کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   جغرافیا و مردم‌شناسی [G - H]
جغرافیا و مردم‌شناسی
مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا ۱. مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا
نویسنده: زهره فنی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
جغرافیای استرابو ۲. جغرافیای استرابو
سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان
سرشناسه: استرابون‌
مترجم: همایون صنعتی زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
جغرافیة بغداد التأریخیة و الاجتماعیة (مجموعة ابحاث) ۳. جغرافیة بغداد التأریخیة و الاجتماعیة (مجموعة ابحاث)
نویسنده: عباس فاضل سعدی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
المعجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع ۴. المعجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع
نویسنده: عبدالله بن عبدالعزیز بکری أندلسی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1998م.، 5 جلد، محقق: جمال طلبه، اشراف: جمال طلبه
ممالک و مسالک ۵. ممالک و مسالک
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد ۶. ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد
مترجم: جهانگیر میرزا قاجار
• آثار البلاد و اخبار العباد، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: میر هاشم محدث
۷. نزهة القلوب
المقالة الثالثة در وصف بلدان و ولایات و بقاع
نویسنده: حمدالله مستوفی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: گای لیسترانج
۸. جغرافیای حافظ ابرو
سرشناسه: عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد، محقق: محمدصادق سجادی، با مقدمه: محمدصادق سجادی، مصحح: محمدصادق سجادی
ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ۹. ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم
مترجم: علینقی منزوی تهرانی
• احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، شرکت مولفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
خاتمه شاهد صادق ۱۰. خاتمه شاهد صادق
در ضبط اسماء جغرافیایی
نویسنده: محمد صادق صادقی اصفهانی
معجم المدن و القبائل الیمنیة ۱۱. معجم المدن و القبائل الیمنیة
نویسنده: ابراهیم احمد مقحفی
دار الکلمة، صنعاء، 1985م.
فرهنگ گیتاشناسی (اصطلاحات جغرافیایی) ۱۲. فرهنگ گیتاشناسی (اصطلاحات جغرافیایی)
فارسی‌ به‌فارسی‌ - فارسی‌ به‌انگلیسی‌ - انگلیسی‌ به‌فارسی‌
گردآورنده: عباس جعفری
مترجم: عباس جعفری
تطویر الخدمات السیاحیة للأماکن التراثیة و أثرها فی الطلب السیاحی ۱۳. تطویر الخدمات السیاحیة للأماکن التراثیة و أثرها فی الطلب السیاحی
دراسة میدانیة لمنطقه دار الحکومة العراقیة القدیم
نویسنده: عبدالقادر سعدی جمیلی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
تحف اهل بخارا ۱۴. تحف اهل بخارا
سرشناسه: سراج الدین بن عبدالرئوف
نویسنده: میرزا سراج الدین
بوعلی، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: محمد اسدیان
از پاریز تا پاریس ۱۵. از پاریز تا پاریس
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نوین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۵ش.
۱۶. اطلس راههای ایران 1385
سرشناسه: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا‌شناسی.
۱۷. اطلس راههای ایران 1384
مقیاس 1:1،000،000
سرشناسه: سازمان‌ جغرافیایی‌ و کارتوگرافی‌ گیتاشناسی‌
گردآورنده: سازمان جغرافیایی‌ و کارتوگرافی‌ گیتاشناسی‌
اطلس راههای ایران ۱۸. اطلس راههای ایران
اطلس تهران بزرگ به مقیاس 16000 :1 ۱۹. اطلس تهران بزرگ به مقیاس 16000 :1
۲۰. الاعلام فی کتاب معجم البلدان لیاقوت حموی
معجم البلدان ۲۱. معجم البلدان
نویسنده: یاقوت حموی رومی بلخی
مکتبة الاسدی، تهران، 1965م.، 6 جلد
دار صادر، بیروت، ۲ش.، 5 جلد
تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام ۲۲. تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام
مترجم: ابوالقاسم پاینده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
تاریخچه نوروز ۲۳. تاریخچه نوروز
نویسنده: محمد جواد خراسانی
شهید، چاپ اول، قم، ۱۳۶۰ش.
مجموعه آثار و افکار ۲۴. مجموعه آثار و افکار
نویسنده: آلکسی کارل
مترجم: پرویز دبیری
۲۵. THE DESCENT OF WOMAN
نویسنده: الانی مورگان
STEIN AND DAY، نیویورک، 1972م.
۲۶. فرهنگ عامیانه مردم ایران
نویسنده: صادق هدایت
گردآورنده: جهانگیر هدایت
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
دانشنامه فرهنگ مردم ایران ۲۷. دانشنامه فرهنگ مردم ایران
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 3 جلد، ویراستار: کریمی، اصغر، 1319- و جعفری (قنواتی)، محمد، 1337- و ابراهیمی، معصومه، 1356-
۲۸. فرهنگ عامه [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ فرهنگ‌ و ادب‌
نویسنده: علی بلوکباش
وزارت آموزش و پرورش، تهران، ، 2 جلد
۲۹. ریخت شناسی قصه های پریان
مترجم: فریدون بدره ای
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳۰. تاریخ لباس
مترجم: شیرین بزرگمهر
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳۱. هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی
نویسنده: مهرآسا غیبی
مترجم به انگلیسی: منوچهر غیبی
انتشارات هیرمند، تهران، ۱۳۸۵ش.
جشنها و آیینهای شادمانی در ایران ۳۲. جشنها و آیینهای شادمانی در ایران
از دوران باستان تا امروز
نویسنده: ابوالقاسم آخته
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۵ش.
بازنگری بر فعالیتهای بدنی ۳۳. بازنگری بر فعالیتهای بدنی
نویسنده: رجبعلی مظلومی
نشر آفاق، تهران، ۱۳۷۰ش.