کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا [DS - DSR]
تاریخ آسیا
تاریخ علماءبغداد المسمی منتخب المختار ۱. تاریخ علماءبغداد المسمی منتخب المختار
نویسنده: محمد بن رافع سلامی
مطبعة الاهالی، بغداد، 1938م.، مصحح: عباس عزاوی
الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی ۲. الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی
مترجم: حمیده عبدالرحمن
دار الفکر المعاصر، بیروت، 1998م.
ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی) ۳. ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی)
مترجم: هاشم رجب زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: هاشم رجب زاده
سفرنامه آسیای مرکزی ۴. سفرنامه آسیای مرکزی
پان ترکیسم ۵. پان ترکیسم
یک قرن در تکاپوی الحاق گری
مترجم: حمید احمدی
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاریخ فتوحات مغول ۶. تاریخ فتوحات مغول
مترجم: ابوالقاسم حالت
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
فی خضم التاریخ ۷. فی خضم التاریخ
نویسنده: سید حسن امین
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، 2000م.
چنگیز خان ۸. چنگیز خان
مترجم: مانی صالحی علامه
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
طبقات سلاطین اسلام ۹. طبقات سلاطین اسلام
با جداول تاریخی ونسب های ایشان بضمیمه مقدمات تاریخی راجع بهر سلسله
نویسنده: استانلی لین پول
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
دنیای کتاب، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد ۱۰. تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد
نویسنده: مجموعه من المستشرقین السوفیات، جمعی از نویسندگان و شرق شناسان اتحادیه جماهیر شوروی
مترجم: معروف خزنه دار
• تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد 1818- 1968، مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، 1980م.، با مقدمه: معروف خزنه دار، با تعلیق: معروف خزنه دار
سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی ۱۱. سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی
مترجم: محمود رضا افتخارزاده
نشر هزاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
چهره آسیا ۱۲. چهره آسیا
شرق شناسی ۱۳. شرق شناسی
مترجم: لطفعلی خنجی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان ۱۴. شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان
تاریخچه، اهداف، مکاتب و گستره فعالیت مستشرقان
نویسنده: محمد حسن زمانی
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.
مرآة الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان ۱۵. مرآة الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان
نویسنده: عبدالله بن اسعد یافعی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1970م.، 4 جلد
الروضتین فی اخبار الدولتین (النوریة و الصلاحیة) ۱۶. الروضتین فی اخبار الدولتین (النوریة و الصلاحیة)
تاریخ تحول دولت و خلافت ۱۷. تاریخ تحول دولت و خلافت
‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
• تاریخ تحول دولت و خلافت ‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
• تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۶ش.
تاریخ بناکتی ۱۸. تاریخ بناکتی
روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب
به کوشش: جعفر شعار
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
کارنامه اسلام ۱۹. کارنامه اسلام
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ۲۰. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1992م.، 18 جلد، محقق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، اشراف: نعیم زرزور
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۷ق.، 10 جلد
الأخبار الطوال ۲۱. الأخبار الطوال
نویسنده: احمد دینوری
المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: عبدالمنعم عامر، اشراف: جمال الدین شیال
آفرینش و تاریخ ۲۲. آفرینش و تاریخ
مترجم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 6 جلد، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۲۳. نقدی بر ابن بطوطه
نویسنده: میلوسالاوسکی
مترجم: محمد تقی زاد
چاپار، چاپ اول، تهران،
تاریخ ملل و دول اسلامی ۲۴. تاریخ ملل و دول اسلامی
مترجم: هادی جزایری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ الیعقوبی ۲۵. تاریخ الیعقوبی
نویسنده: احمد یعقوبی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 2010م.، 2 جلد، محقق: عبد الامیر مهنا
سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی ۲۶. سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی
سلسله های اسلامی جدید ۲۷. سلسله های اسلامی جدید
راهنمای گاهشماری و تبار شناسی
مترجم: فریدون بدره ای
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی ۲۸. اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی
تاریخ اسلام ۲۹. تاریخ اسلام
پژوهش دانشگاه کمبریج
نویسنده: آرتور جان آربری
مترجم: احمد آرام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، اشراف: پیتر مالکوم هولت و آن کاترین سواین فورد لمتون
جهان اسلام ۳۰. جهان اسلام
دوران خلافت
مترجم: قمر آریان
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مناسبات اسلامیة وفق السنة الهجریة ۳۱. مناسبات اسلامیة وفق السنة الهجریة
نویسنده: محمدامین نجف
• قم، ۱۴۳۲ق.
۳۲. تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام
نویسنده: علی اکبر حسنی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
هذه الذریعة انموزج من افکار المسلمین علی اختلاف شعبهم و الوانهم و السنتهم و مذاهبهم بالعربیه و الفارسیه ۳۳. هذه الذریعة انموزج من افکار المسلمین علی اختلاف شعبهم و الوانهم و السنتهم و مذاهبهم بالعربیه و الفارسیه
نویسنده: علی اکبر تشید
مجله تاریخ اسلام، تهران، ۱۳۴۱ش.
دول الاسلام ۳۴. دول الاسلام
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۵ق.
التاریخ الصغیر ۳۵. التاریخ الصغیر
نویسنده: محمد بن اسماعیل بخاری
دار الوعی، چاپ اول، حلب، 1977م.، 2 جلد، محقق: محمود ابراهیم زاید
دار المعرفة، ویرایش اول، بیروت، 1986م.، 2 جلد، محقق: محمود ابراهیم زاید
الاعلام بوفیات الاعلام ۳۶. الاعلام بوفیات الاعلام
منابع تاریخ اسلام ۳۷. منابع تاریخ اسلام
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
دانشنامه اقوام مسلمان ۳۸. دانشنامه اقوام مسلمان
الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث ۳۹. الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۴۱۰ق.
ذیل مرآة الزمان ۴۰. ذیل مرآة الزمان
صحح‌ عن‌ النسختین‌ القدیمتین‌ المحفوظتین‌ فی‌ اکسفورد و استانبول‌
نویسنده: موسی بن محمد یونینی بعلبکی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1954م.، 4 جلد
معجم مؤرخی الشیعة الإمامیة ـ الزیدیة ـ الإسماعیلیة ۴۱. معجم مؤرخی الشیعة الإمامیة ـ الزیدیة ـ الإسماعیلیة
المؤلفون فی التاریخ بالعربیة منذ القرن الأول حتی نهایة القرن الرابع عشر من الهجرة
نویسنده: صائب عبدالحمید
مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان ۴۲. مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان
غربال الزمان فی وفیات الاعیان ۴۳. غربال الزمان فی وفیات الاعیان
دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام ۴۴. دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام
اطلالات علی التاریخ ۴۵. اطلالات علی التاریخ
نویسنده: سید حسن امین
دارالمحجة البیضاء، بیروت، 2000م.
پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۴۶. پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نویسنده: علی اکبر ولایتی
• پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)، وزارت امور خارجه، موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
گاهشمار اسلام و ایران ۴۷. گاهشمار اسلام و ایران
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، اشراف: عبد الله ناصری طاهری
تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری ۴۸. تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری
نویسنده: خلیفه بن خیاط عصفری بصری
دار الفکر، بیروت، 2001م.، محقق: سهیل زکار، با مقدمه: سهیل زکار
تجارب الامم ۴۹. تجارب الامم
الذیل علی العبر فی خبر من غبر ۵۰. الذیل علی العبر فی خبر من غبر
نویسنده: ولی‌الدین ابی زرعة ابن عراقی
موسسة الرسالة، بیروت، 1989م.، 3 جلد، محقق: صالح مهدی عباس، با تعلیق: صالح مهدی عباس
جغرافیای جهان اسلام ۵۱. جغرافیای جهان اسلام
آشنایی با کشورهای اسلامی و قلمرو اقلیت‌های مسلمان
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
سنتهای عقلانی در اسلام ۵۲. سنتهای عقلانی در اسلام
گردآورنده: فرهاد دفتری
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۰ش.
