نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المشجرّ الشریف الحاوی لکل معنی لطیف
المشجرّ الشریف الحاوی لکل معنی لطیف
زبان: عربی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: عبدالمنعم بن محمّد بن علی بن ابراهیم مشهور به فرسان
تاریخ کتابت: ۱۵ رجب ۹۰۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:؟
نسخه کامل و در ۳۲۶ صفحه کتابت شده است، کاتب عبدالمنعم بن محمّد بن علی بن ابراهیم مشهور به فرسان، تاریخ کتابت سه شنبه پانزدهم رجب ۹۰۳ هجری.
تعداد فریم: ۳۲۵، ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۳
المشجرّ الشریف الحاوی لکل معنی لطیف