نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الاربعین
الاربعین
زبان: عربی
نویسنده: ابو محمّد قاسم بن ابوالقاسم علی بن حسن سلفی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۶۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۵۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۹۶
الاربعین