نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/30
مجموعه ع/30
تعداد سطر: ۱۴-۱۵، ۱۴-۱۵
یادداشت: ۱. شرح مسائل الشیخ الطوسي، تألیف ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (صفحه ۱ـ ۲۳)، در این رساله سی مسئله کلامی مطرح و پاسخ داده شده است، کاتب عبدالله بن محی الدّین جامعی عاملی، تاریخ کتابت بیستم ربیع الثانی ۱۰۷۰ هجری
۲. رسالة في اعراب الاشعار، تألیف علی بن محمّد بن عبدالله الطبیب
(صفحات این رساله مغشوش و بهم خورده است) کاتب همو، تاریخ کتابت بیست و پنجم رجب ۱۰۷۰ هجری.
۳. فوائد من کلام أمیرالمؤمنین (صفحه ۳۳ ـ ۴۰)
۴. شرح تهذیب المنطق تفتازانی، هبت الله حسینی معروف به شاهمیر (صفحه ۹۱ ـ ۱۸۳) این رساله از انتها ناقص است.
تعداد فریم: ۹۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع ۳۰
مجموعه ع/30
ضمن این مجموعه:
شرح تهذیب المنطق تفتازانی