نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مبسوط
مبسوط
عنوان فرعی: فی فقه الإمامیة
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۲۱
کاتب: محمود بن حسن بن محمّد بن احمد بن یوسف بن عباس
تاریخ کتابت: ۵ جمادی الثانی ۶۰۸ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و از کتاب سبق و رمایه تا آخر جزء چهارم را شامل است و در ۲۹۰ برگ کتابت شده است، کاتب محمود بن حسن بن محمّد بن احمد بن یوسف بن عباس، تاریخ کتابت یکشنبه پنجم جمادی الاخر ۶۰۸ هجری.
عکس از کتابخانه مجلس سنا ـ تهران
تعداد فریم: ۲۹۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۶
عرض تصویر: ۲۶
شماره نسخه عکسی: ع/۴۲
مبسوط
نسخه‌های چاپی کتاب
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی
المبسوط المبسوط
فی فقه الإمامیة
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، تهران، 8 جلد، با تعلیق: محمدباقر بهبودی، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 1،2: محمد تقی کشفی، مصحح جلد 3 - 8: محمدباقر بهبودی