نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المعجم الکبیر
المعجم الکبیر
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
تعداد سطر: ۳۰
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی لخمی شامی
نسخه شامل جزء اول و از انتها افتادگی دارد، از اول تا عنوان خوات بن جبیر انصاری را شامل است و در ۴۱۶ صفحه کتابت شده است در صفحه اول حاشیه سماع با تاریخ ۶۷۱ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۲۰۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۴۸
المعجم الکبیر
نسخه‌های چاپی کتاب
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی