نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   کتاب ماه (علوم اجتماعی)
کتاب ماه (علوم اجتماعی)
سردبير: آیة الله رضا استادی
مدير فني: ناصر میرزایی
مدير مسئول: احمد مسجد جامعی
معاون سردبير: حسین فشاهی
عنوان: کتاب ماه (علوم اجتماعی)
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: اطلاع رسانی و بررسی کتاب
شماره‌ها:
کتاب ماه - 17
پیاپی ۱۷، ویژه‌نامه ویژه برنامه ریزی اجتماعی و توسعه منطقه ای، سال ۱۳م، شماره ۱۷م، مرداد ۱۳۸۸، ۱۲۰ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 36،37
پیاپی ۳۶،۳۷، سال سوم، شماره ۱۲م، مهر و آبان۱۳۷۹، ۱۳۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 73،74
پیاپی ۷۳،۷۴، سال هفتم، شماره اول، آبان و آذر۱۳۸۲، ۱۵۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 75ـ76
پیاپی ۷۵ـ۷۶، ویژه‌نامه بخش ویژه:جامعه شناسی انقلاب، سال هفتم، شماره سوم، دی و بهمن۱۳۸۲، ۱۸۵ صفحه، رحلى كوچك