نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المعجم الکبیر
المعجم الکبیر
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
تعداد سطر: ۳۰
شماره جلد: ۳
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی لخمی شامی
نسخه کامل و شامل جزء سوم (باب العین) و در ۲۲۹ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است، در انتهای نسخه تاریخ قرائت به سال ۵۹۵ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۲۱۰، ۲۱۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۸/۵
عرض تصویر: ۲۱/۵
شماره نسخه عکسی: ع/۵۱
المعجم الکبیر
نسخه‌های چاپی کتاب
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد، محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
المعجم الکبیر
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی