نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محمّد محسن آقا بزرگ طهرانی
نسخه کامل و به خط مبارک مؤلف در ۲۶۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ شروع کتاب ۱۳۳۷ هجری قید شده است.
تعداد فریم: ۲۶۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۱۹
عرض تصویر: ۲۷
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۸
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
همچنین از این کتاب
الثقات العیون فی سادس القرون
طبقات أعلام الشیعة قرن 9-10
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه، دانشمندان اسلامی > سرگذشتنامه
نقباء البشر
الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تاریخ کتابت: رجب ۱۳۳۵ق.
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
الذریعة الی تصانیف الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة