نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/101
مجموعه ع/101
تعداد سطر: ۲۱-۲۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۱
مجموعه ع/101
ضمن این مجموعه:
قصه سلامان و ابسال