نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
نسخه خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تعداد سطر: ۱۲
تاریخ کتابت: ۷۷۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
محل عکس برداری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۸۶
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
نسخه‌های چاپی کتاب
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم