نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/149
مجموعه ع/149
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌، رقم ۱۶۸۸.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۸۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۱۴۹
مجموعه ع/149
ضمن این مجموعه:
رساله در تذکر و تأنیث زبان عربی
تعداد سطر: مختلف
نسخ خطی دیگر از این کتاب
فصل من حکایات الشیخ المفید
رساله در تذکر و تأنیث زبان عربی
رقم المخطوطة: ۱۶۸۸