نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   بینات
بینات
نخستین نشریه قرانی به زبان فارسی
سردبير: پویا، حسن.
مدير اجرايي: عبد اللهیان، حسین.
مدير مسئول: عبد اللهیان، محمد.
مدير مسئول: محمدعلی مهدوی راد
عنوان: بینات
عنوان فرعی: نخستین نشریه قرانی به زبان فارسی
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: پژوهشی و قرانی
شاپا: ۱۷۳۵-۲۷۰۳
شماره‌ها:
بینات - 1
پیاپی ۱، ویژه‌نامه ویژه پژوهشهای قرآنی، سال اول، شماره اول، بهار۱۳۷۳، ۲۰۰ صفحه، وزيرى
بینات - 2
پیاپی ۲، ویژه‌نامه ویژه پژوهشهای قرآنی، سال اول، شماره دوم، تابستان۱۳۷۳، ۲۰۷ صفحه، وزيرى
بینات - 28
پیاپی ۲۸، ویژه‌نامه ویژه نامه امام علی(ع) و قرآن، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان۱۳۷۹، ۲۲۴ صفحه، وزيرى
بینات - 29
پیاپی ۲۹، سال هشتم، شماره اول، بهار ۱۳۸۰، ۲۰۰ صفحه، وزيرى
بینات - 47
پیاپی ۴۷، ویژه‌نامه کنگره ابوالفتح رازی، سال ۱۲م، شماره سوم، پاییز۱۳۸۴، ۲۰۸ صفحه، وزيرى