نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
نسخه خطی کتابخانه کوپریلی، رقم ۱۱۵۲.
زبان: عربی
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
سرعنوان موضوعی: نیشابور > تاریخ، نیشابور > سرگذشتنامه
تعداد سطر: مختلف
کاتب: ابراهیم بن محمّد بن ازهر صریفنی
تاریخ کتابت: ۳ ربیع الاول ۶۲۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: حافظ ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۶۲۹ هجری)
منتخب: إبراهیم بن محمّد بن ازهر صریفنی (وفات ۶۴۱ هجری)
نسخه کامل و در ۱۴۵ برگ کتابت شده است، کاتب ابراهیم بن محمّد بن ازهر صریفنی (منتخِب). تاریخ کتابت جمعه سوم ربیع الاول ۶۲۲ در شهر سنج.
عکس از کتابخانه وزیر ابوالعباس احمد بن محمّد کوپریلی ـ شماره ۱۱۵۲ ترکیه
تعداد فریم: ۱۴۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۱۸
عرض تصویر: ۲۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۱
المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
نسخه‌های چاپی کتاب
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی