کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب [PJ - PJB]
ادبیات عرب
مالم ینشر من الامالی الشجریة ۱. مالم ینشر من الامالی الشجریة
نویسنده: هبة الله ابن شجری
موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: حاتم صالح ضامن
۲. گیل گمش
مترجم: احمد شاملو
نشر چشمه، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۹ش.
قامُوسُ الأَفعال العِبریَّة ۳. قامُوسُ الأَفعال العِبریَّة
نویسنده: م ضبَاعي
مکتبة لبنان، بیروت، 1975م.
نزهة الالباء فی طبقات الادباء ۴. نزهة الالباء فی طبقات الادباء
نویسنده: ابوالبرکات ابن انباری
مکتبة الاندلس، چاپ دوم، بغداد، 1970م.، محقق: ابراهیم سامرائی
• نزهه الالباء فی طبقات الادباء، دار المعارف للطباعة و النشر، چاپ دوم، 1998م.، محقق: عامر، عطیه،
البلغة فی تراجم أئمة النحو و اللغة ۵. البلغة فی تراجم أئمة النحو و اللغة
نویسنده: محمد فیروزآبادی
• البلغة فی تاریخ ائمة اللغة، وزارة الثقافة، دمشق، 1972م.، محقق: محمد مصری
بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة ۶. بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة
16 مقاله تحقیقی به زبان عربی عربی درباره سیبویة ۷. 16 مقاله تحقیقی به زبان عربی عربی درباره سیبویة
سرشناسه: کنگره جهانی بزرگداشت دوازدهمین قرن درگذشت سیبویه (۱۳۵۳: شیراز)
به کوشش: احمد افشار شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، شیراز، ۱۳۶۸ش.
محمد بن القاسم الأنباری و جهوده فی النحو و الصرف و اللغة ۸. محمد بن القاسم الأنباری و جهوده فی النحو و الصرف و اللغة
نویسنده: محمدعطا موعد
دار الفکر المعاصر، بیروت، 2000م.
ابن قتیبة اللغوی ۹. ابن قتیبة اللغوی
منهجه و اثره فی الدراسات اللغویة
نویسنده: عبدالجلیل مغتاظ عودة تمیمی
جامعة سبها، طرابلس، 1988م.
مباحث لغویة من حیاة اللغة العربیة... ۱۰. مباحث لغویة من حیاة اللغة العربیة...
نویسنده: مناف مهدی محمد موسوی
دار البلاغه، بیروت، 1992م.
ادب الکاتب ۱۱. ادب الکاتب
سرشناسه: عبدالله بن مسلم ابن قتیبه
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
من تراثنا اللغوی، المثلث ذو المعنی الواحد ۱۲. من تراثنا اللغوی، المثلث ذو المعنی الواحد
نویسنده: شمس الدین محمد بعلی حنبلی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.، محقق: عبدالکریم عوفی
المثلث المختلف المعنی للفیروز آبادی (ت817 ه) ۱۳. المثلث المختلف المعنی للفیروز آبادی (ت817 ه)
اشکالیات القراءة و آلیات التأویل ۱۴. اشکالیات القراءة و آلیات التأویل
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ هفتم، بیروت، 2005م.
تاریخ زبان و فرهنگ عربی ۱۵. تاریخ زبان و فرهنگ عربی
سرشناسه: آذرتاش آذرنوش
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
التفکیر الصوتی عند علماء العربیة فی العراق ۱۶. التفکیر الصوتی عند علماء العربیة فی العراق
نویسنده: صبیح التمیمی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
شرح الرضی علی الکافیه ۱۷. شرح الرضی علی الکافیه
نویسنده: محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
• شرح الکافیة فی النحو، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، ۲ش.، 2 جلد
جامعه قاریونس، چاپ اول، 1978م.، 5 جلد، اشراف: یوسف حسن عمر، مصحح: یوسف حسن عمر
موسسه امام صادق علیه السلام، ویرایش دوم، تهران، ۲ش.، 4 جلد، محقق: یوسف حسن عمر
تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) ۱۸. تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی)
القواعد الاساسیه للغه العربیه حسب منهج (متن الالفیه) ۱۹. القواعد الاساسیه للغه العربیه حسب منهج (متن الالفیه)
نویسنده: احمد هاشمی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۲ش.
قواعد الاملاء ۲۰. قواعد الاملاء
نویسنده: مجمع علمی اسلامی
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
الالفاظ المهموزه ۲۱. الالفاظ المهموزه
نویسنده: ابن جنی
• رسالتان لابن جنی، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۹ق.، محقق: مازن مبارک
صرف مقدماتی ۲۲. صرف مقدماتی
فشرده ای از صرف ساده
نویسنده: محمد رضا طباطبائی
دار العلم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
شرح النظام فی الصرف ۲۳. شرح النظام فی الصرف
سرشناسه: حسن بن محمد نظام الاعرج
شارح: حسن بن محمد نیسابوری
دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
کتاب التصریف ۲۴. کتاب التصریف
نویسنده: عبدالوهاب زنجانی
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۱ق.
التصریف الملوکی ۲۵. التصریف الملوکی
توضیح و تکمیل صرف میر ۲۶. توضیح و تکمیل صرف میر
بانضمام‌ جزئیات‌ و توضیح‌ مطالب‌ مشکل‌ ...
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۳۸۸ق.
صرف طویل در شرح صرف میر ۲۷. صرف طویل در شرح صرف میر
نویسنده: حسین هاشمی دهسرخی
رئوف، قم، ۲ش.
الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌] ۲۸. الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌]
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
حاذق، قم، دی ۱۳۶۷ش.
تدریج الادانی الی قراءة شرح السعد علی تصریف الزنجانی ۲۹. تدریج الادانی الی قراءة شرح السعد علی تصریف الزنجانی
وبالهامش الشرح المذکور للحبر التفتازانی علی متن الزنجانی
نویسنده: عبدالحق نووی ثانی
کتابخانه ارومیه، قم، ۲ش.
مبادی العربیة ۳۰. مبادی العربیة
نویسنده: رشید شرتونی
موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ 11م، قم، ۱۴۲۰ق.، 4 جلد، به کوشش: حمید محمدی
شرح الجامی علی کتاب الکافیة ۳۱. شرح الجامی علی کتاب الکافیة
نویسنده: عبدالرحمن جامی
• قم، خطاط: محمدکاظم تبریزی
الفهارس المفصلة لخصائص ابن جنی ۳۲. الفهارس المفصلة لخصائص ابن جنی
شرح الفصیح ۳۳. شرح الفصیح
معجم القواعد العربیة ۳۴. معجم القواعد العربیة
فی النحو و التصریف و ذیل‌ بالاملاء
نویسنده: عبدالغنی دقر
حمید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع ۳۵. شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع
التعلیقة و التحشیة علی جامع المقدمات ۳۶. التعلیقة و التحشیة علی جامع المقدمات
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
• جامع المقدمات، مؤسسه انتشارات هجرت، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
• جامع المقدمات، مؤسسه انتشارات هجرت، قم، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد، مصحح: استاد محمدعلی مدرس افغانی
رسالة الافصاح ببعض ماجاء من الخطأ فی الایضاح ۳۷. رسالة الافصاح ببعض ماجاء من الخطأ فی الایضاح
نویسنده: سلیمان نحوی
عالم الکتب، بیروت، ۱۴۱۶ق.، محقق: حاتم صالح ضامن
۳۸. شواهد سیوطی
گردآورنده: محمدباقر اردکانی
وفا، تهران، فروردین ۱۳۶۲ش.
الجامع الشواهد ۳۹. الجامع الشواهد
سرشناسه: محمدباقر بن علیرضا شریف اردکانی
نویسنده: محمدباقر شریف اردکانی
مکتبة الفیروزآبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
فیروز آبادی، قم، ۲ش.، 3 جلد
فیروز آبادی، قم، ۲ش.، 3 جلد
الایضاح فی شرح المفصل ۴۰. الایضاح فی شرح المفصل
سفر السعاده و سفیر الافاده ۴۱. سفر السعاده و سفیر الافاده
نویسنده: علی بن محمد سخاوی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ ؟، 1983م.، 3 جلد، محقق: محمد احمد دالی
صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب ۴۲. صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب
نویسنده: دکتر محمد خوانساری
ابوریحان، تهران، ۱۳۴۵ش.
معجم شواهد العربیه ۴۳. معجم شواهد العربیه
نویسنده: عبدالسلام محمد هارون
مکتبه الخانجی بمصر، چاپ اول، 1972م.، 2 جلد
الحدود النحویّة والمآخذ علی الحاجبیّة وغیرها ۴۴. الحدود النحویّة والمآخذ علی الحاجبیّة وغیرها
نویسنده: ابن العتائقی الحلی
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق.
المسائل الحلبیات ۴۵. المسائل الحلبیات
نویسنده: ابوعلی فارسی
دار القلم، چاپ اول، دمشق، 1987م.، محقق: حسن هنداوی
قصیدة فی مشکل اللغة و شرحها ۴۶. قصیدة فی مشکل اللغة و شرحها
جامع الدروس العربیة ۴۷. جامع الدروس العربیة
نویسنده: مصطفی غلایینی
ناصرخسرو، تهران، ۲ش.، 2 جلد
الصرف الحدیث فی بیان القرآن و الحدیث ۴۸. الصرف الحدیث فی بیان القرآن و الحدیث
البسیط فی شرح الکافیة ۴۹. البسیط فی شرح الکافیة
نویسنده: حسن استرآبادی
المکتبة الادبیة المختصة، قم، ۱۴۲۷ق.، 2 جلد، محقق: حازم سلیمان حلی
کتاب المذکر و المونث ۵۰. کتاب المذکر و المونث
نویسنده: محمد ابن انباری
دار الرائد العربی، چاپ دوم، 1986م.، 2 جلد، محقق: طارق جنابی
ماجاء علی فعلت و افعلت بمعنی واحد مولف علی حروف المعجم ۵۱. ماجاء علی فعلت و افعلت بمعنی واحد مولف علی حروف المعجم
نویسنده: موهوب جوالیقی
دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۲ق.، محقق: ماجد ذهبی
پژوهشی در حروف معانی عامل ۵۲. پژوهشی در حروف معانی عامل
نویسنده: محمد غفرانی، خلیل الله امینی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
الموضوعات النحویة التی تکثر فیها الأخطاء لدی الناطقین باللغة العربیة ۵۳. الموضوعات النحویة التی تکثر فیها الأخطاء لدی الناطقین باللغة العربیة
نویسنده: عبدعلی محمد حبیل
عبدعلی محمد حبیل، چاپ سوم، ۱۴۱۹ق. برابر 1999م.
الاسس العمدیة فی القواعد العربیة ۵۴. الاسس العمدیة فی القواعد العربیة
ترجمه و تشریح عوامل فی النحو
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
۵۵. فوائد الحجتیه
شرح کتاب سیوطی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
• مشهد، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد
الاستغناء فی احکام الاستثناء ۵۶. الاستغناء فی احکام الاستثناء
نویسنده: شهاب الدین قرافی
مطبعة الارشاد، بغداد، ۱۴۰۲ق.، محقق: طه حسین
متن الأجرومیة و دروس فی النحو ۵۷. متن الأجرومیة و دروس فی النحو
نویسنده: احمد حبیب قصیر عاملی
شریف الرضی، قم، ۱۴۱۱ش.
دارالتوجیه الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
مکتبة الامین، بیروت، ۱۳۹۲ق.
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۵۸. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
المقتصد فی شرح الایضاح ۵۹. المقتصد فی شرح الایضاح
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
وزارة الثقافة و الاعلام، عراق، 1982م.، 2 جلد
مغنی الادیب ۶۰. مغنی الادیب
کتاب الازهیه فی علم الحروف ۶۱. کتاب الازهیه فی علم الحروف
شرح شواهد المغنی ۶۲. شرح شواهد المغنی
شارح: جلال الدین سیوطی
لجنة التراث العربی، بی جا، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد، با تعلیق: ظافر کوجان، مصحح: محمد شنقیطی
الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة ۶۳. الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
نویسنده: محمدباقر بن محمد نقی شفتی
شب افروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، محقق: مکتبة مسجد السید حجة الاسلام
مکررات المدرس شرح السیوطی ۶۴. مکررات المدرس شرح السیوطی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
علامه، چاپ دوم، قم، 4 جلد
علامه، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 4 جلد
المسائل المشکله ۶۵. المسائل المشکله
نویسنده: ابوعلی فارسی
مطبعة المعانی، چاپ ؟، بغداد، 1983م.، محقق: صلاح الدین عبدالله سنگاوی
حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی ۶۶. حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی
نویسنده: محمد صبان
• حاشیة الصبان، زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
الالفیة فی النحو ۶۷. الالفیة فی النحو
شاعر: ابن مالک اندلسی
• الالفیة (فی النحو) و خلاصه‌ المنطق‌ المسمی‌ به التهذیب‌، دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۴۱۷ق.، مصحح: علیرضا عقیقی بخشایشی
شرح الباب الرابع من مغنی اللبیب ۶۸. شرح الباب الرابع من مغنی اللبیب
نویسنده: عباس حاجیانی دشتی
• الباب الرابع من مغنی اللبیب، قم، ۱۴۰۳ق.
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۶۹. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
المناهل فی المسائل من شرح ابن عقیل ۷۰. المناهل فی المسائل من شرح ابن عقیل
نویسنده: یوسف حسن بطاط
• چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش.
النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة ۷۱. النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة
نویسنده: عباس حسن
دار المعارف، چاپ سوم، قاهره، 1966م.، 4 جلد
الکلام الغنی ۷۲. الکلام الغنی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
نشر حاذق، قم، اسفند ۱۳۶۷ش.
• ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
شرح ابن عقیل علی ألفیه ۷۳. شرح ابن عقیل علی ألفیه
نویسنده: ابن عقیل
• شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ناصرخسرو، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
التحف النحویة فی شرح الاجرومیة ۷۴. التحف النحویة فی شرح الاجرومیة
الاشباه و النظائر فی النحو ۷۵. الاشباه و النظائر فی النحو
نویسنده: جلال الدین سیوطی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ ؟، 1985م.، 4 جلد، محقق جلد 1: عبدالاله نبهان، محقق جلد 2: غازی مختار طلیمات ، محقق جلد 3: ابراهیم محمد عبدالله ، محقق جلد 4: احمد مختار شریف
المفرد العلم فی رسم القلم ۷۶. المفرد العلم فی رسم القلم
نویسنده: احمد هاشمی
۷۷. ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌]
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۷۳ش.
الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و الکوفیین ۷۸. الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و الکوفیین
نویسنده: ابوالبرکات ابن انباری
• الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و الکوفیین و معه الانتصاف، من الانصاف ، مکتبة التجاری الکبری، چاپ چهارم، مصر، 1961م.، 2 جلد
ملحة الاعراب ۷۹. ملحة الاعراب
فی النحو العربی ۸۰. فی النحو العربی
قواعد و تطبیق علی المنهج العلمی الحدیث
نویسنده: مهدی مخزومی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
شرح الصمدیة ۸۱. شرح الصمدیة
۸۲. شرح و ترجمه سیوطی در نحو
شارح: علی اکبر بناء یزدی
مرتضوی، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: مرتضی مدرسی چهاردهی
الکامل فی شرح العوامل ۸۳. الکامل فی شرح العوامل
ترجمه و تشریح عوامل ملامحسن
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.
۸۴. ترجمه و شرح مغنی الادیب
شارح: غلامعلی صفائی بوشهری
قدس، قم، ۱۳۷۴ش.
مهدی الاریب ۸۵. مهدی الاریب
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
حاذق، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
شرح العوامل ۸۶. شرح العوامل
الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی ۸۷. الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی
عبقری من البصرة ۸۸. عبقری من البصرة
نویسنده: مهدی مخزومة
دار الرائد العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
الکتاب ۸۹. الکتاب
نویسنده: عمرو سیبویه
• کتاب سیبویة و یلیه تحصیل عین الذهب من معدن جوهر الأدب فی علم مجازات العرب ، نشر ادب الحوزة، قم، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد
الدلیل إلی شرح ابن عقیل (تلخیص و توضیح) ۹۰. الدلیل إلی شرح ابن عقیل (تلخیص و توضیح)
نویسنده: یوسف حسن بطاط
• حضرت عباس علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۳ش.
خزانة الادب و لب لباب لسان العرب ۹۱. خزانة الادب و لب لباب لسان العرب
نویسنده: عبدالقادر بغد‌اد‌ی‌
مکتبة الخانجی، چاپ سوم، قاهره، 1989م.، 13 جلد، محقق: عبدالسلام محمد هارون
المنهاج فی القواعد و الاعراب ۹۲. المنهاج فی القواعد و الاعراب
نویسنده: محمد انطاکی
ناصرخسرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح ابیات اصلاح المنطق ۹۳. شرح ابیات اصلاح المنطق
نویسنده: یوسف سیرافی
الدار المتحدة، چاپ اول، 1992م.، محقق: یاسین محمد سواس
الهدایة علی مطالب الصمدیة ۹۴. الهدایة علی مطالب الصمدیة
نویسنده: مصطفی جلیلی کرمانشاهی
• قم، ۱۳۹۹ق.
البحث النحوی عند الاصولیین ۹۵. البحث النحوی عند الاصولیین
نویسنده: مصطفی جمال الدین
دار الهجرة، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه ۹۶. الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه
قواعد نحو ۹۷. قواعد نحو
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۶ش.
تهذیب المغنی ۹۸. تهذیب المغنی
المصنف من الکلام علی مغنی ابن هشام ۹۹. المصنف من الکلام علی مغنی ابن هشام
نویسنده: احمد شمنی
• المصنف من الکلام علی مغتی ابن هشام، نشر ادب الحوزة، قم، ۲ش.، 2 جلد
شرح الفیه ابن مالک لابن ناظم ۱۰۰. شرح الفیه ابن مالک لابن ناظم
نویسنده: محمد ابن مالک
ناصرخسرو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمد لبابیدی
۱۰۱. احسن المقال فی تبین الاقوال
شرح انموذج
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
فرائد حجتیة ۱۰۲. فرائد حجتیة
شرح فوائد صمدیة
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
نشر وحید، مشهد، ۱۴۰۲ق.
مفصل شرح مطول ۱۰۳. مفصل شرح مطول
سرشناسه: علی حجت هاشمی خراسانی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
حاذق، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۰ش.، 9 جلد
• کتاب مفصل در شرح مطول، مشهد، ۱۳۶۲ش.
مواهب الفتاح ۱۰۴. مواهب الفتاح
نویسنده: ابن یعقوب مغربی
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
فن کتابة التلخیص و المختصرات ۱۰۵. فن کتابة التلخیص و المختصرات
شرح مایقع فیه التصحیف والتحریف ۱۰۶. شرح مایقع فیه التصحیف والتحریف
تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع ۱۰۷. تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع
نویسنده: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
المعتبر فی شرح المختصر ۱۰۸. المعتبر فی شرح المختصر
شرح‌ فارسی‌ مبسوط بر کتاب‌ مختصر المعانی للعلامه تفتازانی
شارح: عباس ظهیری
الصناعتین،الکتابه و الشعر ۱۰۹. الصناعتین،الکتابه و الشعر
نویسنده: ابی هلال عسکری
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۹ق.، مصحح: مفید محمد قمیحه
الأقتضاب فی شرح أدب الکتاب ۱۱۰. الأقتضاب فی شرح أدب الکتاب
سرشناسه: عبدالله بن محمد بطلیوسی
نویسنده: عبدالله بطلیوسی
• الاقتضاب فی شرح أدب الکتاب، دار الشؤون الثقافیة العامة،آفاق العربیة، چاپ دوم، بغداد، ۱۹۹۰ش.، 3 جلد، محقق: مصطفی سقا و حامد عبدالمجید
المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول ۱۱۱. المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 3 جلد
أغلاط اللغویین الاقدمین ۱۱۲. أغلاط اللغویین الاقدمین
نویسنده: انستانس ماری کرملی
دار رکابی، قاهره، 2006م.
دارالوراق، بغداد، 2010م.
من نصوص السیاب الادبیة المترجمة ۱۱۳. من نصوص السیاب الادبیة المترجمة
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، با مقدمه: خالد علی مصطفی، به کوشش: خالد علی مصطفی
تنبیه الحصیف الی خطا التفریق بین: السید و الشریف ۱۱۴. تنبیه الحصیف الی خطا التفریق بین: السید و الشریف
نویسنده: ابراهیم هاشمی امیر
موسسة الریان، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2012م.
المعرب من الکلام الأعجمی علی حروف المعجم ۱۱۵. المعرب من الکلام الأعجمی علی حروف المعجم
نویسنده: موهوب جوالیقی
مطبعة دار الکتب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ق. برابر 1969م.، شارح: احمد محمد شاکر، محقق: احمد محمد شاکر
۱۱۶. ما اتفق لفظه و اختلف معناه
نویسنده: هبة الله ابن شجری
دار المناهل، چاپ اول، 1999م.، محقق: عطیه رزق
فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات ۱۱۷. فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات
ترجمه الفروق اللغویه ۱۱۸. ترجمه الفروق اللغویه
در باره تفاوت لغات مترادف
مترجم: محمد علوی مقدم
الفروق اللغویه ۱۱۹. الفروق اللغویه
سرشناسه: حسن بن عبدالله عسکری
نویسنده: ابی هلال عسکری
• الفروق، جروس برس، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.، با تعلیق: احمد سلیم حمصی
تعلیم قواعد عربی بشعر فارسی در علم صرف و نحو و لغت و تجوید ۱۲۰. تعلیم قواعد عربی بشعر فارسی در علم صرف و نحو و لغت و تجوید
شاعر: محمد تقی مقدم
مقدم، مشهد، ۱۳۶۸ش.
۱۲۱. شرح الشواهد الشعریه فی قسم النحو من علوم العربیه
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
مفید، چاپ ؟، اسفند ۱۳۶۷ش.
مفید، قم، ۱۴۰۵ق.
۱۲۲. اساس الصرف
مشتمل‌ بر امهات‌ مسائل‌ علم‌ صرف‌
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
حاذق، قم، ۱۳۶۳ش.
۱۲۳. صیغه سازی
صیغه های مشکله صرف میر
نویسنده: اسماعیل غروی بهمئی
نینوی، قم، ۱۳۶۳ش.
۱۲۴. راهنمای تجزیه و ترکیب و قواعد صرف و نحو عربی
زبدة التعریفات ۱۲۵. زبدة التعریفات
نویسنده: محمد الرشدی بن مصطفی
البدائة فی شرح الهدایة ۱۲۶. البدائة فی شرح الهدایة
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
۱۲۷. اصول ادبیات
نویسنده: محمدرضا شالچیان
کتابفروشی جعفری، مشهد، ۲ش.
گامی بسوی قرآن ۱۲۸. گامی بسوی قرآن
نویسنده: محمد رضایی
مفید، تهران، ۲ش.
شرح صیغه سازی ده باب مشهور صرف میر ۱۲۹. شرح صیغه سازی ده باب مشهور صرف میر
نویسنده: اسماعیل غروی بهمئی
دار النشر، قم، ۲ش.
صرف بی نظیر ۱۳۰. صرف بی نظیر
نویسنده: علی اکبر فاضلی حسینی
مطبعة النعمان، نجف، 1974م.، 2 جلد
۱۳۱. شجرة المفسر
نویسنده: ش صفری
چاپخانه خراسان، خراسان، ۱۳۵۰ش.
المقرب ۱۳۲. المقرب
اسماء بقایا الاشیاء علی نسق حروف المعجم ۱۳۳. اسماء بقایا الاشیاء علی نسق حروف المعجم
۱۳۴. مقدمة الصحاح
نویسنده: احمد عبدالغفور عطار
دار العلم للملایین، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۴ق.
ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) ۱۳۵. ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح)
نویسنده: محمود بن احمد زنجانی
مترجم مقدمه: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2011م.، 2 جلد، محقق: محمدصالح شریف عسکری، با مقدمه: محمدصالح شریف عسکری
الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة علی اساس کتاب العین ۱۳۶. الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة علی اساس کتاب العین
نویسنده: محمدحسن بکائی
• ترتیب کتاب العین و معه الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة ، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۴۱۴ق.، با مقدمه: محمدحسن بکائی، با تعلیق: محمدحسن بکائی
تاج العروس من جواهر القاموس ۱۳۷. تاج العروس من جواهر القاموس
نویسنده: محمد مرتضی حسینی زبیدی
دار مکتبة الحیاة، چاپ اول، بیروت، ۱۳۰۶ق.، 10 جلد
الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول ۱۳۸. الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول
الرجال فی تاج العروس ۱۳۹. الرجال فی تاج العروس
گردآورنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۴۰۱ق. برابر 1981م.، 4 جلد
کنز الحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ ۱۴۰. کنز الحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ
سرشناسه: یعقوب بن اسحاق ابن سکیت
گردآورنده: لویس شیخو یسوعی
ترتیب کتاب العین ۱۴۱. ترتیب کتاب العین
نویسنده: خلیل فراهیدی
• ترتیب کتاب العین و معه الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة ، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۴۱۴ق.، با مقدمه: محمدحسن بکائی، با تعلیق: محمدحسن بکائی
تهذیب اللغة ۱۴۲. تهذیب اللغة
الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ۱۴۳. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة
نویسنده: اسماعیل بن حماد جوهری
دار العلم للملایین، چاپ اول، بیروت، ۱۳۷۶ق.، 7 جلد، محقق: احمد عبدالغفور عطار
ترتیب اصلاح المنطق ۱۴۴. ترتیب اصلاح المنطق
المحیط فی اللغة ۱۴۵. المحیط فی اللغة
نویسنده: صاحب ابن عباد
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 11 جلد، محقق: محمد حسن آل یاسین
غریب الحدیث فی تاج العروس ۱۴۶. غریب الحدیث فی تاج العروس
۱۴۷. الکلیات معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویه
کتاب العین ۱۴۸. کتاب العین
نویسنده: خلیل فراهیدی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی
القاموس المحیط ۱۴۹. القاموس المحیط
سرشناسه: محمد بن یعقوب فیروزآبادی
نویسنده: محمد فیروزآبادی
معجم مقاییس اللغة ۱۵۰. معجم مقاییس اللغة
نویسنده: احمد بن فارس بن زکریا
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، 1991م.، 6 جلد، مصحح: عبدالسلام محمد هارون
جوامع کتاب اصلاح المنطق ۱۵۱. جوامع کتاب اصلاح المنطق
گردآورنده: ابوالخیر زید بن رفاعة
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة الکائنة، چاپ ؟، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۴ق.
المعجم الوسیط ۱۵۲. المعجم الوسیط
لسان العرب ۱۵۳. لسان العرب
نویسنده: محمد ابن منظور
دار صادر، چاپ اول، 1997م.، 7 جلد
من تراثنا اللغوی القدیم ما یسمی فی العربیة بالدخیل ۱۵۴. من تراثنا اللغوی القدیم ما یسمی فی العربیة بالدخیل
نویسنده: طه باقر
بیت الوراق، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۰ش.
• من تراث اللغوی القدیم، دارالوراق، بغداد، ۲۰۱۰ش.
المعجم المفصل في المذکر والمؤنث ۱۵۵. المعجم المفصل في المذکر والمؤنث
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۲۱ق. برابر 2001م.، به کوشش: امیل بدیع یعقوب
اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب ۱۵۶. اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب
فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور ۱۵۷. فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور
گردآورنده: آذرتاش آذرنوش
نشر نی، چاپ اول، تهران، -۸۰۹ ۶ش.، ویراستار: آذرتاش آذرنوش
ملخص اللغات ۱۵۸. ملخص اللغات
نصاب الصبیان ۱۵۹. نصاب الصبیان
نویسنده: مسعود فراهی
• خودآموز نصاب ،یا، کلیات نصاب الصبیان ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ق.، گردآورنده: علامه حسن حسن زاده آملی، اشراف: علامه ابوالحسن شعرانی
مجمع علمی اسلامی، قم، ۱۴۰۲ق.
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی ۱۶۰. ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی
مترجم: دکتر علی اشرف صادقی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.، به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
فرهنگ عربی- فارسی المورد ۱۶۱. فرهنگ عربی- فارسی المورد
نویسنده: روحی بعلبکی
مترجم: محمد مقدس
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۱ش.
فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ۱۶۲. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی
نویسنده: عبدالنبی قیم
فرهنگ معاصر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی ۱۶۳. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
• ضمیمه آینه میراث- 23، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی، مدیر مسئول: اکبر ایرانی قمی
لغات و اصطلاحات روزانه فارسی به عربی ۱۶۴. لغات و اصطلاحات روزانه فارسی به عربی
نویسنده: محمدابراهیم نامور تهرانی
فکر روز، تهران، ۱۳۵۸ش.
فرهنگ فرزان ۱۶۵. فرهنگ فرزان
فارسی- عربی
نویسنده: حمید طبیبیان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
متمم لغت نامه ۱۶۶. متمم لغت نامه
مشتمل بر اعلام مولفین و امکنه و کتابها و اصطلاحات
نویسنده: احمد سیاح
انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی ۱۶۷. فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی
نویسنده: محمد غفرانی، مرتضی آیة الله زاده شیرازی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: ابراهیم اقبال
واژه های معرب درمنتهی الارب ۱۶۸. واژه های معرب درمنتهی الارب
گردآورنده: محمد صادق کیا
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
۱۶۹. متمم‌ فرهنگ‌
نویسنده: احمد سیاح
انتشارات اسلام، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
فرهنگ جدید عربی ـ فارسی ۱۷۰. فرهنگ جدید عربی ـ فارسی
ترجمه منجد الطلاب
مترجم: محمد بندر ریگی
اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
واژه های معرب در صراح ۱۷۱. واژه های معرب در صراح
گردآورنده: محمد صادق کیا
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
القاموس الوجیز فی العالمیة العراقیة ۱۷۲. القاموس الوجیز فی العالمیة العراقیة
نویسنده: محمد شراد حسانی
• قاموس الوجیز فی العالمیة العراقیة، دارالحمراء، بیروت، 2007م.
المستظرف فی کل فن مستظرف ۱۷۳. المستظرف فی کل فن مستظرف
نویسنده: شهاب الدین احمد ابشیهی
• المستطرف فی کل فن مستظرف، دار القلم، بیروت، ۱۴۰۱ق.، 2 جلد، محقق: عبدالله انیس الطباع، مصحح: عبدالله انیس الطباع
تاریخ الادب العربی فی ضوء المنهج الاسلامی ۱۷۴. تاریخ الادب العربی فی ضوء المنهج الاسلامی
نویسنده: محمود بستانی
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1990م.
ملحمه اهل البیت ۱۷۵. ملحمه اهل البیت
سلسله ذهبیه خمسه و عشرون الف بیت فی حیاه النبی ص...
نویسنده: عبدالمنعم فرطوسی
دار الزهراء، چاپ اول، بیروت، 1977م.، 8 جلد
الورقة فی أخبار الشعراء المحدثین ۱۷۶. الورقة فی أخبار الشعراء المحدثین
شاعر: محمدبن داود بن جراح، محمدبن داود بن جراح، محمدبن داود بن جراح
عاصمة الثقافة العربیة، بغداد، ۲۰۱۳ق.، محقق: عباس هانی جراخ
دیوان ابن معصوم ۱۷۷. دیوان ابن معصوم
شاعر: علی ابن معصوم
عالم الکتب، چاپ اول، 1988م.، محقق: شاکر هادی شکر، مصحح: شاکر هادی شکر
لآلي النیسان ۱۷۸. لآلي النیسان
نویسنده: سید محمد علي خیر الدین الموسوي الحائري
• لآلئُ النّیْسان، مکتبة و دار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة، چاپ اول، کربلا، ۱۵ آبان ۱۴۳۷ش.
الشمعة الثائرة ۱۷۹. الشمعة الثائرة
شعر
نویسنده: ضرغام البرقعاوی
المکتبة الادبیة المختصة، چاپ اول، نجف، ۱۴۲۷ق. برابر 2006م.
۱۸۰. الی بیروت الأنثی .. مع حبی
(مقدمة و 5 قصائد)
نویسنده: نزار قبانی
• بیروت
قیثارة الدم ۱۸۱. قیثارة الدم
نویسنده: استاد شیخ قیس بهجت العطار
موسسة الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
یادنامه استاد ادبیات عرب علامه مدرس افغانی ۱۸۲. یادنامه استاد ادبیات عرب علامه مدرس افغانی
دیوان لوعة الحزین و عبرة المومنین ۱۸۳. دیوان لوعة الحزین و عبرة المومنین
فی رثاء النبی و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین
نویسنده: جاسب موسوی جابری
امیر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.
الخصائص ۱۸۴. الخصائص
نویسنده: ابن جنی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 2006م.، محقق: محمدعلی نجار
المدائح النبویة ۱۸۵. المدائح النبویة
۱۸۶. اللزومیات
دیوان لزوم مالایلزم
شاعر: ابوالعلاء احمد معری
شرکة دار الارقم بن ابی الارقم، بیروت، ۱۴۲۱ق.، 2 جلد، با مقدمه: عمر فاروق طباع، با تعلیق: عمر فاروق طباع
دیوان السید محمد مهدی بحر العلوم ۱۸۷. دیوان السید محمد مهدی بحر العلوم
معجم المصطلحات العربیة فی اللغة و الادب ۱۸۸. معجم المصطلحات العربیة فی اللغة و الادب
نویسنده: وهبه مجدی، کامل مهندس
مکتبة لبنان، چاپ دوم، ویرایش دوم، بیروت، 1984م.
دراسات لغویة ۱۸۹. دراسات لغویة
نویسنده: حسین نصار
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۶ق.
