نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   پژوهه
پژوهه
سردبير: عباسی، علی.
مشاور علمى: محمد رضا آقایی
مشاور علمى: حسن رضایی
مشاور علمى: کاظم سید باقری
مشاور علمى: محمود طیار مراغی
عنوان: پژوهه
زبان: فارسی
دوره نشر: دوماهنامه
نوع نشریه: اطلاع رسانی پژوهشی در حوزه علوم اسلامی ـ انسانی
شماره‌ها:
پیاپی ۱۱، سال سوم، شماره اول، فروردین و اردیبهشت۱۳۸۴، ۶۰ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۱۲، سال سوم، شماره دوم، خرداد و تیر۱۳۸۴، ۸۸ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۱۳، سال سوم، شماره سوم، مرداد و شهریور ۱۳۸۴، ۶۰ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۱۴، سال سوم، شماره چهارم، مهر و آبان۱۳۸۴، ۶۸ صفحه، رحلى كوچك