تاریخ یعقوبی ۵۳. تاریخ یعقوبی
مترجم: محمدابراهیم آیتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
قیامهای شیعه در تاریخ اسلام ۵۴. قیامهای شیعه در تاریخ اسلام
نویسنده: صادق آیینه وند
مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران، ۱۳۶۷ش.
آئینه اسلام ۵۵. آئینه اسلام
مترجم: محمدابراهیم آیتی
شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، تهران
تاریخنامه طبری ۵۶. تاریخنامه طبری
گردآورنده: محمد بلعمی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 5 جلد، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
نصوص الردة فی تاریخ الطبری ۵۷. نصوص الردة فی تاریخ الطبری
نقد و تحلیل
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
دار المکتبة الحیاة، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۷ق.
تمدن اسلامی از زبان بیگانگان ۵۸. تمدن اسلامی از زبان بیگانگان
نویسنده: محمدتقی صرفی
دفتر نشر برگزیده، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۶ش.
ترجمه مروج الذهب ۵۹. ترجمه مروج الذهب
مترجم: ابوالقاسم پاینده
• مروج الذهب، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
تاریخ ابن الوردی ۶۰. تاریخ ابن الوردی
نویسنده: عمر ابن الوردی
مطبعة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، 1969م.، 2 جلد
انباء الغمر بابناءالعمر فی التاریخ ۶۱. انباء الغمر بابناءالعمر فی التاریخ
نویسنده: ابن حجر عسقلانی
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة الکائنة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۳۸۷ق.، 9 جلد، اشراف: محمد عبدالمعیدخان، ویراستار: محمد عبدالمعیدخان، ویراستار جلد 7،8: عبدالوهاب بخاری
أوراق فی التاریخ و الحضارة ۶۲. أوراق فی التاریخ و الحضارة
نویسنده: عبدالعزیز الدوری
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 2007م.، 4 جلد
ترجمه اخبار الطوال ۶۳. ترجمه اخبار الطوال
مترجم: محمود مهدوی دامغانی
• اخبار الطوال، نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
دراسات فی العصور العباسیة المتأخرة ۶۴. دراسات فی العصور العباسیة المتأخرة
نویسنده: عبدالعزیز الدوری
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول، حمرا، 2007م.
مقالات تاریخی ۶۵. مقالات تاریخی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، 15 جلد
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر ۶۶. اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
تاریخ و المؤرخون العرب ۶۷. تاریخ و المؤرخون العرب
نویسنده: عبدالعزیز سالم
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
تاریخ النور السافر عن اخبار القرن العاشر ۶۸. تاریخ النور السافر عن اخبار القرن العاشر
نویسنده: محی الدین عبدالقادر عیدروسی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۶۹. من ذیول العبر
گردآورنده: محمد رشاد عبدالمطلب
مطبعة حکومة، کویت، ۲ش.، اشراف: صلاح الدین منجد
کتاب المعرفة و التاریخ ۷۰. کتاب المعرفة و التاریخ
العبر فی خبر من غبر ۷۱. العبر فی خبر من غبر
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
جامعة الدول العربیة، معهد المخطوطات، کویت، 1960م.، 5 جلد، مصحح جلد 1،4،5: صلاح الدین منجد، مصحح جلد 2،3: سید، فواد.
۷۲. النهب الإمبریالی للعالم الإسلامی
حقائق وأرقام
نویسنده: ضیاء موسوی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
المدخل لدراسة السیرة النبویة المبارکة ۷۳. المدخل لدراسة السیرة النبویة المبارکة
نویسنده: جعفر مرتضی عاملی
دار السیرة، بیروت
تاریخ سیاسی اسلام ۷۴. تاریخ سیاسی اسلام
الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری ۷۵. الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری
نویسنده: متز، آدم،1869ـ1917م.
مترجم: ابوریده، محمد عبدالهادی.
مکتبة الخانجی، چاپ چهارم، قاهره، 1967م.، 2 جلد
میراث کلاسیک اسلام ۷۶. میراث کلاسیک اسلام
مترجم: علیرضا پلاستید
طهوری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
منابع فرهنگ اسلامی ۷۷. منابع فرهنگ اسلامی
مترجم: خلیل خلیلیان
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، شهریور ۱۳۵۹ش.
تاریخ تمدن اسلامی ۷۸. تاریخ تمدن اسلامی
مترجم: علی جواهر کلام
• تاریخ تمدن اسلام، امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.
سومین بیست گفتار ۷۹. سومین بیست گفتار
الحضارة الاسلامیة فی العصور الوسطی ۸۰. الحضارة الاسلامیة فی العصور الوسطی
العلوم العقلیة
نویسنده: احمد عبدالرزاق احمد
دارالفکر العربی، چاپ اول، قاهره، ۱۹۹۱ق.
یوم الاسلام ۸۱. یوم الاسلام
نویسنده: احمد امین
موسسة النعمان، قاهره، 1952م.
فجر الاسلام ۸۲. فجر الاسلام
یبحث عن الحیاه العقلیه فی صدر الاسلام الی آخر الدوله الامویه
نویسنده: احمد امین
دار الکتاب العربی، چاپ دهم، بیروت، 1969م.، با مقدمه: طه حسین
تراث الاسلام ۸۳. تراث الاسلام
نویسنده: جمهرة من المستشرقین
دار الطلیعة، چاپ سوم، بیروت، 1978م.، اشراف: تامس آرنولد، با تعلیق: جرجیس فتح الله
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی ۸۴. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
نویسنده: دکتر محمد محمدی ملایری
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.
انتشارات توس، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ مردمان عرب ۸۵. تاریخ مردمان عرب
مترجم: فرید جواهر کلام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی ۸۶. انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی
مترجم: احمد آرام
انتشارات جاویدان، تهران،
نص مستدرک من کتاب العبر ۸۷. نص مستدرک من کتاب العبر
نویسنده: ریاض عبدالحمید مراد
• دمشق، ۱۳۹۷ق. برابر 1977م.
حوادث الزمان و وفیات الشیوخ و الاقران ۸۸. حوادث الزمان و وفیات الشیوخ و الاقران
نویسنده: احمد بن محمد ابن حمصی
دار النفائس، چاپ اول، دمشق، 2000م.، محقق: عبدالعزیز فیاض حرفوش
دستور الوزراء ۸۹. دستور الوزراء
شامل‌ احوال‌ وزرای‌ اسلام‌ تا انقراض‌ تیموریان‌
نویسنده: غیاث الدین خواندمیر
اقبال، تهران، ۱۳۱۷ش.، مصحح: سعید نفیسی
یزید بن معاویة فرع الشجرة الملعونة فی القرآن ۹۰. یزید بن معاویة فرع الشجرة الملعونة فی القرآن
نویسنده: ابوجعفر احمد مکی
• مکه، 1978م.
العصر العباسی الأول ۹۱. العصر العباسی الأول
دراسة فی التاریخ السیاسی و الاداری و المالی
نویسنده: عبدالعزیز الدوری
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول، بیروت، 2006م.
مقتل الأشرار علی ید المختار ۹۲. مقتل الأشرار علی ید المختار
حقائق أم أباطیل ۹۳. حقائق أم أباطیل
رد علی کتاب حقائق عن امیر المؤمنین یزید بن معاویة
نویسنده: حبیب طاهر شمری
الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید ۹۴. الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
• الرد علی المتعصب العنید، بی نا، بی جا، 1983م.، محقق: محمدکاظم محمودی
دیوان نقابت ۹۵. دیوان نقابت
جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله ۹۶. جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله
پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مترجم: احمد نمایی، جواد قاسمی، محمد جواد مهدوی، حمیدرضا ضابط
عیون التواریخ ۹۷. عیون التواریخ
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
وزارة الاعلام، بغداد، 1977م.، 12 جلد، محقق: فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داود
مکتبة النهضة، قاهره، ۲ش.، با مقدمه: ابومنصور حافظ
اخبار الوافدین من الرجال من اهل البصره و الکوفه علی معاویة بن ابی سفیان ۹۸. اخبار الوافدین من الرجال من اهل البصره و الکوفه علی معاویة بن ابی سفیان
نویسنده: عباس بکار ضبی
موسسه الرسالة، بیروت، 1984م.، محقق: سکینة شهابی
أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبی سفیان ۹۹. أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبی سفیان
نویسنده: عباس بکار ضبی
مؤسسة الرسالة، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.، محقق: سکینة شهابی
دولت عباسیان ( 132 - 656 ق/ 750 - 1258 م ) ۱۰۰. دولت عباسیان ( 132 - 656 ق/ 750 - 1258 م )
دولت های مسلمان
نویسنده: محمد سهیل طقوش
مترجم: حجت الله جودکی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۷ش.
امویان ۱۰۱. امویان
نخستین دودمان حکومت گر در اسلام(661 ـ 750م)
مترجم: عیسی عبدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
العصر العباسی الأول ۱۰۲. العصر العباسی الأول
المؤهلات و الانجازات
نویسنده: عبدالحسین مهدی الرحیم
الجامعة المفتوحة، چاپ اول، آفریقای شمالی، 2002م.
الامامة و السیاسة ۱۰۳. الامامة و السیاسة
الثورة العباسیة ۱۰۴. الثورة العباسیة
العسجد المبسوک و الجوهر المحکوک فی طبقات الخلفاء و الملوک ۱۰۵. العسجد المبسوک و الجوهر المحکوک فی طبقات الخلفاء و الملوک
کشف الهاویه ۱۰۶. کشف الهاویه
در تاریخ و وقایع ایام حکومت و زندگی معاویة بن ابی سفیان
نویسنده: ذبیح الله محلاتی
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۵ق.
مختار ثقفی و نهضت توابین ۱۰۷. مختار ثقفی و نهضت توابین
مترجم: محمدعلی لسانی فشارکی
نشر انقلاب، تهران، ۱۳۶۰ش.
مأمون خلیفه عباسی ۱۰۸. مأمون خلیفه عباسی
مترجم: مریم طرزی
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام ۱۰۹. صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام
مترجم: استاد علی دوانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
فرهنگ کامل خاورشناسان ۱۱۰. فرهنگ کامل خاورشناسان
مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 ) ۱۱۱. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 )
فرهنگ خاورشناسان ۱۱۲. فرهنگ خاورشناسان
زندگینامه‌ و کتاب‌شناسی‌ ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
۱۱۳. بازتاب اسلام
بانوی بزرگ خاورشناسی در گفتگو با فلیسیتاس فون شونبورن
مترجم: بهاءالدین بازرگانی گیلانی
شور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
علماء و حکما من الغرب أنصفوا الاسلام ۱۱۴. علماء و حکما من الغرب أنصفوا الاسلام
نویسنده: الحسینی الحسینی معدی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، دمشق، 2007م.، محقق: طه عبدالرووف سعد
مستشرقان و حدیث ۱۱۵. مستشرقان و حدیث
نقد و بررسی دیدگاههای گلدزیهر و شاخت
نویسنده: سهیلا شینی میرزا
هستی نما، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۱۶. مشکل از کجا آغاز شد؟
تاثیر غرب و واکنش خاورمیانه
مترجم: شهریار خواجیان
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۱۷. Revolutions and military rule in the Middle East
نویسنده: جرج مری حداد
R. Speller، ویرایش اول، نیویورک، 1965م.، 3 جلد
۱۱۸. سیاست های آمریکا در خاورمیانه
گزارشی‌ از گروه‌ مطالعات‌ ریاست‌ جمهوری‌ آمریکا
نویسنده: ایالات‌ متحده‌ ریاست‌ جمهوری‌، گروه‌ مطالعات‌‎
نخستین مسلمانان در اروپا ۱۱۹. نخستین مسلمانان در اروپا
مترجم: محمد قائد
نشر کارنامه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
۱۲۰. عربهای هور
با 110 عکس
مترجم: محمد جواهر کلام، عبدالحسین جواهری
نشر شادگان، تهران، ۱۳۸۰ش.
مورخ العراق ابن الفوطی ۱۲۱. مورخ العراق ابن الفوطی
یحث فی ادوار التاریخ العراقی من مستهل العصر العباسی الی اواخر العصر المغولی
نویسنده: محمدرضا شبیبی
مجمع العلمی العراقی، بغداد، 1958م.، 2 جلد
تراث کربلاء ۱۲۲. تراث کربلاء
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۳ق. برابر 1964م.
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، ۱۴۰۳ق.
العلاقات العراقیة الایرانیة خلال خمسة قرون ۱۲۳. العلاقات العراقیة الایرانیة خلال خمسة قرون
نویسنده: سعد انصاری
دارالهدی، بیروت، 1987م.
ابن الدبیثی ۱۲۴. ابن الدبیثی
دراسة تحلیلیة فی مصادر سیرته و موجز فی تاریخ حیاته
نویسنده: بشار عواد معروف
مطبعة المعارف، بغداد، 1974م.
تاریخ العراق بین احتلالین ۱۲۵. تاریخ العراق بین احتلالین
نویسنده: عباس عزاوی
الشجرة الطیبة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 8 جلد
فرهنگ رجال معاصر عراق ۱۲۶. فرهنگ رجال معاصر عراق
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩-١٩٦٩ ۱۲۷. اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩-١٩٦٩
قاموس تراجم
نویسنده: ورد، باقرامین،1922ـ .
مطبعة اوفسیت المیناء، بغداد، 1977م.، اشراف: ناجی معروف
تاریخ الأنبار ۱۲۸. تاریخ الأنبار
الموتر الوطنی لمراکز البحث العلمی فی العراق ۱۲۹. الموتر الوطنی لمراکز البحث العلمی فی العراق
الابحاث و اوراق العمل
به کوشش: محمدمحمود زوین
گردآورنده: مرکز مطالعات دانشگاه کوفه
• چاپ اول، نجف، ۱۴۱۳ق. برابر 2010م.
تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة (تاریخ. رجال. جغرافی.أدب) ۱۳۰. تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة (تاریخ. رجال. جغرافی.أدب)
سلسلة القبائل العربیة فی العراق ۱۳۱. سلسلة القبائل العربیة فی العراق
من حدیث المجالس الأدبیة و المنتدیات الثقافیة فی بغداد ۱۳۲. من حدیث المجالس الأدبیة و المنتدیات الثقافیة فی بغداد
نویسنده: سلمان عبدالجلیل قیسی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
حمورابی ملک بابل و عصره ۱۳۳. حمورابی ملک بابل و عصره
نویسنده: هورست کلنغل
مترجم: غازی شریف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
قیام های شیعه در عصر عباسی ۱۳۴. قیام های شیعه در عصر عباسی
فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان ۱۳۵. فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان
العراق فی العصر الاموی ۱۳۶. العراق فی العصر الاموی
من الناحیه السیاسیه و الاداریه و الاجتماعیه
نویسنده: ثابت اسماعیل راوی
مکتبة الاندلس، چاپ دوم، بغداد، 1970م.
مقنع و سپیدجامگان ۱۳۷. مقنع و سپیدجامگان
نویسنده: پاتریشیا کرون
مترجم: مسعود جعفری جزی
• ماهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
حرب العراق 1914ـ1918 ۱۳۸. حرب العراق 1914ـ1918
دراسه علمیه
نویسنده: ندیم، شکری محمود،1919ـ
مطبعة المعانی، چاپ هشتم، بغداد، 1974م.
بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918 ۱۳۹. بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918
دراسة تاریخیة
نویسنده: عبدالعظیم عباس نصار
سیمای سامرا سینای سه موسی ۱۴۰. سیمای سامرا سینای سه موسی
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
الانتفاضة الشعبانیة فی کربلاء شعبان 1411ه- آذار 1991م ۱۴۱. الانتفاضة الشعبانیة فی کربلاء شعبان 1411ه- آذار 1991م
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش.
