کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کشاورزی [S - T]
کشاورزی
معرفت فلاحت ۱. معرفت فلاحت
دوازده باب کشاورزی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: عبدالعلی بیرجندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
پنبه ۲. پنبه
کشاورزی‌ و بازرگانی‌
نویسنده: حسین واقفی، محمدرضا مرعشی
شرکت سهامی چاپ رنگین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۳ش.
پسته ایران ۳. پسته ایران
شناخت تاریخی
نویسنده: محمدحسن ابریشمی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.
نزهة الملک في وصف الکلب والمکلّبین ۴. نزهة الملک في وصف الکلب والمکلّبین
نویسنده: مهذّب الدین ابوطالب محمّد بن علي ابن الخیمي الحلّي
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.، محقق: عباس هانی جراخ