کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   موسیقی [M - N]
موسیقی
تصنیف های عارف ۱. تصنیف های عارف
سرشناسه: ابوالقاسم عارف قزوینی
نویسنده: ابوالقاسم عارف قزوینی
گردآورنده: ارشد طهماسبی
موسسه فرهنگی و هنری ماهور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲. فرهنگ موسیقی ایرانی
کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران ۳. کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران
گردآورنده: علی رضا میرعلی نقی
شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالحسین آذرنگ
سه رساله فارسی در موسیقی ۴. سه رساله فارسی در موسیقی
موسیقی دانشنامه علائی [ابن سینا] ، موسیقی رسائل اخوان الصفا، کنز التحف [حسن کاشی]
به کوشش: تقی بینش
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۵. ارغنون ساز فلک
پژوهشی در موسیقی سنتی ایران
نویسنده: شهرزاد فرخ کیش
نشر موعود، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۶ش.
نسیم طرب ۶. نسیم طرب
گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغی ۷. گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغی
به کوشش: عبدالرضا موسوی طبری
• ضمیمه آینه میراث- 27، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی ۸. رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی
مردان موسیقی سنتی و نوین ایران ۹. مردان موسیقی سنتی و نوین ایران
نویسنده: حبیب الله نصیری فر
راد، تهران، ۲ش.
گل های جاویدان و گل های رنگارنگ ۱۰. گل های جاویدان و گل های رنگارنگ
سرشناسه: حبیب الله نصیری فر
گردآورنده: حبیب الله نصیری فر
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۱. خسروخوبان
شناخت نامه استاد محمدرضا شجریان
نویسنده: مهران حبیبی نژاد
شلفین، ساری، ۱۳۸۸ش.
موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی ۱۲. موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
یاران علوی، تهران، ۱۳۸۲ش.
تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب ۱۳. تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب
اقتباس و نگراش: حسین عبداللهی خوروش
بنگاه مطبوعاتی مطهر، چاپ هشتم، اصفهان، فروردین ۱۳۵۳ش.
۱۴. شیوه نی نوازی و ساخت سازهای ایرانی
نویسنده: محمدعلی کیانی نژاد
• چاپ هشتم، ۱۳۷۷ش.