نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   کتاب ماه (کلیات)
کتاب ماه (کلیات)
سردبير: محمد سمیعی
سردبیر: داریوش مطلبی
صاحب امتیاز: خانه کتاب
مدير فني: ناصر میرزایی
مدير مسئول: احمد مسجد جامعی
معاون سردبير: حمیده نوروزیان
عنوان: کتاب ماه (کلیات)
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب
شاپا: ۱۷۳۵ - ۶۷۴۱
شماره‌ها:
پیاپی ۹، سال ۱۴م، شماره نهم، شهریور ۱۳۹۰، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۳۶،۳۷، سال سوم، شماره ۱۲،۱۳م، آذر و دی۱۳۷۹، ۷۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 49
پیاپی ۴۹، سال پنجم، شماره اول، دی۱۳۸۰، ۷۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 50
پیاپی ۵۰، سال پنجم، شماره دوم، بهمن۱۳۸۰، ۱۰۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 54
پیاپی ۵۴، سال پنجم، شماره ششم، خرداد۱۳۸۱، ۶۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 58،59
پیاپی ۵۸،۵۹، سال پنجم، شماره دهم، مهر و آبان ۱۳۸۱، ۲۰۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 60،61
پیاپی ۶۰،۶۱، سال پنجم، شماره ۱۲،۱م، آذر و دی ۱۳۸۱، ۱۷۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 62
پیاپی ۶۲، ویژه‌نامه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال ششم، شماره دوم، بهمن ۱۳۸۱، ۱۳۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 63،64
پیاپی ۶۳،۶۴، ویژه‌نامه وپژه نامه ی سال عزت و افتخار حسینی، سال ششم، شماره سوم، اسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲، ۱۶۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 65
پیاپی ۶۵، سال ششم، شماره پنجم، اردیبهشت۱۳۸۲، ۱۱۸ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 66
پیاپی ۶۶، سال ششم، شماره ششم، خرداد۱۳۸۲، ۱۱۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 67
پیاپی ۶۷، سال ششم، شماره هفتم، تیر ۱۳۸۲، ۸۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 68
پیاپی ۶۸، سال ششم، شماره هشتم، مرداد۱۳۸۲، ۸۷ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۶۹،۷۰، ویژه‌نامه ویژه نامه نسخ خطی، سال ششم، شماره نهم، شهریور و مهر ۱۳۸۲، ۲۳۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 71
پیاپی ۷۱، سال ششم، شماره ۱۱م، آبان ۱۳۸۲، ۱۱۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 72
پیاپی ۷۲، سال ششم، شماره ۱۲م، آذر ۱۳۸۲، ۱۶۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 73،74
پیاپی ۷۳،۷۴، سال هفتم، شماره اول، دی و بهمن ۱۳۸۲، ۱۹۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 79،80
پیاپی ۷۹،۸۰، سال هفتم، شماره هفتم، تیر و مرداد۱۳۸۳، ۱۶۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 81،82
پیاپی ۸۱،۸۲، سال هفتم، شماره نهم، شهریور و مهر۱۳۸۳، ۱۹۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 85
پیاپی ۸۵، سال هشتم، شماره اول، دی۱۳۸۳، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 86،87
پیاپی ۸۶،۸۷، سال هشتم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۸۳، ۲۲۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 88
پیاپی ۸۸، ویژه‌نامه ویژه نامه ی استاد فرهیخته و کتابدار برجسته نوش آفرین انصاری، سال هشتم، شماره چهارم، فروردین ۱۳۸۴، ۱۵۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 89
پیاپی ۸۹، سال هشتم، شماره پنجم، اردیبهشت۱۳۸۴، ۱۰۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 90ـ91
پیاپی ۹۰ـ۹۱، سال هشتم، شماره ششم، خرداد و تیر ۱۳۸۴، ۲۰۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 92،93
پیاپی ۹۲،۹۳، سال هشتم، شماره هشتم، مرداد و شهریور۱۳۸۴، ۱۷۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 95ـ94
