کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم سیاسی [J - K]
علوم سیاسی
رساله نوریه سلطانیه ۱. رساله نوریه سلطانیه
دین و سیاست در دولت عثمانی ۲. دین و سیاست در دولت عثمانی
تاریخ العراق السیاسی المعاصر ۳. تاریخ العراق السیاسی المعاصر
نویسنده: شبر، حسن.
دار التراث العربیه، بیروت، 1989م.
۴. The Challenge of Politics
نویسنده: الواین روبینستنت، گارلد تام
• The Challenge of Politics IDEAS AND ISSUES، PRENTICE - HALL، Englewood Cliffs، 1965م.
دانشنامه سیاسی ۵. دانشنامه سیاسی
مروارید، تهران، ۱۳۸۶ش.
۶. آموزش دانش سیاسی مبانی‌ علوم‌ سیاست‌ نظری‌
نویسنده: حسین بشیریه
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
خرد در سیاست ۷. خرد در سیاست
گردآورنده: عزت الله فولادوند
مترجم: عزت الله فولادوند
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: عزت الله فولادوند
۸. بنیاد فلسفه سیاسی در غرب
از هراکلیت تا هابز
به کوشش: حمید مصدق
نویسنده: حمید عنایت
زمستان، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: حمید مصدق
۹. Theories of the Political System
classics of political tbought modern political analysis
نویسنده: ویلیام بلوم
ENGLEWOOD CLIFFS، 1965م.
۱۰. درآمدی بر تاریخ اندیشه های سیاسی
نویسنده: جواد طباطبایی
کویر، تهران، ۱۳۸۷ش.
	دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران ۱۱. دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران
نویسنده: جواد طباطبایی
• تأملی درباره ایران، ستوده، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
• دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، نشر نگاه معاصر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶ش.
زوال اندیشه های سیاسی در ایران ۱۲. زوال اندیشه های سیاسی در ایران
گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران
نویسنده: جواد طباطبایی
کویر، تهران، ۱۳۸۶ش.
الحلول المستوردة وکیف جنت علی امتنا ۱۳. الحلول المستوردة وکیف جنت علی امتنا
نویسنده: یوسف قرضاوی
موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۰ق.
قواعد السلاطین ۱۴. قواعد السلاطین
۱۵. خواجه نظام الملک طوسی
گفتار در تداوم فرهنگ دینی
سرشناسه: جواد طباطبایی
نویسنده: جواد طباطبایی
ستوده، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۸۵ش.
الجوهر النفیس فی سیاسة الرئیس ۱۶. الجوهر النفیس فی سیاسة الرئیس
نویسنده: محمد بن منصور ابن الحداد
دار الطلیعة، چاپ اول، بیروت، 1983م.، محقق: رضوان السید
روضة الانوار عباسی (در اخلاق و شیوه کشورداری) ۱۷. روضة الانوار عباسی (در اخلاق و شیوه کشورداری)
سرشناسه: محمد باقر بن محمد مومن محقق سبزواری
نویسنده: ملا محمد باقر سبزواری
قانون شاهنشاهی ۱۸. قانون شاهنشاهی
نویسنده: ادریس بن علی بدلیسی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: عبدالله مسعودی آرانی
تذکرة الملوک ۱۹. تذکرة الملوک
نویسنده: میرزا سمیعا
• تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی، امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
آزادی فرد و قدرت دولت ۲۰. آزادی فرد و قدرت دولت
بحث‌ در عقاید سیاسی‌ و اجتماعی‌ هابز، لاک‌، استوارت‌ میل‌ با ترجمه‌ گزیده‌ای‌ از نوشته‌های‌ آنان‌
گردآورنده: محمود صناعی
مترجم: محمود صناعی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
درآمدی بر سیر تفکر معاصر ۲۱. درآمدی بر سیر تفکر معاصر
نویسنده: محمد مددپور
شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰ش.
روح القوانین ۲۲. روح القوانین
به انضمام درآمدی بر روح القوانین
مترجم: علی اکبر مهتدی
امیرکبیر، چاپ نهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد مددپور، با تعلیق: محمد مددپور، مصحح: محمد مددپور
قرارداد اجتماعی (متن‌ و در زمینه‌ متن‌) ۲۳. قرارداد اجتماعی (متن‌ و در زمینه‌ متن‌)
مترجم: مرتضی کلانتریان
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
منهاج العلی (رساله ای در باب حکومت قانون) ۲۴. منهاج العلی (رساله ای در باب حکومت قانون)
به کوشش: حوریه سعیدی
نویسنده: ابوطالب بهبهانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۲۵. American federalism in perspective
نویسنده: آرون ویلداوسکی
Little, Brown، بوستون، 1967م.
۲۶. استبداد در ایران
سرشناسه: حسن قاضی مرادی
نویسنده: حسن قاضی مرادی
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
المجازر و التعصبات الطائفیة فی عهد الشیخ المفید ۲۷. المجازر و التعصبات الطائفیة فی عهد الشیخ المفید
حقوق بشر ۲۸. حقوق بشر
روندها و نظرها
گردآورنده: حسین موسویان، محمودرضا گلشن پژوه
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، اشراف: امیرحسین زمانی نیا
رساله درباره آزادی ۲۹. رساله درباره آزادی
الدیمقراطیة و جهات نظر اسلامیة ۳۰. الدیمقراطیة و جهات نظر اسلامیة
بحث استقرائی عن آراء بعض الاسلامیین حول الدیمقراطیة
نویسنده: هاشم مرتضی
• الدیمقراطیة و جهات نظر اسلامیة، اجتهاد، چاپ اول، بغداد، 2008م.
راهنمای مجالس قانونگذاری جهان ۳۱. راهنمای مجالس قانونگذاری جهان
مدیریت و امنیت ۳۲. مدیریت و امنیت
نویسنده: حیدر مصلحی، احمد سجادی
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد
۳۳. THE AMERICAN POLITICAL ARENA
Selected Readings
نویسنده: جوزیب فایزمن
Little Brown and Company، بوستون، 1962م.
۳۴. THE AMERICAN LEGISLATIVE PROCESS
Congress and the States
نویسنده: ویلیام کیفی، موریس اوگل
Prentice-Hall، ویرایش دوم، Englewood Cliffs، 1968م.
۳۵. Why Conservative?
نویسنده: تیموتری رایسون
Penguin Books، بالتیمور، 1964م.
۳۶. دو انقلاب ایران
مدرنیته، جامعه مدنی و مبارزه طبقاتی
سرشناسه: مسعود کمالی
نویسنده: مسعود کمالی
نشر دیگر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
نظام حکومت ایران در دوران اسلامی ۳۷. نظام حکومت ایران در دوران اسلامی
پژوهشی در تشکیلات اداری ، کشوری و لشگری‌ ایران‌ از صدر اسلام‌ تا عصر مغول‌
نویسنده: مریم میراحمدی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳۸. آینه پژوهش
معرفی فعالیتهای پژوهشی موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات
گردآورنده: راضیه ایروانی غفاری
مترجم: شهناز شفیع خانی
پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۹. رای ملت
شورای‌ نگهبان‌ و وزارت‌ کشور در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ زمستان‌ ۱۳۷۸ - بهار ۱۳۷۹
به کوشش: مصطفی تاج زاده، صادق زیبا کلام
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۰. انتخابات و مردم
نویسنده: علی شیرازی
خادم الرضا علیه السلام، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۸۲ش.
النجف والمجلس التاسیسی ۴۱. النجف والمجلس التاسیسی
۴۲. The analysis of international relations
نویسنده: کال ولفگانگ دوتسچ
Prentice-Hall، چاپ اول، Englewood Cliffs، 1968م.
۴۳. The United Nations as a political institution
نویسنده: جرج هربرت نیکولاس
Oxford University Press، چاپ چهارم، ویرایش دوم، لندن، 1963م.
۴۴. تحولات نوین در شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات به‌ پیوست‌ ویراست‌ جدید ترجمه‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌
مترجم: زهرا کسمتی، علیرضا طیب
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۵. الخطاب و التأویل
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ دوم، بیروت، 2005م.
پژوهش نامه سازمان های بین المللی ۴۶. پژوهش نامه سازمان های بین المللی
• پژوهش نامه سازمان های بین المللی، شماره چهارم، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، اشراف: امیرحسین زمانی نیا، ویراستار: سعید احمدی
• پژوهش نامه سازمان های بین المللی، شماره دوم، مجمع تشخیص مصلحت نظام. مركز تحقیقات استراتژیك، تهران، ۱۳۸۵ش.، اشراف: حسین موسویان
۴۷. چرا جنگ؟(بررسی‌ روانشناسانه‌ پدیده‌ جنگ‌)
مترجم: خسرو ناقد
نشر آبی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.