نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الذریعة الی تصانیف الشیعة
الذریعة الی تصانیف الشیعة
نسخه خطی مکتبة الصاحب الذریعه.
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
تعداد سطر: مختلف
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه اصل مؤلف که از حرف الف تا هاء را شامل است و با خط مبارک مؤلف کتابت شده است.
عکس از مکتبة صاحب الذریعة في النجف الاشرف (تأسیس ۱۳۵۴ هجری)
تعداد فریم: ۳۰۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰۳
الذریعة الی تصانیف الشیعة
همچنین از این کتاب
الثقات العیون فی سادس القرون
طبقات أعلام الشیعة قرن 9-10
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه، دانشمندان اسلامی > سرگذشتنامه
نقباء البشر
الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تاریخ کتابت: رجب ۱۳۳۵ق.
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
الذریعة الی تصانیف الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
نسخه‌های چاپی کتاب
الذریعة إلی تصانیف الشیعة الذریعة إلی تصانیف الشیعة
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 26 جلد، مصحح: جعفر مرتضی عاملی، به کوشش (ج.26): احمد حسینی