نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/18
مجموعه ع/18
نسخه خطی کتابخانه جامع کبیر.
تعداد سطر: مختلف
کاتب: سیّد علی به قاسم موبدی عنبسی زیدی
تاریخ کتابت: ۱۵ ربیع الاول ۱۲۹۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. رساله داوویه، تألیف محمّد علی روضاتی، تاریخ تألیف ۱۳۹۸ هجری.
۲. تحفه نجفیه، تألیف همو، تاریخ تألیف ۱۳۹۷ هجری.
۳. رسالة آثار التقوی، تألیف همو، تاریخ تألیف ۱۳۹۸ هجری.
تعداد فریم: ۱۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸
مجموعه ع/18
ضمن این مجموعه:
تحفه نجفیه
زبان: فارسی
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی