نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   نشر دانش
نشر دانش
سردبير: احمد سمیعی
مدير داخلى: رژدام، علی اکبر.
مدير مسئول: مر، فرید.
عنوان: نشر دانش
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: ادبی،فلسفی،تاریخی
شاپا: ۰۲۵۹-۹۰۹۰
شماره‌ها:
پیاپی ۲، سال ۱۷م، شماره دوم، تابستان۱۳۷۹، ۱۰۸ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 4
پیاپی ۴، سال ۱۷م، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۹، ۸۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 19
پیاپی ۱۹، سال چهارم، شماره اول، آذر و دی ۱۳۶۲، ۹۳ صفحه، وزيرى
نشر دانش - 20
پیاپی ۲۰، سال چهارم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۲، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 21
پیاپی ۲۱، سال چهارم، شماره سوم، فروردین و اردیبهشت۱۳۶۳، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 22
پیاپی ۲۲، سال چهارم، شماره چهارم، خرداد و تیر ۱۳۶۳، ۸۶ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 23
پیاپی ۲۳، سال چهارم، شماره پنجم، مرداد و شهریور۱۳۶۳، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 24
پیاپی ۲۴، سال چهارم، شماره ششم، مهر و آبان۱۳۶۳، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 26
پیاپی ۲۵، سال پنجم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۳، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 27
پیاپی ۲۷، سال پنجم، شماره سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۳، ۸۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 28
پیاپی ۲۸، سال پنجم، شماره چهارم، خرداد و تیر ۱۳۶۴، ۷۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 29
پیاپی ۲۹، سال پنجم، شماره پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۶۴، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 30
پیاپی ۳۰، سال پنجم، شماره ششم، مهر و آبان۱۳۶۴، ۸۹ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 32
پیاپی ۳۲، سال ششم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۴، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 33
پیاپی ۳۳، سال ششم، شماره سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۵، ۹۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 34
پیاپی ۳۴، سال ششم، شماره چهارم، خرداد و تیر ۱۳۶۵، ۹۶ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 35
پیاپی ۳۵، سال ششم، شماره پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۶۵، ۸۰ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 36
پیاپی ۳۶، سال ششم، شماره ششم، مهر و آبان ۱۳۶۵، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 37
پیاپی ۳۷، سال هفتم، شماره اول، آذر و دی ۱۳۶۵، ۷۶ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 38
پیاپی ۳۸، سال هفتم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۵، ۷۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 39
پیاپی ۳۹، سال هفتم، شماره سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۶، ۷۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 40
پیاپی ۴۰، سال هفتم، شماره چهارم، خرداد و تیر ۱۳۶۶، ۸۵ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 41
پیاپی ۴۱، سال هفتم، شماره پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۶۶، ۹۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 42
پیاپی ۴۲، سال هفتم، شماره ششم، مهر و آبان ۱۳۶۶، ۸۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 50
پیاپی ۵۰، سال نهم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۷، ۱۰۰ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 94
پیاپی ۹۴، سال ۱۷م، شماره سوم، پاییز ۱۳۷۹، ۸۳ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 98
پیاپی ۹۸، سال ۱۸م، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۰، ۷۶ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 100
پیاپی ۱۰۰، سال ۱۹م، شماره اول، بهار۱۳۸۱، ۹۶ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 101
پیاپی ۱۰۱، سال ۱۹م، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۱، ۸۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 103
پیاپی ۱۰۳، سال ۱۹م، شماره چهارم، زمستان۱۳۸۱، ۷۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 104
پیاپی ۱۰۴، سال ۲۰م، شماره اول، بهار ۱۳۸۲، ۸۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 108
پیاپی ۱۰۸، سال ۲۱م، شماره اول، بهار۱۳۸۴، ۷۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 109
پیاپی ۱۰۹، سال ۲۱م، شماره دوم، تابستان۱۳۸۴، ۷۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 110
پیاپی ۱۱۰، سال ۲۱م، شماره سوم، پاییز۱۳۸۴، ۸۴ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 111
پیاپی ۱۱۱، سال ۲۱م، شماره چهارم، زمستان۱۳۸۴، ۸۸ صفحه، رقعى
نشر دانش - 113
پیاپی ۱۱۳، سال ۲۲م، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۵، ۸۴ صفحه، وزيرى
نشر دانش - 114
پیاپی ۱۱۴، سال ۲۲م، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۵، ۸۴ صفحه، رحلى
نشر دانش - 115
پیاپی ۱۱۵، سال ۲۲م، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۵، ۸۰ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش - 117
پیاپی ۱۱۷، سال ۲۳م، شماره دوم، آذر و دی ۱۳۸۸، ۷۰ صفحه، وزيرى
نشر دانش - 118
پیاپی ۱۱۸، سال ۲۳م، شماره سوم، بهمن و اسفند ۱۳۸۸، ۶۲ صفحه، رحلى كوچك
نشر دانش- 119
پیاپی ۱۱۹، سال ۲۳م، شماره چهارم، ۱۳۹۰ش.، ۶۲ صفحه، رحلى كوچك