الایضاح فی علوم البلاغة المعانی و البیان و البدیع ۱۹۰. الایضاح فی علوم البلاغة المعانی و البیان و البدیع
سرشناسه: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
نویسنده: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص ۱۹۱. حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص
مع الشرح المذکور فی هامشها علی التمام
نویسنده: محمد عرفه دسوقی
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
المفصل فی شرح المطول ۱۹۲. المفصل فی شرح المطول
نویسنده: موسی عالمی بامیانی
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 2 جلد
الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح ۱۹۳. الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح
نویسنده: محمد کرمی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۰۱ق.، 3 جلد
کرانه ها ۱۹۴. کرانه ها
شرح فارسی مختصر المعانی[تفتازانی‌]
نویسنده: حسن عرفان
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی ۱۹۵. مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
گردآورنده: علی اقشهری
شکوری، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۲ش.
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۳ش.
حاشیة المطول ۱۹۶. حاشیة المطول
سرشناسه: حسن بن محمد چلبی
نویسنده: حسن چلپی
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۲ق.
شریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ق.
جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدایع ۱۹۷. جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدایع
المطول فی شرح تلخیص المفتاح ۱۹۸. المطول فی شرح تلخیص المفتاح
سرشناسه: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• المطول، مکتبة الدواری، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۶ش.
مختصر المعانی ۱۹۹. مختصر المعانی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول ۲۰۰. حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول
نویسنده: عبدالحکیم سیالکوتی
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق.
۲۰۱. التبیان فی علم المعانی و البدیع و البیان
نویسنده: حسین طیبی
• ...التبیان فی علم المعانی و البدیع و البیان، عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: هادی عطیه مطر هلالی
البلاغة الواضحة ۲۰۲. البلاغة الواضحة
البیان و المعانی و البدیع وفقا للمنهاج الحدیث الذی افرته وزاره التربیه و التعلیم
نویسنده: علی جارم، مصطفی امین
دار المعارف، چاپ 21م، مصر، 1969م.
الطراز ۲۰۳. الطراز
المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الاعجاز
نویسنده: یحیی علوی یمنی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1995م.، اشراف: محمد شاهین
آئین بلاغت ۲۰۴. آئین بلاغت
شرح مختصر المعانی
نویسنده: احمد امین شیرازی
احمد امین شیرازی، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
۲۰۵. اساس البلاغة
سرشناسه: محمود بن عمر زمخشری
نویسنده: محمود زمخشری
دار المعرفة، بیروت، م.، محقق: عبدالرحیم محمود، با مقدمه: امین خولی
۲۰۶. ترجمه و توضیح جواهر البلاغة
مترجم: علی اوسط ابراهیمی
نشر حقوق اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی ۲۰۷. توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
وجدانی، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
اسرار البلاغة فی علم البیان ۲۰۸. اسرار البلاغة فی علم البیان
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانی
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1988م.، با تعلیق: سید محمد رشید رضا، مصحح: محمد عبده
رشحات الفیوض الی علم العروض ۲۰۹. رشحات الفیوض الی علم العروض
نویسنده: علی جواهری
• چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع ۲۱۰. السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع
دراسات فی التراث الادبی ۲۱۱. دراسات فی التراث الادبی
نویسنده: زراقط، عبدالمجید.
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 1998م.
نفحات الذّات ۲۱۲. نفحات الذّات
نویسنده: کریم تارین الأنصاري
دلیل ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.، 3 جلد
نظرات جدیده فی تاریخ الادب ۲۱۳. نظرات جدیده فی تاریخ الادب
نویسنده: احمد لواسانی
لواسان الثقافة الملتزمة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ق.
ادبیات و تعهد در اسلام ۲۱۴. ادبیات و تعهد در اسلام
بحث و نمونه
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۸ش.
المترجمون و نقله عن الفارسیة الی العربیة فی القرون الاسلامیة الأولی ۲۱۵. المترجمون و نقله عن الفارسیة الی العربیة فی القرون الاسلامیة الأولی
المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌) ۲۱۶. المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌)
سرشناسه: عبدالحسین فرزاد
نویسنده: عبدالحسین فرزاد
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۱۷.
الادب فی ظل التشیع ۲۱۸. الادب فی ظل التشیع
نویسنده: عبدالله نعمه
دارالتوجیه الاسلامی، چاپ دوم، کویت، 1980م.
فصول التماثیل فی تباشیر السرور ۲۱۹. فصول التماثیل فی تباشیر السرور
تاریخ الأدب العربي ۲۲۰. تاریخ الأدب العربي
الفهارس العربیة لکتاب تاریخ الأدب العربی ۲۲۱. الفهارس العربیة لکتاب تاریخ الأدب العربی
به کوشش: دریة خطیب
گردآورنده: دریة خطیب
معجم المولفین المعاصرین ۲۲۲. معجم المولفین المعاصرین
فی آثارهم المخطوطة و المفقودة و ما طبع منها او حقق بعد وفاتهم،وفیات(1315ـ1424هـ) (1897ـ2033م)
نویسنده: محمد خیر رمضان یوسف
مکتبة الملک فهد الوطنیة، چاپ اول، 2004م.، 2 جلد
اعلام الادب العربی المعاصر ۲۲۳. اعلام الادب العربی المعاصر
سیر وسیر ذاتیة
نویسنده: روبرت کامبل یسوعی
ذوی القربی، قم، ۱۴۳۱ق.، 2 جلد
۲۲۴. تاریخ ادبیات عرب قبل از اسلام
مترجم: کیواندخت کیوانی
نشر رایزن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، با تعلیق: ضیاءالدین سجادی
ادب التشیع فی الشمال الافریقی حتی نهایة القرن الثامن الهجری ۲۲۵. ادب التشیع فی الشمال الافریقی حتی نهایة القرن الثامن الهجری
کتاب البغال ۲۲۶. کتاب البغال
نویسنده: عمرو جاحظ
دار و مکتبة الهلال، چاپ دوم، بیروت، 1997م.
مکتبة العصر الجاهلی و ادبه ۲۲۷. مکتبة العصر الجاهلی و ادبه
نویسنده: عفیف عبدالرحمن
دار الاندلس، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۴ق.
مدخل الی ادبنا المعاصر ۲۲۸. مدخل الی ادبنا المعاصر
سرشناسه: ربیعه ابی فاضل
نویسنده: ربیعه ابی فاضل
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، 1985م.
المعارک و الخصومات الأدبیة فی العراق فی القرون الثلاثة الاخیرة (1700- 2000م) و اثرها فی الحرکة الادبیة ۲۲۹. المعارک و الخصومات الأدبیة فی العراق فی القرون الثلاثة الاخیرة (1700- 2000م) و اثرها فی الحرکة الادبیة
نویسنده: محمدحسن کاظم محیی الدین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
اسطورة الادب الرفیع ۲۳۰. اسطورة الادب الرفیع
نویسنده: علی وردی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
الکشکول ۲۳۱. الکشکول
اللیل و النهار ۲۳۲. اللیل و النهار
نویسنده: ابوحسن احمد رازی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۳ق.، محقق: حامد خفاف
۲۳۳. شعرنا القدیم و النقد الجدید
سرشناسه: وهب احمد رومیه
نویسنده: وهب احمد رومیه
ریحانة الالبا و زهرة الحیاة الدنیا ۲۳۴. ریحانة الالبا و زهرة الحیاة الدنیا
نویسنده: احمد خفاجی
عیسی البابی الحلبی و شرکاء، قاهره، ۱۳۵۶ق.، 2 جلد، محقق: عبدالفتاح محمد حلو
طبقات الشعراء ۲۳۵. طبقات الشعراء
نویسنده: محمد بن سلام جمهی
• طبقات الشعراء، مطبعه بریل، چاپ ؟، لیدن، 1913م.
الطلیعة من شعراء الشیعة ۲۳۶. الطلیعة من شعراء الشیعة
نویسنده: شیخ محمد سماوی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، 2001م.، 2 جلد، محقق: کامل سلمان جبوری
یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر ۲۳۷. یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر
نویسنده: عبدالملک ثعالبی
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۰۳ق.، 5 جلد، مصحح: مفید محمد قمیحه
طبقات الشعراء المتکلمین من الادباء المتقدمین ۲۳۸. طبقات الشعراء المتکلمین من الادباء المتقدمین
نویسنده: ابوالعباس عبدالله بن معتز عباسی
• طبقات الشعراء، دار و مکتبة الهلال، چاپ اول، بیروت، 2002م.، با مقدمه: صلاح الدین هواری، با تعلیق: صلاح الدین هواری
دمیة القصر و عصرة اهل العصر ۲۳۹. دمیة القصر و عصرة اهل العصر
۲۴۰. أم کلثوم
به کوشش: محمد رفعت محامی
دار البحار، بیروت
المحمدون من الشعراء و أشعارهم ۲۴۱. المحمدون من الشعراء و أشعارهم
خریده القصر و جریده العصر ۲۴۲. خریده القصر و جریده العصر
القسم العراقی
نویسنده: عماد الدین کاتب، محمدبن محمد، ۵۱۹-‎۵۹۷ق.
مجمع العلمی العراقی، بغداد، ۱۳۷۵ق.، 4 جلد، محقق: اثری، محمد بهجت.، مصحح: سعید، جمیل.
خریده القصر و جریده العصر ۲۴۳. خریده القصر و جریده العصر
شعراء المغرب و الاندلس
نویسنده: عماد الدین کاتب، محمدبن محمد، ۵۱۹-‎۵۹۷ق.
الروض النضر فی ترجمه ادباء العصر ۲۴۴. الروض النضر فی ترجمه ادباء العصر
سلافة العصر فی محاسن اهل العصر ۲۴۵. سلافة العصر فی محاسن اهل العصر
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
دارکنان، دمشق، ۱۴۳۰ق.، 2 جلد، محقق: محمود خلف البادی
المعاصرون ۲۴۶. المعاصرون
نویسنده: محمد کرد علی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1980م.، با تعلیق: محمد مصری
اداء المفروض من شرح ارجوزة العروض ۲۴۷. اداء المفروض من شرح ارجوزة العروض
وهو شرح الفه علی الارجوزة العروضیة المسماة بـ : الیتیمة
نویسنده: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
المکتبة الادبیة المختصة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق.، محقق: مجید هادی زاده
الشعر الصوفی فی القرن الثالث الهجری ۲۴۸. الشعر الصوفی فی القرن الثالث الهجری
نویسنده: مریم عبدالنبی عبدالمجید
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
ثنائیة اللذة و الألم فی الشعر العربی قبل الإسلام من منظور نقدی فنی ۲۴۹. ثنائیة اللذة و الألم فی الشعر العربی قبل الإسلام من منظور نقدی فنی
نویسنده: لیلی نعیم الخفاجی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
أقنعة هرمس للتأویل الاسطوری فی الشعر ۲۵۰. أقنعة هرمس للتأویل الاسطوری فی الشعر
نویسنده: عبدالهادی احمد الفرطوسی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
حماسه عید الغدیر ۲۵۱. حماسه عید الغدیر
سروده شاعر مسیحی لبنانی بولس سلامه
نویسنده: حسین مرعشی
شاعر: بولس سلامه
• حماسه عیدالغدیر، منیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
سرد مابعد الحداثة ۲۵۲. سرد مابعد الحداثة
نویسنده: عباس عبد جاسم
• سرد مابعد الحداثة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
اسلوبیة القصة ۲۵۳. اسلوبیة القصة
دراسة فی القصة القصیرة العراقیة
نویسنده: احمد حسین جارالله
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
الادب العربی الهازل و نوادر الثقلاء ۲۵۴. الادب العربی الهازل و نوادر الثقلاء
العاهات و المساوی الانسانیة و مکانتها فی الادب الراقی
نویسنده: یوسف سدان
منشورات الجمل، چاپ اول، بغداد، 2007م.
اتبع النهر (قصص) ۲۵۵. اتبع النهر (قصص)
نویسنده: محمدسهیل احمد
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
حکایة الفتی البغدادی (مجموعة قصصیة) ۲۵۶. حکایة الفتی البغدادی (مجموعة قصصیة)
نویسنده: علی خیون
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران ۲۵۷. قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
مروری‌ بر جریان‌ قصه‌خوانی‌، ابعاد و قطور آن‌ در تاریخ‌ ایران‌ و اسلام‌
سرشناسه: رسول جعفریان
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۸ش.
امثال العرب ۲۵۸. امثال العرب
نویسنده: مفضل ضبی
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۳ق.، با مقدمه: احسان عباس، با تعلیق: احسان عباس
۲۵۹. کتاب الامثال الصادرة عن بیوت الشعر
نویسنده: حمزه بن حسن اصبهانی
دار المدار الاسلامی، چاپ اول، بیروت، ۱۳۸۸ش. برابر 2009م.، محقق: احمدبن محمد ضبیب
أمثال العوام فی مدینة دار السلام ۲۶۰. أمثال العوام فی مدینة دار السلام
نویسنده: محمود شکری آلوسی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
الزاهر فی معانی کلمات الناس ۲۶۱. الزاهر فی معانی کلمات الناس
نویسنده: محمد ابن انباری
موسسه الرسالة، چاپ اول، بیروت، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، محقق: حاتم صالح ضامن، مصحح: عزالدین بدوی نجار
الامثال العامیة فی العراق ۲۶۲. الامثال العامیة فی العراق
گردآورنده: عباس عزاوی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ 520م، بغداد، 2012م.، محقق: عامر رشید سامرائی
۲۶۳. مجمل الاقوال فی الحکم والاثار
نویسنده: احمد دمانیسی سیواسی
• مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
لطایف الأمثال و طرایف الاقوال ۲۶۴. لطایف الأمثال و طرایف الاقوال
شرح فارسی 281 مثل عربی
سرشناسه: محمد بن محمد رشید وطوط
نویسنده: رشیدالدین وطواط
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: حبیبه دانش آموز، با تعلیق: حبیبه دانش آموز، مصحح: حبیبه دانش آموز
۲۶۵. مجمع الامثال
قطوف ادیبة ۲۶۶. قطوف ادیبة
دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث
نویسنده: عبدالسلام محمد هارون
مکتبة السنة، چاپ اول، قاهره، ۱۴۰۹ق.
محاضرات والمحاورات ۲۶۷. محاضرات والمحاورات
نوهای نمکین ۲۶۸. نوهای نمکین
مترجم: موفق بن طاهر خوارزمی
• بدایع الملح، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: مصطفی اولیائی
شرح حماسه ابی تمام ۲۶۹. شرح حماسه ابی تمام
تجلی غررالمعانی ، عن مثل صورالغوانی و التحلی بالقلائد، من جوهر الفوائد فی شرح الحماسه
شارح: یوسف اعلم شتنمری
دار الفکر المعاصر، چاپ اول، بیروت، 1992م.، 2 جلد، محقق: علی مفضل حمودان
۲۷۰. دیوان الزنادقة
کفریات العرب
گردآورنده: جمال جمعة
منشورات الجمل، چاپ اول، بغداد، 2007م.
شعر زوارق النجاة و مرفا الاهلة ۲۷۱. شعر زوارق النجاة و مرفا الاهلة
ادب الطف ۲۷۲. ادب الطف
من قرن الاول الهجری حتی القرن الرابع عشر
گردآورنده: جواد شبر‌
دار المرتضی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق.، 10 جلد
دیوان أشعار التشیع الی القرن الثالث/التاسع ۲۷۳. دیوان أشعار التشیع الی القرن الثالث/التاسع
گردآورنده: طیب عشاش
دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 1997م.
المنتخب للطریحی فی جمع المراثی و الخطب المشتهر ب (الفخری‌) ۲۷۴. المنتخب للطریحی فی جمع المراثی و الخطب المشتهر ب (الفخری‌)
نویسنده: فخرالدین طریحی
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۲ش.
شرح المعلقات السبع ۲۷۵. شرح المعلقات السبع
سرشناسه: حسین بن احمد زوزنی
شارح: حسین زوزنی
دار بیروت، بیروت، 1986م.
التعازی و المراثی ۲۷۶. التعازی و المراثی
نویسنده: مبرد نحوی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، 1976م.، محقق: محمد دیباجی، با مقدمه: محمد دیباجی
أسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر ۲۷۷. أسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر
العارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق.، محقق: سید عبد الستار حسنی بغدادی و ماجد طائی
مآثر الامام علی بن ابی طالب (ع) والامام الحسین (ع) فی وجدان بولس سلامة وشعرة ۲۷۸. مآثر الامام علی بن ابی طالب (ع) والامام الحسین (ع) فی وجدان بولس سلامة وشعرة
ملحمة عید الغدیر، علی والحسین (ع)، عاشوراء فی قصائد غیر منشورة
نویسنده: بولس سلامه
دارالحمراء، چاپ اول، بیروت، 2004م.
فی البدء کان الصراع... (من الشعر السریانی المعاصر) ۲۷۹. فی البدء کان الصراع... (من الشعر السریانی المعاصر)
نویسنده: نزار حنا الدیرانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۲۸۰. گزیده ای از شعر عربی معاصر
مترجم: غلامحسین یوسفی، یوسف بکار
اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
التراث ۲۸۱. التراث
اعلام، دراسات، مخطوطات، فهارس، ادب
به کوشش: دار المصطفی لاحیاء التراث
مقالات فی التاریخ و الأدب و النقد ۲۸۲. مقالات فی التاریخ و الأدب و النقد
نویسنده: سید حسن امین
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 2001م.
نسیم من روح الفرج بعد الشدة ۲۸۳. نسیم من روح الفرج بعد الشدة
دیوان امری القیس ۲۸۴. دیوان امری القیس
شاعر: امرء القیس
دار بیروت، بیروت، 1986م.
شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی ۲۸۵. شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی
شارح: ابوالعباس ثعلب شیبانی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، 1992م.، با مقدمه: حنا نصر حتی، با تعلیق: حنا نصر حتی
عمرو بن کلثوم و الحرث بن حلزه: المعلقتان ۲۸۶. عمرو بن کلثوم و الحرث بن حلزه: المعلقتان
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
• عمرو بن کلثوم الحرث بن حلزه: المعلقتان، الکاثولیکیة، بیروت، 1929م.، 50 جلد
جریر: أهاجی و مفاخر و مختارات شتی ۲۸۷. جریر: أهاجی و مفاخر و مختارات شتی
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
منشورات الآداب الشرقیة، بیروت، 1942م.، 50 جلد
جریر: مدح و غزل و رثاء ۲۸۸. جریر: مدح و غزل و رثاء
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1941م.، 50 جلد
کعب بن زهیر: بانت سعاد و مقطعات شتی ۲۸۹. کعب بن زهیر: بانت سعاد و مقطعات شتی
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1933م.، 50 جلد
الشعر الجاهلی نشأته  - فنونه - صفاته مع محاولة فی تحدید الشعر عامة ۲۹۰. الشعر الجاهلی نشأته - فنونه - صفاته مع محاولة فی تحدید الشعر عامة
مقدمة للمنتخبات من شعر الجاهلیین
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، چاپ دوم، بیروت، 1938م.، 50 جلد
زهیر بن ابی سلمی: منتخبات شعریة ۲۹۱. زهیر بن ابی سلمی: منتخبات شعریة
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1929م.، 50 جلد
الاعشی الاکبر: منتخبات شعریة ۲۹۲. الاعشی الاکبر: منتخبات شعریة
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1932م.، 50 جلد
الخنساء: منتخبات شعریة ۲۹۳. الخنساء: منتخبات شعریة
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1930م.
امرؤ القیس: منتخبات شعریة ۲۹۴. امرؤ القیس: منتخبات شعریة
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1933م.، 50 جلد
المهلهل: منتخبات شعریة مع نبذة فی حرب البسوس ۲۹۵. المهلهل: منتخبات شعریة مع نبذة فی حرب البسوس
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، چاپ دوم، بیروت، 1939م.، 50 جلد
طرفة و لبید: المعلقتان ۲۹۶. طرفة و لبید: المعلقتان
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1929م.، 50 جلد
دیوان النابغه الذبیانی ۲۹۷. دیوان النابغه الذبیانی
شاعر: نابغه ذبیانی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، 1991م.، با تعلیق: حنا نصر حتی
دیوان ابی طالب علیه السلام ۲۹۸. دیوان ابی طالب علیه السلام
گردآورنده: ابوهفان عبدالله بن احمد مهزمی
شاعر: ابو طالب علیه السلام
• دیوان شیخ الاباطح ابی طالب و زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول
• شعر ابی طالب و اخباره، د‌ار ‌الثقافه‌ للطبا‌عه‌ و ‌النشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
أبُوطالِب شاعِرُ الرّسوُلُ الأعظَمْ ۲۹۹. أبُوطالِب شاعِرُ الرّسوُلُ الأعظَمْ
نویسنده: محمدمهدی صباحی
• أبُوطالِب (ع) شاعِرُ الرّسوُلُ الأعظَمْ (ص)، موسسة ابي طالب، ۱۳۹۵ش.، تحقیق: موسسة ابي طالب
دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌ ۳۰۰. دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
• دیوان أمیرالمؤمنین الامام علی بن أبی طالب علیه السلام، المکتبة العربیة
• دیوان الامام علی رضی الله عنه ، دار الکتاب الحدیث، چاپ اول، 1988م.
دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء و المتکلمین امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه ۳۰۱. دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء و المتکلمین امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه
گردآورنده: سالم شمس الدین
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان منسوب به امام علی رضی الله عنه، حسینی اصل، چاپ اول، ارومیه، ۱۳۸۹ش.
سلوة الشیعة ۳۰۲. سلوة الشیعة
کهن ترین تدوین موجود از سروده های منسوب به امیر مومنان علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ علیها السلام‌
گردآورنده: علی فنجگردی نیشابوری
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
۳۰۳. شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام
سرشناسه: حسین‌بن‌ معین‌الدین‌ میبدی
شارح: حسین میبدی یزدی
دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ ۳۰۴. دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌
گردآورنده: مصطفی زمانی
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، دار ابن زیدون، ۲ش.، محقق: محمد عبدالمنعم خفاجی
• دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ ، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۹ش.
• دیوان امام علی (ع)، پیام اسلام، قم، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: مصطفی زمانی
من الشعر المنسوب الی الامام الوصی علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ۳۰۵. من الشعر المنسوب الی الامام الوصی علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام
گردآورنده: عبدالعزیز سید اهل
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
دار بیروت، چاپ اول، بیروت، 1981م.
دیوان الإمام علی ۳۰۶. دیوان الإمام علی
گردآورنده: شتیوی، احمد.
دار الغد الجدید، چاپ اول، قاهره، ۱۴۲۹ق. برابر 2008م.، با تعلیق: شتیوی، احمد.
مختارات من الجوامع الکلم و حکم الامام علی علیه السلام ۳۰۷. مختارات من الجوامع الکلم و حکم الامام علی علیه السلام
گردآورنده: احمد تیمور پاشا
دیوان الفرزدق ۳۰۸. دیوان الفرزدق
نویسنده: همام فرزدق
شرکة دار الارقم بن ابی الارقم، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۷ش.، با مقدمه: عمر فاروق طباع
فرزدق ۳۰۹. فرزدق
نویسنده: محمدرضا شریفی نیا
مترجم: صدرالدین بلاغی
سبز، تهران، ۲ش.
شرح هاشمیات الکمیت بن زید الاسدی ۳۱۰. شرح هاشمیات الکمیت بن زید الاسدی
کمیت اسدی ۳۱۱. کمیت اسدی
حدیث حریت
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
۳۱۲. کتاب الوحشیات
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب، با پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی
دیوان أبی نواس ۳۱۳. دیوان أبی نواس
سرشناسه: حسن بن هانی ابونواس
نویسنده: حسن ابونواس
شرکة دار الارقم بن ابی الارقم، چاپ اول، بیروت، ۲ش. برابر 1998م.، با مقدمه: عمر فاروق طباع
دار بیروت، بیروت، 1986م.
دار صعب، بیروت، 1971م.، محقق: فوزی عطوی
الخلیل‌بن احمد الفراهیدی ۳۱۴. الخلیل‌بن احمد الفراهیدی
اعماله و منهجه
نویسنده: مهدی مخزومی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
ترجمه قصیده تائیه دعبل خزائی ۳۱۵. ترجمه قصیده تائیه دعبل خزائی
مترجم: امید مجد
• قصیده تائیه دعبل خزائی، معیار، تهران، ۱۳۸۰ش.
شعر دعبل بن علی الخزاعی ۳۱۶. شعر دعبل بن علی الخزاعی
گردآورنده: عبدالکریم اشتر
شاعر: دعبل خزاعی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ دوم، 1983م.
شرح تائیه دعبل خزاعی ۳۱۷. شرح تائیه دعبل خزاعی
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
محدث، تهران، ۱۳۵۹ش.، مصحح: علی محدث
شرح القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب ۳۱۸. شرح القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب، دار الکتاب الجدید، بیروت، 1970م.، محقق: محمد الخطیب
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
سید حمیری ۳۱۹. سید حمیری
سالار شاعران
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
شعر منصور النمری ۳۲۰. شعر منصور النمری
گردآورنده: طیب عشاش
شاعر: منصور النمری
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۱ق.
دیوان ابن حماد العدوی ۳۲۱. دیوان ابن حماد العدوی
به کوشش: حیدر محلاتی
نویسنده: علی بصری
فرهنگ منهاج، تهران، ۱۳۸۸ش.
العقد الفرید ۳۲۲. العقد الفرید
سرشناسه: احمد بن محمد ابن عبدربه
نویسنده: ابن عبد ربه اندلسی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ش.، 7 جلد، محقق: علی شیری، با تعلیق: علی شیری
ابن علویة الکاتب ۳۲۳. ابن علویة الکاتب
دراسة فی سیرته و تراثه
نویسنده: حیدر محلاتی
الشعر و الشعراء ۳۲۴. الشعر و الشعراء
سرشناسه: عبدالله بن مسلم ابن قتیبه
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
دار الثقافة، بیروت، ۲ش.، 2 جلد
فضل الکلابْ عَلی کَثیرٍ مَّمنْ لَبسَ الثیاب ۳۲۵. فضل الکلابْ عَلی کَثیرٍ مَّمنْ لَبسَ الثیاب
نویسنده: أبي‌بکر بن خلف المرزَبَان
دارالایمان، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۱ق. برابر 1990م.
المحاسن و الاضداد ۳۲۶. المحاسن و الاضداد
نویسنده: عمرو جاحظ
دار و مکتبة الهلال، بیروت، 1996م.
البخلاء ۳۲۷. البخلاء
نویسنده: عمرو جاحظ
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.، محقق: محمد اسکندرانی
جاحظ ۳۲۸. جاحظ
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح جمل الزجاجی ۳۲۹. شرح جمل الزجاجی
الکامل فی اللغه و الادب ۳۳۰. الکامل فی اللغه و الادب
نویسنده: مبرد نحوی
موسسة المعارف، چاپ ؟، بیروت
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1999م.، 4 جلد، محقق: عبدالحمید هنداوی
شاعر العقیدة المفجع البصری ۳۳۱. شاعر العقیدة المفجع البصری
دراسة ادبیة عن حیاتة و شعره
گردآورنده: عبدالرسول غفار
دار الزهراء، بیروت، ۱۴۰۵ق.
العمدة ۳۳۲. العمدة
فی محاسن الشعر، و آدابه ،و نقده
سرشناسه: حسین بن رشیق ابن رشیق
نویسنده: حسن قیروانی
دارالجیل، چاپ پنجم، بیروت، 1981م.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
شرح ابن السید البطلیوسی ۳۳۳. شرح ابن السید البطلیوسی
دیوان ابی الفتح البستی ۳۳۴. دیوان ابی الفتح البستی
ذکری صادق القاموسی ۳۳۵. ذکری صادق القاموسی
به کوشش: محمدرضا قاموسی
دارالقاموسی، چاپ اول، بغداد، ۱۴۳۱ق.
دیوان الامیر ابی فراس الحمدانی ۳۳۶. دیوان الامیر ابی فراس الحمدانی
علی روایه ابن خالویه و روایات اخر
شاعر: ابوفراس حمدانی
المختار الأنیس من کتاب عدة الجلیس و مؤانسة الوزیر و الرئیس ۳۳۷. المختار الأنیس من کتاب عدة الجلیس و مؤانسة الوزیر و الرئیس
بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی ۳۳۸. بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی
سرشناسه: علی رضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
جاحظ نیشابور ۳۳۹. جاحظ نیشابور
نویسنده: محمد باقر حسینی
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: نجمه رجایی
دیوان أبی بکر الخوارزمی ۳۴۰. دیوان أبی بکر الخوارزمی
مع دراسة لعصرة و حیاته و شعره
سرشناسه: حامد صدقی
گردآورنده: حامد صدقی
شاعر: ابوبکر خوارزمی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: حامد صدقی، مصحح: حامد صدقی
دیوان الشریف الرضی ۳۴۱. دیوان الشریف الرضی
الصاحب ابن عباد ۳۴۲. الصاحب ابن عباد
نویسنده: خلیل مردم بک
مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳۵۱ق.
دیوان المعانی ۳۴۳. دیوان المعانی
سرشناسه: حسن بن عبدالله عسکری
نویسنده: ابی هلال عسکری
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1994م.، 2 جلد
الشهاب فی الشیب والشباب ۳۴۴. الشهاب فی الشیب والشباب
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۲ق.
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
گستره خیال ۳۴۵. گستره خیال
سرشناسه: علی بن حسین علم الهدی
مترجم: نصرت الله فروهر
• طیف خیال (گستره خیال)، سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،دفتر مطالعات دینی هنر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
الفسر ۳۴۶. الفسر
المتنبی ۳۴۷. المتنبی
رسالة فی‌ الطریق‌ الی‌ ثقافتنا «مفتاح‌ کل‌ کتاب‌ فهرس‌ جامع‌ فاقرا الفهرس‌ قبل‌ کل‌ شی»‌
نویسنده: محمود محمد شاکر
مطبعة المدنی، قاهره، ۱۴۰۷ق.
۳۴۸. دیوان المتنبی
سرشناسه: احمد بن حسین متنبی
شاعر: احمد متنبی
دار بیروت، بیروت، 1983م.
۳۴۹. المنصف للسارق و المسروق منه فی اظهار سرقات أبی الطیب المتنبی
نویسنده: حسن ابن وکیع
• چاپ اول، محقق: محمد یوسف نجم
۳۵۰. مائة شاهد و شاهد من معانی کلام الامام علی(علیه السلام) فی شعر أبی الطیب المتنبی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1985م.
ظاءات القرآن الکریم ۳۵۱. ظاءات القرآن الکریم
شاعر: احمد مقری
• ظاءات القرآن الکریم و یلیه الفرق بین الظاء و الضاد، دار الفکر المعاصر، بیروت، 1991م.، محقق: محمدسعید مولوی، با مقدمه: محمدسعید مولوی
:	الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418) ۳۵۲. : الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418)
دراسه فی سیرته و ادبه مع ماتبقی من آثاره
نویسنده: احسان عباس
• الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418)، دار الشروق، عمان، 1988م.
مقامات الحریری ۳۵۳. مقامات الحریری
سرشناسه: قاسم بن علی حریری
نویسنده: قاسم حریری بصری
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.
الروضة الفیصلیة ۳۵۴. الروضة الفیصلیة
فی رثاء العترة الفاطمیة علیهم الصلاة و السلام
نویسنده: شیخ اسماعیل فیصلی
شریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ق.
نزهة الانفس و روضة المجلس ۳۵۵. نزهة الانفس و روضة المجلس
نویسنده: محمدبن علی ابن حمدان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۷ش. برابر 2009م.، محقق: رمضان بهداد، مصحح: رمضان بهداد
۳۵۶. شرح القصیدة الرائیة تتمة التتریة
شارح: جواد الخلیلی
الارشاد لطباعة و النشر، چاپ اول، بیروت، 2001م.
شعر ابن منیر الطرابلسی ۳۵۷. شعر ابن منیر الطرابلسی
دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی ۳۵۸. دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی
شاعر: فضل الله راوندی
چاپخانه مجلس، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۴ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
۳۵۹. المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر
سرشناسه: نصر الله بن محمد ابن اثیر
نویسنده: ضیاءالدین نصرالله ابن اثیر جزری
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۸ش.، 2 جلد، محقق: کامل محمد عویضه، با تعلیق: کامل محمد عویضه
۳۶۰. محاضرة الابرار و مسامرة الاخیار فی الادبیات والنوادر والاخبار
نویسنده: محی الدین ابن عربی
دار صادر، چاپ دوم، بیروت، 2005م.، 2 جلد
ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محی الدین اعرابی (560 ـ 638) ۳۶۱. ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محی الدین اعرابی (560 ـ 638)
مترجم: محمد خواجوی
مولی، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
مشارق الدراری ۳۶۲. مشارق الدراری
شرح نظم الدر ۳۶۳. شرح نظم الدر
شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: اکرم جودی نعمتی، مصحح: اکرم جودی نعمتی
مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌ ۳۶۴. مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌
نویسنده: میر سید علی همدانی
مولی، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
جلاء الغامض فی شرح دیوان الفارض ۳۶۵. جلاء الغامض فی شرح دیوان الفارض
نویسنده: امین خوری
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۹ش.
تائیه عبدالرحمن جامی ۳۶۶. تائیه عبدالرحمن جامی
شاعر: عبدالرحمن جامی
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا
تخمیس مقصورة ابن درید الأزدی فی رثاء الإمام أبی عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام ۳۶۷. تخمیس مقصورة ابن درید الأزدی فی رثاء الإمام أبی عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام
الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة ۳۶۸. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی
۳۶۹. شعرهای عربی سعدی شیرازی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جعفر موید شیرازی
ثمرات الأوراق ۳۷۰. ثمرات الأوراق
بهجة الجلساء فی تعریف الخمسة اهل الکساء ۳۷۱. بهجة الجلساء فی تعریف الخمسة اهل الکساء
گردآورنده: حسین واثقی
شاعر: خضر موصلی مکی
نشر دانش حوزه، قم، ۱۴۳۰ق.
قلائد الغید وتلیه نبذة بنود ۳۷۲. قلائد الغید وتلیه نبذة بنود
نویسنده: علی حسینی جزائری دورقی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۹ق.، مصحح: هادی یاسین حسینی
شرح قصیده شَجره نَسَب ائمّه اسماعیلی نِزاری مُؤمنی ۳۷۳. شرح قصیده شَجره نَسَب ائمّه اسماعیلی نِزاری مُؤمنی
مترجم: علی اکبر ضیائی
شارح: علی اکبر ضیائی
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، با مقدمه: علی اکبر ضیائی
شرح الازریة ۳۷۴. شرح الازریة
شارح: احمد معتوق
دار السلام للتراث، چاپ اول، بیروت، 1996م.
دیوان العشاری ۳۷۵. دیوان العشاری
دیوان السیّد محمّد بن عليّ بن حیدر العاملي المکّي ۳۷۶. دیوان السیّد محمّد بن عليّ بن حیدر العاملي المکّي
حسین واثقی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۶ق. برابر ۱۳۹۴ش. برابر 2015م.، محقق: سید عبد الستار حسنی بغدادی، با مقدمه: حسین واثقی
دیوان الحاج جواد بدقت الأسدی ۳۷۷. دیوان الحاج جواد بدقت الأسدی
شاعر: جواد بدقت اسدی
موسسة المواهب، چاپ اول، بیروت، 1999م.، محقق: سلمان هادی آل طعمة
سائر علی الدرب ۳۷۸. سائر علی الدرب
نویسنده: محمد عبدالغنی حسن
وزارة الثقافة، قاهره، ۱۳۹۴ق.
۳۷۹. دیوان السید حیدر الحلی
القسم الحسینی و هو یحتوی علی عده قصائد فی رثاء الامام ابی عبدالله الحسین وجده و ابیه و ابنائه علیهم السلام
شاعر: سید حیدر حلی
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.
دیوان السیف النقاد ۳۸۰. دیوان السیف النقاد
السید داود بن سلیمان الکبیر وکتابه (المتوفّی 1232 هـ) ۳۸۱. السید داود بن سلیمان الکبیر وکتابه (المتوفّی 1232 هـ)
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.، محقق: الدکتور مضر سلیمان الحلّی
السید حیدر الحلی «حیاته و شعره» ۳۸۲. السید حیدر الحلی «حیاته و شعره»
۳۸۳. دیوان ایلیا أبوماضی
شاعر المهجر الاکبر
دارالعودة، بیروت، با مقدمه: جبران خلیل جبران
بولس سلامة شاعر الغدیر وکربلاء فی الزمن الأخیر ۳۸۴. بولس سلامة شاعر الغدیر وکربلاء فی الزمن الأخیر
خمس قصائد من الدرر الغرویة ۳۸۵. خمس قصائد من الدرر الغرویة
نویسنده: صالح قزوینی نجفی
مطبعة الغری الحدیثة، نجف، ۱۳۹۴ق. برابر 1974م.
السید مصطفی جمال الدین بین التکریم و التأبین ۳۸۶. السید مصطفی جمال الدین بین التکریم و التأبین
بینالی عواء و بسکویت ۳۸۷. بینالی عواء و بسکویت
شاعر: نضال قاضی
عاصمة الثقافة العربیة، بغداد، 2013م.
بیوت بلا قبعات ۳۸۸. بیوت بلا قبعات
نویسنده: محمود نمر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
تازه ها و طرفه ها ۳۸۹. تازه ها و طرفه ها
ارواح سرکش متن کامل
مترجم: مسعود انصاری
نشر جامی، تهران، ۱۳۷۶ش.
عربة یالطا ۳۹۰. عربة یالطا
نویسنده: خالد بابلی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
أوراق لدار السلام و قصائد أخری (کتبت بین عامی 1984- 2012) ۳۹۱. أوراق لدار السلام و قصائد أخری (کتبت بین عامی 1984- 2012)
نویسنده: سبتی الهیتی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
گفتار های عرفانی جبران خلیل جبران ۳۹۲. گفتار های عرفانی جبران خلیل جبران
مترجم: آرمان بام دژفرد
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شعله کبود ۳۹۳. شعله کبود
رسائل خطی جبران خلیل جبران به می زیاده
مترجم: مهیندخت معتمدی
نشر باغ نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
ذهول ۳۹۴. ذهول
قصائد حسن هانی
شاعر: حسن هانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
مصطفی جمال الدین ۳۹۵. مصطفی جمال الدین
جهود و ظواهر لغویة فی شعر
نویسنده: تحسین فاضل مشهدی
المکتبة الادبیة المختصة، چاپ اول، نجف، 2006م.
۳۹۶. بالهای شکسته
مترجم: مهدی مقصودی
نشر گل آفتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
ملک الجبال السبعة ۳۹۷. ملک الجبال السبعة
تتمة مفترضة لملحمة کلکامش
نویسنده: ارشد توفیق
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
آن روزها ۳۹۸. آن روزها
مترجم: حسین خدیوجم
• بی نا، چاپ دوم، تهران، دی ۱۳۵۰ش.
دیوان المراثی الحسینیة ۳۹۹. دیوان المراثی الحسینیة
نویسنده: ناصر مبارک
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: علی آل مبارک
سنجاف الکلام ۴۰۰. سنجاف الکلام
وهو دیوان یحوی خیار الشعر العامی و یجمع بین الفکاهة والعظة النافعة
نویسنده: حسین قسام
• نجف
۴۰۱. دیوان محمود درویش
سرشناسه: محمود درویش
نویسنده: محمود درویش
دار الحریة للطباعة، چاپ دوم، نجف، 2000م.، 2 جلد
الروضة الدکسنیة فی مراثی الفاطمیه ۴۰۲. الروضة الدکسنیة فی مراثی الفاطمیه
نویسنده: محمد حسن دکسن
البلاسم فی حل الطلاسم ۴۰۳. البلاسم فی حل الطلاسم
الغبش ۴۰۴. الغبش
نویسنده: شاکر المیاح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
ادب الزیات فی العراق ۴۰۵. ادب الزیات فی العراق
نویسنده: جمال الدین احمد الوسیی
• بیروت، ۱۳۹۱ق.
الفلسطینیات ۴۰۶. الفلسطینیات
مجموعة من الشعر الرائع
عزیف الجن (روایة) ۴۰۷. عزیف الجن (روایة)
نویسنده: ریاض اسدی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
المعلم ۴۰۸. المعلم
نویسنده: آن آیرلند
مترجم: عبدالواحد محمد
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
حبل السرة ۴۰۹. حبل السرة
نویسنده: سمیرة مانع
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
روضة الزاهد فی مدح و رثآء العترة الأماجد ۴۱۰. روضة الزاهد فی مدح و رثآء العترة الأماجد
نویسنده: محمد علی شحاثة
انتشارات حکمت، قم، ۱۴۲۲ق.
الطریق الی المشنقة (روایة) ۴۱۱. الطریق الی المشنقة (روایة)
نویسنده: محمد شاکر سبع
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
عطر زهر البراری (روایة) ۴۱۲. عطر زهر البراری (روایة)
نویسنده: یونس علی جاسم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
شذرات من مذکرات العلامة الفقید الشیخ محمدرضا الشبیبی ۴۱۳. شذرات من مذکرات العلامة الفقید الشیخ محمدرضا الشبیبی
نویسنده: محمدرضا شبیبی
مطبعة المعارف، بغداد، 1973م.، با مقدمه: اسعد شبیبی
مدافن الرغبة ۴۱۴. مدافن الرغبة
نویسنده: ستارزکم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
سفینة الحق ۴۱۵. سفینة الحق
دیوان الشیخ حسن صادق
شاعر: حسن صادق
دار مکتبة الحیاة، بیروت، 1966م.
النفط و الدم ۴۱۶. النفط و الدم
نویسنده: مختار علی
دار الجزیره للنشر، لندن، ۱۴۰۵ق.
سیرة الامام البطل علی بن ابی طالب ۴۱۷. سیرة الامام البطل علی بن ابی طالب
نویسنده: محمد عبدالحافظ
مکتبة الثقافة الدینیة، چاپ اول، قاهره، 2004م.، با مقدمه: صالح جودت
الآنسة شتارک ۴۱۸. الآنسة شتارک
نویسنده: توماس هیرلیمان
مترجم: أسامة الشحمانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۴۱۹. هذا هو الحب
شاعر: عباس عباسی طائی
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
اعترافات بدون مقابل ۴۲۰. اعترافات بدون مقابل
نویسنده: راجی عبدالحسین العامری
المرکز الوثائقی للمقاومة الاسلامیة، چاپ اول، عراق، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.
دیوان الوسائل ۴۲۱. دیوان الوسائل
نویسنده: سید محمد علی بن عدنان غریفی
نشر باقیات، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، 3 جلد، به کوشش: سید علی عدنانی غریفی
۴۲۲. بلون الغار...بلون الغدیر
سرشناسه: معروف عبدالمجید
شاعر: معروف عبدالمجید
مرکز الأبحاث العقائدیة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۰ق.
۴۲۳. تولدی جدید
نویسنده: ابراهیم الغامدی
مترجم: فؤاد رسا
حسینی اصل، چاپ اول، ارومیه، ۱۳۸۸ش.
دیوان الغریفی ۴۲۴. دیوان الغریفی
شاعر: سید علی عدنانی غریفی
• چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.
السهم الثاقب ۴۲۵. السهم الثاقب
نویسنده: محمد باقر طباطبائی حائری
• خراسان، ۱۳۷۸ق.
للمرایا نبش آخر (نصوص و قصص) ۴۲۶. للمرایا نبش آخر (نصوص و قصص)
نویسنده: وجدان توفیق الخشاب
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
فحل التوت ۴۲۷. فحل التوت
نویسنده: حازم خلیل
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
لیل مدینة (روایة) ۴۲۸. لیل مدینة (روایة)
نویسنده: فضیلة بو دریش
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
قاتلة علی الهواء ۴۲۹. قاتلة علی الهواء
نویسنده: کلیزار أنور
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
شرفات الذاکرة (روایة) ۴۳۰. شرفات الذاکرة (روایة)
نویسنده: ناطق خلوصی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
فی الذکری السنویة لرحیلی ۴۳۱. فی الذکری السنویة لرحیلی
نویسنده: ماجد الحیدر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
۴۳۲. قصاید خشم برانگیز نزار قبانی
مترجم: علی زمانی علویجه
• قصاید خشم برانگیز و دمشق نزار قبانی، تهران، ۱۳۸۲ش.
المجموعة الشعریة الاولی تحتوی علی ثلاث مجامیع شعریة ۴۳۳. المجموعة الشعریة الاولی تحتوی علی ثلاث مجامیع شعریة
قصائد الزمن القدیم، اشعار مقاتلة، للضوء الوان اخری
نویسنده: دکتر جودت قزوینی
عشق پشت چراغ قرمر نمی ماند ۴۳۴. عشق پشت چراغ قرمر نمی ماند
مترجم: مهدی سرحدی
کلیدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
تزوجتک ... ایتها الحریه ۴۳۵. تزوجتک ... ایتها الحریه
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، 1988م.
