نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   اندیشه حوزه
اندیشه حوزه
سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی
هيئت تحريريه: محمود روحانی
هيئت تحريريه: علی اکبر الهی خراسانی
عنوان: اندیشه حوزه
عنوان فرعی: سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
اندیشه حوزه - 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، تابستان۱۳۷۴، ۲۳۵ صفحه، وزيرى