نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المبسوط
المبسوط
عنوان فرعی: فی فقه الإمامیة
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۲۵
شماره جلد: ۱
کاتب: محمّد بن ابی غالب بن حق بن ابی غالب البابلی
تاریخ کتابت: ۵ صفر ۶۰۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
شماره صفحات پریشان و قطع آنها مختلف است ولی بنظر می رسد کامل باشد، جزء اول کتاب راشامل است، کاتب محمّد بن ابی غالب بن حق بن ابی غالب البابلی، تاریخ کتابت یکشنبه پنجم صفر ۶۰۰ هجری.
تعداد فریم: ۲۱۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۴۰
المبسوط
نسخه‌های چاپی کتاب
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی