نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل
المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل
تعداد سطر: ۲۳، ۲۳
شماره جلد: ۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۸۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۶
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع ۷۰
المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل