نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   العلل
العلل
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
تعداد سطر: ۲۵
یادداشت: مؤلف: ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارالقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۱۴۸ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۴۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۴۶
العلل