تنزه العباد فی مدینة بغداد ۱۴۲. تنزه العباد فی مدینة بغداد
نبذة تاریخ بغداد و جغرافیتها 1887
نویسنده: نابلیون مارینی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.، محقق: باسم عبود یاسری، با مقدمه: طالب بغدادی
صفحة من مذکرات السید سعد صالح أحد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۴۳. صفحة من مذکرات السید سعد صالح أحد رجال الثورة العراقیة 1920
گردآورنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
المواقع الأثریة و السیاحة فی کربلاء ۱۴۴. المواقع الأثریة و السیاحة فی کربلاء
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۱ق.
مذکرات الحاج صلال الفاضل «الموح» ۱۴۵. مذکرات الحاج صلال الفاضل «الموح»
من رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: صلال شمری
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، 1986م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری، با تعلیق: کامل سلمان جبوری
حقائق ناصعة عن ثورة النجف الکبری ۱۴۶. حقائق ناصعة عن ثورة النجف الکبری
دلیل خارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیما و حدیثا ۱۴۷. دلیل خارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیما و حدیثا
نویسنده: احمد سوسه، مصطفی جواد
مجمع العلمی العراقی، بغداد، 1958م.
مذکرات السید محمدعلی کمال الدین ۱۴۸. مذکرات السید محمدعلی کمال الدین
من رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: محمدعلی کمال الدین
مطبعة المعانی، بغداد، 1986م.، محقق: کامل سلمان جبوری
موسوعة أعلام کبار ساسة العراق الملکی (1920- 1958) ۱۴۹. موسوعة أعلام کبار ساسة العراق الملکی (1920- 1958)
نویسنده: خالد أحمد الجوال
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، 2 جلد
۱۵۰. صفحات من ثورة العشرین
ذکریات الحاج عبدالرسول تویج عن الثورة العراقیة
الأحداث السیاسیة فی العراق و إنعکاساتها علی الوعی الإجتماعی أبان العهد الملکی (1921م- 1958م) ۱۵۱. الأحداث السیاسیة فی العراق و إنعکاساتها علی الوعی الإجتماعی أبان العهد الملکی (1921م- 1958م)
نویسنده: مهند عبدالکریم أبورغیف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ دوم، بغداد، 2013م.
کربلاء‌ و‌تاریخ عمرانها ۱۵۲. کربلاء‌ و‌تاریخ عمرانها
عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۱۵۳. عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
جغرافیة کربلاء القدیمة وبقاعها ۱۵۴. جغرافیة کربلاء القدیمة وبقاعها
مذکرات الحاج عبدالرسول تویج من رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۵۵. مذکرات الحاج عبدالرسول تویج من رجال الثورة العراقیة 1920
گردآورنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، چاپ دوم، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث ۱۵۶. لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث
نویسنده: علی وردی
المکتبة الحیدریة، چاپ سوم، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش.، 6 جلد
مطبعة الشعب، بغداد، 1974م.، 4 جلد
صفحات من مذکرات السید حسین کمال الدین احد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۵۷. صفحات من مذکرات السید حسین کمال الدین احد رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، ۱۴۰۸ق.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری، با تعلیق: کامل سلمان جبوری
تاریخ کوفه ۱۵۸. تاریخ کوفه
الاوائل في البصرة ۱۵۹. الاوائل في البصرة
تاریخ نوین عراق ۱۶۰. تاریخ نوین عراق
صفحات من مذکرات السید سعید کمال الدین أحد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۶۱. صفحات من مذکرات السید سعید کمال الدین أحد رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: کامل سلمان جبوری
• صفحات من مذکرات السید سعید کمال الدین احد رجال الثورة العراقیة 1920، مطبعة المعانی، بغداد، ۱۴۰۸ق.
کواکب مشهد الکاظمین فی القرنین الاخیرین والقرن الحالی ۱۶۲. کواکب مشهد الکاظمین فی القرنین الاخیرین والقرن الحالی
نویسنده: عبدالکریم دباغ
• چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2010م.، 2 جلد
ثورة النجف علی الانگلیز ۱۶۳. ثورة النجف علی الانگلیز
نویسنده: اسدی، حسن.
وزارة الاعلام، بغداد، 1975م.
الحیاة الفکریّة في الحلّة خلال القرن التاسع الهجري ۱۶۴. الحیاة الفکریّة في الحلّة خلال القرن التاسع الهجري
نویسنده: یوسف الشمّری
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق.
سامراء الجرح النازف ۱۶۵. سامراء الجرح النازف
دار العلوم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۹ق. برابر 2008م.
مذکرات شاهد عیان عن ثورة النجف 1336 هـ / 1918 م ۱۶۶. مذکرات شاهد عیان عن ثورة النجف 1336 هـ / 1918 م
تاریخ الحرکة الاسلامیة فی العراق ۱۶۷. تاریخ الحرکة الاسلامیة فی العراق
الجذور الفکریة و الواقع التاریخیة(1900 - 1924)
نویسنده: عبدالحلیم رهیمی
دار النبوغ، چاپ دوم، بیروت، 1988م.
گزارش یک کشتار ۱۶۸. گزارش یک کشتار
نویسنده: سید علی موجانی
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: دکتر رسول جعفریان
جامع الأنوار فی مناقب الأخیار تراجم الوجوه و الأعیان المدفونین فی بغداد و ما جاورها من البلاد ۱۶۹. جامع الأنوار فی مناقب الأخیار تراجم الوجوه و الأعیان المدفونین فی بغداد و ما جاورها من البلاد
المثقف والسلطة فی العراق 1921- 1958 (دراسة إجتماعیة- سیاسیة) ۱۷۰. المثقف والسلطة فی العراق 1921- 1958 (دراسة إجتماعیة- سیاسیة)
نویسنده: رهبة أسودی حسین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
مشهد الإمام ۱۷۱. مشهد الإمام
نویسنده: علی جعفر تمیمی
مطبعة الغری الحدیثة، نجف، ۱۳۷۷ق.، 4 جلد
النجف الاشرف و حرکة الجهاد عام 1332 ـ 1333 هـ ۱۷۲. النجف الاشرف و حرکة الجهاد عام 1332 ـ 1333 هـ
حقائق و وثائق و مذکرات من تاریخ العراق السیاسی لم ینتشر بعضها من قبل
نویسنده: کامل سلمان جبوری
موسسة العارف، چاپ اول، بیروت، 2002م.
الحلة (لمحات إجتماعیة و إداریة وفنیة 1858- 1958م) ۱۷۳. الحلة (لمحات إجتماعیة و إداریة وفنیة 1858- 1958م)
نویسنده: عامر جابر تاج الدین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
تاریخ اربل ۱۷۴. تاریخ اربل
نویسنده: مبارک ابن مستوفی
وزارة الثقافة و الاعلام، بغداد، 1980م.، 2 جلد، تحشیه: سامی صقار، مصحح: سامی صقار
تاریخ واسط ۱۷۵. تاریخ واسط
دلیل المتحف الوثائقی لثورة العشرین فی النجف ۱۷۶. دلیل المتحف الوثائقی لثورة العشرین فی النجف
تاریخ النجف ۱۷۷. تاریخ النجف
نویسنده: حسین براقی نجفی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، 2009م.، محقق: کامل سلمان جبوری
۱۷۸. الملک فیصل الثانی آخر ملوک العراق
نویسنده: لطفی جعفر فرج
دارالعربیة للموسوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ق.
محمد تقی الشیرازی القائد الاعلی للثورة العراقیة الکبری 1920 ، سیرته و مواقفه و وثائقه  السیاسیة ۱۷۹. محمد تقی الشیرازی القائد الاعلی للثورة العراقیة الکبری 1920 ، سیرته و مواقفه و وثائقه السیاسیة
حقائق و وثائق و مذکرات من تاریخ العراق السیاسی لم ینتشر بعضها من قبل
نویسنده: کامل سلمان جبوری
ذوی القربی، چاپ اول، قم، 2006م.
النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستانی دام ظله فی المسالة العراقیة ۱۸۰. النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستانی دام ظله فی المسالة العراقیة
به کوشش: حامد خفاف
دار المورخ العربی، بیروت، 2007م.
وثائق الثورة العراقیة الکبری ۱۸۱. وثائق الثورة العراقیة الکبری
ومقدماتها و نتائجها 1914 - 1923م
به کوشش: کامل سلمان جبوری
دار المورخ العربی، بیروت، 2009م.، 5 جلد
النجف الاشرف ۱۸۲. النجف الاشرف
مدینة العلم والعمران
نویسنده: محمدکاظم طریحی
دار الهادی، بیروت، 2002م.
۱۸۳. کلمات خالدة
مع نبذة الشهید السعید آیة الله العظمی السید محمد باقر الصدر
خطط الکوفة و شرح خریطتها ۱۸۴. خطط الکوفة و شرح خریطتها
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: محمد تقی مصعبی
مطبعة الغری الحدیثة، چاپ اول، نجف، 1979م.، محقق: کامل سلمان جبوری
ماضی النجف و حاضرها... ۱۸۵. ماضی النجف و حاضرها...
نویسنده: جعفر آل محبوبه
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.، 3 جلد، محقق جلد 4و 5: الدکتور علی خضیر حجّي، مقدمه جلد 2: محمدرضا شبیبی، مصحح: محمد سعید آل محبوبه
مطبعة النعمان، نجف، 1957م.، 3 جلد
شیخ الشریعة ۱۸۶. شیخ الشریعة
قیادته فی الثورة العراقیة الکبری 1920 و وثائقة السیاسیة
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین حلی
• شیخ الشریعة، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 2005م.، محقق: کامل سلمان جبوری
صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920 ۱۸۷. صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
بیان الهیئة العلمیة فی النجف الاشرف عن الوضع السیاسی فی العراق ۱۸۸. بیان الهیئة العلمیة فی النجف الاشرف عن الوضع السیاسی فی العراق
• نجف
تاریخ النجف الاشرف السیاسی الحدیث و المعاصر 1508- 1958م. ۱۸۹. تاریخ النجف الاشرف السیاسی الحدیث و المعاصر 1508- 1958م.
نویسنده: جمیل موسی نجار
مرکز النجف الاشرف للتالیف و التوثیق و النشر، چاپ اول، نجف، ۲۰۱۳ق.، 2 جلد
الحقائق الناصعه فی الثوره العراقیه سنه1920 و نتائجها ۱۹۰. الحقائق الناصعه فی الثوره العراقیه سنه1920 و نتائجها
نویسنده: آل فرعون، فریق المزهر،1889ـ1965.
مطبعة النجاح، چاپ اول، بغداد، 1952م.
مآثر الکبراء في تاریخ سامراء ۱۹۱. مآثر الکبراء في تاریخ سامراء
نویسنده: ذبیح الله محلاتی
مرکز تراث سامراء، چاپ اول، ۱۴۳۸ق. برابر 2016م.، تحقیق: مرکز تراث سامراء
اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر(ره‌) ۱۹۲. اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر(ره‌)
مذکرات السید کاطع العوادی أحد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۹۳. مذکرات السید کاطع العوادی أحد رجال الثورة العراقیة 1920
گردآورنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
فی باطن الجحیم ۱۹۴. فی باطن الجحیم
روایة تسجیلیة وثائقیة عن حملة الانفال من 1987 الی 1988
نویسنده: سلام ابراهیم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۱۹۵. الشهید الصدر سمو الذات و سمو الموقف
ترجمة حیاة مفجر الثورة الاسلامیة فی العراق الامام الشهید سماحة آیة ‌الله‌ العظمی‌ سید محمدباقر الصدر قدس سره
نویسنده: آیة الله سید کاظم حسینی حائری
دارالبشیر، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق.
محاربتی فی العراق ۱۹۶. محاربتی فی العراق
۱۹۷. تاریخ لبنان
الدروز ۱۹۸. الدروز
نویسنده: ماکس فان أوبنهایم
مترجم: محمود کبیبو
دارالوراق، چاپ دوم، لندن، ۲۰۰۹ش.
یادنامه امام موسی صدر ۱۹۹. یادنامه امام موسی صدر
تاریخ کرک نوح ۲۰۰. تاریخ کرک نوح
الوضع الحاضر فی جبل عامل فی مطلع الأستقلال بدایة القهر و الحرمان ۲۰۱. الوضع الحاضر فی جبل عامل فی مطلع الأستقلال بدایة القهر و الحرمان
نویسنده: محمدجواد مغنیة
دارالجواد، بیروت، 1984م.
جبل عامل فی التاریخ ۲۰۲. جبل عامل فی التاریخ
نویسنده: محمد تقی آل فقیه عاملی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
۲۰۳. رحلة الی جبال العلویین عام 1878م
مترجم: مها احمد
• چاپ اول، ویرایش اول، با مقدمه: سهیل زکار
۲۰۴. معجم المورخین الدمشقیین
و آثارهم المخطوطة و المطبوعة
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1978م.
غارات علی بلاد الشام ۲۰۵. غارات علی بلاد الشام
نویسنده: سید حسن امین
دارقتیبه، بیروت، 2000م.
تاریخ بلاد الشام فی القرن التاسع عشر ۲۰۶. تاریخ بلاد الشام فی القرن التاسع عشر
روایات تاریخیة معاصرة لحوادث عام 1860 م و مقدماتها فی سوریه و لبنان
نویسنده: سهیل زکار
التکوین، چاپ اول، دمشق، 2006م.
الشیعة فی کتاب بغیة الطلب فی تاریخ حلب لابن العدیم ۲۰۷. الشیعة فی کتاب بغیة الطلب فی تاریخ حلب لابن العدیم
گردآورنده: حسین واثقی
دلیل ما، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها ۲۰۸. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
نویسنده: ابن عساکر
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: سکینة شهابی
• ولاة دمشق فی العهد السلجوقی، دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1981م.، محقق: صلاح الدین منجد
• ترجمة السبط الاکبر ریحانه‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلم‌ و احد سیدی‌ شباب‌ اهل‌ الجنة الامام الحسن علیه السلام من‌ تاریخ‌ مدینه‌ دمشق‌‌، موسسه محمودی، چاپ اول، بیروت، 1980م.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسن علیه السلام، موسسه محمودی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة الإمام زین العابدین علی بن الحسین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسین علیه السلام، موسسه محمودی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۲ق.، محقق: سکینة شهابی
• التاریخ الکبیر، مطبعة روضة الشام، دمشق، ۱۳۲۹ق.، 7 جلد، مصحح: عبدالقادر افندی ابن بدران
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها الزهری، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۲ق.، اشراف: شکرالله قوچانی
• ترجمة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، موسسه محمودی، بیروت، ۱۳۹۸ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۰۹. مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر
نویسنده: محمد ابن منظور
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۴ق.، 29 جلد، محقق: روحیه نحاس و ریاض عبدالحمید مراد و محمد مطیع حافظ
معادن الذهب فی الاعیان المشرفة بهم حلب ۲۱۰. معادن الذهب فی الاعیان المشرفة بهم حلب
نویسنده: ابوالوفاء بن عمر عرضی
شارح: محمد تونجی
دار الملاح، چاپ اول، بی جا، 1987م.، محقق: محمد تونجی
القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه ۲۱۱. القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه
نویسنده: ابن طوطان، محمد بن علی،888ـ953ق.
