نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/73
مجموعه ع/73
نسخه خطی بنیاد محقق طباطبائی، قم.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۴۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۲
عرض تصویر: ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع ۷۳
مجموعه ع/73