نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/29
مجموعه ع/29
تعداد سطر: ۱۸
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. من منهاج الکرامة في معرفة الامامة (صفحة ۲ ـ ۹) از برهان پنجم تا برهان بیستم را شامل است.
۲. مسائل فقهیة (۱۰ ـ ۱۳۲) بصورت مسئله مسئله که پاسخ هر مسئله پس از اتمام آن داده شده است این رساله از انتها ناقص است.
آغاز: بسمله، مسئلة لو استؤجر لزیارة ثم استطاع للحج وجب تقدیم الزیارة ...
تعداد فریم: ۶۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع ۲۹
مجموعه ع/29
ضمن این مجموعه:
مسائل فقهیة