پیاپی ۹۵ـ۹۴، سال هشتم، شماره ۱۱ـ۱۲م، مهر وآبان۱۳۸۴، ۱۹۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 96
پیاپی ۹۶، سال هشتم، شماره ۱۲م، آذر۱۳۸۴، ۱۷۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 97ـ98
پیاپی ۹۷ـ۹۸، سال نهم، شماره اول، دی و بهمن۱۳۸۴، ۲۱۴ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۱۱۰، سال ۱۳م، شماره اول، دی ۱۳۸۸، ۱۱۰ صفحه، وزيرى
پیاپی ۱۱۸، ویژه‌نامه ویژه نامه اصطلاحنامه، سال دهم، شماره دهم، مهر۱۳۸۶، ۱۲۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 119
پیاپی ۱۱۹، ویژه‌نامه ویژه نامه حامیان نسخ خطی بزرگداشت مصحح برجسته میراث مکتوب زنده یاد استاد میر جلال الدین محدث ارموی، سال دهم، شماره ۱۱م، آبان ۱۳۸۶، ۱۱۰ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 126
پیاپی ۱۲۶، سال ۱۱م، شماره ششم، خرداد ۱۳۸۷، ۹۸ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 127
پیاپی ۱۲۷، سال ۱۱م، شماره هفتم، تیر ۱۳۸۷، ۱۰۵ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 136
پیاپی ۱۳۶، سال ۱۲م، شماره چهارم، فروردین ۱۳۸۸، ۱۱۹ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 137
پیاپی ۱۳۷، سال ۱۲م، شماره پنجم، اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹۵ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 138
پیاپی ۱۳۸، سال ۱۲م، شماره ششم، خرداد ۱۳۸۸، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 139
پیاپی ۱۳۹، سال ۱۲م، شماره هفتم، تیر ۱۳۸۸، ۱۱۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 140
پیاپی ۱۴۰، سال ۱۲م، شماره هشتم، مرداد ۱۳۸۸، ۱۱۱ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 141
پیاپی ۱۴۱، سال ۱۲م، شماره نهم، شهریور ۱۳۸۸، ۱۰۴ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 142
پیاپی ۱۴۲، سال ۱۲م، شماره دهم، مهر ۱۳۸۸، ۱۰۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 143
پیاپی ۱۴۳، سال ۱۲م، شماره ۱۱م، آبان ۱۳۸۸، ۱۱۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 144
پیاپی ۱۴۴، سال ۱۲م، شماره ۱۲م، آذر ۱۳۸۸، ۱۲۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه- 145
پیاپی ۱۴۵، سال ۱۳م، شماره اول، دی ۱۳۸۸ش.، ۱۰۶،۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 146
پیاپی ۱۴۶، سال ۱۳م، شماره دوم، بهمن ۱۳۸۸، ۱۰۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 147
پیاپی ۱۴۷، سال ۱۳م، شماره سوم، اسفند ۱۳۸۸، ۹۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 148
پیاپی ۱۴۸، سال ۱۳م، شماره چهارم، فروردین ۱۳۸۹، ۱۱۵ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 149
پیاپی ۱۴۹، ویژه‌نامه پرونده ویژه به یاد استاد آزاد، سال ۱۳م، شماره پنجم، اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 150
پیاپی ۱۵۰، سال ۱۳م، شماره ششم، خرداد ۱۳۸۹، ۱۳۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 151
پیاپی ۱۵۱، سال ۱۱۳م، شماره هفتم، تیر ۱۳۸۹، ۱۲۱ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 152
پیاپی ۱۵۲، سال ۱۳م، شماره هشتم، مرداد ۱۳۸۹، ۱۳۴ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 153
پیاپی ۱۵۳، سال ۱۳م، شماره نهم، شهریور ۱۳۸۹، ۱۲۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 154
پیاپی ۱۵۴، سال ۱۳م، شماره دهم، مهر ۱۳۸۹، ۱۱۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 155
پیاپی ۱۵۵، ویژه‌نامه ویژه نامه نسخه های خطی 1، سال ۱۳م، شماره ۱۱م، آبان ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 156
پیاپی ۱۵۶، ویژه‌نامه ویژه نامه نسخه های خطی 2، سال ۱۳م، شماره ۱۲م، آذر ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 157
پیاپی ۱۵۷، سال ۱۴م، شماره اول، دی ۱۳۸۹، ۱۳۴ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 159
پیاپی ۱۵۹، ویژه‌نامه نگاهی ویژه به چاپ سنگی در ایران، سال ۱۴م، شماره سوم، اسفند ۱۳۸۹، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 160
پیاپی ۱۶۰، سال چهاردهم، شماره چهارم، فروردین ۱۳۹۰، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 161
پیاپی ۱۶۱، سال چهاردهم، شماره پنجم، اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 162
پیاپی ۱۶۲، سال ۱۴م، شماره ششم، خرداد ۱۳۹۰، ۱۳۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 163
پیاپی ۱۶۳، سال ۱۴م، شماره هفتم، تیر ۱۳۹۰، ۱۳۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 164
پیاپی ۱۶۴، سال ۱۴م، شماره هشتم، مرداد ۱۳۹۰، ۱۲۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 165
پیاپی ۱۶۵، سال ۱۴م، شماره نهم، ۱۳۹۰ش.، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 166
پیاپی ۱۶۶، ویژه‌نامه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی، سال ۱۴م، شماره ۱۶۶م، ۱۳۹۰ش.، ۱۱۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 167
پیاپی ۱۶۷، سال ۱۴م، شماره ۱۶۷م، ۱۳۹۰ش.، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 168
پیاپی ۱۶۸، سال چهارم، شماره ۱۲م، ۱۳۹۰ش.، ۱۳۷، ۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 169
پیاپی ۱۶۹، ویژه‌نامه نقد و بررسی کتاب، سال ۱۵م، شماره ۱۶۹م، ۱۳۹۰ش.، ۱۴۶، ۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 170
پیاپی ۱۷۰، سال ۱۵م، شماره ۱۷۰م، ۱۳۹۰ش.، ۱۲۱، ۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 171
پیاپی ۱۷۱، سال ۱۵م، شماره ۱۷۱م، ۱۳۹۰ش.، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 172
پیاپی ۱۷۲، ویژه‌نامه تاریخ مطبوعات، سال ۱۵م، شماره چهارم، ۱۳۹۱ش.، ۱۲۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 173
پیاپی ۱۷۳، سال ۱۵م، شماره ۱۷۳م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 174
پیاپی ۱۷۴، ویژه‌نامه برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها، سال ۱۵م، شماره ۱۷۴م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 175
پیاپی ۱۷۵، ویژه‌نامه پرونده ویژه نظام های نوین سازماندهی اطلاعات، سال ۱۵م، شماره ۱۷۵م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 176
پیاپی ۱۷۶، ویژه‌نامه پرونده ویژه خرید منابع اطلاعاتی الکترونیکی برای کتابخانه ها، سال ۱۵م، شماره هشتم، ۱۳۹۱ش.، ۱۲۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 177
پیاپی ۱۷۷، ویژه‌نامه ویژه داوری مقالات، سال ۱۵م، شماره ۱۷۷م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 178
پیاپی ۱۷۸، سال ۱۵م، شماره دهم، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 179
پیاپی ۱۷۹، ویژه‌نامه پرونده ویژه حامیان نسخ خطی، سال ۱۵م، شماره ۱۱م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 180
پیاپی ۱۸۰، ویژه‌نامه پرونده ویژه اقتصاد نشر، سال ۱۵م، شماره ۱۲م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 181
پیاپی ۱۸۱، ویژه‌نامه ویژه مدیریت اسناد، سال ۱۶م، شماره اول، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 182
پیاپی ۱۸۲، ویژه‌نامه هستی شناسی، سال ۱۶م، شماره دوم، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 183
پیاپی ۱۸۳، سال ۱۶م، شماره سوم، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 184
پیاپی ۱۸۴، سال ۱۶م، شماره چهارم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 185
پیاپی ۱۸۵، سال ۱۶م، شماره پنجم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 186
پیاپی ۱۸۶، سال ۱۶م، شماره ششم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 187
پیاپی ۱۸۷، سال ۱۶م، شماره هفتم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 188
پیاپی ۱۸۸، سال ۱۶م، شماره هشتم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۲ صفحه، رحلى كوچك