کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم [Q - R]
علوم
تاریخ و فلسفه علم ۱. تاریخ و فلسفه علم
پژوهشهایی در تاریخ علم ۲. پژوهشهایی در تاریخ علم
مقالاتی درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی
گردآورنده: جعفر آقایانی چاوشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: جعفر آقایانی چاوشی
رهبر علم ۳. رهبر علم
مترجم: احمد بیرشک
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
۴. المدخل الکبیر الی علم احکام النجوم
نویسنده: ابومعشر فلکی
معهد تاریخ العلوم العربیة والاسلامیة فی اطار جامعة فرانکفورت، فرانکفورت، ۱۴۰۵ق. برابر 1985م.، ویراستار: فؤاد سزگین، با مقدمه: فؤاد سزگین
علم و تمدن در اسلام ۵. علم و تمدن در اسلام
مترجم: احمد آرام
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ علوم اسلامی ۶. تاریخ علوم اسلامی
تقریر درس: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، تهران، ۱۳۶۳ش.
۷. محاضرات فی تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة
دراسات فی تاریخ العلوم عند العرب ۸. دراسات فی تاریخ العلوم عند العرب
علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان ۹. علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان
العلوم فی الاسلام ۱۰. العلوم فی الاسلام
موسوعة تاریخ العلوم العربیة ۱۱. موسوعة تاریخ العلوم العربیة
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۴ش. برابر 2005م.، 3 جلد، اشراف: رشدی راشد و ریجیس مورلون
۱۲. جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
مقالات چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام ،مجلدات اول تا پنجم
نویسنده: هوشنگ اعلم
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.
اخبار العلماء باخبار الحکماء ۱۳. اخبار العلماء باخبار الحکماء
نویسنده: علی بن یوسف قفطی
• ...اخبار العلماء باخبار الحکماء، دارالآثار، چاپ اول، بیروت
دانشمندان اسلامی ۱۴. دانشمندان اسلامی
۱۵. عمر خیام، زندگی و آثار
بررسیهایی درباره ابوریحان بیرونی بمناسبت هزاره ولادت او ۱۶. بررسیهایی درباره ابوریحان بیرونی بمناسبت هزاره ولادت او
طبیعیات ارسطو ۱۷. طبیعیات ارسطو
نویسنده: ارسطو
مترجم: مهدی فرشاد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
مشکلات العلوم ۱۸. مشکلات العلوم
به کوشش: حسن نراقی
نویسنده: محمد مهدی نراقی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
جهان بینی علمی ۱۹. جهان بینی علمی
مترجم: حسن منصور
انتشارات آگاه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۰ش.
۲۰. داستانهای علمی برای نوجوانان
سرشناسه: علی امید
گردآورنده: علی امید
مترجم: علی امید
رجبی، تهران، ۱۳۶۶ش.
۲۱. چگونه علمی فکر کنیم
فکر علمی‌، ذهن‌ علمی‌، اندیشه‌ علمی‌
مترجم: آذر مقامی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲۲. سرگرمیهای علمی آموزشی برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان
۲۳. مقالات علمی اینشتین
نویسنده: آلبرت اینشتین
مترجم: محمود مصاحب
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.
تحقیقی در فلسفه علم ۲۴. تحقیقی در فلسفه علم
رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگها ۲۵. رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگها
مترجم: پروانه سپرده
مؤسسه پژوهشی فرهنگ‌، هنر و ارتباطات‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
وضع و شرایط روح علمی ۲۶. وضع و شرایط روح علمی
جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری ۲۷. جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری
جزء دوم‌ از پی‌نوشت‌ بر منطق‌ اکتشاف‌ علمی‌
مترجم: احمد آرام
منطق اکتشافات علمی ۲۸. منطق اکتشافات علمی
۲۹. درباره علم
نویسنده: رضا داوری اردکانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) ۳۰. علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌)
مترجم: عباس باقری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: کریستیان دو دوو
طبیعت طبیعت ۳۱. طبیعت طبیعت
ترجمه احصاء ‌العلوم‌ ۳۲. ترجمه احصاء ‌العلوم‌
مترجم: حسین خدیوجم
• احصاء العلوم، شرکت‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.
