴۵. علی علیه السلام چهره درخشان اسلام
مترجم: استاد علی دوانی
• علی علیه السلام، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
اهل بیت در نهج البلاغه ۴۶. اهل بیت در نهج البلاغه
نویسنده: وهاب جعفری
مومنین، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
جهانداری امام علی علیه السلام ۴۷. جهانداری امام علی علیه السلام
نویسنده: اسدالله مبشری
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
نهج الحیاه ۴۸. نهج الحیاه
مجموعه بحوث و مقالات حول نهج‌البلاغه
گردآورنده: بنیاد نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۲ش.
التنظیم الموضوعی لنهج البلاغة ۴۹. التنظیم الموضوعی لنهج البلاغة
گردآورنده: علی انصاریان
جهان، تهران، ۲ش.، 2 جلد
ما هو نهج البلاغة ۵۰. ما هو نهج البلاغة
ریزش ها در حکومت علوی علیه السلام ۵۱. ریزش ها در حکومت علوی علیه السلام
پنج گنج مینوی ۵۲. پنج گنج مینوی
گردآورنده: علی محمد امینیان
• هشت کتاب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
۵۳. ناله نهج البلاغه
(شرح خطبه شقشقیه)
نویسنده: علی اکبر میرزایی
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
امامت از دیدگاه نهج البلاغه ۵۴. امامت از دیدگاه نهج البلاغه
العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی الحدید ۵۵. العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی الحدید
نهج البلاغه؛ نقد ها و پاسخ ها ۵۶. نهج البلاغه؛ نقد ها و پاسخ ها
نویسنده: محمد حسن نادم
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام ۵۷. ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام
به ضمیمه فهرستهای موضوعی، اشخاص، اماکن و زمانهای حساس
مترجم: مصطفی زمانی
شارح: مصطفی زمانی
• نهج البلاغه مولا علی بن ابیطالب امیر المومنین (ع)، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.، 4 جلد
• نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، موسسه انتشارات نبوی، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
خدا و جهان و اسلام از دیدگاه علی بن ابیطالب(ع) و نهج البلاغه ۵۸. خدا و جهان و اسلام از دیدگاه علی بن ابیطالب(ع) و نهج البلاغه
الراعی و الرعیه، [المثل الاعلی] للحکم الدیمقراطی فی الاسلام ۵۹. الراعی و الرعیه، [المثل الاعلی] للحکم الدیمقراطی فی الاسلام
شرح عهد الامام علی(ع) الموجه الی مالک الاشتر حین ولاه مصر
نویسنده: توفیق فکیکی
مکتبة المعارف، بغداد، 1962م.
شرح خطبه متقین ( شرح حدیث همام) ۶۰. شرح خطبه متقین ( شرح حدیث همام)
نویسنده: علامه محمدتقی مجلسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: جویا جهانبخش، مصحح: جویا جهانبخش
برداشتی منظوم از نهج البلاغه ۶۱. برداشتی منظوم از نهج البلاغه
نویسنده: ناصر باریکانی طالقانی ناصح
ارون، تهران، ۱۳۸۹ش.
خاستگاه فرهنگی نهج البلاغه ۶۲. خاستگاه فرهنگی نهج البلاغه
نویسنده: محمد حسن نادم
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۴ش.
مسند نهج البلاغه ۶۳. مسند نهج البلاغه
ترجمه نهج البلاغه ۶۴. ترجمه نهج البلاغه
مترجم: دکتر سید جعفر شهیدی
• نهج البلاغه، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.
• نهج البلاغه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 17م، تهران، ۱۳۷۴ش.
سیاست امیر المومنین علی علیه السلام ۶۵. سیاست امیر المومنین علی علیه السلام
نهج البلاغه نبراس السیاسه و منهل التربیه ۶۶. نهج البلاغه نبراس السیاسه و منهل التربیه
گردآورنده: بنیاد نهج البلاغه
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.
تجلی فضیلت ۶۷. تجلی فضیلت
شرحی از وقایع بعد از رحلت رسول اکرم وگوشه های از زندگانی علی علیه السلام
گردآورنده: ابو الفضل میرلوحی
مترجم: حسین شفیعی
چاپخانه فردوسی، اصفهان، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
بلاغت نهج البلاغه ۶۸. بلاغت نهج البلاغه
جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه ۶۹. جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه
نویسنده: حمید محمد قاسمی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
عدالت و یاد خدا ۷۰. عدالت و یاد خدا
آشنایی با روحانیت امام علی (ع)
نویسنده: رضا شاه کاظمی
مترجم: مهدی شفیعیان
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
یادنامه کنگره هزاره نهج البلاغه 1401 _ 1360 ۷۱. یادنامه کنگره هزاره نهج البلاغه 1401 _ 1360
سرشناسه: کنگره‌ هزاره‌ نهج‌ البلاغه‌(۱۳۶۰: تهران‌)
بنیاد نهج البلاغه، تهران، بهمن ۱۳۶۰ش.
درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی (ع) ۷۲. درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی (ع)
نویسنده: کریم زمانی جعفری
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۷ش.
حقوق ازدیدگاه نهج البلاغه ۷۳. حقوق ازدیدگاه نهج البلاغه
شرح نهج البلاغة ۷۴. شرح نهج البلاغة
نویسنده: ابن میثم بحرانی
دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم، بی جا، ۱۴۰۴ق.، 5 جلد
کلام جاودانه ۷۵. کلام جاودانه
سخنی چند پیرامون نهج البلاغه و آفاق آن
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
فرمان ۷۶. فرمان
عهدنامه مالک اشتر
مترجم: محمدابراهیم بدایع نگار
دستنویسهای به دست آمده نهج البلاغه ۷۷. دستنویسهای به دست آمده نهج البلاغه
تا پایان سده دهم هجری
نویسنده: محقق طباطبائی
مترجم: بنیاد نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرح نهج البلاغة ۷۸. شرح نهج البلاغة
المقطف من بحار الانوار للعلامه المجلسی قدس سره
گردآورنده: علی انصاریان
روائع نهج البلاغة[علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌] ۷۹. روائع نهج البلاغة[علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌]
سرشناسه: جورج جرداق
نویسنده: جورج جرداق
موسسةدائرة معارف الفقه الاسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۴۲۶ق.
جهان بینی الهی در نهج البلاغه ۸۰. جهان بینی الهی در نهج البلاغه
نویسنده: سید جمال الدین دین پرور
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
الکاشف عن الفاظ نهج‌البلاغه فی شروحه، یرشد القاری الی ای لفظ اراد من النهج فی ای متن او شرح ۸۱. الکاشف عن الفاظ نهج‌البلاغه فی شروحه، یرشد القاری الی ای لفظ اراد من النهج فی ای متن او شرح
نویسنده: جواد مصطفوی خراسانی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۹۵ق.
نهج البلاغة و اثره علی الادب العربی ۸۲. نهج البلاغة و اثره علی الادب العربی
نهج البلاغه پارسی (گزیده موضوعی) ۸۳. نهج البلاغه پارسی (گزیده موضوعی)
مترجم: سید جمال الدین دین پرور
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
توضیح نهج‌البلاغه ۸۴. توضیح نهج‌البلاغه
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
• توضیح النهج البلاغه، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، 4 جلد
• توضیح نهج‌ البلاغه، دار التراث الشیعة، تهران، ۲ش.، 4 جلد
منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه ۸۵. منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه
سرشناسه: عبدالباقی صوفی تبریزی‌
نویسنده: عبدالباقی صوفی تبریزی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، محقق: حبیب الله عظیمی، مصحح: حبیب الله عظیمی
دو نامه در پیرامون نهج البلاغه ۸۶. دو نامه در پیرامون نهج البلاغه
الهادی الی موضوعات نهج البلاغه ۸۷. الهادی الی موضوعات نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله میرزا علی مشکینی اردبیلی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
فرشته های زمینی و شیاطین انسی ۸۸. فرشته های زمینی و شیاطین انسی
نویسنده: عمران علیزاده
شرکت طلوع چاپ، چاپ اول، تبریز، فروردین ۱۳۶۹ش.
۸۹. ترجمة نهج البلاغة الی اللغة الهندیة
نویسنده: حسن الجعفری الدهلوی
جامعة علی گره، چاپ اول، هند، ۱۴۱۵ق.
نهج البلاغه و آگاهی ازغیب ۹۰. نهج البلاغه و آگاهی ازغیب
مصادر ترجمة الشریف الرضی ۹۱. مصادر ترجمة الشریف الرضی
گردآورنده: شیخ محمد هادی امینی نجفی
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، محرم ۱۴۰۱ق.، محقق: شیخ محمد هادی امینی نجفی
۹۲. ارشاد المؤمنین الی معرفه نهج البلاغة المبین
و یتضمن مناقشات کلامیة مع...
نویسنده: اسماعیل جحاف
ما قیل في نهج البلاغة من نثر ۹۳. ما قیل في نهج البلاغة من نثر
گردآورنده: محقق طباطبائی
دارة النهج، چاپ اول، بحرین، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.
100[صد] کلمة للامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۹۴. 100[صد] کلمة للامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام
گردآورنده: عمرو جاحظ
دارالمخطوطات العربیة، چاپ اول، بیروت، 1993م.، محقق: ریاض العبدالله، با مقدمه: ریاض العبدالله، با تعلیق: ریاض العبدالله
عزت و ذلت از دیدگاه نهج البلاغه ۹۵. عزت و ذلت از دیدگاه نهج البلاغه
نویسنده: محمد تقی فلسفی
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح خطبه 152 للامام امیرالمومنین و سید الوصیین علی بن ابی طالب علیه السلام ۹۶. شرح خطبه 152 للامام امیرالمومنین و سید الوصیین علی بن ابی طالب علیه السلام
مترجم به زبان عربی: ماجد کاظمی
• تهران، ۱۳۸۷ش.
ما قیل في نهج البلاغة من شعر ۹۷. ما قیل في نهج البلاغة من شعر
گردآورنده: محقق طباطبائی
دارة النهج، چاپ اول، بحرین، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.
سیرة الامام امیرالمومنین علیه السلام فی نهج البلاغه ۹۸. سیرة الامام امیرالمومنین علیه السلام فی نهج البلاغه
نویسنده: سید هاشم میلانی
العتبة العلویة المقدسة، نجف، ۱۴۳۲ق. برابر 2011م.
ترجمه و شرح نهج‌البلاغه ۹۹. ترجمه و شرح نهج‌البلاغه
مترجم: فتح الله کاشانی
شارح: فتح الله کاشانی
• ترجمه و شرح نهج البلاغه، کانون انتشارات پیام حق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، ویراستار: محمدجواد ذهنی تهرانی
شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن ۱۰۰. شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم، اردیبهشت ۱۳۶۰ش.
مصادر نهج البلاغه و اسانیده ۱۰۱. مصادر نهج البلاغه و اسانیده
نویسنده: عبدالزهراء حسینی خطیب
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۹۵ق.، 4 جلد
سیمای کارگزاران در نهج البلاغه ۱۰۲. سیمای کارگزاران در نهج البلاغه
ترجمه عهدنامه امام امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر مالک اشتر
بنیاد نهج البلاغه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ۱۰۳. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ، 21 جلد
العدل و الذکر ۱۰۴. العدل و الذکر
تعریف بروحانیة الامام علی
نویسنده: رضا شاه کاظمی
مترجم: سیف الدین القصیر
معهد الدراسات الاسماعیلیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.
الدیباج الوضی فی الکشف عن اسرار کلام الوصی ۱۰۵. الدیباج الوضی فی الکشف عن اسرار کلام الوصی
شرح خطبة للأمیر علیه السلام ۱۰۶. شرح خطبة للأمیر علیه السلام
نویسنده: شیخ حر عاملی
دارة النهج، چاپ اول، بحرین، 2010م.
کفایة الطالب فی مناقب أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ۱۰۷. کفایة الطالب فی مناقب أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام
ویلیه کتاب البیان فی أخبار صاحب الزمان علیه السلام
نویسنده: محمد بن یوسف الگنجی الشافعی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد، محقق: محمدکاظم محمودی
• کفایة الطالب، دار إحیاء تراث أهل البیت، چاپ سوم، تهران، ۱۴۰۴ق.، محقق: شیخ محمد هادی امینی نجفی، با تعلیق: شیخ محمد هادی امینی نجفی، مصحح: شیخ محمد هادی امینی نجفی
از چشمه خورشید چهل حدیث از امیرمومنان علی علیه‌السلام ۱۰۸. از چشمه خورشید چهل حدیث از امیرمومنان علی علیه‌السلام
مترجم: جویا جهانبخش
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۷ش.
فضائل أمیر المومنین علي بن أبي طالب علیه السلام ۱۰۹. فضائل أمیر المومنین علي بن أبي طالب علیه السلام
نویسنده: احمد بن حنبل
دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش.، محقق: محقق طباطبائی، با تعلیق: محقق طباطبائی، خطاط: محمدتقی اسدی
• فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب عليه السلام، بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۳ش.، محقق: محقق طباطبائی، با تعلیق: محقق طباطبائی، خطاط: محمدتقی اسدی
• فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام، چاپخانه حکمت قم، قم، آبان ۱۳۵۲ش.، محقق: قوام الدین قمی وشنوئی
• فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ۱۴۲۵ق.، محقق: حسین حمید سید
الأربعون حدیثا ۱۱۰. الأربعون حدیثا
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
• الأربعون حدیثا، مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۰۸ق.
أصحاب رسول الثقلین فی حرب الصفین ۱۱۱. أصحاب رسول الثقلین فی حرب الصفین
نویسنده: شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی
چاپخانه اسلام، قم، خرداد ۱۳۵۳ش.
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۱۱۲. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
خطبة البیان ۱۱۳. خطبة البیان
بروایة علماء البلاد البحرین
گردآورنده: محمود غریفی
دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.، محقق: محمود غریفی
شرح صد کلمه قصار از کلمات امیرالمومنین علیه السلام ۱۱۴. شرح صد کلمه قصار از کلمات امیرالمومنین علیه السلام
نویسنده: شیخ عباس قمی
موسسه در راه حق، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ش.
خصائص الأئمة علیهم السلام ۱۱۵. خصائص الأئمة علیهم السلام
خصائص أمیر المؤمنین
نویسنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
شرح غرر الحکم و درر الکلم ۱۱۶. شرح غرر الحکم و درر الکلم
نویسنده: آقاجمال خوانساری
• شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۶ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
التفضیل ۱۱۷. التفضیل
نویسنده: محمد کراجکی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۲۹ش.
مؤسسة اهل البیت، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
موسوعة أحادیث أمیر المؤمنین ۱۱۸. موسوعة أحادیث أمیر المؤمنین
علی بن أبی طالب علیه السلام
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد
غرر الحکم و درر الکلم ۱۱۹. غرر الحکم و درر الکلم
گردآورنده: ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی
• غرر الحکم و درر الکلم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی الطالب علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
• تصنیف غررالحکم و درر الکلم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، بی نا، تهران، ۱۳۳۷ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب، قم، ۱۳۳۵ش.، 2 جلد
أسمی المناقب فی تهذیب أسنی المطالب ۱۲۰. أسمی المناقب فی تهذیب أسنی المطالب
فی مناقب الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• چاپ اول، ۱۴۰۳ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
۱۲۱. Hazrar Ali s letters and sayings from the Nahj Ul -Balagha
(Peaks of eloquence)
مترجم: محمد عسکری جعفری
Ministry of Islamic Guidance‬، چاپ اول، تهران، 1981م.
شرح تقدمة تقویم الأیمان ۱۲۲. شرح تقدمة تقویم الأیمان
فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مهدیه میرداماد، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۱۲ق.
۱۲۳. بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرالمومنان(ع) [نظم‌ الغرر و نضد الدرر]
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: عبدالکریم قزوینی
• بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرالمومنان(ع) [نظم‌ الغرر و نضد الدرر] به ضمیمه رساله آئینه شاهی، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
قلائد الحکم وفرائد الکلم من کلام أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب (ع) ۱۲۴. قلائد الحکم وفرائد الکلم من کلام أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب (ع)
گردآورنده: القاضِي أبي یوسف یعقوب بن داود الأسفراییني الشافعی (المتوفّی 448 ق)
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۷ق.، محقق: علی‌کاظم خضیر الحویمدی الکربلائی
سرچشمه خورشید ۱۲۵. سرچشمه خورشید
گزیده ای از سخنان گهربار امام علی (ع)
به کوشش: مجید راهب
نویسنده: خسرو خاتمی
سر آغاز، تهران، ۱۳۸۷ش.
ترجمه غرر الحکم و درر الکلم ۱۲۶. ترجمه غرر الحکم و درر الکلم
مجموعه کلمات قصار حضرت علی علیه السلام ده هزار و هفتصد و شصت جمله و حدیث
مترجم: آیة الله شیخ محمدعلی انصاری قمی
• غرر الحکم و درر الکلم، بی نا، تهران، ۱۳۳۷ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب، قم، ۱۳۳۵ش.، 2 جلد
ألف کلمة مختارة ۱۲۷. ألف کلمة مختارة
گردآورنده: دار الاندلس
دار الاندلس، بیروت، ۱۴۰۵ق.
ملحق نهج البلاغه ۱۲۸. ملحق نهج البلاغه
گردآورنده: احمد بن یحیی بن ناقة الکوفي
• مُلحَقُ نهج البَلاغة ، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۴۳۴ق. برابر ۱۳۹۲ش. برابر 2013م.، محقق: محمد جعفر الإسلامی، اشراف: استاد شیخ قیس بهجت العطار، ویراستار: استاد شیخ قیس بهجت العطار
۱۲۹. پخش گهرها
نویسنده: متین قمی
مترجم: متین قمی
• پخش گهرها یا نثر اللئالی، خمیسی [چاپخانه]، آبادان، ۱۳۳۶ش.
شرح بر صد کلمه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۱۳۰. شرح بر صد کلمه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام