نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نهایة العقول
نهایة العقول
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
کتاب بصورت قوله کذا، قلنا کذا نگاشته شده است، نسخه از اول و آخر ناقص است و در ۲۲۳ برگ کتابت شده است.
تعداد فریم: ۲۲۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹/۵
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۱۰۸
نهایة العقول