نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   تراث الحلّة
تراث الحلّة
سر دبیر و صاحب امتیاز: علاء الموسوی
عنوان: تراث الحلّة
زبان: عربی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
تراث الحلّة- 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، ۱۴۳۷ق. برابر ۲۰۱۶م.، ۳۴۸ صفحه، وزيرى
تراث الحلة- 2
سال اول، شماره دوم، ۱۴۳۸ق. برابر ۲۰۱۶م.، ۴۳۸ و ۱۸ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: احمد علی مجید حلی
تراث الحلة- 3
شماره سوم، ۱۴۳۸ق. برابر ۲۰۱۷م.، ۳۵۸ صفحه، وزيرى
همچین نگاه کنید
احمد علی مجید حلی احمد علی مجید حلی (اهدا کننده)