نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نقباء البشر
نقباء البشر
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تعداد سطر: مختلف
شماره جلد: ۲
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: آغا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه شامل قسمت دوم (غلامعلی یونس) و در ۱۵۶ صفحه به خط شریف مؤلف کتابت شده است.
تعداد فریم: ۱۵۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۲
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۶۵
نقباء البشر
همچنین از این کتاب
الثقات العیون فی سادس القرون
طبقات أعلام الشیعة قرن 9-10
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه، دانشمندان اسلامی > سرگذشتنامه
نقباء البشر
الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تاریخ کتابت: رجب ۱۳۳۵ق.
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
الذریعة الی تصانیف الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
نسخ خطی دیگر از این کتاب
نقباء البشر
نقباء البشر