• بی نا، دمشق، 1949م.، محقق: محمد احمد دهمان
درالحبب فی تاریخ اعیان حلب ۲۱۲. درالحبب فی تاریخ اعیان حلب
الحسین علیه السلام: سماته و سیرته ۲۱۳. الحسین علیه السلام: سماته و سیرته
ترجمة شارحة اعتمادا علی ما أردوه المحدث المورخ الشامی ابن عساکر فی کتابه الکبیر تاریخ دمشق
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
• الحسین علیه السلام سماته و سیرته، دارالمعروف، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
• الحسین سماته وسیرته، مکتبة الفقیه، چاپ اول، کویت، ۱۴۱۶ق.
• الحسین علیه السلام سماته و سیرته، دارالمعروف، قم، 2005م.
امراء دمشق فی الاسلام ۲۱۴. امراء دمشق فی الاسلام
و هو یتضمن ذکر من ولی امر دمشق فی الاسلام او دخلهامن الخلفاء و ارجوزه تحفه ذوی الالباب فی من حکم بدمشق من الخلفاء و الملوک و النواب
نویسنده: خلیل بن ایبک صفدی
دار الکتاب الجدید، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1983م.، محقق: صلاح الدین منجد
ترجمة الإمام الحسین بن علی (ع) ۲۱۵. ترجمة الإمام الحسین بن علی (ع)
گردآورنده: سید نصرالله موسوی
نشر تک، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۵ش.، مصحح: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
ترجمة الإمام الحسن بن علی (ع) ۲۱۶. ترجمة الإمام الحسن بن علی (ع)
گردآورنده: سید نصرالله موسوی
نشر تک، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۵ش.، مصحح: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
الزبد و الضرب فی تاریخ الحلب ۲۱۷. الزبد و الضرب فی تاریخ الحلب
حلب و التشیع ۲۱۸. حلب و التشیع
نویسنده: ابراهیم نصرالله
موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، 1983م.
الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل ۲۱۹. الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل
نویسنده: عبدالرحمن بن محمد حنبلی
مکتبة المحتسب، عمان، 1973م.، 2 جلد
تاریخ مجموعه مسجد الاقصی ۲۲۰. تاریخ مجموعه مسجد الاقصی
جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) ۲۲۱. جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
فروش زمین واقعیت یا شایعه ۲۲۲. فروش زمین واقعیت یا شایعه
نویسنده: دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس
خرسندی، تهران، ۱۳۸۹ش.
اسرائیل و فلسطین ۲۲۳. اسرائیل و فلسطین
۲۲۴. عرب خائن نیست؛مدعی مفتری است
سرشناسه: علی الطائی
نویسنده: علی الطائی
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
Jewish Identities in Iran ۲۲۵. Jewish Identities in Iran
resistance and conversion to islam and the baha`i faith
نویسنده: Mehrdad Amanat
I.B. Tauris، چاپ اول، لندن، 2011م.
۲۲۶. تاریخ الفلسفة والعلوم الیهودیة فی ارض الاسلام
دراسة فی التراث الیهود فی الدولة الاسلامیة وخصوصا الاندلس
نویسنده: سلیم شعشوع
زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران ۲۲۷. زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران
سرشناسه: عبدالله شهبازی
نویسنده: عبدالله شهبازی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
استعمالات الذاکرة فی مجتمع تعددی مبتلی بالتاریخ ۲۲۸. استعمالات الذاکرة فی مجتمع تعددی مبتلی بالتاریخ
نویسنده: نادر کاظم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۲۲۹. تاریخ یک ارتداد
اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل
مترجم: مجید شریف
موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
دنیا بازیچه یهود ۲۳۰. دنیا بازیچه یهود
مترجم: محمد هادی مدرسی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۸ق.
یقظة العالم الیهودی ۲۳۱. یقظة العالم الیهودی
نویسنده: ایلی لیفی ابوعسل
• یقظة العالم الیهودی و من تاریخ الصهیونیة فی ارض الاسلام، دار و مکتبة بیبلیون، ، 2007م.
تاریخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز ۲۳۲. تاریخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز
نویسنده: احمد نوری زاده
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تاریخ المدینه المنوره (اخبار المدینه النبویه) ۲۳۳. تاریخ المدینه المنوره (اخبار المدینه النبویه)
نویسنده: ابن شبه نمیری بصری
الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1990م.، 4 جلد، محقق: فهیم محمد شلتوت
خسی در میقات ۲۳۴. خسی در میقات
سفرنامه
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
سه سفر نامه ۲۳۵. سه سفر نامه
میقات، دیار یار، طور سینا
نویسنده: هادی نجفی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
۲۳۶. به سوی ام القری
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر مشعر، قم، ۱۳۷۳ش.
راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی) ۲۳۷. راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی)
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
انتشارات توس، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
الدرة من اخبار قبیلة آل مرة ۲۳۸. الدرة من اخبار قبیلة آل مرة
دراسة تاریخیة بحثیة
نویسنده: محمد بن راشد آل عذبه مری
مولف، چاپ اول، 2001م.
قبیله بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران ۲۳۹. قبیله بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران
قبیله ازد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران ۲۴۰. قبیله ازد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران
کتاب المنمق فی اخبار قریش ۲۴۱. کتاب المنمق فی اخبار قریش
نویسنده: محمد بن حبیب بغدادی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 1985م.، با تعلیق: خورشید احمد فاروق، مصحح: خورشید احمد فاروق
فتوح الشام ۲۴۲. فتوح الشام
نویسنده: محمد بن عمر واقدی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1997م.، 2 جلد، مصحح: عبداللطیف عبدالرحمن
مسیرة الخیر والعطاء ۲۴۳. مسیرة الخیر والعطاء
المملکة العربیة السعودیة، وزارة الاعلام، چاپ اول، ریاض، ۱۴۱۵ق. برابر 1994م.
الملخص لکتاب العرب والیهود فی التاریخ ۲۴۴. الملخص لکتاب العرب والیهود فی التاریخ
مثالب العرب والعجم ۲۴۵. مثالب العرب والعجم
نویسنده: هشام ابن کلبی
دار الاندلس، بیروت، ۱۴۲۰ق.، محقق: محمدحسین دجیلی
القشعم من کبریات القبائل العربیة دراسة تاریخیة ـ ادبیة ـ اجتماعیة ۲۴۶. القشعم من کبریات القبائل العربیة دراسة تاریخیة ـ ادبیة ـ اجتماعیة
نویسنده: علی شعیبی
• چاپ دوم، 1999م.، 2 جلد
تاریخ الخلفاء ۲۴۷. تاریخ الخلفاء
نویسنده: جلال الدین سیوطی
دار القلم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: قاسم شماعی رفاعی و محمد عثمانی
تجارب السلف در تاریخ ۲۴۸. تجارب السلف در تاریخ
نویسنده: هندو شاه صاحبی نخجوانی
نشر نفائس مخطوطات اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۲ق. برابر ۱۳۶۱ش.، به کوشش: حسن روضاتی
مختصر تاریخ الخلفاء ۲۴۹. مختصر تاریخ الخلفاء
۲۵۰. HAZRETi ALi
نویسنده: زیا شاکر
MAARIF KITAPHANESI، استانبول
سرزمین سلاطین ۲۵۱. سرزمین سلاطین
مترجم: فیروزه خلعت بری
شباویز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
عقد اللآل فی تاریخ أوال ۲۵۲. عقد اللآل فی تاریخ أوال
به کوشش: بشمی، ابراهیم.
نویسنده: تاجر، محمدعلی.
موسسة الایام، منامه، 1994م.، با مقدمه: بشمی، ابراهیم.
اخبار القرامطة فی الأحساء ـ الشام ـ العراق ـ الیمن ۲۵۳. اخبار القرامطة فی الأحساء ـ الشام ـ العراق ـ الیمن
دراسه و تحقیق لماجاء فی مصنفات ثابت بن سنان بن قره الصابی و آله...
گردآورنده: سهیل زکار
دارالکوثر، چاپ سوم، ویرایش دوم، ریاض، 1989م.
نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف الی سنه ١٣٧٥ هجریه ۲۵۴. نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف الی سنه ١٣٧٥ هجریه
نویسنده: محمد بن یحیی زبارة یمنی
مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، چاپ دوم، صنعاء، ۱۴۰۵ق.، 3 جلد
• تقریظ نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف الی سنة ‎۱۳۷۵ هجریة، مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، صنعاء، 2 جلد
مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس ۲۵۵. مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس
نویسنده: عباس اقبال آشتیانی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
دولت زیدیه در یمن ( 280 - 298 ق/ 893 - 911 م) ۲۵۶. دولت زیدیه در یمن ( 280 - 298 ق/ 893 - 911 م)
مترجم: احمد بادکوبه هزاوه
• دولت زیدیه در یمن (۲۸۰ - ۲۹۸ق‌/۸۹۳ - ۹۱۱م‌)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۵ش.
العلماء والأسر العلمیة فی قریة العکر جوانب مضیئة من التاریخ الثقافی للقری البحرانیة ۲۵۷. العلماء والأسر العلمیة فی قریة العکر جوانب مضیئة من التاریخ الثقافی للقری البحرانیة
وثائق نجد ۲۵۸. وثائق نجد
تقاریر أمراء العثمانیّین المعاصرین لظهور محمد بن عبدالوهّاب و استقرار أوّل دولة لآل سعود في نجد والحجاز
نویسنده: سید علی موجانی
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.
مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن ۲۵۹. مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن
نویسنده: عبدالله محمد حبشی
مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، چاپ اول، صنعاء، ۲ش.
• مصادر الفکر الإسلامی فی الیمن، المکتبة العصریة، بیروت، ۱۴۰۸ق.
العلاقات التجاریة والثقافیة العمانیة مع بلاد شرق أسیا ۲۶۰. العلاقات التجاریة والثقافیة العمانیة مع بلاد شرق أسیا
نویسنده: علی اکبر ضیائی
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
حاضر البحرین ۲۶۱. حاضر البحرین
نیل الوطر من تراجم رجال الیمن فی القرن الثالث عشر من هجره سید البشر ۲۶۲. نیل الوطر من تراجم رجال الیمن فی القرن الثالث عشر من هجره سید البشر
نویسنده: محمد بن یحیی زبارة یمنی
المکتبة السلفیة، قاهره، ۱۳۴۸ق.، 2 جلد
الجامع فی اخبار القرامطة فی الأحساء- الشام- العراق- الیمن ۲۶۳. الجامع فی اخبار القرامطة فی الأحساء- الشام- العراق- الیمن
نویسنده: سهیل زکار
• اخبار القرامطة فی الأحساء ـ الشام ـ العراق ـ الیمن، التکوین، چاپ اول، دمشق، 2007م.
التخطیط الحضری لمدینة الاحمدی و اقلیمها الصناعی ۲۶۴. التخطیط الحضری لمدینة الاحمدی و اقلیمها الصناعی
مع الدراسة العوامل الموثره علی التنمیه بدولة الکویت
قیام الدولة الزیدیة فی الیمن 280‏-‏ 298ق = 893‏-‏ 911م ۲۶۵. قیام الدولة الزیدیة فی الیمن 280‏-‏ 298ق = 893‏-‏ 911م
نویسنده: حسن خضیری احمد
مکتبة مدبولی، قاهره، 1996م.
العقد النظیم فی تاریخ اوال والبلاد القدیم ۲۶۶. العقد النظیم فی تاریخ اوال والبلاد القدیم
نویسنده: حسن ابراهیم سعید
• 1994م.
حرمین شریفین(تاریخ مکه و مدینه) ۲۶۷. حرمین شریفین(تاریخ مکه و مدینه)
سرشناسه: حسین قره چانلو
نویسنده: حسین قره چانلو
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ش.
العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین ۲۶۸. العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین
نویسنده: محمد بن احمد حسنی فاسی مکی
مطبعة السنة المحمدیة، قاهره، 1985م.، 8 جلد، محقق: سید، فواد.، محقق جلد 8: محمود محمد طناحی
تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817 ۲۶۹. تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ۲۷۰. شفاء الغرام باخبار البلد الحرام
تلخیص کتاب مسجد شریف نبوی در طول تاریخ ۲۷۱. تلخیص کتاب مسجد شریف نبوی در طول تاریخ
گردآورنده: شیخ رضا مختاری
• مسجد شریف نبوی در طول تاریخ، نشر مشعر، تهران، ۱۳۷۹ش.
مدینه شناسی ۲۷۲. مدینه شناسی
نویسنده: سید محمد باقر نجفی
خرمیستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 2 جلد
وفاء الوفا باخبار دار المصطفی ۲۷۳. وفاء الوفا باخبار دار المصطفی
نویسنده: علی بن احمد سمهودی
دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۷۱ق.، 4 جلد، مصحح: محمد محی الدین عبدالحمید
التحفه اللطیفه فی التاریخ المدینه الشریفه ۲۷۴. التحفه اللطیفه فی التاریخ المدینه الشریفه
اتحاف الوری باخبار ام القری ۲۷۵. اتحاف الوری باخبار ام القری
أعلامُ المدینة المُنورة ۲۷۶. أعلامُ المدینة المُنورة
نویسنده: حسین واثقی
حسین واثقی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش.
مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان» ۲۷۷. مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان»
نویسنده: محمدیار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: نادره جلالی
میراث آسیای مرکزی ۲۷۸. میراث آسیای مرکزی
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) ۲۷۹. تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
سرشناسه: محمد یوسف بن خواجه بقا منشی
نویسنده: محمد یوسف منشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: فرشته صرافان
تاریخ راقم ۲۸۰. تاریخ راقم
افغانستان (مجموعه مقالات) ۲۸۱. افغانستان (مجموعه مقالات)
گزارش سفارت کابل ۲۸۲. گزارش سفارت کابل
سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در ‎۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن
نویسنده: قندهاری، ابوالحسن.
گردآورنده: محمد آصف فکرت
۲۸۳. تاریخ احمد شاهی (تاریخ‌ تشکیل‌ اولین‌ حکومت‌ افغانستان‌)
۲۸۴. هزاره های افغانستان (تاریخ‌، فرهنگ‌، اقتصاد و سیاست‌)
مترجم: اسدالله شفایی
اشک یاس، قم، ۱۳۸۶ش.
مردم هزاره و خراسان بزرگ ۲۸۵. مردم هزاره و خراسان بزرگ
نویسنده: محمدتقی خاوری
عرفان، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲۸۶. کتابفروش کابل
مترجم: زهره خلیلی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۴ش.
افغانستان در پنج قرن اخیر ۲۸۷. افغانستان در پنج قرن اخیر
نویسنده: میر محمدصادق فرهنگ
عرفان، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، ویراستار: محمدکاظم کاظمی
افغان نامه ۲۸۸. افغان نامه
نویسنده: محمود افشار یزدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
AFGHANISTAN, the great game revisited ۲۸۹. AFGHANISTAN, the great game revisited
نویسنده: Rosanne Klass
Freedom House، چاپ اول، نیویورک، 1987م.
۲۹۰. افغانان
جای، فرهنگ، نژاد (گزارش‌ سلطنت‌ کابل‌)
مترجم: محمد آصف فکرت
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: محمدرضا مروارید
طرزی و سراج الاخبار ۲۹۱. طرزی و سراج الاخبار
نویسنده: بشیر سخاورز
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاریخ شفاهی افغانستان(1992 ـ 1900میلادی) ۲۹۲. تاریخ شفاهی افغانستان(1992 ـ 1900میلادی)
گردآورنده: صفا اخوان
شهدای روحانیت جاغوری ۲۹۳. شهدای روحانیت جاغوری
نویسنده: عبدالمجید ناصری داوودی
زلال کوثر، قم، ۱۳۸۷ش.
اسباب الاحتلال و ابعاد المقاومة فی افغانستان ۲۹۴. اسباب الاحتلال و ابعاد المقاومة فی افغانستان
نویسنده: محمد زمان مزمل
ترجمه فضائل بلخ ۲۹۵. ترجمه فضائل بلخ
مترجم: عبدالله محمد حسینی بلخی
• فضائل بلخ، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، شهریور ۱۳۵۰ش.، تحشیه: عبدالحی حبیبی، مصحح: عبدالحی حبیبی
مقصد الاقبال سلطانیه و مرصدالآمال خاقانیه ۲۹۶. مقصد الاقبال سلطانیه و مرصدالآمال خاقانیه
ارمغان بدخشان ۲۹۷. ارمغان بدخشان
هرات ( تاریخها. آثارها. رجالها) ۲۹۸. هرات ( تاریخها. آثارها. رجالها)
نویسنده: خلیل الله خلیلی
مطبعة المعارف، بغداد، ۱۳۹۴ق. برابر 1974م.
۲۹۹. پیراسته تاریخنامه هرات
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
به کوشش: محمد آصف فکرت
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
مرآت الاحوال جهان نما ۳۰۰. مرآت الاحوال جهان نما
سفرنامه
نویسنده: احمد بهبهانی (آل آقا)
• مرآت الاحوال جهان نما بانضمام انساب خاندان مجلسی، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد علی دوانی، تحشیه: استاد علی دوانی، مصحح: استاد علی دوانی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، تیر ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، تحشیه: استاد علی دوانی
هندوستانی که من دیدم ۳۰۱. هندوستانی که من دیدم
سفرنامه هند
نویسنده: استاد علی میرشریفی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۴ش.
یادگار هندوستان (سی‌ و دو جستار درباره‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ شبه‌ قاره‌ هند و پاکستان‌) ۳۰۲. یادگار هندوستان (سی‌ و دو جستار درباره‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ شبه‌ قاره‌ هند و پاکستان‌)
نویسنده: رضا مصطفوی سبزواری
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی ۳۰۳. فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
نویسنده: اکبر داناسرشت
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی ۳۰۴. پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی
عجائب الهند بره و بحره و جزایره ۳۰۵. عجائب الهند بره و بحره و جزایره
نویسنده: بزرگ رامهرمزی
مترجم: مارسل دویک
E.J. Brill، پاریس، 1886م.، ویراستار: پیتر آنتونی وان درلیت
دارالقاری، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص ۳۰۶. مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص
تاریخ هند (2) ۳۰۷. تاریخ هند (2)
نویسنده: تامس جورج پرسیوال اسپیر
مترجم: همایون صنعتی زاده
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
۳۰۸. دفاع از هند
سرشناسه: ویلیام جیمز دورانت
مترجم: مهوش غلامی
امید ایرانیان، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۴ش.
المملکة النظامیة واسرار الاسماعیلیة المستترة فی الهند ۳۰۹. المملکة النظامیة واسرار الاسماعیلیة المستترة فی الهند
نویسنده: محمد سعید طریحی
دائرة المعارف الهندیة، چاپ اول، هولندا، 2006م.
ملوک حیدرآباد ۳۱۰. ملوک حیدرآباد
تاریخ المملکة القطب شاهیة فی الهند (918 - 1099 هـ)
نویسنده: محمد سعید طریحی
آکادمیة الکوفیة، چاپ اول، هولندا، 2005م.
مجالس جهانگیری ۳۱۱. مجالس جهانگیری
مجلس‌های‌ شبانه‌ دربار نورالدین‌ جهانگیر از ۲۴ رجب‌ ۱۰۱۷ تا ۱۹ رمضان‌ ۱۰۲۰ه. ق‌/
نویسنده: عبدالستار لاهوری
الشیعة فی العصر المغولی ۳۱۲. الشیعة فی العصر المغولی
نویسنده: محمد سعید طریحی
آکادمیة الکوفیة، چاپ اول، هولندا، ۱۴۲۷ق.
در قلمروِی خانان مغول ۳۱۳. در قلمروِی خانان مغول
مترجم: فرامرز نجد سمیعی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاریخ بابرشاه المعروف بـ بابرنامه وقائع فرغانة ۳۱۴. تاریخ بابرشاه المعروف بـ بابرنامه وقائع فرغانة
نویسنده: ظهیرالدین محمد بابرشاه
مترجم: ماجدة مخلوف
دار الافاق العربیة، چاپ اول، قاهره، 2002م.، با مقدمه: ماجدة مخلوف، با تعلیق: ماجدة مخلوف
گلبدن نامه ۳۱۵. گلبدن نامه
سرشناسه: گلبدن بیگم
نویسنده: گلبدن بیگم
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
الحکومات العربیة فی الهند و السند ۳۱۶. الحکومات العربیة فی الهند و السند
نویسنده: محمداطهر مبارک پوری
مترجم: عبدالعزیز عزت عبدالجلیل
موسسه المدالله ، چاپ اول، کراچی، ۱۴۰۳ق. برابر 1983م.، با مقدمه: عبدالمنعم نمر
زندگی من ۳۱۷. زندگی من
اتوبیوگرافی
نویسنده: جواهر لعل نهرو
مترجم: محمود تفضلی
امیرکبیر، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
تحفة المجاهدین فی احوال البرتغالیین ۳۱۸. تحفة المجاهدین فی احوال البرتغالیین
نویسنده: زین الدین معبری ملیباری
موسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: محمد سعید طریحی، با مقدمه: محمد سعید طریحی
تاریخ آصفجاهیان ۳۱۹. تاریخ آصفجاهیان
الرحلة الاعسمیه فی الدیار الهندیة ای الزهور فی رامپور ۳۲۰. الرحلة الاعسمیه فی الدیار الهندیة ای الزهور فی رامپور
نویسنده: عبدالحسین اعسم نجفی
مطبعة حجازیة، بمبئی، ۱۳۴۶ق.
خطای نامه ۳۲۱. خطای نامه
شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین
به کوشش: استاد ایرج افشار
• خطای نامه: شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
چین نامه ۳۲۲. چین نامه
نویسنده: ماتئو ریچی
مترجم: محمد زمان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با پیشگفتاری: مظفر بختیار، با مقدمه: لو جین، مصحح: لو جین
اصلاحات در چین و شوروی ۳۲۳. اصلاحات در چین و شوروی
گزیده مقالات تحقیقی ۳۲۴. گزیده مقالات تحقیقی
جاده زرین سمرقند ۳۲۵. جاده زرین سمرقند
مترجم: رضا رضایی
انتشارات جانزاده، تهران، آذر ۱۳۶۳ش.
The influence of the ottoman print media in Japan ۳۲۶. The influence of the ottoman print media in Japan
The linkage of intellectuals in the eurasian world
نویسنده: Nobuo Misawa
التاریخ الثقافی للیابان ۳۲۷. التاریخ الثقافی للیابان
نظرة شاملة
نویسنده: یوتاکا تازاوا
• چاپ دوم، الیابان، 1992م.
۳۲۸. Tatar exiles and Japan
koji OKUBO as the meditator
نویسنده: Nobuo Misawa
The first Japanese who resided in the Ottoman Empire ۳۲۹. The first Japanese who resided in the Ottoman Empire
the young journalist NODA and student Merchant YAMADA
نویسنده: Nobuo Misawa
ترکستان نامه ۳۳۰. ترکستان نامه
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
مترجم: کریم کشاورز
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
۳۳۱.
تاریخ رشیدی ۳۳۲. تاریخ رشیدی
نویسنده: محمدحیدر دوغلات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: عباسقلی غفاری فرد
الشعوب الاسلامیة ۳۳۳. الشعوب الاسلامیة
الأتراک العثمانیون، الفرس، مسلمو الهند
نویسنده: عبدالعزیز سلیمان نوار
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، 1911م.
أیام العرب قبل الاسلام ۳۳۴. أیام العرب قبل الاسلام
نویسنده: معمر التیمی
عالم الکتب، بیروت، 2003م.، 2 جلد، به کوشش: عادل جاسم بیاتی