ترجمه رساله مراتب العلوم ۳۳. ترجمه رساله مراتب العلوم
مترجم: محمد علی خاکساری
• مراتب العلوم، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ش.، محقق: احسان عباس
جامع العلوم «ستینی» ۳۴. جامع العلوم «ستینی»
سرشناسه: محمد بن عمر فخر رازی
نویسنده: محمد فخر رازی
أعلام الطرائق في الحدود والحقائق ۳۵. أعلام الطرائق في الحدود والحقائق
نویسنده: محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی السروی
• اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، محقق: سید علی طباطبائی یزدی
دراسات حول کتاب جوامع العلوم ۳۶. دراسات حول کتاب جوامع العلوم
نویسنده: حسین خدیوجم
• چاپ اول، تهران، 1972م.
۳۷. روشها
نویسنده: جواد محدثی
نشر معروف، تهران، ۱۳۷۳ش.
آیین پژوهش و مرجع شناسی ۳۸. آیین پژوهش و مرجع شناسی
نویسنده: حسن احمدی گیوی
موسسه نشر هما، تهران، ۱۳۷۳ش.
راهنمای مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی ۳۹. راهنمای مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی
۴۰. علم چیست، فلسفه چیست؟
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ دهم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تحفه حاتمی ۴۱. تحفه حاتمی
‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌ ۴۲. ‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن
نویسنده: ابوالفضل نبئی
۴۳. درآمدی به منطق جدید
نویسنده: ضیاء موحد محمدی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: حسین معصومی همدانی
۴۴. مدخل منطق صورت
نویسنده: غلامحسین مصاحب
انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری ۴۵. سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری
نویسنده: جعفر آقایانی چاوشی
انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران ۴۶. نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران
نویسنده: یونس کرامتی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
ریاضی دانان نامی ۴۷. ریاضی دانان نامی
مترجم: حسن صفاری
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با تعلیق: حسن صفاری
بوزجانی نامه ۴۸. بوزجانی نامه
شرح احوال و آثار ریاضی ابوالوفا بوزجانی ریاضیدان و منجم بزرگ ایرانی
سرشناسه: ابوالقاسم قربانی
نویسنده: ابوالقاسم قربانی، محمدعلی شیخان
ابوریحان بیرونی آزاد مرد و اندیشمند ۴۹. ابوریحان بیرونی آزاد مرد و اندیشمند
نویسنده: یونس کرامتی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
واژه های تخصصی رایانه ۵۰. واژه های تخصصی رایانه
لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) ۵۱. لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی)
به کوشش: محمد باقری
نویسنده: محمدبن علی اشکوری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
المقنع فی الحساب الهندی ۵۲. المقنع فی الحساب الهندی
الرسالة المحیطیة ۵۳. الرسالة المحیطیة
نویسنده: غیاث الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: یونس کرامتی
راشیکات الهند ۵۴. راشیکات الهند
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
• راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: محمد مهدی کاوه یزدی، مصحح: محمد مهدی کاوه یزدی
جبر و مقابله ۵۵. جبر و مقابله
رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة ۵۶. رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة
نویسنده: موسی قاضی زاده رومی
مترجم: فاطمه سوادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: فاطمه سوادی، مصحح: فاطمه سوادی
تاریخ حسابان ۵۷. تاریخ حسابان
مترجم: عبدالحسین مصحفی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) ۵۸. ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی)
۵۹. سرگرمیهای توپولوژی (توپولوژی‌ تجربی‌)
مترجم: پرویز شهریاری
نشر نی، تهران، ۱۳۶۵ش.
۶۰. دنیای شگفت انگیز بعد چهارم
مترجم: جواد سید اشرف
نشر آویژه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
دانشنامه همگانی نجوم ۶۱. دانشنامه همگانی نجوم
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۲. پیدایش دانش نجوم
التفهیم لاوائل صناعة التنجیم ۶۳. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: جلال الدین همایی
دروس هیئت و دیگر رشته هایی ریاضی ۶۴. دروس هیئت و دیگر رشته هایی ریاضی
تاریخ نجوم اسلامی ۶۵. تاریخ نجوم اسلامی
ترجمه‌ کتاب‌ علوم‌ الفلکت، تاریخه‌ عند العرب‌ فی‌ القرون‌ الوسطی‌
مترجم: احمد آرام
التذکرة فی علم الهیئة ۶۶. التذکرة فی علم الهیئة
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
ترجمه مقدمه: حسن امینی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۴ش.، تصحیح و تحقیق: جمیل رجب
علم الفلک فی التراث العربی ۶۷. علم الفلک فی التراث العربی
نویسنده: علی حسن موسی
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 2001م.
خجندی نامه ۶۸. خجندی نامه
نویسنده: خورشید عبدالله زاده، نعمان نعمت اف
مترجم: باقر مظفرزاده
• ضمیمه آینه میراث- 26، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
احوال و آثار ابوریحان بیرونی ۶۹. احوال و آثار ابوریحان بیرونی
نویسنده: ذبیح الله صفا
فردوس، تهران، ۱۳۷۶ش.
تحریر متوسطات ۷۰. تحریر متوسطات
روضة المنجمین ۷۱. روضة المنجمین
از کوارک تا کیهان ۷۲. از کوارک تا کیهان
ابزار کشف کائنات
مترجم: سیروس فردائیان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) ۷۳. سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره)
نویسنده: ثابت بن قره
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: پویان رضوانی
سیارات و اقمار ۷۴. سیارات و اقمار
مترجم: علی درویش
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، اردیبهشت ۱۳۶۶ش.
واژه نامه کیهان شناسی ۷۵. واژه نامه کیهان شناسی
فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی
نویسنده: موسی اکرمی
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران، ۱۳۷۶ش.
نسبیت و کیهانشناسی ۷۶. نسبیت و کیهانشناسی
مترجم: احمد تابنده
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
جهان ۷۷. جهان
مترجم: بهزاد قهرمان
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، مشهد، اسفند ۱۳۶۷ش.
تاریخچه زمان ۷۸. تاریخچه زمان
مترجم: حبیب الله دادفر، زهره دادفر
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۹. تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر
نویسنده: مهدی گلشنی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: علامه محمدتقی جعفری
فیزیک و فلسفه ۸۰. فیزیک و فلسفه
مترجم: محمود خاتمی
انتشارات علمی، قم، ۱۳۷۰ش.
۸۱. صفر لوح پیدایش جهان ده بعدی تولد و مرگ در فیزیک جدید
نویسنده: مسعود ناصری
نشر مثلث، تهران، ۱۳۸۳ش.
تائوی فیزیک ۸۲. تائوی فیزیک
مترجم: حبیب الله دادفر
انتشارات کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
سرگذشت فیزیک ۸۳. سرگذشت فیزیک
مترجم: رضا اقصی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: محمود مصاحب
استاد عشق ۸۴. استاد عشق
نگاهی‌ به‌ زندگی‌ و تلاش‌های‌ پروفسور سید محمود حسابی‌ پدر علم‌ فیزیک‌ و مهندسی‌ نوین‌ ایران‌
نویسنده: ایرج حسابی
حاصل عمر ۸۵. حاصل عمر
44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز
مترجم: ناصر موفقیان
چهره های ماندگار ۸۶. چهره های ماندگار
دکتر یوسف ثبوتی
نویسنده: محمود اسعدی
زمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۸۷. اینشتین و شاعر
در جست و جوی انسان کیهانی
مترجم: ناصر موفقیان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
نماهایی از زندگی پرفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران ۸۸. نماهایی از زندگی پرفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
ابن هیثم ۸۹. ابن هیثم
فیزیکدان اسلامی
نویسنده: صالح طباطبائی
روزنه، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
اینشتین ۹۰. اینشتین
قدم اول
مترجم: آرام قریب
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
راه ما ۹۱. راه ما
گفتارهایی از پرفسور سید محمود حسابی
گردآورنده: بنیاد پرفسور حسابی
تقریر سخنان: دکتر محمود حسابی
سرگذشت اتم ۹۲. سرگذشت اتم
۹۳. جهان هولوگرافیک
نظریه‌ای برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
مترجم: داریوش مهرجویی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۷ش.
الفبای اتم ۹۴. الفبای اتم
مترجم: محمد طرف
انتشار، تهران، ۲ش.
