نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   جزء فیه سؤالات الشیخ ابوطاهر السلفي الاصبهاني
جزء فیه سؤالات الشیخ ابوطاهر السلفي الاصبهاني
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه، رقم ۳۴۹.
تعداد سطر: ۱۵
کاتب: احمد بن رضوان بن اسماعیل مقدسی شافعی
تاریخ کتابت: ۴ رجب ۶۳۵ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوطاهر احمد بن محمّد بن احمد بن محمّد بن ابراهیم سلفی اصفهانی
نسخه کامل و در ۲۵ برگ کتابت شده است، کاتب احمد بن رضوان بن اسماعیل مقدسی شافعی، تاریخ کتابت پنجشنبه چهارم رجب ۶۳۵ هجری.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریة ـ دمشق شماره ۳۴۹
تعداد فریم: ۲۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰
جزء فیه سؤالات الشیخ ابوطاهر السلفي الاصبهاني