نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   انسان العیون في مشاهیر سادس القرون
انسان العیون في مشاهیر سادس القرون
نسخه خطی کتابخانه دانشگاه بغداد، رقم ۲۴۸.
زبان: عربی
تعداد سطر: ۱۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:؟
نسخه از انتها ناقص است و در ۳۵۶ صفحه نگاشته شده است.
عکس از مکتبة جامعة بغداد، کلیة الاداب، الدراسات العلیا ـ شماره نسخه ۲۴۸ شماره فیلم ۵۹.
تعداد فریم: ۱۷۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۲
عرض تصویر: ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۰
انسان العیون في مشاهیر سادس القرون