داستان من و شعر ۴۳۶. داستان من و شعر
مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة نشوار القراءة الفلسفیة ۴۳۷. مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة نشوار القراءة الفلسفیة
نویسنده: محمد مبارک
• مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق... ۴۳۸. الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق...
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ق.
قصائد ۴۳۹. قصائد
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ 25م، بیروت، 1981م.
حبیبتی ۴۴۰. حبیبتی
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ 24م، بیروت، 1989م.
أحلی قصائدي ۴۴۱. أحلی قصائدي
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ 13م، بیروت، 1986م.
کلَّ عام وأنت حبیبتي ۴۴۲. کلَّ عام وأنت حبیبتي
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ سوم، بیروت، 1981م.
بین الظلال (الأعمال الشعریة الثانیة) ۴۴۳. بین الظلال (الأعمال الشعریة الثانیة)
شاعر: سلمان هادی آل طعمة
بیت العلم للنابهین، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۴ق. برابر 2003م.
سیبقي الحبُّ سیَّدي .. ۴۴۴. سیبقي الحبُّ سیَّدي ..
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ سوم، بیروت، 1987م.
هل تسمعین صهیل احزاني؟ ۴۴۵. هل تسمعین صهیل احزاني؟
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، 1991م.
100 رسالة حبّ ۴۴۶. 100 رسالة حبّ
نویسنده: نزار قبانی
منشورات نزار قبانی، چاپ 14م، بیروت، 1988م.
جمهوری در اتوبوس ۴۴۷. جمهوری در اتوبوس
نویسنده: نزار قبانی
مترجم: حسن فرامرزی
دستان، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۴۴۸. در بندر آبی چشمانت...
گزینه‌ شعرهای‌ عاشقانه‌
مترجم: احمد پوری
شاعر: نزار قبانی
نشر چشمه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
چه کسی معلم تاریخ را کشت؟ ۴۴۹. چه کسی معلم تاریخ را کشت؟
مترجم: مهدی سرحدی
کلیدر، تهران، ۱۳۸۶ش.
عبیر الرسالة ۴۵۰. عبیر الرسالة
الاشعار المنسوبة لاهل البیت النبوی الشریف علیهم السلام
نویسنده: مرتضی محسن الحسنی السندی أبوحسنین
دار المجد، دمشق، 1990م.
الدهلیز و مسرحیات أخر ۴۵۱. الدهلیز و مسرحیات أخر
نویسنده: محمود ابوالعباس
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۴۵۲. نازک الملائکة
مختارات شعریة و نثریة
گردآورنده: عبدالهادی محبوبه
شاعر: نازک الملائکه
عنوان الشرف الوافی فی علم الفقه و التاریخ و النحو و العروض و القوافی ۴۵۳. عنوان الشرف الوافی فی علم الفقه و التاریخ و النحو و العروض و القوافی
نویسنده: اسماعیل مقری
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۴۹ش.
موعظه شیطان و چند داستان کوتاه ۴۵۴. موعظه شیطان و چند داستان کوتاه
مترجم: محمد جواهر کلام
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
دیوان السید رضا الموسوی الهندی ۴۵۵. دیوان السید رضا الموسوی الهندی
گردآورنده: موسی موسوی
شاعر: رضا موسوی هندی
دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۹ق.، با تعلیق: عبدالصاحب موسوی
الأعمال الشعریة الکاملة ۴۵۶. الأعمال الشعریة الکاملة
نویسنده: ناصر مبارک
• الأعمال الشعریة الکاملة، دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: علی آل مبارک، با تعلیق: علی آل مبارک
دیوان السید مرتضی الوهاب ۴۵۷. دیوان السید مرتضی الوهاب
گردآورنده: سلمان هادی آل طعمة
شاعر: مرتضی وهاب
المکتبة الحیدریة، قم، ۱۳۸۰ش.
الدیوان الثانی من شعر الشیخ احمد الوائلی ۴۵۸. الدیوان الثانی من شعر الشیخ احمد الوائلی
نویسنده: شیخ احمد وائلی
دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، بیروت
مع النبی وآله ۴۵۹. مع النبی وآله
دیوان آیة الله السید محمد جمال الهاشمی
نویسنده: سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی
سپهر، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد
موسوعة شعراء البحرین(1208م ـ 1966م) ۴۶۰. موسوعة شعراء البحرین(1208م ـ 1966م)
نویسنده: محمد آل مکباس
• چاپ اول، ۱۴۱۸ق.، 4 جلد
• موسوعة شعراء البحرین، دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
الشعراء الکتاب فی العراق فی القرن الثالث الهجری ۴۶۱. الشعراء الکتاب فی العراق فی القرن الثالث الهجری
نویسنده: حسین صبیح علاق
مکتبة التربیة، بغداد، 1975م.
الأسلوب وتطوره فی نقد الشعر عند العرب (بحث فی الاصول) ۴۶۲. الأسلوب وتطوره فی نقد الشعر عند العرب (بحث فی الاصول)
نویسنده: بشری موسی صالح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
البابلیات ۴۶۳. البابلیات
نویسنده: محمد علی یعقوبی
دار البیان، چاپ دوم، قم، 1951م.، 4 جلد
مطبعة الزهراء، نجف، ۱۳۷۰ق.، 3 جلد
الشعراء الغری ۴۶۴. الشعراء الغری
العلامة الدکتور حسین علی محفوظ ۴۶۵. العلامة الدکتور حسین علی محفوظ
نویسنده: حمید مطبعی
حرکة الشعر فی النجف الاشرف و اطواره خلال القرن الرابع العشر الهجری ۴۶۶. حرکة الشعر فی النجف الاشرف و اطواره خلال القرن الرابع العشر الهجری
دراسة نقدیة
نویسنده: عبد الصاحب موسوی
دار الزهراء، چاپ اول، بیروت، 1988م.
صور و دراسات أدبیة فی شعراء و أدباء کربلاء ۴۶۷. صور و دراسات أدبیة فی شعراء و أدباء کربلاء
نویسنده: حسین فهمی خزرجی
دارالقاری، بیروت، ۱۴۳۰ق.
کل هذا اللیل (مختارات شعریة) ۴۶۸. کل هذا اللیل (مختارات شعریة)
نویسنده: محمد آدم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
المجموعة الکاملة ۴۶۹. المجموعة الکاملة
نویسنده: رعد عبدالقادر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، 2 جلد
الشعر فی الکوفة ۴۷۰. الشعر فی الکوفة
نویسنده: محمد حسین اعرجی
• الشعر فی الکوفة منذ اواسط القرن الثانی حتی نهایة القرن الثالث، منشورات الجمل، چاپ اول، بغداد، 2007م.
شاعرات العراق المعاصرات ۴۷۱. شاعرات العراق المعاصرات
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
• بی نا، چاپ دوم، عراق، 1995م.
عید الغدیر ۴۷۲. عید الغدیر
اول ملحمه عربیه تتناول اهم نواحی التاریخ الاسلامی من الجاهلیه الی آخر دوله بنی امیه و ما یتعلق بهم
نویسنده: بولس سلامه
دار الکتاب اللبنانی، بیروت، ۱۳۹۳ق.
نحات بغداد ۴۷۳. نحات بغداد
سیرة حیاة و انجازات محمد غنی حکمت من 1929 الی 2011
نویسنده: احمد هاشم عطار
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
دیوان الحاج میرزا  ابی‌الفضل‌ الطهرانی‌(ره‌) ۴۷۴. دیوان الحاج میرزا ابی‌الفضل‌ الطهرانی‌(ره‌)
سلک الدرر فی نظم الاثر ۴۷۵. سلک الدرر فی نظم الاثر
مجموعة الخلاقیة لناظمها
شاعر: جعفر بن حسین صبوری قمی
• ۱۳۹۵ق.، خطاط: حجة کشفی
قوافل النور ۴۷۶. قوافل النور
ملحمة شعریة فی سیرة النبی‌(ص‌) و اهل‌ بیته‌(ع‌)
نویسنده: حسین برکة شامی
مؤسسة دار الإسلام، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۲ق.، 5 جلد
الملحمة العلویة ۴۷۷. الملحمة العلویة
نویسنده: جعفر هلالی
موسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۹ق.، محقق: محمد سعید طریحی
۴۷۸. دیوان شعر عادل السکرانی (مختارات)
شاعر: عادل سکرانی
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
الادب العربی فی اقلیم خوارزم،منذ الفتح العربی (93 ه )حتی سقوط الدوله الخوارزمیه(٦٢٨ه) ۴۷۹. الادب العربی فی اقلیم خوارزم،منذ الفتح العربی (93 ه )حتی سقوط الدوله الخوارزمیه(٦٢٨ه)
نویسنده: هند حسین طه
وزارة الاعلام، چاپ ؟، بغداد، 1976م.
المدائح والمراثی للمعصومین الاربعة عشر (علیهم‌ السلام) ۴۸۰. المدائح والمراثی للمعصومین الاربعة عشر (علیهم‌ السلام)
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۶ق.
محرک الاشجان فی رثاء امناء الرحمان ۴۸۱. محرک الاشجان فی رثاء امناء الرحمان
نویسنده: احمد عبدالله علوی قطیفی
• چاپ چهارم، مصحح: عباس علی محروس
زبدة المغنی ۴۸۲. زبدة المغنی
اشعار عربی مربوط به کتاب مغنی
نویسنده: محمدتقی مدنی اصفهانی چهارسوقی
• ...زبدة المغنی، ۱۴۱۴ق.
۴۸۳. منظومة اعلام الانام عما حدث بالاسلام
لناظمه الاجل جناب الحاج احمد الحاج رشید الفوعانی دام عزه
شاعر: احمد رشید فوعانی
مطبعة الحیدریة، تهران، ۱۳۷۷ق.، مصحح: حسن حسینی لواسانی نجفی
مختارات شعریه ۴۸۴. مختارات شعریه
نویسنده: لبیب بیضون
• 2 جلد
تحفة القادم ۴۸۵. تحفة القادم
نویسنده: محمد قضاعی بلنسی
دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.، با تعلیق: احسان عباس
المتلقی فی الشعر الندلسی ۴۸۶. المتلقی فی الشعر الندلسی
دراسة فی أنواع المتلقی و بنی الاستجابة
نویسنده: سناء ساجت هداب
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
هکذا عرفتهم ۴۸۷. هکذا عرفتهم
خواطر عن اناس افذاذ عاشو بعض‌ الاحیان لغیرهم اکثر مما عاشوا لانفسهم
نویسنده: جعفر خلیلی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق. برابر ۱۳۸۴ش.، 7 جلد
أشبه بهدیل شفیف (قصائد) ۴۸۸. أشبه بهدیل شفیف (قصائد)
نویسنده: خضر حسن خلف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
وجهتی ووجهتها (مجموعة شعریة) ۴۸۹. وجهتی ووجهتها (مجموعة شعریة)
نویسنده: علی رحمانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
بیت فی أور ۴۹۰. بیت فی أور
نویسنده: لیث الصندوق
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۴۹۱. الأعمال الشعریة الکاملة
نویسنده: نزار قبانی
• 3 جلد
الصفدی و آثاره فی الأدب و النقد ۴۹۲. الصفدی و آثاره فی الأدب و النقد
نویسنده: محمد عبدالمجید لاشین
دار الافاق العربیة، چاپ اول، قاهره، 2005م.
الشوقیات ۴۹۳. الشوقیات
شاعر: احمد شوقی
مکتبة التربیة، بیروت، 1987م.، 4 جلد