نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   پژوهش های اصولی
پژوهش های اصولی
علم اصول
سردبير: حجت الاسلام علی نهاوندی
صاحب امتياز: آیة الله صادق آملی لاریجانی
مدیر اجرایی: محسن شیرخانی
عنوان: پژوهش های اصولی
عنوان فرعی: علم اصول
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نشانی اینترنتی: http://www.juosul.ir
نوع نشریه: تخصصی علم اصول
شماره‌ها:
پژوهش های اصولی - 2،3
پیاپی ۲،۳، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۱،بهار ۱۳۸۲، ۳۳۴ صفحه، وزيرى
پژوهش های اصولی- 4،5
پیاپی ۴و۵، شماره چهارم، ۱۳۸۲ش.، ۲۹۵ صفحه، وزيرى
پژوهش های اصولی - 6
پیاپی ۶، سال دوم، شماره ششم، زمستان ۱۳۸۲، ۱۸۴ صفحه، وزيرى
پژوهش های اصولی - 7
پیاپی ۷، سال سوم، شماره هفتم، پاییز۱۳۸۶، ۲۴۸ صفحه، وزيرى
پژوهش های اصولی- 14
پیاپی ۱۴، سال چهارم، شماره ۱۴م، ۱۳۹۱ش.، ۱۹۰ صفحه، وزيرى
پژوهش های اصولی- 16
پیاپی ۱۶، سال پنجم، شماره ۱۶م، ۱۳۹۲ش.، ۱۸۶ صفحه، وزيرى