نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   حسیب النسیب للحسیب النسیب
حسیب النسیب للحسیب النسیب
زبان: عربی
نویسنده: سیّد عزالدّین علی بن فضل الله راوندی
تعداد سطر: مختلف
تاریخ کتابت: صفر ۶۵۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۶۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۳۴
شماره نسخه عکسی: ع ۶۷
حسیب النسیب للحسیب النسیب