جزء و کل ۹۵. جزء و کل
مترجم: حسین معصومی همدانی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸ش.
مناخ العراق القدیم و المعاصر ۹۶. مناخ العراق القدیم و المعاصر
نویسنده: سالار علی خضر الدزیی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
غروب خورشید، شفق و فلق، و آسمان شامگاهی ۹۷. غروب خورشید، شفق و فلق، و آسمان شامگاهی
مترجم: علی درویش
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ش.
۹۸. Proceedings of International seminar on Kyoto protocol,clean development mechanism, opportunities for the Islamic Republic of Iran
کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام ۹۹. کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام
مترجم: رضا کوهکن، زینب پودینه آقائی
طهوری، تهران، ۱۳۸۸ش.
جابر بن حیان ۱۰۰. جابر بن حیان
نویسنده: زکی نجیب محمود
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، آبان ۱۳۶۲ش.
الجماهر فی معرفة الجواهر ۱۰۱. الجماهر فی معرفة الجواهر
سرشناسه: محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
• الجماهر فی الجواهر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، مصحح: یوسف هادی
تنسوخ نامه ایلخانی ۱۰۲. تنسوخ نامه ایلخانی
نخب الذخائر فی احوال الجواهر ۱۰۳. نخب الذخائر فی احوال الجواهر
نویسنده: محمد ابن اکفانی
عالم الکتب، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۴ق. برابر 1984م.
فسیل‌ها ۱۰۴. فسیل‌ها
مترجم: ثمین نبی‌پور
نشر افق، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: سهند ساعدی
جواهرنامه نظامی ۱۰۵. جواهرنامه نظامی
۱۰۶. الرسالة السنجریة فی الکائنات العنصریة
نویسنده: عمر بن سهلان ساوی (ساوجی)
• دو رساله درباره آثار علوی، فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۳۷ش.، با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه، تحشیه: استاد محمدتقی دانش پژوه، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
۱۰۷. فرهنگ زیست شناسی
نویسنده: بزرگمهر وزیری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
سرچشمه های حیات ۱۰۸. سرچشمه های حیات
مترجم: سیمین معزی متین
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
حیات چیست؟ ۱۰۹. حیات چیست؟
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
نویسنده: مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
مترجم: محمدنبی سربلوکی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: انیل لوک
حیات و هدفداری ۱۱۰. حیات و هدفداری
مترجم: عباس شیبانی
شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۵۹ش.
بررسی نظریات حیات و تکامل ۱۱۱. بررسی نظریات حیات و تکامل
نویسنده: محمود احمدزاده هروی
فجر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.
پیدایش انسان و عقاید داروین ۱۱۲. پیدایش انسان و عقاید داروین
نویسنده: آ . ای . قارایوین
مترجم: عزیز محسنی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۵۴ش.
خلقت انسان ۱۱۳. خلقت انسان
نویسنده: یدالله سحابی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۱ش.
الانسان بین الخلق و التطور ۱۱۴. الانسان بین الخلق و التطور
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
المکتب العالمی، چاپ دوم، قاهره، 1977م.
شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام ۱۱۵. شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام
نویسنده: حسن اسلامی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸ش.
طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر ۱۱۶. طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر
پیری ۱۱۷. پیری
مترجم: فریده دخت سیدمظفری
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌) ۱۱۸. خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌)
مترجم: سودابه فضایلی
زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی ۱۱۹. مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی
۱۲۰. زندگی زنبور عسل
به کوشش: محمدحسن دخانچی
نویسنده: کارن والیس
پویشگر، ۱۳۸۳ش.
۱۲۱. اسرار مغز آدمی
۱۲۲. EXPLORERS OF THE BRAIN
نویسنده: لئونارد استیونس
ALFRED KNOPE، چاپ اول، نیویورک، 1971م.
۱۲۳. حس ششم
پژوهشی‌ در ادراک‌ فراحسی‌، یا، معرفت‌ شهودی‌
مترجم: محمود حکیمی
نشر خرم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: شهریار روحانی
مغز ۱۲۴. مغز
مترجم: یاسر مالی
نشر افق، چاپ اول، تهران، ویراستار: سهند ساعدی
۱۲۵. نمونه مشهورترین خطاهای دید